Jeremiah - యిర్మియా 18 | View All

1. యెహోవా యొద్దనుండి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు

2. నీవు లేచి కుమ్మరి యింటికి పొమ్ము, అక్కడ నా మాటలు నీకు తెలియజేతును.

3. నేను కుమ్మరి యింటికి వెళ్లగా వాడు తన సారెమీద పని చేయుచుండెను.

4. కుమ్మరి జిగటమంటితో చేయుచున్న కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా ఆ జిగటమన్ను మరల తీసికొని కుమ్మరి తనకు యుక్తమైనట్టుగా దానితో మరియొక కుండ చేసెను.

5. అంతట యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

6. ఇశ్రాయేలువారలారా, ఈ కుమ్మరి మంటికి చేసినట్లు నేను మీకు చేయలేనా? యిదే యెహోవా వాక్కుజిగటమన్ను కుమ్మరిచేతిలొ ఉన్నట్టుగా ఇశ్రాయేలువారలారా, మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు.
రోమీయులకు 9:21

7. దాని పెల్లగింతుననియు, విరుగగొట్టుదుననియు, నశింపజేయుదుననియు ఏదోయొక జనమును గూర్చి గాని రాజ్యమునుగూర్చి గాని నేను చెప్పి యుండగా

8. ఏ జనమునుగూర్చి నేను చెప్పితినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట మానినయెడల నేను వారికి చేయనుద్దేశించిన కీడునుగూర్చి సంతాపపడుదును.

9. మరియు కట్టెదననియు, నాటెదననియు ఒక జనమును గూర్చి గాని రాజ్యమునుగూర్చి గాని నేను చెప్పి యుండగా

10. ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృష్టికి కీడుచేసినయెడల దానికి చేయదలచిన మేలునుగూర్చి నేను సంతాపపడుదును.

11. కాబట్టి నీవు వెళ్లి యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇట్లనుము యెహోవా సెలవిచ్చినమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచ్చుటకై నేను కీడును కల్పించుచున్నాను, మీకు విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచున్నాను, మీరందరు మీ మీ దుష్టమార్గములను విడిచి మీ మార్గములను మీ క్రియలను చక్కపరచుకొనుడి.

12. అందుకు వారునీ మాట నిష్‌ ప్రయోజనము; మేము మా ఆలోచనల చొప్పున నడుచు కొందుము, మేమందరము మా మూర్ఖ హృదయము చొప్పున ప్రవర్తించుదుము అని యందురు.

13. కావున యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అన్యజనులను అడిగి తెలిసికొనుడి; ఇట్టి క్రియలు జరుగుట వారిలో ఎవడైన వినెనా? ఇశ్రాయేలు కన్యక బహు ఘోరమైన కార్యము చేసియున్నది.

14. లెబానోను పొలము లోని బండమీద హిమముండుట మానునా? దూరము నుండి పారుచున్న చల్లని జలములు పారకమానునా?

15. అయితే నా ప్రజలు నన్ను మరిచియున్నారు, మాయకు ధూపము వేయుచున్నారు, మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని పురాతన మార్గములైన త్రోవలలో తమ్మును తాము తొట్రిల్ల చేసికొనుచున్నారు.

16. వారు ఎల్లప్పుడును అపహాస్యాస్పదముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా చేసికొనియున్నారు, దాని మార్గమున నడుచు ప్రతివాడును ఆశ్చర్యపడి తల ఊచును.

17. తూర్పు గాలి చెదరగొట్టునట్లు వారి శత్రువులయెదుట నిలువ కుండ వారిని నేను చెదరగొట్టెదను; వారి ఆపద్దినమందు వారికి విముఖుడనై వారిని చూడకపోదును.

18. అప్పుడు జనులు యిర్మీయా విషయమై యుక్తిగల యోచన చేతము రండి, యాజకుడు ధర్మశాస్త్రము విని పించక మానడు, జ్ఞాని యోచనలేకుండ నుండడు, ప్రవక్త వాక్యము చెప్పక మానడు, వాని మాటలలో దేనిని విన కుండ మాటలతో వాని కొట్టుదము రండి అని చెప్పు కొనుచుండిరి.

19. యెహోవా, నా మొఱ్ఱ నాలకించుము, నాతో వాదించువారి మాటను వినుము.

20. వారు నా ప్రాణము తీయవలెనని గుంట త్రవ్వియున్నారు; చేసిన మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తప్పించుటకై నీ సన్నిధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

21. వారి కుమారులను క్షామమునకు అప్ప గింపుము, ఖడ్గబలమునకు వారిని అప్పగింపుము, వారి భార్యలు పిల్లలు లేనివారై విధవ రాండ్రగుదురు గాక, వారి పురుషులు మరణహతులగుదురు గాక, వారి ¸యవ నులు యుద్ధములో ఖడ్గముచేత హతులగుదురు గాక.

22. నన్ను పట్టుకొనుటకు వారు గొయ్యి త్రవ్విరి, నా కాళ్లకు ఉరులనొగ్గిరి; వారిమీదికి నీవు ఆకస్మికముగా దండును రప్పించుటవలన వారి యిండ్లలోనుండి కేకలు వినబడును గాక.

23. యెహోవా, నాకు మరణము రావలెనని వారు నా మీద చేసిన ఆలోచన అంతయు నీకు తెలిసేయున్నది, వారి దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగనియ్యకుము, నీ సన్నిధినుండి వారి పాపమును తుడిచివేయకుము; వారు నీ సన్నిధిని తొట్రిల్లుదురు గాక, నీకు కోపము పుట్టు కాలమున వారికి తగినపని చేయుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
18:1-2. నడికట్టు వృత్తాంతం లాగానే (13:3-7 నోట్సు చూడండి), కుమ్మరి యింటికి వెళ్లే వృత్తాంతం కూడా యిర్మీయా సందేశాన్ని ప్రదర్శనాత్మకంగా తెలియజేస్తుంది. ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలో మట్టితో కుండలు, వంటపాత్రలు చేయడం సాధారణమైన వృత్తి.. కుమ్మరి సారె(చక్రం)మీద జిగటమన్ను ముద్దను గుండ్రంగా తిప్పుతూ కుండలు పాత్రలు తయారుచేసి అవి గట్టిపడడానికి వాటిని ఆవంలో కాల్చుతాడు. 

18:3-4 కుమ్మరి చేస్తున్న కుండ విడిపోయింది. అయితే ఇది ఎందుకు విడిపోయిందో కారణం పేర్కొనలేదు. 

18:5-6 యెహోవాయే కుమ్మరి, ఇశ్రాయేలు(తరువాత కాలంలో అన్య జనులు కూడా) జిగటమన్ను.

18:7-10 కుమ్మరి సాదృశ్యం పశ్చాత్తాపంతో దేవునివైపు తిరిగే వారిపట్ల - ఉండే ఆయన కృపను సచిత్ర వర్ణనలో తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ రెండు ప్రత్యామ్నాయాలు కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ దేవుడు యూదాను పెల్లగింతున నియు, విరుగగొట్టుదుననియు, నశింపజేయుదుననియు చెబుతున్నాడు, అయితే ఆయన కట్టెదననియు నాటెదననియు కూడా వాగ్దానం చేస్తున్నాడు (1:10 తో పోల్చండి). దేవుడు తన గుణాన్ని, స్వభావాన్ని, అస్తిత్వాన్ని ఎన్నడూ మార్చుకోడు (సంఖ్యా 23:19)
గానీ ఆయన పట్ల మనుషుల చర్యల్లో మార్పులున్నప్పుడు ఆయన కూడా వారి పట్ల తన చర్యల్ని మార్చుకుంటాడు. 

18:11 యెహోవా “కుమ్మరి” (“నీకు విరోధంగా కీడును రూపొందించుచున్న వాడు”) సాదృశ్యంలో ఉపయోగించిన పదజాలాన్నే ఇక్కడ కూడా ఉపయో గిస్తున్నాడు: మీమీదికి తెచ్చుటకై నేను కీడును కల్పించుచున్నాను. యెహోవా ఎన్నుకున్న పదజాలం ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఉంది కాబట్టి, ఈ పదసముదాయాల మధ్య సంబంధాన్ని ఇశ్రాయేలీయులు అర్థం చేసుకొనగలరు. 

18:12 నిష్ప్రయోజనము అనే పదం 2:25లో కనబడుతుంది. “జాతికి ఇక నిరీక్షణ లేదు. కారణం, యెహోవా తన మార్గాల్ని నిర్ణయించుకోవడం కాదు, ప్రజలు తమ మార్గాలను తామే నిర్ణయించుకోవడం" (జాక్ లండ్బమ్). ప్రజల మూర్ఖహృదయాల గురించి 3:17; 5:23; 7:24, 9:14; 11:8; 13:10; 16:12; 23:17 లో కూడా చూడవచ్చు. 

18:13 దేవుని నుండి యూదా వేరైపోయి బహు ఘోరమైన కార్యము చేయడం గురించి అన్యజనులను అడిగి తెలుసుకోవాలని దేవుడు సెలవిస్తు న్నాడు. ఇశ్రాయేలు కన్యక గురించి 14:17 నోట్సు చూడండి. అందుకు

18:14. యూదాతో పోల్చినప్పుడు. ప్రకృతి నమ్మదగినది, స్థిరమైనది - ప్రకృతి తన ధర్మాల్ని నిరంతరమూ ఏకరీతిన కొనసాగిస్తుంది. 

18:15 మాయావిగ్రహాలు మనుషుల్ని మంచిత్రోవలో తొట్రుపడేలా చేసి, తప్పుత్రోవలోకి నడిపిస్తాయి. 6:16 చూడండి. 

18:16 యూదా అపహాస్యాస్పదముగా పాడుగా తయారైంది, యూదాను చూసినవారు ఇలా జరగడం నమ్మశక్యంగా లేదే అని ఆశ్చర్యపడి తల ఊచుచు గుసగుసలాడతారు. ఇది ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలో “ముఖం చూపలేకపోవడాన్ని" తెలిపే సాధారణ భావవ్యక్తీకరణ. 

18:17 తూర్పుగాలి ఎడారి నుండి వీచే వేడిగాలి (4:11; 13:24; హోషేయ 13:15), ఈ దిశ నుండే బబులోను సైన్యం రాబోతుంది.. యూదా మీద యెహోవా తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేస్తాడనే అహరోను దీవెనకు వ్యతిరేకంగా (సంఖ్యా 6:24-26), ఆయన వారికి విముఖుడయ్యాడు, ఇది. తృణీకారాన్ని సూచించే సర్వసామాన్య సంకేతం (హోషేయ 5:15). 

18:18 రాబోయే వినాశనం గురించి యిర్మీయా ప్రవచించినప్పటికీ, దైవ ప్రత్యక్షతలింకా కొనసాగుతాయనీ జనజీవనం మామూలుగానే ఉంటుందనీ ప్రజలు నమ్ముతున్నారు, అయితే ఇది వారి బుద్దిహీనతను సూచిస్తుంది. 

18:19-23 యిర్మీయా ఒప్పుకోలు ప్రకటనల్లో ఇది మరొకటి (4:19-22 నోట్సు చూడండి). అతనిని నిందించేవారు. “మాటలతో(లేక నాలుకతో) వానిని కొట్టుదము రండి" అని చెప్పుకొంటున్నారు (వ.18), యిర్మీయా తనను వ్యతిరేకించేవారు ఇలా చేస్తున్నారని చెప్పాడు: (1) "వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ” (వ. 18), (2) అతనికోసం గొయ్యి త్రవ్వడం (వ.20,22), (3) అతని కాళ్లకు ఉరుల నొగ్గడం (వ.22), (4) అతని మరణం కోసం ఆలోచన చేయడం (వ.23). 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |