లేవీయకాండము


 • Author: Sajeeva Vahini - Leviticus Book Explained in Telugu
 • Category: Bible Study
 • Reference: Sajeeva Vahini - Telugu Bible Study

ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశమును విడిచి సాగిపొమ్మని దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించిన తరువాత, విడుదల పొందిన ఆ జనులను దేవునిలో కేంక్రరింపబడే ఒక జనసమూహముగా చేయుట అవశ్యకమై యున్నది. వారిని ఎల్లప్పుడు సేవించు ప్రజలుగా ఆయన నియమించెను. ఈ విధముగా వారు దేవుని ఎలా సేవించాలి? ఎలా ఆరాధించాలి? ఆయనకు లోబడి ఎలా జీవించాలి? అని మోషే ద్వారా యెహోవా దేవుడు ఆజ్ఞలను వివరించి చెప్పెను. ఈ ఆజ్ఞల సంపుటియే లేవీయకాండము. ఈ ఆజ్ఞలను గైకొనుటయే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యాంశము. ఇశ్రాయేలీలు ప్రజలకు అనగా తన జనులకు దేవుడు దయచేసిన ఒక చరిత్రాత్మిక పుస్తకమే ఈ లేవీయకాండము.

     ఒక యూదబాలుడు తన జీవితములో మొట్టమొదటిగా నేర్చుకొనవలసిన పుస్తకమే ఈ లేవీయకాండము. ఇందులోనున్న ఒక్కొక్క దృశ్యభాగము రాబోవు కాలములో దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు చేయదలచిన మానవాళి రక్షణ కొరకైన కార్యమును వ్రేలెత్తి చూపిస్తున్నది. ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండమను ఈ మూడు పుస్తకములు మానవుని క్రమశిక్షణ, దైవికమైన మూడు పద్ధతులను వివరించుచున్నవి. ఆదికాండములో - నశించిపోయెడి మానవుని గురించి, నిర్గమకాండములో - రక్షింపబడిన మానవుడు, లేవీయకాండములో - ఆరాధించునట్టియు, గైకొనునట్టియునైన మానవుని గురించి మనము చూడగలము.

ఉద్దేశ్యము : యాజకులకు ఆరాధన సంబంధమైన కర్తవ్యములు, హెబ్రీయులకు పరిశుద్ధ జీవితమును జీవించు మార్గములను నిర్దేసిస్తున్నది.

గ్రంథకర్త : మోషే

కాలము : క్రీ.పూ 1446 – 1445

గతచరిత్ర : సీనాయి పర్వతము. ఇశ్రాయేలు జనాంగము ఏవిధముగా ఒక పరిశుద్ధమైన ప్రజలుగా జీవితమును జీవించుటను గురించి దేవుడు వారికి నేర్పించిన విధము.

ప్రాముఖ్యమైన వచనములు : లేవీయకాండము 19:2; 17 11:1; 20 7-8:1.

ప్రాముఖ్యులు : మోషే, అహరోను, నాదాబు, ఎలియాజరు, ఈతామారు.

ముఖ్యస్థలములు : సీనాయి పర్వతము.

గ్రంథ విశిష్టత : పరిశుద్ధతను గురించి ఏ పుస్తకములో లేని విధముగా ఈ పుస్తకమందు అతిపరిశుద్ధతను గురించి 152 సార్లు చెప్పబడినది. పాత నిబంధన గ్రంథకాలములో వేరే దేశములతో ఉన్న నియమ నిబంధనలతో పోల్చి చూచినట్లయితే దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞల యొక్క సత్య విలువను గ్రహించగలము. ప్రత్యక్ష సాక్ష్యముగా నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయములో చూడగలము. “దొంగిలింపబడిన దాని విషయం" అనే ఆజ్ఞను గమనించినట్లయితే దొంగ దొంగిలింపబడిన వస్తువును బట్టి శిక్షింపవలెనన్న నియమము నియమించెను. ఒకవేళ వాడు పరిహారము చెల్లించలేకపోయినట్లయితే వానిని చంపవలెనన్న నియమములేదు. అయినప్పటికి 300 సంవత్సరములకు ముందు కాలములో జీవించిన బబులోను రాజైన హమ్మురాబ్బుని చట్ట ప్రకారము దొంగ దొంగిలింపబడిన వస్తువు యొక్క విలువను అచ్చుకొనవలయును, లేనియెడల వానిని చంపవలెనన్న నియమము కలదు. నేరస్థుని స్థానము ఏదైనప్పటికిని ఆ నేరస్థునికి ఒకే శిక్ష విధింపవలెను, “ అదే కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను చెల్లింపవలెను” ఇదే ఈ ఆజ్ఞయొక్క పరమార్ధం. (లేవీయకాండము 24:20) విదేశీయులు (పరదేశి) చేసినట్లు పక్షపాతము లేక తీర్పు తీర్చవలెను, లేనట్లయితే దేవుడు వారికి కఠిన శిక్ష విధించును. దేవుని శాసనములో అనాధలకు, గ్రుడ్డివారికి, బీదలకు, చెవిటివారికి, సంరక్షణ కలదు. దేవుని దృష్టిలో ధనికుని సమృద్ధిలో నుండి పొందే అవకాశము వీరికి కలదు. స్వంతగా జీవించలేని బీదల (వారి కాళ్ళమీద వారు నిలబడలేని వారి) యెడల దేవుడు అక్కర కలిగియున్నాడు. లేవీయకాండము 19:9; లేవీయకాండము 19:13-14; లేవీయకాండము 15:32-37 పొరుగు వారితో నీవు నడవవలసిన విధులు వారి అక్కరలలో వారిని పరామర్శించు విధానమును గూర్చిన హెచ్చరికలు : నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను (లేవీయకాండము 19:18) అనే ఆజ్ఞనువారికి వివరించెను.

గ్రంథ విభజన : 1. అనేక ఆజ్ఞల వివరములు 1 - 17 అధ్యాయములు, 2. పరిశుద్ధతకై అనుసరించవలసిన ఆజ్ఞలు 18 - 27 అధ్యాయములు వీటి యందు మొదటి భాగములో దేవుని జనాంగము పాటించవలసిన ఐదు రకములైన బలులు వాటి యొక్క వివరములు, రెండవ భాగము నందు వారందులో చేయదగిన, పాటించదగిన విశ్రాంతి దినమును, సంవత్సరమంతయు ఆచరింపవలసిన ఏడుపండుగలను గురించిన వివరములు మనము చూడగలము.

కొన్ని సంఖ్యా వివరములు : పరిశుద్ధ గ్రంథములో మూడవ గ్రంథము; అధ్యాయములు 27; వచనములు 859 ; ప్రశ్నలు 3 ; నెరవేరిన ప్రవచనములు 58 ; నెరవేరని ప్రవచనములు 6; చరిత్రాత్మిక వచనములు 799;  ఆజ్ఞలు 795 ; వాగ్దానములు 26 ; హెచ్చరికలు 125; దేవుని యొద్ద నుండి ప్రాముఖ్యమైన అంశములు 35.

లేవీయకాండములో ప్రాముఖ్యమైన వచనములు : లేవీయకాండము 17:11; లేవీయకాండము 20:7-8

ముఖ్యాంశములను పొదిగించిన అధ్యాయము : 16 వ అధ్యాయము.

మరిన్ని విషయములు:

లేవీయకాండము ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టులో బానిసత్వం నుండి తప్పించుకున్న తర్వాత దేవుడు వారికి ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలు మరియు చట్టాల సమితి.

ఆరాధన కోసం గుడారాన్ని ఎలా వేరు చేయాలి మరియు తమను తాము పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలనే దానిపై ఇశ్రాయేలీయులకు సూచనలతో పుస్తకం ప్రారంభమవుతుంది. ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి అర్పించిన దహనబలులు, ధాన్యార్పణలు, శాంతిబలులు, పాపపరిహారార్థబలులు మరియు అపరాధ పరిహారార్థ బలిల వంటి విభిన్నమైన అర్పణలు మరియు బలుల గురించిన సూచనలు ఇందులో ఉన్నాయి. ప్రతి అర్పణకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం మరియు ప్రాముఖ్యత ఉంది, అంటే పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసే చర్యగా లేదా దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం వంటివి.

ఇశ్రాయేలీయులు తమ దైనందిన జీవితంలో అనుసరించాల్సిన నియమాల సముదాయం ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం. ఈ నియమాలలో కొన్ని సెక్స్, పరిశుభ్రత మరియు ఆర్థిక బాధ్యత వంటి వాటికి సంబంధించినవి. ఉదాహరణకు, పుస్తకంలో సబ్బాత్ గురించిన నియమాలు, మీరు ఏమి తినవచ్చు మరియు తినకూడదు మరియు చర్మ వ్యాధులకు ఎలా చికిత్స చేయాలి.

లేవీయకాండములో ఇశ్రాయేలీయులకు చెప్పబడిన ముఖ్య విషయాలలో ఒకటి పవిత్రముగా ఉండుట. దేవుడు పరిశుద్ధుడు, కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు కూడా ఉండాలి. లేవీయకాండములోని చట్టాలు మరియు సూచనలు ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి సంతోషపరిచే విధంగా మరియు వారు ఎంత పవిత్రంగా ఉన్నారో చూపించే విధంగా జీవించడానికి సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.

కొత్త యాజకులు మరియు వారు సేవించే బలిపీఠంతో సహా వస్తువులను ఎలా పవిత్రం చేయాలనే దాని గురించి లేవిటికస్ సూచనలను కలిగి ఉంది. ఈ ఆచారాలలో ఎవరినైనా నియమించడం, బలిపీఠం ఏర్పాటు చేయడం మరియు పూజారి బట్టలు ధరించడం వంటివి ఉంటాయి.

ప్రధాన యాజకుడు గుడారపు అతి పవిత్ర స్థలంలోకి ప్రవేశించి, ఇశ్రాయేలీయుల పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసినప్పుడు, ఉపవాసం మరియు పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రత్యేక దినం గురించి పుస్తకం ముగింపు చెబుతుంది.

మొత్తంమీద, లేవిటికస్ అనేది ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే విధంగా జీవించడానికి సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించిన దేవుని నుండి వచ్చిన చట్టాలు మరియు సూచనల పుస్తకం. ఈ చట్టాలు మరియు సూచనలు పూజారుల పాత్రను మరియు పవిత్రత మరియు పరిశుభ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నిర్వచించాయి. అవి ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించడానికి మరియు వారి దైనందిన జీవితంలో ఆయన పవిత్రతను ప్రతిబింబించేలా సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.

క్రింది తేదీలు సుమారుగా ఉన్నాయి, ఖచ్చితమైనవి కావు

 • యోసేపు మరణం (1805 BC)
 • ఈజిప్టులో బానిసత్వం
 • ఈజిప్ట్ నుండి ఎక్సోడస్ (1446 B.C)
 • 10 ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడ్డాయి (1445 B.C)
 • ఇజ్రాయెల్ సినాయ్ పర్వతం వద్ద శిబిరాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసింది (1444 B.C)
 • మోషే మరణిస్తాడు, కనానులోకి ప్రవేశం (1406 B.C)
 • న్యాయమూర్తులు తీర్పు ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తారు (1375 BC)
 • సౌలు ఆధ్వర్యంలో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (1050 B.C)
గ్రంధ నిర్మాణము:

I. త్యాగ వ్యవస్థ యొక్క వివరణ 1:1—7:38

A. దహనబలి 1:1–17

B. ధాన్యార్పణ 2:1–16

C. శాంతి సమర్పణ 3:1–17

D. పాపపరిహారార్థ బలి 4:1—5:13

E. అపరాధ సమర్పణ 5:14—6:7

F. ఇతర సూచనలు 6:8—7:38

II. పవిత్ర స్థలంలో యాజకుల సేవ 8:1—10:20

A. అహరోను మరియు అతని కుమారుల ఆర్డినేషన్ 8:1–36

B. యాజకులు విధులు స్వీకరిస్తారు 9:1–24

C. నాదాబ్ మరియఅబీహు యొక్క పాపం 10:1–11

D. ఎలియాజర్ మరియు ఇతామార్ యొక్క పాపం 10:12–20

III. మలినాలు చట్టాలు 11:1—16:34

A. జంతు మలినాలు 11:1–47

B. ప్రసవ మలినాలు 12:1–8

C. చర్మపు మలినాలు 13:1—14:57

D. డిశ్చార్జ్ మలినాలు 15:1–33

E. నైతిక మలినాలు 16:1–34

IV. పవిత్రత కోడ్ 17:1—26:46

A. ఆహారం కోసం చంపడం 17:1–16

B. పవిత్రంగా ఉండడం 18:1—20:27

C. యాజకులు మరియు త్యాగాలకు సంబంధించిన చట్టాలు 21:1—22:33

D. పవిత్ర రోజులు మరియు మతపరమైన విందులు 23:1–44

E. ఆరాధన యొక్క పవిత్ర అంశాల కోసం చట్టాలు 24:1–9

F. దైవదూషణకు శిక్ష 24:10–23

G. సబ్బాత్ మరియు జూబ్లీ సంవత్సరాలు 25:1–55

H. విధేయతకు ఆశీర్వాదం మరియు అవిధేయతకు శిక్ష 26:1–46

V. అభయారణ్యం బహుమతులు 27:1–34