Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 55 | View All

1. దేవా, చెవియొగ్గి నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా విన్నపమునకు విముఖుడవై యుండకుము.

2. నా మనవి ఆలకించి నాకుత్తరమిమ్ము.

3. శత్రువుల శబ్దమునుబట్టియు దుష్టుల బలాత్కారమునుబట్టియు నేను చింతాక్రాంతుడనై విశ్రాంతి లేక మూలుగు చున్నాను.వారు నామీద దోషము మోపుచున్నారుఆగ్రహముగలవారై నన్ను హింసించుచున్నారు.

4. నా గుండె నాలో వేదనపడుచున్నది మరణభయము నాలో పుట్టుచున్నది

5. దిగులును వణకును నాకు కలుగుచున్నవి మహా భయము నన్ను ముంచివేసెను.

6. ఆహా గువ్వవలె నాకు రెక్కలున్నయెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమ్మదిగా నుందునే

7. త్వరపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తప్పించుకొని

8. అరణ్యములో నివసించియుందునే అను కొంటిని.

9. పట్టణములో బలాత్కార కలహములు జరుగుట నేను చూచుచున్నాను. ప్రభువా, అట్టిపనులు చేయువారిని నిర్మూలము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము.

10. రాత్రింబగళ్లు వారు పట్టణపు ప్రాకారముల మీద తిరుగుచున్నారు పాపమును చెడుతనమును దానిలో జరుగుచున్నవి.

11. దాని మధ్యను నాశనక్రియలు జరుగుచున్నవి వంచనయు కపటమును దాని అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచున్నవి.

12. నన్ను దూషించువాడు శత్రువు కాడు శత్రువైనయెడల నేను దాని సహింపవచ్చును నామీద మిట్టిపడువాడు నాయందు పగపట్టిన వాడు కాడు అట్టివాడైతే నేను దాగియుండవచ్చును.

13. ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు.

14. మనము కూడి మధురమైన గోష్ఠిచేసి యున్నవారము ఉత్సవమునకు వెళ్లు సమూహముతో దేవుని మందిర మునకు పోయి యున్నవారము.

15. వారికి మరణము అకస్మాత్తుగా వచ్చును గాక సజీవులుగానే వారు పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగము నందును ఉన్నది

16. అయితే నేను దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుకొందును యెహోవా నన్ను రక్షించును.

17. సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొఱ్ఱపెట్టుకొందును ఆయన నా ప్రార్థన నాలకించును

18. నా శత్రువులు అనేకులై యున్నారు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునట్లు సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించి యున్నాడు.

19. పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనస్సు లేనివారై తనకు భయపడనివారికి ఉత్తర మిచ్చును.

20. తమతో సమాధానముగా నున్నవారికి వారు బలా త్కారము చేయుదురు తాము చేసిన నిబంధన నతిక్రమింతురు.

21. వారి నోటి మాటలు వెన్నవలె మృదువుగా నున్నవి అయితే వారి హృదయములో కలహమున్నది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కత్తులే.

22. నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడును కదలనీయడు.
1 పేతురు 5:7

23. దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రక్తాపరాధులును వంచకులును సగముకాలమైన బ్రదుకరు. నేనైతే నీయందు నమ్మికయుంచి యున్నాను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-55. తాను ప్రేమించి చేరదీసిన స్నేహితులే ద్రోహులై తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన కుట్రలు తెలిసి ఏంచేయాలో తోచని స్థితిలో మథనపడుతున్న వ్యక్తి ప్రార్ధన.
శీర్షిక: దైవధ్యానము - కీర్తన 32 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

55:4 నా గుండె నాలో వేదన పడుచున్నది. దావీదు తన కుమారుడైన అబాలోము తన సింహాసనాన్ని అన్యాయంగా ఆక్రమించుకోవాలని ద్రోహపూర్వకంగా ప్రయత్నించిన తర్వాత ఈ కీర్తనను రాసి ఉండవచ్చు. దావీదు బలైబతో చేసిన పాప ఫలితంగా దావీదు అనుభవించిన శ్రమలలో అబాలోము తిరుగుబాటు ఒక భయంకర భాగం (2సమూ 12:11-12).

55:6 దుష్టుల వలన లేక ఆధ్యాత్మిక శత్రువుల వలన మనం అన్యాయంగా హింస పొందినప్పుడు, లేక ఈ. లోక కష్టాలు, భయంలో, వేదనలో, ముంచివేసేంత వ్యాకులతను కలిగించినప్పుడు (వ.2-5) మనం కూడా ప్రస్తుత దురవస్థ నుండి తప్పించుకొని గువ్వవలె... ఎగిరిపోయి విశ్రాంతినీ, ఉపశమనాన్ని పొందాలని తరచు కోరుకొంటాం (యిర్మీయా 9:2తో పోల్చండి). అయినా, చాలా సందర్భాల్లో అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుండి తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు. అలాంటి పరిస్థితులలో దేవునిలో ఆశ్రయాన్ని వెదకడంలోనే నిజమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది. కీర్తనకారునిలా సాయంకాలమున, ఉదయమున, మధ్యాహ్నమున దేవునికి మొర్రపెడుతూ (వ.16-18), మనలను కాపాడమని ఆయనవైపు చూస్తూ మన భారాన్ని ఆయన మీద వేయాలి (వ.22). 

55:9-11 ఈ వచనాలు ప్రజలు బాబెలు గోపురాన్ని నిర్మించినప్పుడు దేవుడు వారి భాషను భంగపర్చి (నాలుకలు ఛేదించుము) వారికి తీర్పు తీర్చిన సందర్భాన్ని గుర్తుకు తెస్తున్నాయి. (ఆది 11:1-9). ఈ కీర్తనలోని ప్రధానాంశం శత్రువులు మాట్లాడే మాటలు (శత్రువుల శబ్దమును బట్టియు) కాబట్టి (వ.3) ఇది సరైన సమయంలో సరిగ్గా చేస్తున్న విన్నపంగా ఉంది. 

55:12-14 కీర్తనలో ఈ వచనాలు ఇక్కడ నుండి మరొక అంశాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ దోషి కీర్తనకారున్ని దూషించే దూరపు శత్రువు కాడు, దగ్గరి స్నేహితుడే (నా పరిచయుడవు), కీర్తనకారునితో బాటు దేవుని మందిరంలో దైవారాధనలో పాల్గొనే సహవిశ్వాసి (నా చెలికాడవు). ఈ “స్నేహితుడు” కీర్తనకారుని మీద ఎగిరెగిరిపడే వాడైతే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది (31:11-12; 35:11-14 నోట్సు చూడండి), అయితే వాస్తవంగా అతడు కీర్తనకారున్ని అవమానిస్తూ దూషించువాడు (వ.12). 

55:15 దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన కోరహు ననుసరించిన వారికి పట్టిన గతిని సజీవులుగానే వారు పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు అనే మాటలు గుర్తుకు తెస్తున్నాయి. (సంఖ్యా 16:31-33).

55:16-17 సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున అనే మాటలు నిర్దిష్టమైన ప్రార్ధనా సమయాల్ని సూచించడం కాక, కీర్తనకారుడు నిర్విరామంగా ప్రార్థనచేస్తున్నాడని తెలియజేస్తున్నాయి. (22:2; 88:1; 119:164; 1 థెస్స 5:16-18). 

55:18-19 సృష్యాది నుండి నడుస్తున్న దేవుని శాశ్వత పరిపాలనను పురాతనకాలము నుండి మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు అనే మాటలు వర్ణిస్తున్నాయి (29:10; 45:6; విలాప 5:19). 

55:21 వారి హృదయములో కలహమున్నది అనే మాటలు వ.3 లోని “హింసించుచున్నారు” అనే మాటలకు సంబంధించి బహిరంగ శత్రుత్వాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఇక్కడ అసలు విషయం ఏమిటంటే హృదయంలో కలహంతో నిండిన ఉద్దేశాలున్నాయి కాబట్టి వారి మాటలు పైకి మృదువుగా ఉన్నాగానీ వాస్తవానికి అవి వర నుండి వెలుపలికి తీసిన కత్తుల్లాగా అపాయకరమైనవే (మత్తయి 12:34; లూకా 6:45) 

55:22 మనం భరింప శక్యంకాని పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనభారమును, మన సంరక్షణను యెహోవా మీద మోపుమని బైబిలు బోధిస్తున్నది. అప్పుడు ఆయన మనతోబాటు వాటిని భరిస్తూ ప్రతి పరిస్థితిలోనూ మనలను కాపాడుతాడు. విమోచనా చరిత్ర అంతటిలోను పరిశుద్ధాత్మ ఈ ఆహ్వానాన్ని పదే పదే అందించాడు. మత్తయి. 11:28-30లో యేసు చేసిన ఆహ్వానాన్ని చూస్తాం. “ఆయన మిమ్మును గూర్చి చింతించుచున్నాడు కాబట్టి మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి” అని అపొస్తలుడైన పేతురు చెప్పాడు (1 పేతురు 5:7). మనం దేని విషయంలోనూ చింతించక ప్రార్థనా విజాపనలతో దేవునికి తెలియజేసినపుడు దేవుని సమాధానం మన హృదయాలకు, మన తలంపులకు కావలి ఉంటుందని అపొస్తలుడైన పౌలు ఆ రాశాడు (ఫిలిప్పీ 4:7).

55:23 నాశనకూపము అనే మాట పాతాళాన్ని (వ.15), మృత్యువును (28:1 నోట్సు చూడండి) సూచిస్తుంది. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |