Jeremiah - యిర్మియా 49 | View All

1. అమ్మోనీయులనుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇశ్రాయేలునకు కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మల్కోము గాదును ఎందుకు స్వతంత్రించుకొనును? అతని ప్రజలు దాని పట్టణములలో ఎందుకు నివసింతురు?

2. కాగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు రాగల దినములలో నేను అమ్మోనీయుల పట్టణమగు రబ్బా మీదికి వచ్చు యుద్ధము యొక్క ధ్వని వినబడజేసెదను; అది పాడుదిబ్బయగును, దాని ఉపపురములు అగ్నిచేత కాల్చబడును, దాని వారసులకు ఇశ్రాయేలీయులు వారసులగుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

3. హెష్బోనూ, అంగ లార్చుము, హాయి పాడాయెను, మల్కోమును అతని యాజకులును అతని యధిపతులును చెరలోనికి పోవు చున్నారు; రబ్బా నివాసినులారా, కేకలువేయుడి, గోనెపట్ట కట్టుకొనుడి, మీరు అంగలార్చి కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి.

4. విశ్వాసఘాతకురాలా నా యొద్దకు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశ్రయముగా చేసికొన్నదానా,

5. నీ లోయలో జలములు ప్రవహించు చున్నవని, నీవేల నీ లోయలనుగూర్చి యతిశయించు చున్నావు? ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

6. నేను నీ చుట్టునున్న వారందరివలన నీకు భయము పుట్టించు చున్నాను; మీరందరు శత్రువుని కెదురుగా తరుమబడు దురు, పారిపోవువారిని సమకూర్చు వాడొకడును లేక పోవును, అటుతరువాత చెరలోనున్న అమ్మోనీయులను నేను రప్పించెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

7. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూర్చి ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు తేమానులో జ్ఞానమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి జ్ఞానము వ్యర్థమాయెనా?

8. ఏశావును విమర్శించుచు నేనతనికి కష్టకాలము రప్పించుచున్నాను; దదానీయు లారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళ్లుడి బహులోతున దాగు కొనుడి.

9. ద్రాక్షపండ్లు ఏరువారు నీయొద్దకు వచ్చిన యెడల వారు పరిగెలను విడువరా? రాత్రి దొంగలు వచ్చినయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నష్టము చేయుదురు గదా?

10. నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయు చున్నాను, అతడు దాగియుండకుండునట్లు నేనతని మరుగు స్థలమును బయలుపరచుచున్నాను, అతని సంతానమును అతని స్వజాతివారును అతని పొరుగువారును నాశన మగు చున్నారు, అతడును లేకపోవును.

11. అనాధులగు నీ పిల్లలను విడువుము, నేను వారిని సంరక్షించెదను, నీ విధవరాండ్రు నన్ను ఆశ్రయింపవలెను.
1 తిమోతికి 5:5

12. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు న్యాయముచేత ఆ పాత్రలోనిది త్రాగను రానివారు నిశ్చయముగా దానిలోనిది త్రాగుచున్నారే, నీవుమాత్రము బొత్తిగా శిక్ష నొందకపోవుదువా? శిక్ష తప్పించుకొనక నీవు నిశ్చయముగా త్రాగుదువు.

13. బొస్రా పాడుగాను అపహాస్యాస్పదముగాను ఎడారి గాను శాపవచనముగాను ఉండుననియు, దాని పట్టణము లన్నియు ఎన్నటెన్నటికి పాడుగానుండుననియు నా తోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా సెల విచ్చుచున్నాడు.

14. యెహోవా యొద్దనుండి నాకు వర్త మానము వచ్చెను; జనముల యొద్దకు దూత పంపబడి యున్నాడు, కూడికొని ఆమెమీదికి రండి యుద్ధమునకు లేచి రండి.

15. జనములలో అల్పునిగాను మనుష్యులలో నీచునిగాను నేను నిన్ను చేయుచున్నాను.

16. నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పర్వత శిఖరమును స్వాధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగర్వము నిన్ను మోసపుచ్చెను, నీవు పక్షిరాజువలె నీ గూటిని ఉన్నత స్థలములో కట్టుకొనినను అక్కడనుండి నిన్ను క్రింద పడద్రోసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

17. ఎదోము పాడైపోవును, దాని మార్గమున నడుచువారు ఆశ్చర్యపడి దాని యిడుమలన్నియు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు.

18. సొదొమయు గొమొఱ్ఱాయు వాటి సమీప పట్టణములును పడగొట్టబడిన తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండక పోయినట్లు ఏ మనుష్యుడును అక్కడ కాపురముండడు, ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు.

19. చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పట్టుకొనవలెనని శత్రువులు యొర్దాను ప్రవాహములో నుండి సింహమువలె వచ్చుచున్నారు, నిమిషములోనే నేను వారిని దాని యొద్దనుండి తోలివేయుదును, నేనెవని నేర్పరతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; నన్ను పోలియున్న వాడై నాకు ఆక్షేపణ కలుగచేయువాడేడి? నన్ను ఎదిరింప గల కాపరియేడి?

20. ఎదోమునుగూర్చి యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను నివాసులనుగూర్చి ఆయన ఉద్దేశించినదాని వినుడి. నిశ్చయముగా మందలో అల్పులైన వారిని శత్రువులు లాగుదురు, నిశ్చయముగా వారి నివాస స్థలము వారినిబట్టి ఆశ్చర్యపడును.

21. వారు పడిపోగా అఖండమైన ధ్వని పుట్టెను; భూమి దానికి దద్దరిల్లుచున్నది, అంగలార్పు ఘోషయు ఎఱ్ఱసముద్రము దనుక వినబడెను.

22. శత్రువు పక్షిరాజువలె లేచి యెగిరి బొస్రామీద పడవలె నని తన రెక్కలు విప్పుకొనుచున్నాడు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢ్యుల హృదయములు ప్రసవించు స్త్రీ హృదయమువలె ఉండును.

23. దమస్కును గూర్చిన వాక్కు. హమాతును అర్పాదును దుర్వార్త విని సిగ్గు పడు చున్నవి అవి పరవశములాయెను సముద్రముమీద విచారము కలదుదానికి నెమ్మదిలేదు.

24. దమస్కు బలహీనమాయెను. పారిపోవలెనని అది వెనుకతీయుచున్నది వణకు దానిని పట్టెను ప్రసవించు స్త్రీని పట్టునట్లు ప్రయాసవేదనలు దానిని పట్టెను.

25. ప్రసిద్ధిగల పట్టణము బొత్తిగా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచ్చు పట్టణము బొత్తిగా విడువ బడెను.

26. ఆమె ¸యౌవనులు ఆమె వీధులలో కూలుదురు ఆ దినమున యోధులందరు మౌనులైయుందురు ఇదే సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.

27. నేను దమస్కు ప్రాకారములో అగ్ని రాజబెట్టెదను అది బెన్హదదు నగరులను కాల్చివేయును.

28. బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు కొట్టిన కేదారును గూర్చియు హాసోరు రాజ్యములనుగూర్చియు యెహోవా సెల విచ్చినమాట లేచి కేదారునకు వెళ్లుడి తూర్పుదేశస్థులను దోచు కొనుడి.

29. వారి గుడారములను గొఱ్ఱెల మందలను శత్రువులు కొనిపోవుదురు తెరలను ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పట్టు కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద చాటింతురు

30. హాసోరు నివాసులారా, బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు మీమీదికి రావలెనని ఆలోచన చేయుచున్నాడు మీమీద పడవలెనను ఉద్దేశముతో ఉన్నాడు యెహోవా వాక్కు ఇదే పారిపోవుడి బహులోతున వెళ్లుడి అగాధస్థలములలో దాగుడి

31. మీరు లేచి ఒంటరిగా నివసించుచు గుమ్మములు పెట్టకయు గడియలు అమర్చకయు నిశ్చింతగాను క్షేమముగాను నివసించు జనముమీద పడుడి.

32. వారి ఒంటెలు దోపుడుసొమ్ముగా ఉండును వారి పశువులమందలు కొల్లసొమ్ముగా ఉండును గడ్డపు ప్రక్కలను కత్తిరించుకొనువారిని నఖముఖాల చెదరగొట్టుచున్నాను నలుదిక్కులనుండి ఉపద్రవమును వారిమీదికి రప్పించుచున్నాను ఇదే యెహోవా వాక్కు,

33. హాసోరు చిరకాలము పాడై నక్కలకు నివాస స్థలముగా ఉండును అక్కడ ఏ మనుష్యుడును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు.

34. యూదారాజైన సిద్కియా యేలుబడి ఆరంభములో యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయైన యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై ఏలామునుగూర్చి

35. ఈలాగు సెలవిచ్చెనుసైన్యములకధిపతి యగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగానేను ఏలాము యొక్క బలమునకు ముఖ్యాధారమైన వింటిని విరుచు చున్నాను.

36. నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రప్పించి, నలుదిక్కులనుండి వచ్చువాయు వులవెంట వారిని చెదరగొట్టుదును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు ప్రవేశింపని దేశమేదియు నుండదు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:1

37. మరియు వారి శత్రువులయెదుటను వారి ప్రాణము తీయజూచు వారియెదుటను ఏలామును భయపడ జేయుదును, నా కోపాగ్నిచేత కీడును వారి మీదికి నేను రప్పించుదును, వారిని నిర్మూలము చేయువరకు వారివెంట ఖడ్గము పంపు చున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

38. నా సింహాసనమును అచ్చటనే స్థాపించి ఏలాములో నుండి రాజును అధిపతులను నాశనముచేయుదును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

39. అయితే కాలాంతమున చెరపట్టబడిన ఏలాము వారిని నేను మరల రప్పించెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
49:1-6 అమ్మోనీయుల దేశం యొర్దానుకు తూర్పువైపున మోయాబుకు ఉత్తరం వైపున ఉంది. దీని సరిహద్దులు స్థిరమైనవి కావు, దీనికి తరచూ ఇశ్రాయేలుతో పోరాటాలుండేవి. దీని ముఖ్యపట్టణం రబ్బా, ఇది యబ్బోకు నదీలోయలోని జోర్డాన్ లోని ప్రస్తుత అమ్మాన్. అమ్మోనీయులు లోతు కుమారుడైన బెన్నమ్మి వంశస్థులు (ఆది 19:38). న్యాయాధిపతుల కాలంలో యెఫ్తా వీరిని ఓడించాడు (న్యాయాధి 11:4-33), తరువాతి కాలంలో అమ్మోనీయుల రాజైన నాహాషు సౌలు రాజును వ్యతిరేకించాడు (1సమూ 11:1-11). దావీదు అమ్మోనీయులతో సయోధ్యను కోరుకొన్నాడు గానీ అది కుదరలేదు (2 సమూ 10), అయినా సొలొమోను వీరిని అదుపులో ఉంచాడు (1రాజులు 4:13-19). క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో ఆమోసు ప్రవక్త వీరి క్రూరప్రవర్తనను ఖండించాడు (ఆమోసు 1:13-15). . క్రీస్తు పూర్వం ఏడవ శతాబ్దంలో అమ్మోనీయులు కొంతవరకు స్వేచ్ఛ ననుభవించినప్పటికీ అషూరుకు సామంతులుగానే ఉన్నారు. యూదా రాజైన సిద్కియా యేలుబడిలో బబులోనును వ్యతిరేకించడంలో అమ్మోనీయులు యూదాతో కలిశారు (27:3), క్రీ.పూ. 587లో యెరూషలేము పతనం తర్వాత కూడా బబులోనుకు వ్యతిరేకంగా అమ్మోనీయుల తిరుగుబాటు కొనసాగింది. క్రీ.పూ. 582లో నెబుకద్నెజరు సైన్యం దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకుంది. క్రీస్తు పూర్వం ఆరవ శతాబ్దంలో యెహెజ్కేలు కూడా వీరిని ఖండించాడు. (యెహె. 25:1-7). 

49:1 ఈ వచనం అమ్మోనీయులకు గాదు గోత్రానికి మధ్య భూభాగం విషయంలో ఉన్న వివాదాన్ని సూచిస్తుంది. (న్యాయాధి 11:23-24 తో పోల్చండి). అమ్మోనీయులు వారి దేవత గాదు గోత్రానికి చెందిన భూభాగాన్నెందుకు స్వతంత్రించుకోవాలని దేవుడు యిర్మీయా ద్వారా అడుగుతున్నాడు (సంఖ్యా 21:21-31; 32:1-39 చూడండి). మల్కోము (మోలెకు) అమ్మోనీయుల జాతీయ దైవం, ఈ పేరుకు రాజు అని అర్థం. అయితే హెబ్రీయులు రాజు అనే అర్థాన్నిచ్చే విధంగా ఈ పేరును పలకడానికి నిరాకరించారు. వీరు "అవమానం” అనే అర్థం వచ్చేలా హెబ్రీ. బోషెత్ అనే పదంలోని "ఓ" "ఈ" అనే అచ్చుల్ని తీసివేసి, అమ్మోనీయుల దైవం పేరును దూషణపదంగా పలికారు (7:31 నోట్సు చూడండి). 

49:2 అమ్మోనీయుల ముఖ్యపట్టణం రబ్బా. ఇది ప్రస్తుతం జోర్డాన్ లోని అమ్మాన్. పురావస్తుశాస్త్రంలోని టెల్ అనే పారిభాషిక పదం పురాతనకాలంలో పట్టణ శిథిలాల్ని సూచిస్తుంది (30: 18 నోట్సు చూడండి). పాడుదిబ్బ అనే పదం దీన్నే సూచిస్తున్నది (హెబ్రీ. టెల్ షెమానా).

49:3 హెష్బోను మోయాబీయుల పట్టణం (48:2). అయితే ఈ సమయా నికి ఇది అమ్మోనీయుల పట్టణం అయ్యుండవచ్చు. ఈ వచనంలోని హాయి ఇశ్రాయేలులోని హాయి పట్టణం కాదు, నాశనం అనే అర్థాన్నిచ్చే ఇదే పేరుగల
మరొక పట్టణం. కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి అనే పదజాలాన్ని, “గొట్టెల దొడ్లల్లో కలవరపడుతూ ఇటూ అటూ పరుగెత్తడం" అని అనువదించవచ్చు, ఈ పదజాలం జనం పట్టణంలోని బహిరంగ స్థలాల్లో కంగారుపడుతూ దారీతెన్నూ లేకుండా వేగంగా పరుగులు పెట్టడాన్ని వర్ణిస్తుంది. 

49:4 అమ్మోనీయులు వారి లోయలను బట్టి, లోయలో జలములు ప్రవహించుచున్నవని అతిశయించారు. లోయలు అనే పదం “బలం" అనే అర్థాన్ని కూడా ఇస్తుంది (47:5 నోట్సు చూడండి). ఈ రెండింటిలో ఏదైనా కావచ్చు, అమ్మోనీయులు సంతుష్టి చెందుతున్నారు. వీరికి ఎదురుదెబ్బ తగలవలసినదే. 

49:5-6 దేవుడు అమ్మోనీయులకు భయము పుట్టించబోతున్నాడు. ఈ పదం యిర్మీయా గ్రంథంలోని “నలు దిక్కులనుండి భయం" అనే అర్థాన్నిచ్చే మాగోర్ మిస్సాబీబ్ అనే హెబ్రీ పదానికి రూపాంతరపదం కావచ్చు (6:25; 20:3,4,10; 46:5). దేవుడు ఐగుప్తు విషయంలోను (46:26), మోయాబు విషయంలోను (48:47), ఏలాము విషయంలోను (49:39) చేయబోతున్నట్లే, ఒకానొక రోజున అమ్మోనీయుల్ని కూడా పునరుద్దరించనున్నాడు. 

49:7-22 యాకోబు సోదరుడైన ఏశావు మారుపేరు ఎదోము, ఇతని వంశస్తులే ఎదోమీయులు. వీరి మీదకు రాబోతున్న శిక్షల గురించి ప్రవచనాలు అన్యజనులందరి మీదకు రాబోతున్న శిక్షల గురించి ప్రవచనాల్ని మించిపోయాయి (కీర్తన 137:7; యెషయా 34:1-17; 63:1-6; విలాప 4:21-22; యెహె 25:12-14 35:1-15; ఆమోసు 1:11-12; ఓబద్యాః మలాకీ 1:2-5). అయితే, యిర్మీయా ఎదోమీయుల గురించి ప్రకటించిన ప్రవచనాల్లో కఠిన పదజాలం కనబడదు, ఇది ఇతర అన్యజనుల గురించి యిర్మీయా ప్రకటించిన ప్రవచనాల్లోని కఠిన పదజాలానికి భిన్నంగా కనబడుతుంది. ఎదోము ప్రాంతం సీనాయి ద్వీపకల్పానికి తూర్పున ఉన్న అఖాబా సింధుశాఖ నుండి సుమారు వంద మైళ్ల దూరంలో ఉత్తరం వైపు జెరెదు. నదివైపు విస్తరించింది. మృతసముద్రపు దక్షిణ కొనలో అందులోకి కలిసే ఈ నది మోయాబుకు ఎదోముకు మధ్య సరిహద్దు. ఎదోముకు తూర్పు వైపున అరణ్యం వుంది, పడమర వైపున అరాబా పల్లపు ప్రాంతం వుంది, ఈ పల్లపు ప్రాంతంలోనే యొర్దాను నది ఉత్తరం వైపు ప్రవహిస్తుంది. ఎదోములో చాలా భూభాగం కొండప్రాంతం. ప్రారంభంలో ఇక్కడ హోరీయులున్నారు (గుహల్లో నివసించే ప్రజలు), వీరిని ఎదోమీయులు తరిమికొట్టారు (ద్వితీ 2:12,22). ఎదోము సంపద ముఖ్యంగా ఆ దేశంలోని ఇనుము, రాగి గనుల వలన, ప్రధాన రహదారి (రాజమార్గం) ఆ దేశం గుండా వెళుతున్నందువలన వృద్ధి చెందింది (సంఖ్యా 20:17,19). 

49:7 దేవుడు అలంకారిక ప్రశ్నలతో ఎదోము గురించి ప్రవచనం తెలియజేస్తున్నాడు. వీటిలో మొదటిది, తేమానులో జ్ఞానమిక నేమియు లేదా? ఎదోము జ్ఞానానికి ప్రసిద్ధి (ఓబద్యా - వ.8; "యోబు" గ్రంథం), అయితే వీరి జ్ఞానం వీరి కుపయోగపడడం లేదు. ఏశావు పెద్ద మనుమడు తేమాను (ఆది. 36:11,15). పలు చోట్ల ఈ పేరు దేశాన్ని సూచిస్తోంది. లేదా ఇక్కడున్నట్టుగా ఎదోము దేశంలోని ఒక పట్టణాన్ని సూచిస్తుంది. 

49:8 దదానీయులారా అనే పదంలోని దదాను ప్రాంతం ఉత్తర అరేబియాకు సమీపంలోనే వుంది, దేవుడు ఎదోము మీదకు శిక్షను రప్పించబోతున్నాడు కాబట్టి, దదానీయులు ఎదోమునుండి దూరంగా పారిపోవాలనే సందేశం వినబడింది. 

49:9-11 ఈ వచనాలు “ఓబద్యా" గ్రంథంలోని 5-6 వచనాలను పోలి వున్నాయి. సామాన్యంగా ద్రాక్షపండ్లు ఏరేవారు, దొంగలు కొన్నిటినైనా విడిచిపెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే దేవుడు ఎదోము మీదకు రప్పిస్తున్న శిక్షలో ఏశావును దిగంబరినిగా చేయబోతున్నాడు. ఏశావు యాకోబుకు కవల సోదరుడు. 

49:12 పాత్రలోనిది త్రాగడమనే అలంకారిక వర్ణన దేవుడు అన్యజనుల మీదకు రప్పించబోతున్న శిక్షను తెలుపుతుంది (25:12-29; 48:26 చూడండి; యెషయా 34:5-6; విలాప 4:21 తో పోల్చండి).

49:13 యిర్మీయా కాలంలో ఎదోము రాజధాని, దేశంలోని ప్రధాన పట్టణం బొస్రా. ఇది ప్రస్తుత ఎల్-బసేరా అని గుర్తించారు. బొర్ మృతసముద్రానికి ఆగ్నేయంలో సుమారు ఇరవై మైళ్ల దూరంలో ఉంది. ఇది మోయాబీయుల
ప్రాంతంలోని బేసేరుగా పొరపడకూడదు (48:24). 

49:14-16 ఈ వచనాలు ఓబద్యా గ్రంథంలోని 1-4 వచనాలకు సమాంతరంగా ఉన్నాయి. 

49:16 ఎదోమీయులు కొండసందులలో నివసించే ప్రజలు కాబట్టి తమనెవరూ జయించలేరనుకున్నారు. ఈ రాళ్లను తరువాతి కాలంలో సెలా లేదా పెట్రా అని పిలిచారు. ఈ ప్రాంతమే ఎదోమీయులకు దుర్గం గాను ముఖ్య పట్టణంగాను వుంది. 

49:17-18 ఎదోము నాశనం మైదానంలో అయిదు పట్టణాల వినాశనాన్ని పోలి వుంటుంది. సొదొమ... గొమొట్టా... అద్మా, సెబోయీము, సోబా. 

49:19-22 దేవుణ్ణి సింహముతోను పక్షిరాజుతోను పోల్చడం జరిగింది. సింహం గొట్టిపిల్లల్ని ఈడ్చుకొని వెళ్ళినట్టుగా మందలో అల్పులైన వారిని (ఎదోమీయులను) ఆయన ఈడ్చివేస్తాడు. (వ. 20), పైనుంచి ఒక్కసారిగా వారిమీదికి వచ్చి పట్టుకుపోతాడు. శిక్ష మధ్యలో దేవుడు నన్ను పోలియున్న వాడెవడని అడుగుతున్నాడు. ఎవరూ ఆయనకు సమానం కాదనేది స్పష్టం. ఈ కథాంశాలు యెషయా 40:18,25: 45:9-11 వచనాల్ని పోలి ఉన్నాయి. 50:44-46 లో 19-21 వచనాలు పునరావృతమవుతున్నాయి, ఈ వచనాలు బబులోనుకు వర్తిస్తాయి. ఎదోమీయుల అంగలార్పు ఘోష ఎల్ల సముద్రము వరకు వినబడుతుంది (హెబ్రీ. యామ్ సూఫ్). దీనికి "రెల్లు సముద్రం" అనే పేరు కూడా వుంది.

49:23-27 దమస్కు సిరియాకు (అరాము) ముఖ్యపట్టణం, కాబట్టి దమస్కు అనే పేరు ఇక్కడ దేశాన్నంతటినీ సూచిస్తున్నది. 25:18-26 వచనాల్లో దేవుని తీర్పు రాబోతున్న పట్టణాల్లో దమస్కు కనబడకపోయినప్పటికీ, ఇది
యెషయా 17:1-6; ఆమోసు 1:3-5 వచనాల్ని పోలి వుంది. క్రీ. పూ. 597లో బబులోను యెరూషలేము మీదకు దాడి చేసినప్పుడు సిరియా/అరామీ సైన్యం బబులోనుకు మద్దతు తెలిపి వుండవచ్చు. ఆ కారణం చేతనే ఈ వచనాల్లో దమస్కు శిక్షించబడి ఉండవచ్చు. 
49:23-24 హమాతు... అర్పాదు అరాము/సిరియా లోని రెండు చిన్న పట్టణ ప్రాంతాలు. హమాతును మొదట్లో కనానీయుల పట్టణంగా పేర్కొన్నారు. తరువాత అది హేతు వంశస్థుల పట్టణమైంది (10:18). ఇది దమస్కు పట్టణానికి ఉత్తరంలో నూటపది మైళ్ల దూరంలో ఒరాంటెస్ నదిమీద ఉంది. అర్పాదు హమాతుకు ఉత్తరంలో తొంబయి అయిదు మైళ్ల దూరంలో ఉంది. ఈ మూడు పట్టణాల్ని అషూరు రాజైన తిధత్పిలేసారు క్రీ.పూ. 738 లో జయించాడు. (యెషయా 10:9; 36:19; 37:13). క్రీ.పూ. 720 లో 2వ సర్గోను దమస్కులోని తిరుగుబాటు నణచివేశాడు. ఈ పట్టణాన్ని క్రీ.పూ. 605లో నెబుకద్నెజరు కూడా జయించాడు. దమస్కు సముద్ర తీరంలో లేకపోయినా, సముద్రముమీద విచారము కలది అయ్యింది. ప్రసవించు స్త్రీ అనుభవించే ప్రసవవేదన లాగా భయాందోళనలు దమస్కును ఆవరించాయి. యిర్మీయా ఈ అలంకారిక వర్ణనను ఇశ్రాయేలు, మోయాబు, ఎదోము, బబులోను సహా పలు దేశాలకు కూడా ఉపయోగించాడు (వ. 22; 6:24: 48:41: 50:43) 

49:25 దమస్కు దేవునికి సంతోషకరమైన పట్టణం. ఆయన దాన్ని నాకు ఆనందమునిచ్చు పట్టణము అని పిలిచాడు. ప్రాచీనకాలం నుండి నిరంతరం ఇక్కడ జనులు నివసిస్తూ ఉండే వారు. 

49:27 ఆమోసు 1:4 వచనాన్ని తలపిస్తూ ఈ ప్రవచనం ముగిసింది. బెద్దదదు రాజభవనాల్ని, కోటల్ని అగ్ని దహించివేస్తుంది - క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుండి ఎనిమిదవ శతాబ్దం వరకు బెద్దదదు అనే పేరు సిరియా రాజులకు రాచరికపు బిరుదుగా ఉండేది. 

49:28-33 అరేబియా ఎడారిలోని ఇష్మాయేలీయుల గోత్రాల్లో కేదారు ఒకటి (ఆది 25:13), పాత నిబంధనలో కేదారు గురించి పలుచోట్ల కనబడుతుంది (యెషయా 21:16, 17; 42:11; 60:7; యెహె 27:21). కేదారు వంశస్థులు గొట్టెల పెంపకానికి ప్రసిద్ధి (యెషయా 60:7), వీరి నివాసం అమ్మోనీయులకు తూర్పు వైపున (యెషయా 42:11) ఉంది. వీరికి తూరుతో వ్యాపార సంబంధాలుండేవి (యెహె 27:11). వీరు విలువిద్యలో నైపుణ్యం కలిగినవారు (యెషయా 21:16-17). 

49:28 ఈ హాసోరు ఉత్తర రాజ్య మైన ఇశ్రాయేలులోని పట్టణం కాదు (యెహో 11:1-13). ఇది ఎడారి ప్రాంతంలో ఇప్పటివరకు తెలియని కొత్త ప్రదేశమని స్పష్టమవుతుంది. లేచి... తూర్పు దేశస్తులను దోచుకొనుడి అని యెహోవా నెబుకద్నెజరుకు సెలవిచ్చాడు. తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్నవారిని మిద్యానీయులు, అమాలేకీయులుగా గుర్తించారు. (న్యాయాధి 6:3), వీరితో బాటు ఇశ్రాయేలులోని ప్రాంతాల మీద తరచూ దాడులు చేసిన సంచారజాతుల ప్రజలు సైతం ఉన్నారు. (ఆది 29:1; న్యాయాధి 7:12; 8:10; 1రాజులు 4:30; యోబు 1:3; యెషయా 11:14; యెహె 25:4). 

49:29 శత్రువులు దోచుకొనే అయిదింటిని (గుడారములను, గొట్టెలమంద లను... తెరలను, ఉపకరణములను, ఒంటెలను) సాధారణంగా సంచార ప్రజలుపయోగిస్తారు గానీ పట్టణవాసులు కారు. నఖముఖాల భయమని అనే విలక్షణమైన పదజాలాన్ని యిర్మీయా మళ్లీ ఉపయోగిస్తున్నాడు (6:25; 20:3,4,10; 46:5). ఇక్కడ ఇది సంచార ప్రజల మీద పడబోతున్న బబులోను సైన్యపు కేకల్ని సూచిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. 

49:30 పారిపోవుడి, బహు లోతున వెళ్లుడి అని అరేబియా ప్రజలకు దేవుడుసెలవిచ్చాడు. తీర్పు రాబోయే ముందు దేవుడు దాన్ని తప్పించుకొనే మార్గాన్ని కూడా తెలియజేస్తాడు (వ.8; 48:6,28; 50:8; 51:6). నెబుకద్నెజరు వారి మీదికి రావలెనని ఆలోచన చేస్తున్నాడు, ఇది అతని ఆలోచనతో బాటు దేవుని ఆలోచన కూడా (25:9 చూడండి; 26:3; 36:3; 49:20 తో పోల్చండి). ఎడారితెగల మీద బబులోను దాడి ఎప్పుడు జరిగిందో ఖచ్చితమైన కాలం గురించి తెలియదు, అయితే నెబుకద్నెజరు యెరూషలేము మీదకు దాడి చేయడానికి పూర్వమే క్రీ.పూ. 599-598 లో వీరిమీద దాడి చేయడం జరిగింది. 

49:33 ఈ వచనంలో ఈ తెగల మీదకు రానున్న నాశనం ఎంత విస్తృతమైందో తెలియజేసే సాంప్రదాయక పదజాలం వాడబడింది. ఈ ప్రాంతాలు చిరకాలము పాడై నక్కలకు నివాసస్థలముగా మారబోతున్నాయి (వ.2; 4:27; 6:8; 9:11; 10:22; 12:10-11; 32:43; 44:6; 50:13). అక్కడ ఏ మనుష్యుడును కాపురముండడు. 

49:34-39 ఏలాము షేము కుమారుల్లో జ్యేష్ఠుడు (ఆది 10:22). ఇది ప్రస్తుత ఇరాన్లో నైరుతి దిశలో ఉన్న నాటి ఏలాము బబులోనుకు తూర్పున సుమారు రెండు వందల మైళ్ల దూరంలోని ప్రాచీన రాజ్యం (ఆది 14:1). దీని ముఖ్యపట్టణం షూషను (నెహెమ్యా 1:1; ఎస్తేరు 1:2,5; దాని 8:2). ఏలాము అనేది పర్షియాకు సాధారణ నామం కావచ్చు. తరువాతి కాలంలో అష్పూరు. దీన్ని లోబర్చుకుంది, తర్వాత ఇది బబులోను పాలన కిందికి, పారసీక పాలన కిందికి వచ్చింది. 

49:34 ఈ ప్రవచనం యూదా రాజైన సిద్కియా యేలుబడి ఆరంభములో వచ్చింది (సుమారు క్రీ.పూ. 597). 

49:35 ఏలామీయులు విలువిద్యలో కూడా ప్రసిద్ది చెందినవారు (యెషయా 22:6), అయితే యెహోవా దానిని తీసివేయబోతున్నాడు. క్రీ.పూ. 539లో ఏలాము పారసీక సామ్రాజ్యంలో అంతర్భాగమైనప్పుడు ఏలాములోని భూయజమానులు, ఒక్కొక్క విలుకానికయ్యే ఖర్చును కప్పంగా పారసీక రాజుకు చెల్లించవలసి వచ్చింది. 

49:36-37 నాలుగు వాయువులను అనే పదజాలాన్ని ఇతరచోట్ల సైనిక సంపత్తిని వర్ణించడానికి ఉపయోగించారు. (యెహె 37:9; దాని 8:8; జెకర్యా 2:6; 6:5). దేవుడు ఏలామును నాశనం చేయడానికి ఈ సైనికబలాన్నే ఉపయోగించబోతున్నాడు. 

49:39 ఇశ్రాయేలు విషయంలో (29:14), మోయాబు విషయంలో (48:47), అమ్మోను విషయంలో (49:6), ఐగుప్తు విషయంలో (46:26) లాగానే దేవుడు ఏలామును కూడా పునరుద్దరిస్తారని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. అన్యదేశమైన ఏలాము దేవుని వాగ్దానాల్ని అందుకోబోతుంది. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |