Jeremiah - యిర్మియా 49 | View All

1. అమ్మోనీయులనుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇశ్రాయేలునకు కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మల్కోము గాదును ఎందుకు స్వతంత్రించుకొనును? అతని ప్రజలు దాని పట్టణములలో ఎందుకు నివసింతురు?

1. ammōneeyulanugoorchi yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu ishraayēlunaku kumaarulu lēraa? Athaniki vaarasuḍu lēkapōyenaa? Malkōmu gaadunu enduku svathantrin̄chukonunu? Athani prajalu daani paṭṭaṇamulalō enduku nivasinthuru?

2. కాగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు రాగల దినములలో నేను అమ్మోనీయుల పట్టణమగు రబ్బా మీదికి వచ్చు యుద్ధము యొక్క ధ్వని వినబడజేసెదను; అది పాడుదిబ్బయగును, దాని ఉపపురములు అగ్నిచేత కాల్చబడును, దాని వారసులకు ఇశ్రాయేలీయులు వారసులగుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

2. kaagaa yehōvaa eelaaguna selavichuchunnaaḍu raagala dinamulalō nēnu ammōneeyula paṭṭaṇamagu rabbaa meediki vachu yuddhamu yokka dhvani vinabaḍajēsedanu; adhi paaḍudibbayagunu, daani upapuramulu agnichetha kaalchabaḍunu, daani vaarasulaku ishraayēleeyulu vaarasulagudurani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

3. హెష్బోనూ, అంగ లార్చుము, హాయి పాడాయెను, మల్కోమును అతని యాజకులును అతని యధిపతులును చెరలోనికి పోవు చున్నారు; రబ్బా నివాసినులారా, కేకలువేయుడి, గోనెపట్ట కట్టుకొనుడి, మీరు అంగలార్చి కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి.

3. heshbōnoo, aṅga laarchumu, haayi paaḍaayenu, malkōmunu athani yaajakulunu athani yadhipathulunu cheralōniki pōvu chunnaaru; rabbaa nivaasinulaaraa, kēkaluvēyuḍi, gōnepaṭṭa kaṭṭukonuḍi, meeru aṅgalaarchi kan̄chelalō iṭu aṭu thirugulaaḍuḍi.

4. విశ్వాసఘాతకురాలా నా యొద్దకు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశ్రయముగా చేసికొన్నదానా,

4. vishvaasaghaathakuraalaa naa yoddhaku evaḍunu raalēḍani nee dhanamunē aashrayamugaa chesikonnadaanaa,

5. నీ లోయలో జలములు ప్రవహించు చున్నవని, నీవేల నీ లోయలనుగూర్చి యతిశయించు చున్నావు? ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

5. nee lōyalō jalamulu pravahin̄chu chunnavani, neevēla nee lōyalanugoorchi yathishayin̄chu chunnaavu? Prabhuvunu sainyamulakadhipathiyunagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu

6. నేను నీ చుట్టునున్న వారందరివలన నీకు భయము పుట్టించు చున్నాను; మీరందరు శత్రువుని కెదురుగా తరుమబడు దురు, పారిపోవువారిని సమకూర్చు వాడొకడును లేక పోవును, అటుతరువాత చెరలోనున్న అమ్మోనీయులను నేను రప్పించెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

6. nēnu nee chuṭṭununna vaarandarivalana neeku bhayamu puṭṭin̄chu chunnaanu; meerandaru shatruvuni kedurugaa tharumabaḍu duru, paaripōvuvaarini samakoorchu vaaḍokaḍunu lēka pōvunu, aṭutharuvaatha cheralōnunna ammōneeyulanu nēnu rappin̄chedanu; idhe yehōvaa vaakku.

7. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూర్చి ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు తేమానులో జ్ఞానమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి జ్ఞానము వ్యర్థమాయెనా?

7. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa edōmunugoorchi eelaagu selavichuchunnaaḍu thēmaanulō gnaanamika nēmiyulēdaa? Vivēkulaku ika aalōchana lēkapōyenaa? Vaari gnaanamu vyarthamaayenaa?

8. ఏశావును విమర్శించుచు నేనతనికి కష్టకాలము రప్పించుచున్నాను; దదానీయు లారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళ్లుడి బహులోతున దాగు కొనుడి.

8. ēshaavunu vimarshin̄chuchu nēnathaniki kashṭakaalamu rappin̄chuchunnaanu; dadaaneeyu laaraa, paaripōvuḍi venukaku maḷluḍi bahulōthuna daagu konuḍi.

9. ద్రాక్షపండ్లు ఏరువారు నీయొద్దకు వచ్చిన యెడల వారు పరిగెలను విడువరా? రాత్రి దొంగలు వచ్చినయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నష్టము చేయుదురు గదా?

9. draakshapaṇḍlu ēruvaaru neeyoddhaku vachina yeḍala vaaru parigelanu viḍuvaraa? Raatri doṅgalu vachinayeḍala thamaku chaalunantha dorukuvaraku nashṭamu cheyuduru gadaa?

10. నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయు చున్నాను, అతడు దాగియుండకుండునట్లు నేనతని మరుగు స్థలమును బయలుపరచుచున్నాను, అతని సంతానమును అతని స్వజాతివారును అతని పొరుగువారును నాశన మగు చున్నారు, అతడును లేకపోవును.

10. nēnu ēshaavunu digambarinigaa cheyu chunnaanu, athaḍu daagiyuṇḍakuṇḍunaṭlu nēnathani marugu sthalamunu bayaluparachuchunnaanu, athani santhaanamunu athani svajaathivaarunu athani poruguvaarunu naashana magu chunnaaru, athaḍunu lēkapōvunu.

11. అనాధులగు నీ పిల్లలను విడువుము, నేను వారిని సంరక్షించెదను, నీ విధవరాండ్రు నన్ను ఆశ్రయింపవలెను.
1 తిమోతికి 5:5

11. anaadhulagu nee pillalanu viḍuvumu, nēnu vaarini sanrakshin̄chedanu, nee vidhavaraaṇḍru nannu aashrayimpavalenu.

12. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు న్యాయముచేత ఆ పాత్రలోనిది త్రాగను రానివారు నిశ్చయముగా దానిలోనిది త్రాగుచున్నారే, నీవుమాత్రము బొత్తిగా శిక్ష నొందకపోవుదువా? శిక్ష తప్పించుకొనక నీవు నిశ్చయముగా త్రాగుదువు.

12. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu nyaayamuchetha aa paatralōnidi traaganu raanivaaru nishchayamugaa daanilōnidi traaguchunnaarē, neevumaatramu botthigaa shiksha nondakapōvuduvaa? shiksha thappin̄chukonaka neevu nishchayamugaa traaguduvu.

13. బొస్రా పాడుగాను అపహాస్యాస్పదముగాను ఎడారి గాను శాపవచనముగాను ఉండుననియు, దాని పట్టణము లన్నియు ఎన్నటెన్నటికి పాడుగానుండుననియు నా తోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా సెల విచ్చుచున్నాడు.

13. bosraa paaḍugaanu apahaasyaaspadamugaanu eḍaari gaanu shaapavachanamugaanu uṇḍunaniyu, daani paṭṭaṇamu lanniyu ennaṭennaṭiki paaḍugaanuṇḍunaniyu naa thooḍani pramaaṇamu chesiyunnaanani yehōvaa sela vichuchunnaaḍu.

14. యెహోవా యొద్దనుండి నాకు వర్త మానము వచ్చెను; జనముల యొద్దకు దూత పంపబడి యున్నాడు, కూడికొని ఆమెమీదికి రండి యుద్ధమునకు లేచి రండి.

14. yehōvaa yoddhanuṇḍi naaku vartha maanamu vacchenu; janamula yoddhaku dootha pampabaḍi yunnaaḍu, kooḍikoni aamemeediki raṇḍi yuddhamunaku lēchi raṇḍi.

15. జనములలో అల్పునిగాను మనుష్యులలో నీచునిగాను నేను నిన్ను చేయుచున్నాను.

15. janamulalō alpunigaanu manushyulalō neechunigaanu nēnu ninnu cheyuchunnaanu.

16. నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పర్వత శిఖరమును స్వాధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగర్వము నిన్ను మోసపుచ్చెను, నీవు పక్షిరాజువలె నీ గూటిని ఉన్నత స్థలములో కట్టుకొనినను అక్కడనుండి నిన్ను క్రింద పడద్రోసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

16. neevu bheekaruḍavu; koṇḍasandulalō nivasin̄chuvaaḍaa, parvatha shikharamunu svaadheenaparachukonuvaaḍaa, nee hrudayagarvamu ninnu mōsapucchenu, neevu pakshiraajuvale nee gooṭini unnatha sthalamulō kaṭṭukoninanu akkaḍanuṇḍi ninnu krinda paḍadrōsedanu; idhe yehōvaa vaakku.

17. ఎదోము పాడైపోవును, దాని మార్గమున నడుచువారు ఆశ్చర్యపడి దాని యిడుమలన్నియు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు.

17. edōmu paaḍaipōvunu, daani maargamuna naḍuchuvaaru aashcharyapaḍi daani yiḍumalanniyu chuchi vēḷaakōḷamu cheyuduru.

18. సొదొమయు గొమొఱ్ఱాయు వాటి సమీప పట్టణములును పడగొట్టబడిన తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండక పోయినట్లు ఏ మనుష్యుడును అక్కడ కాపురముండడు, ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు.

18. sodomayu gomorraayu vaaṭi sameepa paṭṭaṇamulunu paḍagoṭṭabaḍina tharuvaatha vaaṭilō evaḍunu kaapuramuṇḍaka pōyinaṭlu ē manushyuḍunu akkaḍa kaapuramuṇḍaḍu, ē naruḍunu daanilō basacheyaḍu.

19. చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పట్టుకొనవలెనని శత్రువులు యొర్దాను ప్రవాహములో నుండి సింహమువలె వచ్చుచున్నారు, నిమిషములోనే నేను వారిని దాని యొద్దనుండి తోలివేయుదును, నేనెవని నేర్పరతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; నన్ను పోలియున్న వాడై నాకు ఆక్షేపణ కలుగచేయువాడేడి? నన్ను ఎదిరింప గల కాపరియేడి?

19. chirakaalamu niluchu nivaasamunu paṭṭukonavalenani shatruvulu yordaanu pravaahamulō nuṇḍi simhamuvale vachuchunnaaru, nimishamulōnē nēnu vaarini daani yoddhanuṇḍi thoolivēyudunu, nēnevani nērparathunō vaanini daanimeeda niyamin̄chedanu; nannu pōliyunna vaaḍai naaku aakshēpaṇa kalugacheyuvaaḍēḍi? Nannu edirimpa gala kaapariyēḍi?

20. ఎదోమునుగూర్చి యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను నివాసులనుగూర్చి ఆయన ఉద్దేశించినదాని వినుడి. నిశ్చయముగా మందలో అల్పులైన వారిని శత్రువులు లాగుదురు, నిశ్చయముగా వారి నివాస స్థలము వారినిబట్టి ఆశ్చర్యపడును.

20. edōmunugoorchi yehōvaa chesina aalōchana vinuḍi. thēmaanu nivaasulanugoorchi aayana uddheshin̄chinadaani vinuḍi. nishchayamugaa mandalō alpulaina vaarini shatruvulu laaguduru, nishchayamugaa vaari nivaasa sthalamu vaarinibaṭṭi aashcharyapaḍunu.

21. వారు పడిపోగా అఖండమైన ధ్వని పుట్టెను; భూమి దానికి దద్దరిల్లుచున్నది, అంగలార్పు ఘోషయు ఎఱ్ఱసముద్రము దనుక వినబడెను.

21. vaaru paḍipōgaa akhaṇḍamaina dhvani puṭṭenu; bhoomi daaniki daddarilluchunnadhi, aṅgalaarpu ghōshayu errasamudramu danuka vinabaḍenu.

22. శత్రువు పక్షిరాజువలె లేచి యెగిరి బొస్రామీద పడవలె నని తన రెక్కలు విప్పుకొనుచున్నాడు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢ్యుల హృదయములు ప్రసవించు స్త్రీ హృదయమువలె ఉండును.

22. shatruvu pakshiraajuvale lēchi yegiri bosraameeda paḍavale nani thana rekkalu vippukonuchunnaaḍu; aa dinamuna edōmu balaaḍhyula hrudayamulu prasavin̄chu stree hrudayamuvale uṇḍunu.

23. దమస్కును గూర్చిన వాక్కు. హమాతును అర్పాదును దుర్వార్త విని సిగ్గు పడు చున్నవి అవి పరవశములాయెను సముద్రముమీద విచారము కలదుదానికి నెమ్మదిలేదు.

23. damaskunu goorchina vaakku. Hamaathunu arpaadunu durvaartha vini siggu paḍu chunnavi avi paravashamulaayenu samudramumeeda vichaaramu kaladudaaniki nemmadhilēdu.

24. దమస్కు బలహీనమాయెను. పారిపోవలెనని అది వెనుకతీయుచున్నది వణకు దానిని పట్టెను ప్రసవించు స్త్రీని పట్టునట్లు ప్రయాసవేదనలు దానిని పట్టెను.

24. damasku balaheenamaayenu. Paaripōvalenani adhi venukatheeyuchunnadhi vaṇaku daanini paṭṭenu prasavin̄chu streeni paṭṭunaṭlu prayaasavēdhanalu daanini paṭṭenu.

25. ప్రసిద్ధిగల పట్టణము బొత్తిగా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచ్చు పట్టణము బొత్తిగా విడువ బడెను.

25. prasiddhigala paṭṭaṇamu botthigaa viḍuvabaḍenu naaku aanandamunichu paṭṭaṇamu botthigaa viḍuva baḍenu.

26. ఆమె ¸యౌవనులు ఆమె వీధులలో కూలుదురు ఆ దినమున యోధులందరు మౌనులైయుందురు ఇదే సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.

26. aame ¸yauvanulu aame veedhulalō kooluduru aa dinamuna yōdhulandaru maunulaiyunduru idhe sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa vaakku.

27. నేను దమస్కు ప్రాకారములో అగ్ని రాజబెట్టెదను అది బెన్హదదు నగరులను కాల్చివేయును.

27. nēnu damasku praakaaramulō agni raajabeṭṭedanu adhi benhadadu nagarulanu kaalchivēyunu.

28. బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు కొట్టిన కేదారును గూర్చియు హాసోరు రాజ్యములనుగూర్చియు యెహోవా సెల విచ్చినమాట లేచి కేదారునకు వెళ్లుడి తూర్పుదేశస్థులను దోచు కొనుడి.

28. babulōnuraajaina nebukadrejaru koṭṭina kēdaarunu goorchiyu haasōru raajyamulanugoorchiyu yehōvaa sela vichinamaaṭa lēchi kēdaarunaku veḷluḍi thoorpudheshasthulanu dōchu konuḍi.

29. వారి గుడారములను గొఱ్ఱెల మందలను శత్రువులు కొనిపోవుదురు తెరలను ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పట్టు కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద చాటింతురు

29. vaari guḍaaramulanu gorrela mandalanu shatruvulu konipōvuduru teralanu upakaraṇamulanu oṇṭelanu vaaru paṭṭu konduru nakhamukhaala bhayamani vaaru daanimeeda chaaṭinthuru

30. హాసోరు నివాసులారా, బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు మీమీదికి రావలెనని ఆలోచన చేయుచున్నాడు మీమీద పడవలెనను ఉద్దేశముతో ఉన్నాడు యెహోవా వాక్కు ఇదే పారిపోవుడి బహులోతున వెళ్లుడి అగాధస్థలములలో దాగుడి

30. haasōru nivaasulaaraa, babulōnuraajaina nebukadrejaru meemeediki raavalenani aalōchana cheyuchunnaaḍu meemeeda paḍavalenanu uddheshamuthoo unnaaḍu yehōvaa vaakku idhe paaripōvuḍi bahulōthuna veḷluḍi agaadhasthalamulalō daaguḍi

31. మీరు లేచి ఒంటరిగా నివసించుచు గుమ్మములు పెట్టకయు గడియలు అమర్చకయు నిశ్చింతగాను క్షేమముగాను నివసించు జనముమీద పడుడి.

31. meeru lēchi oṇṭarigaa nivasin̄chuchu gummamulu peṭṭakayu gaḍiyalu amarchakayu nishchinthagaanu kshēmamugaanu nivasin̄chu janamumeeda paḍuḍi.

32. వారి ఒంటెలు దోపుడుసొమ్ముగా ఉండును వారి పశువులమందలు కొల్లసొమ్ముగా ఉండును గడ్డపు ప్రక్కలను కత్తిరించుకొనువారిని నఖముఖాల చెదరగొట్టుచున్నాను నలుదిక్కులనుండి ఉపద్రవమును వారిమీదికి రప్పించుచున్నాను ఇదే యెహోవా వాక్కు,

32. vaari oṇṭelu dōpuḍusommugaa uṇḍunu vaari pashuvulamandalu kollasommugaa uṇḍunu gaḍḍapu prakkalanu katthirin̄chukonuvaarini nakhamukhaala chedharagoṭṭuchunnaanu naludikkulanuṇḍi upadravamunu vaarimeediki rappin̄chuchunnaanu idhe yehōvaa vaakku,

33. హాసోరు చిరకాలము పాడై నక్కలకు నివాస స్థలముగా ఉండును అక్కడ ఏ మనుష్యుడును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు.

33. haasōru chirakaalamu paaḍai nakkalaku nivaasa sthalamugaa uṇḍunu akkaḍa ē manushyuḍunu kaapuramuṇḍaḍu ē naruḍunu daanilō basacheyaḍu.

34. యూదారాజైన సిద్కియా యేలుబడి ఆరంభములో యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయైన యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై ఏలామునుగూర్చి

34. yoodhaaraajaina sidkiyaa yēlubaḍi aarambhamulō yehōvaa vaakku pravakthayaina yirmeeyaaku pratyakshamai ēlaamunugoorchi

35. ఈలాగు సెలవిచ్చెనుసైన్యములకధిపతి యగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగానేను ఏలాము యొక్క బలమునకు ముఖ్యాధారమైన వింటిని విరుచు చున్నాను.

35. eelaagu selavicchenusainyamulakadhipathi yagu yehōvaa selavichinadhemanagaanēnu ēlaamu yokka balamunaku mukhyaadhaaramaina viṇṭini viruchu chunnaanu.

36. నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రప్పించి, నలుదిక్కులనుండి వచ్చువాయు వులవెంట వారిని చెదరగొట్టుదును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు ప్రవేశింపని దేశమేదియు నుండదు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:1

36. naludishalanuṇḍi naalugu vaayuvulanu ēlaamumeediki rappin̄chi, naludikkulanuṇḍi vachuvaayu vulaveṇṭa vaarini chedharagoṭṭudunu, velivēyabaḍina ēlaamu vaaru pravēshimpani dheshamēdiyu nuṇḍadu.

37. మరియు వారి శత్రువులయెదుటను వారి ప్రాణము తీయజూచు వారియెదుటను ఏలామును భయపడ జేయుదును, నా కోపాగ్నిచేత కీడును వారి మీదికి నేను రప్పించుదును, వారిని నిర్మూలము చేయువరకు వారివెంట ఖడ్గము పంపు చున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

37. mariyu vaari shatruvulayeduṭanu vaari praaṇamu theeyajoochu vaariyeduṭanu ēlaamunu bhayapaḍa jēyudunu, naa kōpaagnichetha keeḍunu vaari meediki nēnu rappin̄chudunu, vaarini nirmoolamu cheyuvaraku vaariveṇṭa khaḍgamu pampu chunnaanu; idhe yehōvaa vaakku.

38. నా సింహాసనమును అచ్చటనే స్థాపించి ఏలాములో నుండి రాజును అధిపతులను నాశనముచేయుదును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

38. naa sinhaasanamunu acchaṭanē sthaapin̄chi ēlaamulō nuṇḍi raajunu adhipathulanu naashanamucheyudunu; idhe yehōvaa vaakku.

39. అయితే కాలాంతమున చెరపట్టబడిన ఏలాము వారిని నేను మరల రప్పించెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

39. ayithē kaalaanthamuna cherapaṭṭabaḍina ēlaamu vaarini nēnu marala rappin̄chedanu; idhe yehōvaa vaakku.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.