Jeremiah - యిర్మియా 48 | View All

1. మోయాబును గూర్చినది. ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు. నెబోకు శ్రమ, అది పాడైపోవుచున్నది. కిర్యతాయిము పట్టబడినదై అవమానము నొందుచున్నది ఎత్తయిన కోట పడగొట్టబడినదై అవమానము నొందుచున్నది ఇకను మోయాబునకు ప్రసిద్ధియుండదు.

2. హెష్బోనులో వారు అది ఇకను జనము కాకపోవునట్లు దాని కొట్టివేయుదము రండని చెప్పుకొనుచు దానికి కీడు చేయ నుద్దేశించుచున్నారు మద్మేనా, నీవును ఏమియు చేయలేకపోతివి. ఖడ్గము నిన్ను తరుముచున్నది.

3. ఆలకించుడి, హొరొనయీమునుండి రోదనధ్వని వినబడుచున్నది దోపుడు జరుగుచున్నది మహాపజయము సంభవించు చున్నది.

4. మోయాబు రాజ్యము లయమై పోయెను దాని బిడ్డల రోదనధ్వని వినబడుచున్నది.

5. హొరొనయీము దిగుదలలో పరాజితుల రోదనధ్వని వినబడుచున్నది జనులు లూహీతు నెక్కుచు ఏడ్చుచున్నారు ఏడ్చుచు ఎక్కుచున్నారు.

6. పారిపోవుడి మీ ప్రాణములను దక్కించుకొనుడి అరణ్యములోని అరుహవృక్షమువలె ఉండుడి.

7. నీవు నీ క్రియలను ఆశ్రయించితివి నీ నిధులను నమ్ము కొంటివి నీవును పట్టుకొనబడెదవు, కెమోషుదేవత చెరలోనికి పోవును ఒకడు తప్పకుండ వాని యాజకులును అధిపతులును చెరలోనికి పోవుదురు.

8. యెహోవా సెలవిచ్చునట్లు సంహారకుడు ప్రతి పట్టణముమీదికి వచ్చును ఏ పట్టణమును తప్పించుకొనజాలదు లోయకూడ నశించును మైదానము పాడైపోవును.

9. మోయాబునకు రెక్కలు పెట్టుడి అది వేగిరముగా బయలుదేరి పోవలెను. నివాసి యెవడును లేకుండ దాని పట్టణములు పాడగును.

10. యెహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయువాడు శాపగ్రస్తు డగును గాక రక్తము ఓడ్చకుండ ఖడ్డము దూయువాడు శాపగ్రస్తు డగును గాక.

11. మోయాబు తన బాల్యమునుండి నెమ్మది నొందెను ఈ కుండలోనుండి ఆ కుండలోనికి కుమ్మరింపబడకుండ అది మడ్డిమీద నిలిచెను అదెన్నడును చెరలోనికి పోయినది కాదు అందుచేత దాని సారము దానిలో నిలిచియున్నది దాని వాసన ఎప్పటివలెనే నిలుచుచున్నది.

12. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు రాగల దినములలో నేను దానియొద్దకు కుమ్మరించు వారిని పంపెదను. వారు దాని కుమ్మరించి దాని పాత్రలను వెలితిచేసివారి జాడీలను పగులగొట్టెదరు.

13. ఇశ్రాయేలువారు తామాశ్రయించిన బేతేలునుబట్టి సిగ్గుపడినట్లు మోయాబీయులును కెమోషునుబట్టి సిగ్గుపడుచున్నారు

14. మేము బలాఢ్యులమనియు యుద్ధశూరులమనియు మీరెట్లు చెప్పుకొందురు?

15. మోయాబు పాడైపోవుచున్నది శత్రువులు దాని పట్టణములలో చొరబడుచున్నారు వారి యౌవనులలో శ్రేష్ఠులు వధకు పోవుచున్నారు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరుగల రాజు సెలవిచ్చినమాట యిదే.

16. మోయాబునకు సమూలనాశనము సమీపించుచున్నది దానికి సంభవించు దుఃఖము త్వరపడి వచ్చుచున్నది.

17. దానిచుట్టునున్న మీరందరు దానినిగూర్చి అంగలార్చుడి దాని కీర్తినిగూర్చి విననివారలారా, అంగలార్చుడి బలమైన రాజదండము ప్రభావముగల రాజదండము విరిగిపోయెనే యని చెప్పుకొనుడి.

18. దేబోనులో ఆసీనురాలై యుండుదానా, మోయాబును పాడుచేసినవాడు నీ మీదికి వచ్చు చున్నాడు. నీ కోటలను నశింపజేయుచున్నాడు.నీ గొప్పతనము విడిచి దిగిరమ్ముఎండినదేశములో కూర్చుండుము.

19. ఆరోయేరు నివాసీ, త్రోవలో నిలిచి కనిపెట్టుము పారిపోవుచున్న వారియొద్ద విచారించుము తప్పించుకొనిపోవుచున్నవారిని అడుగుము ఏమి జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము.

20. మోయాబు పడగొట్టబడినదై అవమానము నొంది యున్నది గోలయెత్తి కేకలువేయుము మోయాబు అపజయము నొందెను. అర్నోనులో ఈ సంగతి తెలియజెప్పుడి

21. మైదానములోని దేశమునకు శిక్ష విధింపబడియున్నది హోలోనునకును యాహసునకును మేఫాతునకును దీబోనుకును

22. నెబోకును బేత్‌దిబ్లాతయీమునకును కిర్యతాయిమున కును బేత్గామూలునకును

23. బేత్మెయోనునకును కెరీయోతునకును బొస్రాకును దూరమైనట్టియు సమీపమైనట్టియు

24. మోయాబుదేశ పురములన్నిటికిని శిక్ష విధింపబడి యున్నది.

25. మోయాబు శృంగము నరికివేయబడియున్నది దాని బాహువు విరువబడియున్నది యెహోవా వాక్కు ఇదే.

26. మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తన్ను తాను గొప్పచేసికొనెను దాని మత్తిల్లజేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొర్లుచున్నది అది అపహాస్యమునొందును.

27. ఇశ్రాయేలును నీవు అపహాస్యాస్పదముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు జతగాడైనట్టుగా నీవు అతనిగూర్చి పలుకునప్పుడెల్ల తల ఆడించుచు వచ్చితివి

28. మోయాబు నివాసులారా, పట్టణములు విడువుడి కొండపేటు సందులలో గూడు కట్టుకొను గువ్వలవలె కొండలో కాపురముండుడి.

29. మోయోబీయుల గర్వమునుగూర్చి వింటిమి, వారు బహు గర్వపోతులు వారి అతిశయమునుగూర్చియు గర్వమునుగూర్చియు

30. అహంకారమునుగూర్చియు పొగరునుగూర్చియు మాకు సమాచారము వచ్చెను వారి తామసమును వచించరాని వారి ప్రగల్భములును నాకు తెలిసేయున్నవి చేయదగని క్రియలు వారు బహుగా చేయుచున్నారు ఇదే యెహోవా వాక్కు

31. కాబట్టి మోయాబు నిమిత్తము నేను అంగలార్చు చున్నాను మోయాబు అంతటిని చూచి కేకలు వేయుచున్నాను వారు కీర్హరెశు జనులు లేకపోయిరని మొఱ్ఱపెట్టుచున్నారు.

32. సిబ్మా ద్రాక్షవల్లీ, యాజెరునుగూర్చిన యేడ్పును మించునట్లు నేను నిన్నుగూర్చి యేడ్చుచున్నాను నీ తీగెలు ఈ సముద్రమును దాటి వ్యాపించెను అవి యాజెరుసముద్రమువరకు వ్యాపించెను నీ వేసవికాల ఫలములమీదను ద్రాక్షగెలలమీదను పాడుచేయువాడు పడెను.

33. ఫలభరితమైన పొలములోనుండియు మోయాబు దేశములోనుండియు ఆనందమును సంతోషమును తొలగిపోయెను ద్రాక్షగానుగలలో ద్రాక్షారసమును లేకుండ చేయు చున్నాను జనులు సంతోషించుచు త్రొక్కరు సంతోషము నిస్సంతోషమాయెను.

34. నిమీములో నీళ్లు సహితము ఎండిపోయెను హెష్బోను మొదలుకొని ఏలాలేవరకును యాహసు వరకును సోయరు మొదలుకొని హొరొనయీమువరకును ఎగ్లాత్షాలిషావరకును జనులు కేకలువేయుచున్నారు.

35. ఉన్నతస్థలమున బలులు అర్పించువారిని దేవతలకు ధూపమువేయువారిని మోయాబులో లేకుండజేసెను ఇదే యెహోవా వాక్కు.

36. వారు సంపాదించినదానిలో శేషించినది నశించి పోయెను మోయాబునుగూర్చి నా గుండె పిల్లనగ్రోవివలె నాదము చేయుచున్నది కీర్హరెశువారినిగూర్చి నా గుండె పిల్లనగ్రోవివలె వాగు చున్నది.

37. నిశ్చయముగా ప్రతి తల బోడియాయెను ప్రతి గడ్డము గొరిగింపబడెను చేతులన్నిటిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపట్టయు నున్నవి.

38. మోయాబు ఇంటి పైకప్పులన్నిటిమీదను దాని వీధులలోను అంగలార్పు వినబడుచున్నది ఒకడు పనికిమాలిన ఘటమును పగులగొట్టునట్లు నేను మోయాబును పగులగొట్టుచున్నాను ఇదే యెహోవా వాక్కు.

39. అంగలార్చుడి మోయాబు సమూలధ్వంసమాయెను మోయాబూ, నీవు వెనుకకు తిరిగితివే, సిగ్గుపడుము. మోయాబు తన చుట్టునున్న వారికందరికి అపహాస్యాస్పదముగాను భయకారణముగాను ఉండును.

40. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా పక్షిరాజు ఎగురునట్లు ఎగిరి అది మోయాబు మీద తన రెక్కలను చాపుచున్నది.

41. కోటలు పడగొట్టబడియున్నవి దుర్గములు పట్టబడి యున్నవి. ఆ దినమున మోయాబు శూరుల హృదయము ప్రసవించు స్త్రీ హృదయమువలె ఉండును.

42. మోయాబు యెహోవాకంటె గొప్పవాడనని అతిశయపడగా అది జనము కాకుండ నిర్మూలమాయెను.

43. మోయాబు నివాసీ, భయమును గుంటయు ఉరియు నీమీదికి వచ్చియున్నవి

44. ఇదే యెహోవా వాక్కు. భయము తప్పించుకొనుటకై పారిపోవువారు గుంటలో పడుదురు గుంటలోనుండి తప్పించుకొనువారు ఉరిలో చిక్కు కొందురు మోయాబుమీదికి విమర్శ సంవత్సరమును నేను రప్పించుచున్నాను ఇదే యెహోవా వాక్కు.దేశ పరిత్యాగులగువారు బలహీనులై హెష్బోనునీడలో నిలిచియున్నారు.

45. హెష్బోనులోనుండి అగ్నియు సీహోను మధ్యనుండి జ్వాలలును బయలుదేరి

46. మోయాబు శిరస్సును, సందడిచేయువారి నడినెత్తిని కాల్చివేయుచున్నవి. మోయాబూ, నీకు శ్రమ కెమోషుజనులు నశించియున్నారు నీ కుమారులు చెరపట్టబడిరి చెరపట్టబడినవారిలో నీ కుమార్తెలున్నారు.

47. అయితే అంత్యదినములలో చెరపట్టబడిన మోయాబు వారిని నేను తిరిగి రప్పించెదను ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇంతటితో మోయాబునుగూర్చిన శిక్షావిధి ముగిసెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
48:1-47 ఈ అధ్యాయంలో యిర్మీయా మోయాబీయుల నుద్దేశించి చెప్పిన ప్రవచనం ఉంది. మోయాబీయులకు మూలపురుషుడు లోతుకు, అతని పెద్ద కుమార్తెకు మధ్య వావివరసల్లేని లైంగిక సంబంధం ద్వారా పుట్టిన వారు వీరు (ఆది 19:30-38). మృతసముద్రానికి తూర్పువైపున మోయాబు ప్రాంతం ఉంది, మోయాబుకు దక్షిణంలో జెరెదు నది, ఉత్తరంలో అర్నోను నది, తూర్పులో అరణ్యం, పడమరలో మృతసముద్రం ఉన్నాయి. ఈ అధ్యాయంలో పేర్కొన్న కొన్ని పట్టణాలు అర్నోనుకు ఉత్తరంవైపు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఈ చిన్న ప్రాంతం రానురానూ ఉత్తరం వైపు విస్తరించింది. రూబేను, గాదు గోత్రాలకు చెందినవారు మొదట్లో ఈ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకొన్నారు (సంఖ్యా 32:33-38). అయితే మోయాబు రాజైన మేషా కాలంలో (క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిదవ శతాబ్దం) మోయాబు ఈ ప్రాంతాల్ని మళ్లీ తన వశం చేసుకొంది. మోయాబులో చాలా భాగం సారవంతమైన నేలలున్న సమతల పీఠభూమి. మోయాబు నుద్దేశించి యెషయా పలికిన మునుపటి దేవోక్తి గురించి యెషయా 15:1-16:14 చూడండి. మోయాబు నుద్దేశించి
యెహెజ్కేలు, ఆమోసు పలికిన దేవోక్తుల గురించి యెహె 25:8-11; ఆమోసు 2:1-3 చూడండి...

48:1 నెబో మృతసముద్రపు ఉత్తరపు కొనకు పన్నెండు మైళ్ల దూరంలో తూర్పు వైపున ఉంది. రూబేనీయుల కాలం నుండి ఇది ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది (సంఖ్యా 32:3,38). కిర్యతాయిము మోయాబీయుల పట్టణమని మోయాబు శిలాశాసనం తెలియజేస్తుంది, బహుశా ఇది దీబోనుకు వాయవ్యంలో సుమా రుగా అయిదు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ప్రస్తుత ఎల్-కెరీయత్ అయ్యుండవచ్చు. 

48:2 హెషోను అమోరీయుల రాజైన సీహోను ముఖ్యపట్టణం. (సంఖ్యా
21:25-30). లోహయుగానికి (ఇనుప యుగం) చెందిన పట్టణాన్నొకదాన్ని త్రవ్వకాల్లో హెష్బోనుగా గుర్తించడం జరిగింది. మద్మేనా... చేయలేకపోతివి అనే పదాల్లో దీమోను (దీబోను) అనే పదానికి, “మూగ" లేదా "నిశ్శబ్దంగా” అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీలోని డెమెన్ అనే క్రియాపదానికి మధ్య శబ్దచమత్కారం కనబడుతున్నది. 

48:3-4 హెరొనయీము (రెండు లోయలు) అనే పేరు మోయాబు శిలాశాసనం మీద కనబడుతుంది, అంతకు మించి దీని వివరాలు తెలియవు. దాని బిడ్డల రోదనధ్వని వినబడుచున్నది అనే మాటల్ని సెప్టువజింట్ “వారి రోదనధ్వని సోయరు వరకు స్పష్టంగా వినబడుతున్నది" అని పేర్కొన్నది.  మైదాన ప్రాంతంలో ఉన్న అయిదు పట్టణాల్లో సోయరు ఒకటి. (ఆది 13:10-11), ఇది బహుశా మృతసముద్రపు కొనవద్ద ఉండి ఉండవచ్చు. 

48:5 లూహీతు నెక్కుచు గూర్చి ఇతర వివరాలేవీ తెలియవు. 

48:6 పారిపోవుడి అనే ఆజ్ఞ వ్యంగ్యంగా కనబడుతుంది, ఎందుకంటే ఏ స్థలంలోను భద్రత లభించదు. 

48:7 మోయాబీయులు వారి క్రియలను బట్టి, వారి జాతి దేవతయైన కెమోషు దేవతను బట్టి గర్వించడం (సంఖ్యా 21:29; 1రాజులు 11:7,33) వారి కష్టాలకు కారణంగా దేవుడు చూస్తున్నాడు. మోయాబు శిలాశాసనం మీద కెమోషును అపార్ట్-కెమోషు అని పేర్కొన్నారు. కనానులో అషారోతును వేకువ చుక్కగా (శుక్ర గ్రహం) చెబుతారు కాబట్టి కెమోషు నక్షత్రదేవతల్లో ఒకటి అయ్యుండవచ్చు. సొలొమోను తన అంతఃపురంలోని మోయాబు స్త్రీలకోసం పూజాస్థలంగా కెమోషుకు ఉన్నత స్థలాన్ని కట్టించాడు (1రాజులు 11:7). 

48:8 లోయ బహుశా యొర్దాను లోయను సూచిస్తుండవచ్చు, ఇది మోయాబుకు పడమర సరిహద్దుగా ఉంది. మైదానము యొర్దానుకు అవతల మోయాబీయుల అనేక పట్టణాలున్న ఎత్తైన సమతల ప్రదేశం అయ్యుండవచ్చు. 

48:9 ఉగారిటిక్ లోను కనానీ లోను “ఉప్పు” అనే అర్థాన్నిచ్చే సిసుమ అనే పదాన్ని బట్టి మోయాబునకు రెక్కలు కట్టుడి అనే పదజాలాన్ని "మోయాబును ఉప్పు పట్టిగా చేయుడి” అని వివరించవచ్చు. శత్రువు పొలంలో ఉప్పును చల్లడం దానిని నాశనం చేసే ఓ విధానం ( న్యాయా. 9:45). అది వేగిరముగా పారిపోవలెను అనే మాటలకు అర్థం ఆస్పష్టంగా ఉంది, బహుశా “అది తప్పక నాశనమవుతుంది” అనే అర్థం అయ్యుండవచ్చు. 

48:10 యెహోవా ప్రతినిధిగా వచ్చిన “సంహారకుడు" (వ.8), యెహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా లేదా మోసపూరితంగా చేయకూడదు. దేవుని పని చేయడంలో కచ్చితత్వం, చురుకుతనం, నమ్మకత్వం ఉండాలి. 

48:11 మట్టిమీద నిలిచెను అనే పదజాలం ఎక్కడికక్కడ సంతృప్తి చెందడాన్ని సూచిస్తున్నది. ఇది మోయాబుకు, అందులో ఉన్న ప్రసిద్ధమైన ద్రాక్షతోటలకు చక్కగా సరిపోయిన అలంకారిక వర్ణన. మోయాబు నెమ్మది నొందెను అని తెలుస్తోంది. మోయాబు ఇశ్రాయేలుకు కప్పం చెల్లించే దేశమైనా గానీ, ఎప్పుడూ చెరలోకి వెళ్లలేదు. మోయాబు ప్రధానమార్గంలో లేదు కాబట్టి, ఎప్పుడూ శత్రువుల దాడులకు గురి కాలేదు. 

48:12 దేవుడు దానియొద్దకు (మోయాబు) కుమ్మరించువారిని పంపిస్తానని చెబుతున్నాడు, అంటే అక్షరాలా “అటు ఇటు ఒంపి కదిలించే వారిని” అని అర్థం. ఒంపి కదిలించేవారు ద్రాక్షారసాన్ని ఒంపడానికి ద్రాక్షమాళిగల్లో పనిచేస్తారు. ద్రాక్షారసం బాగా పులిసి మాగడానికి జాడీల్లో ఎక్కువ కాలం మడ్డిమీద తేట తేరి ఉండనివ్వరు. (జెఫన్యా 1:12). సుమారు నలభై రోజుల తర్వాత దాన్ని ఇతర జాడీల్లోకి ఒంపి మడ్డినుండి వేరుచేస్తారు. సరైన విధంగా దీన్ని చేయకపోయినట్లయితే ద్రాక్షారసం మంచి నాణ్యత గలదిగా తయారవదు. అదే విధంగా, మోయాబు తన కీర్తి ప్రతిష్ఠల్నే నమ్ముకొని సంతుష్టిచెందుతున్నది, అయితే ఇక సంతుష్టి చెందే సమయం పూర్తయిపోయింది. 

48:13 మోయాబీయులును కెమోషును బట్టి సిగ్గుపడుచున్నారు. (హెబ్రీ. బోష్ అనే మాటల్లో శబ్ద చమత్కారం కనబడుతున్నది. కెమోషుకు సరిసమానంగానే ఇశ్రాయేలువారు... బేతేలునుబట్టి సిగ్గుపడినట్లు అనే వర్ణన ఉంది. ఇది బేతేలులో యరొబాము దూడల్ని నిలువబెట్టించి వాటిని పూజించడాన్ని సూచిస్తుంది (1 రాజులు 12:26-33). 

48:14 యుద్ధం ముందు కంటే, యుద్ధం తర్వాత గొప్పలు చెప్పడం మంచిది.

48:15 మోయాబీయులు ఏమాలోచించినా గానీ, “యెహోవా”యే వారికి దేవుడు, కెమోషు కాదు.

48:16 ఒక రోజు నిర్ణయించబడింది, అది నిశ్చయంగా వస్తుంది. 

48:17 మోయాబీయులకు సానుభూతి తెలియజేయడానికి ఇరుగుపొరుగు దేశాలకు పిలుపులు అందాయి. వారి బలానికి అధికారానికి చిహ్నాలైన బలమైన రాజదండము... ప్రభావముగల రాజదండము విరిగిపోనున్నాయి. సుమారుగా క్రీ.పూ. 580లో మోయాబు. తన స్వాతంత్ర్యాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోయింది. 

48:18 దీబోనులో ఆసీనురాలై యుండుదానా అనే పదజాలం రెండు కొండలమీద ఉన్న ఈ పట్టణాన్ని సూచిస్తున్నది. గొప్పతనము విడిచి దిగిరమ్ము ఎండిన దేశములో కూర్చుండుము అని దీబోను ప్రజలకు పిలుపు నిచ్చాడు. దీబోను (ప్రస్తుత దీబాన్) మృతసముద్రానికి తూర్పున పదమూడు మైళ్ల దూరంలోను, అర్నోను నదికి ఉత్తరంలో నాలుగు మైళ్ల దూరంలోను ఉంది. ఇక్కడ క్రీ.శ. 1868లో మోయాబు శిలాశాసనాన్ని కనుగొన్నారు. దాని మీద దీబోను ప్రస్తావన కనబడుతుంది.  

48:19 అరోయేరు అర్నోను నదికి ఉత్తరంలో రూబేను భూభాగంలో ఉత్తర కొననున్న పట్టణం.

48:20 మోయాబు పడగొట్టబడినదై... యున్నది అని యిర్మీయా ప్రకటించ డం అర్నోనులో వినబడాలి. 

48:21-24 మోయాబులోని పదకొండు పట్టణాల గురించి ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. 

48:21 యాహసు... మేఫాతు... దీబోను... నెబో... బేత్-దిబ్లాతయీము ... కిర్యతాయిము... బేతామూలు... బేత్మెయోను... కెరీయోతు... బాస్రా అనే పట్టణాల ప్రస్తావన మోయాబు శిలాశాసనం మీద కనబడుతున్నాయి. అయితే వీటిలో కొన్నిటిని అవెక్కడున్నాయో ఖచ్చితంగా గుర్తించడం వీలుపడదు. అలాగే, హోలోను ఎక్కడున్నదో, మెఫాతు (యెహో 21:37 లోని లేవీయుల పురం) ఎక్కడున్నదో నిర్దిష్టంగా తెలియడం లేదు. బేతామూలు బహుశా దీబోనుకు తూర్పున ఎనిమిది మైళ్ల దూరంలో ఉన్న కిర్బత్-ఎల్-జెమీల్ అయ్యుండవచ్చు. కెరీయోతు గురించి ఆమోసు 2:2 లో ప్రస్తావన కనబడుతున్నది. బోస్రా బహుశా బేసెరు అయ్యుండవచ్చు (ద్వితీ 4:43; యెహో 20:8; 21:36), 49:13,22లో అదే పేరుతో ఉన్న ఎదోమీయుల పట్టణం మటుకు కాదు. 

48:25 శృంగము... బాహువు అనే పదాలు పాత నిబంధనలో బలానికి సైనికసంపత్తికి సాదృశ్యాలు. “కొమ్ము” అనే పదం కీర్తన 132:17 లో వంశాకురాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించారు. 

48:26 మత్తుగొని ఉండడం (మద్యపాత్ర) అనే మరొక అలంకారిక వర్ణనను 25:15-29 వచనాల్లో యిర్మీయా ఉపయోగించాడు. దేవుని ఉగ్రత కిందకు వచ్చినవారు ఆయన క్రోధమనే మద్యపాత్రలోనిది త్రాగడం తప్పదు. ద్రాక్షారసాన్ని తయారుచేసే పరిశ్రమలున్న మోయాబుకు ఇది చక్కగా సరిపోయిన సాదృశ్యం. మోయాబు “మూలాన్ని" తెలియజేయడానికి కూడా ఇది తగిన సాదృశ్యం (ఆది 19:30-38). 

48:27 ఈ వచనానికి వివరణ కష్టమే. 48:28 దాగుకొనడానికి ప్రయత్నించడమొక్కటే తెలివైన పని. 

48:29-30 మోయాబు గర్వాన్ని వర్ణించడానికి యిర్మీయా అనేక పర్యాయపదాల్ని ఉపయోగించాడు: అతిశయము... గర్వము... పొగరు. 

48:31-36 ఈ వచనాల్లో మోయాబు కేకలు వేయడాన్ని, అంగలార్చడాన్ని వర్ణించడానికి హెబ్రీలోని నాలుగు వేర్వేరు క్రియాపదాల్ని ఉపయోగించారు.

48:31 కీర్ఘంశు (అక్షరార్థంగా "కుండపెంకుల పట్టణం”) బహుశా 2రాజులు 3:25 యెషయా 16:7 లోని కీర్ఘరెశెతు అయ్యుండవచ్చు (యెషయా 16:11తో పోల్చండి). దీన్ని ప్రస్తుత ఎల్-కెరాక్ గా గుర్తించారు. ఇది అర్నోను నదికి దక్షిణంగా సుమారు పదిహేడు మైళ్ల దూరంలోను మృతసముద్రానికి తూర్పున సుమారు పదకొండు మైళ్ల దూరంలోను ఉంది. 

48:32 దేవుడు యాజరు కోసం కంటే మించి, సిబ్మా కోసం (సిబ్మా ద్రాక్షావల్లీ) విలపిస్తున్నాడు. సిబ్మా లోని ప్రసిద్ధ ద్రాక్షతోటలు ఫలభరితమైన తోటలు (తీగెలు) దిగువన ఉన్న మృతసముద్రం వరకు వ్యాపించాయి. అయితే, ఈ ప్రసిద్ధమైన ద్రాక్షతోటలు ఫలభరితమైన తోటలు కూడా నాశనమవుతాయి. పాడుచేయువాడు అనే పదం ఈ అధ్యాయంలో మళ్లీ మళ్లీ కనబడే ముఖ్యాంశం (వ.8,15, 18), పాడుచేసేవాడు మోయాబులోని వేసవికాల ఫలముల మీదను ద్రాక్షగెలల మీదను పడతాడు. 

48:33 ద్రాక్షగానుగల్లో ద్రాక్షపండ్లను తొక్కేవారి సంతోషధ్వనులు (సంతోషించుచు తొక్కరు) కావు గానీ, మోయాబును జయించడానికి వస్తున్న శూరుల కేకలు. 

48:34 మోయాబులోని పదకొండు పట్టణాలతో బాటు (వ.21-24), ఈ వచనంలో మోయాబులోని మరో ఏడు పట్టణాల ప్రస్తావన కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఇవి ఉత్తరం నుండి దక్షిణంవైపు విస్తరించిన పట్టణాలు. పాడుచేసే వాని అవమానకరమైన చర్యలను బట్టి జనుల కేకలు పైపైకి ఎగబ్రాకి వినబడతాయి. 

48:35 మోయాబు విగ్రహారాధనను దేవుడే అంతం చేస్తాడు. 

48:36 మోయాబు అంగలార్పు పిల్లనగ్రోవిని ఊదినట్టుగా ఉంటుంది. అంత్యక్రియల సమయంలో పిల్లనగ్రోవుల్ని ఊదేవారు, పిల్లనగ్రోవి శోకానికి సూచన. 

48:37 అంగలార్పు గురించి నాలుగు సాదృశ్యాల కోసం 47:5 నోట్సు చూడండి. 

48:38 పనికిమాలిన ఘటము అనే పదజాలాన్ని రాజైన యెహోయాకీను కుపయోగించారు (22:28). 

48:39 వారి సమూలధ్వంసం వారికే అవమానం. 

48:40 పక్షిరాజు సాదృశ్యం యెహెజ్కేలు బబులోనును వర్ణించడానికి ఉపయోగించిన సాదృశ్యం లాగానే ఉంది. పక్షిరాజు రెక్కలు చాపుతూ ఎగురుతూ క్రిందికి దిగి, మళ్లీ దేవదారు కొమ్మల మీద వాలడం జరుగుతుంది (యెహె 17:3-5). యెహె 17:7-8 లోని పక్షిరాజు ఐగుప్తు రాజ్యా నికి సాదృశ్యం. 

48:41-42 మోయాబు ఇశ్రాయేలు మీద హెచ్చించుకోవడం, ఇశ్రాయేలు దేవునిమీద హెచ్చించుకోవడంతో సమానం. 

48:43-44 భయమును, గుంటయు, ఉరి అనే అర్థాలిచ్చే మూడు హెబ్రీ పదాలు ధ్వనిసామ్యంలో ఉన్నాయి (హెబ్రీ. పఖద్, వాపఖత్, వపథ్; 24:1718 నోట్సు చూడండి). 

48:45-46 ఈ వచనాలు సంఖ్యా 21:28-29; 24:17 లోని హెష్బోను కీర్తన నుండి నేరుగా ఉదాహరించినవి అయ్యుండవచ్చని కొందరి అభిప్రాయం. అలాగైతే, బిలాము ప్రవక్త మాటలు నెరవేరుతున్నట్లే. 

48:47 మోయాబు నుద్దేశించి ఇన్ని భయానకమైన ప్రవచనాలున్నప్పటికీ, భవిష్యత్ కాలంలో దేవుడు మోయాబు వైభవాన్ని పునరుద్ధరిస్తాడు. పునరుద్ధరణ ప్రవచనాలు కేవలం ఇశ్రాయేలుకు యూదాకు మాత్రమే పరిమితమైనవి కావు.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |