Lamentations - విలాపవాక్యములు 5 | View All

1. యెహోవా, మాకు కలిగిన శ్రమ జ్ఞాపకము చేసికొనుము దృష్టించి మామీదికి వచ్చిన నింద యెట్టిదో చూడుము.

2. మా స్వాస్థ్యము పరదేశుల వశమాయెను. మా యిండ్లు అన్యుల స్వాధీనమాయెను.

3. మేము దిక్కులేనివారము తండ్రిలేనివారము మా తల్లులు విధవరాండ్రయిరి.

4. ద్రవ్యమిచ్చి నీళ్లు త్రాగితివిు క్రయమునకు కట్టెలు తెచ్చుకొంటిమి.

5. మమ్మును తురుమువారు మా మెడలమీదికి ఎక్కి యున్నారు మేము అలసట చెందియున్నాము, విశ్రాంతి యనునది మాకు లేదు.

6. పొట్టకూటికై ఐగుప్తీయులకును అష్షూరీయులకును లోబడియున్నాము.

7. మా తండ్రులు పాపము చేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను అనుభవించుచున్నాము.

8. దాసులు మాకు ప్రభువులైరి వారి వశమునుండి మమ్మును విడిపింపగలవా డెవడును లేడు.

9. ఎడారిజనుల ఖడ్గభయమువలన ప్రాణమునకు తెగించి మా ధాన్యము తెచ్చుకొనుచున్నాము.

10. మహా క్షామమువలన మా చర్మము పొయ్యివలె నలు పెక్కెను.

11. శత్రువులు సీయోనులో స్త్రీలను చెరిపిరి యూదా పట్టణములలో కన్యకలను చెరిపిరి.

12. చేతులు కట్టి అధిపతులను ఉరితీసిరి వారేమాత్రమును పెద్దలను ఘనపరచలేదు.

13. ¸యౌవనులు తిరుగటిరాయి మోసిరి బాలురు కట్టెలమోపు మోయజాలక తడబడిరి.

14. పెద్దలు గుమ్మములయొద్ద కూడుట మానిరి ¸యౌవనులు సంగీతము మానిరి.

15. సంతోషము మా హృదయమును విడిచిపోయెను నాట్యము దుఃఖముగా మార్చబడియున్నది.

16. మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము చేసియున్నాము, మాకు శ్రమ.

17. దీనివలన మాకు ధైర్యము చెడియున్నది. సీయోను పర్వతము పాడైనది.

18. నక్కలు దానిమీద తిరుగులాడుచున్నవి మా కన్నులు దీని చూచి మందగిలెను.

19. యెహోవా, నీవు నిత్యము ఆసీనుడవై యుందువు నీ సింహాసనము తరతరములుండును.

20. నీవు మమ్ము నెల్లప్పుడును మరచిపోవుట ఏల? మమ్ము నింతకాలము విడిచిపెట్టుట ఏల?

21. యెహోవా, నీవు మమ్మును నీతట్టు త్రిప్పినయెడల మేము తిరిగెదము. మా పూర్వస్థితి మరల మాకు కలుగజేయుము.

22. నీవు మమ్మును బొత్తిగా విసర్జించి యున్నావు నీ మహోగ్రత మామీద వచ్చినది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-22 ఈ అధ్యాయంలో - ఇరవై రెండు వచనాలున్నాయి. అయితే ఈ అధ్యాయం హెబ్రీ అక్షర మాలలోని అక్షరాలతో ఆరంభించలేదు. దేశపరిస్థితుల్లో ఉన్న గందరగోళం, రచనాశైలిలో సైతం ప్రతిబింబిస్తుంది.

5:1 జ్ఞాపకము చేసికొనుము అనే మాటలు లేఖనంలో కేవలం మనసులో గుర్తుచేసుకోవాలని కాక, తదనుగుణంగా వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని సూచిస్తాయి. 

5:2-4 ఇశ్రాయేలు స్వాస్థ్యము పరదేశుల వశమైంది. ఇశ్రాయేలీయులు ఒకప్పుడు వీటన్నిటినీ స్వాస్థ్యంగా అనుభవించారు. అయితే ఇప్పుడు పరదేశులనుండి నీళ్లు మరియు కట్టెలు కొని తెచ్చుకోవలసిన పరిస్థితు లేర్పడ్డాయి.

5:5 ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి లేదు అనే వర్ణన ఆధ్యాత్మిక, మరియు భౌతిక ఇబ్బందులను వెల్లడిజేస్తుంది (హెబ్రీ 3:16-4:11). 

5:6 ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తీయులతో అష్ఫూరీయులతో పొత్తు పెట్టుకున్న కారణాన తన స్వాస్థ్యాన్ని పోగొట్టుకొని విశ్రాంతి ననుభవించలేకపోయింది. ఈ రాజకీయ వ్యూహాలు ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి కాక మనుషుల్ని నమ్ముతున్నదనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి (యిర్మీయా 2:18,36). 

5:7 యిర్మీయా 31:29 లోని “తండ్రులు ద్రాక్షకాయలు తినగా పిల్లల పళ్లు పులిసెనను” పాత సామెతను గుర్తు చేసుకొనడం వలన ఉపయోగమేమీ ఉండదు. "మేము పాపము చేసియున్నాము" అని ఇశ్రాయేలి ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి (5:16).

5:8 పరిస్థితులన్నీ తలక్రిందులయ్యాయి. ఇది దారుణమైన పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. దాసులు ప్రభువులయ్యారు (సామె 30:21-23 చూడండి). 

5:9 దేశంలో ఉన్న కొద్ది పంట సైతం ఎడారిజనం దోచుకొనిపోయే ప్రమాదంలో ఉంది. 

5:10 ప్రజల చర్మం పొయ్యివలె నలుపెక్కెను అనే అలంకారిక వర్ణన మహా క్షామమువలన కలిగిన జ్వరాన్ని (వ్యాధిని) తెలియజేస్తుంది. 

5:11-14 హాని ననుభవించనివారు యెరూషలేములో ఒక్కరూ లేరు. స్త్రీలను కన్యకలను చెరిపిరి... చేతులు కట్టి అధిపతులను ఉరితీసిరి... పెద్దలను ఘనపర్చలేదు... యౌవనులు బాలురు మోయలేని బరువులు మోసిరి, దినచర్యగా గుమ్మముల యొద్ద కూడుకొనే పెద్దలు గుమ్మములయొద్ద కూడుట మానిరి. 

5:15 వేడుక సంతోషమంతా దుఃఖముగా మార్చబడియున్నది.

5:16 కిరీటము పడిపోవడం ఇశ్రాయేలు తన ఘనతా గౌరవాల్ని పోగొట్టు కోవడాన్ని సూచిస్తుంది. కారణం స్పష్టంగానే తెలుస్తుంది: మేము పాపము చేసియున్నాము. 

5:17-18 దీనివలన అనే పదం 2-16 వచనాల్లోని పరిస్థితులను, సంఘటనలను సూచిస్తుంది. ఒకప్పుడు మహిమాస్పదమైన సీయోనులో ఇప్పుడు నక్కలు తిరుగుతున్నాయి. కన్నులు...మందగిలెను అనే వర్ణన ఇతర చోట్ల వృద్ధాప్యం వలన శరీరం బలం కోల్పోడాన్ని సూచిస్తుంది. 

5:19 ఆయన సింహాసనం తరతరములుండును కాబట్టి పట్టణం కూలిపోయి నాశనమైనప్పటికీ, దేవుని ప్రజలెల్లప్పుడూ ఆయనలో ఓదార్పును, క్షేమాన్ని పొందగలరు.

5:20 నీవు మమ్ము నెల్లప్పుడును మరచిపోవుట ఏల? అని యిర్మీయా యెహోవా నడుగుతున్నాడు. అయితే ఆయన కృపాకనికరాలు యిర్మీయా ప్రశ్నకు భిన్నంగా కనబడుతున్నాయి. అంటే ఆయన కృపాకనికరాలు ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉంటాయి (3:22-24; కీర్తన 23:6). 

5:21 యెహోవా ప్రజలను పునరుద్ధరించినప్పుడు మాత్రమే మళ్లీ వారు మునుపటి వలె జీవితాన్ని అనుభవించ గలరు. పాపం నుండి మళ్లుకొని పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు, విశ్వాసంతో దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు దేవుడు వారిని పునరుద్ధరిస్తాడు. 

5:22 ఒక చివరి ప్రశ్న: దేవుడు తన ప్రజల్ని బొత్తిగా విసర్జించి ఉండేంతగా వారిమీద తన మహోగ్రత చూపిస్తున్నాడా? కాదు. గతంలో ఆయన వారిని పునరుద్ధరించినట్లే ఇప్పుడు కూడా పునరుద్ధరించి వారిని పునరుజ్జీవింపజేస్తాడు.


Shortcut Links
విలాపవాక్యములు - Lamentations : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |