Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 1 | View All

1. యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత. ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనైయున్నవి; ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను.
దానియేలు 2:28, దానియేలు 2:45

2. అతడు దేవుని వాక్యమునుగూర్చియు యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యమునుగూర్చియు తాను చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యమిచ్చెను.

3. సమయము సమీపించినది గనుక ఈ ప్రవచనవాక్యములు చదువువాడును, వాటిని విని యిందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధన్యులు.

4. యోహాను ఆసియలో ఉన్న యేడు సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. వర్తమాన భూతభవిష్య త్కాలములలో ఉన్నవానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనున్న యేడు ఆత్మలనుండియు,
నిర్గమకాండము 3:14, యెషయా 41:4

5. నమ్మకమైన సాక్షియు, మృతులలోనుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును, భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక.
కీర్తనల గ్రంథము 89:27, కీర్తనల గ్రంథము 89:37, కీర్తనల గ్రంథము 130:8, యెషయా 40:2

6. మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తమువలన మన పాపములనుండి మనలను విడిపించినవానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన్‌. ఆయన మనలను తన తండ్రియగు దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను జేసెను.
నిర్గమకాండము 19:6, యెషయా 61:6

7. ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచ్చుచున్నాడు; ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును, ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందురు; అవును ఆమేన్‌.
యెషయా 19:1, దానియేలు 7:13, జెకర్యా 12:10, జెకర్యా 12:12

8. అల్ఫాయు ఓమెగయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడునగు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
ఆమోసు 4:13, నిర్గమకాండము 3:14, యెషయా 41:4

9. మీ సహోదరుడను, యేసునుబట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనునైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని.

10. ప్రభువు దినమందు ఆత్మ వశుడనై యుండగా బూరధ్వనివంటి గొప్పస్వరము

11. నీవు చూచుచున్నది పుస్తకములో వ్రాసి, ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర, సార్దీస్‌, ఫిలదెల్ఫియ, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెప్పుట నావెనుక వింటిని.

12. ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచున్న స్వరమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని.

13. తిరుగగా ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభములను, ఆ దీపస్తంభములమధ్యను మనుష్యకుమారునిపోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమట్టునకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకొని రొమ్మునకు బంగారుదట్టి కట్టుకొనియుండెను.
కీర్తనల గ్రంథము 45:2, యెహెఙ్కేలు 1:26, యెహెఙ్కేలు 8:2, యెహెఙ్కేలు 9:2, యెహెఙ్కేలు 9:11, దానియేలు 10:5, దానియేలు 7:13

14. ఆయన తలయు తలవెండ్రుకలును తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై హిమమంత ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలవలె ఉండెను;
దానియేలు 7:9, దానియేలు 10:6

15. ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయు చున్న అపరంజితో సమానమై యుండెను; ఆయన కంఠ స్వరము విస్తార జలప్రవాహముల ధ్వనివలె ఉండెను.
యెహెఙ్కేలు 1:24, యెహెఙ్కేలు 43:2

16. ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని యుండెను; ఆయన నోటినుండి రెండంచులుగల వాడియైన ఖడ్గమొకటి బయలు వెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యునివలె ఉండెను.
న్యాయాధిపతులు 5:31, యెషయా 49:2

17. నేనాయ నను చూడగానే చచ్చినవానివలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడితిని. ఆయన తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇట్లనెనుభయపడకుము;
యెషయా 44:6, యెషయా 48:12, దానియేలు 10:19

18. నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనై యున్నాను. మరియు మరణముయొక్కయు పాతాళ లోకము యొక్కయు తాళపుచెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి.

19. కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉన్నవాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,
యెషయా 48:6, దానియేలు 2:29, దానియేలు 2:45

20. అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షత్రములను గూర్చిన మర్మమును, ఆ యేడు సువర్ణ దీపస్తంభముల సంగతియు వ్రాయుము. ఆ యేడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘములకు దూతలు. ఆ యేడు దీపస్తంభములు ఏడు సంఘములు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 ప్రకటన (ప్రత్యక్షత) అంటే “ప్రత్యక్షపరచుట” లేక “ముసుగు తీయుట” అనే అర్థమిచ్చే గ్రీకు "అపొకలుప్సిస్" నుండి వచ్చింది. ఇక్కడ ఆ మాట ఉపయోగించడం అంటే ప్రకటన గ్రంథం, పా.ని.లో దానియేలులాగా ప్రత్యక్షపరచే సాహిత్యం అని అర్థం. యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షత అంటే యేసును గురించి ప్రత్యక్షపరచడం లేక ఆయన చేత ప్రత్యక్షపరచబడడం లేక రెండూ కావచ్చు. తన దాసులకు అనే మాట క్రైస్తవులందరినీ సూచిస్తుంది. 

1:2 దేవుని వాక్యమును గూర్చియు యేసు క్రీస్తు సాక్ష్యమును గూర్చియు నిలబడినందుకు యోహాను పత్మాసు ద్వీపంలోనికి పరవాసిగా వెళ్ళాల్సివచ్చింది (వ.9). క్రీస్తులో ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి క్రైస్తవులు సంఘచరిత్ర అంతటిలో హింసింపబడ్డారు. నిలిచి ఉండడంలో మనం విఫలమైనప్పుడే హింసను తప్పించుకుంటాం. 

1:1,3 త్వరలో సంభవింపనైయున్నవి... సమయము సమీపించినది అనే మాటలను, ప్రకటనలోని ప్రవచనాలు నెరవేరలేదు కాబట్టి, అవి విఫలమయ్యా యని విమర్శకులు చెప్పడానికి ఉపయోగించుకున్నారు. అయితే, క్రీస్తు వెంటనే వస్తాడనేది ఒక సమయసారణితో రాలేదు కాని, బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను, యేసు, అపొస్తలులు వ్యక్తీకరించిన కొ.ని. సందేశంలోని సమగ్రమైన భాగంగా ఇది ఒక అత్యవసర భావనను తెలియజేస్తూ ఉంది. చరిత్ర తన నిత్యత్వానికి ముందున్న చివరి భాగంలో ప్రవేశించింది అని క్రీస్తు మొదటిరాక సూచించింది. ఇది అత్యవసరం అని పౌలు కూడా వ్యక్తీకరించాడు: “ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము” (2కొరింథీ 6:3). 

1:3 ఈ ప్రవచనాన్ని చదవడం కూడా ఒక ఆశీర్వాదాన్ని వాగ్దానం చేస్తుంది. ఈ చదవడం అంటే కేవలం మనసుతో చదవడమే కాక పాఠకుడు వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనువానిగా ఉండాలి (అంటే “హృదయంలోకి తీసుకుని”, అన్వయించుకోవాలి). ఇది ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఏడు "ఆశీర్వాద" లేక ధన్యత వ్యాఖ్యలలో మొదటిది (14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). సంపూర్ణ సంఖ్య యైన ఏడు ఈ పుస్తకమంతటిలో పునరావృతమౌతూ ఉంటుంది.

1:4-5 రచయిత, పాఠకుల పేర్లు చెప్పడం, దాంతోపాటు శుభములు చెప్పిన విధానం (కృపా సమాధానములు), ప్రకటన కూడా మిగిలిన కొ.ని. లేఖలవంటి రూపాన్నే కలిగి వుందని సూచిస్తుంది. ఇది వేరే లోకం నుండి

లేక పరదేశం నుండి వచ్చి, అర్థం కానట్టుగా ఉండేది కాదు. వర్తమాన భూతభవిష్కత్కాలములలో ఉన్నవానినుండి (వ.8) అంటే దేవుడు ఇప్పుడు ఉన్నవాడు మాత్రమే కాదు గాని ఎల్లప్పుడూ ఉన్నవాడు, ఉండబోవువాడు అని అర్థం. ఆయన సింహాసనము ఎదుటనున్న యేడు ఆత్మలు అంటే బహుశా: (1) "ఏడు సంఘముల దూతలు" (వ.20; అధ్యా.2-3), (2) పుస్తకంలో కనిపించే మిగిలిన దూతలు (ఉదా: 8:2), లేక (3) యెషయా 11:2లో వివరించిన పరిశుద్దాత్మ పరిపూర్ణత కావచ్చు. నమ్మకమైన సాక్షి యేసే. మృతులలో నుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచినవాడు అనే మాట ఆయన పునరుత్థానాన్ని చూపుతూ భవిష్యత్తులో విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు, అందరూ పునరుత్థానంలో పొందుతారని నిశ్చయంగా చెబుతోంది (20:4-5; 1కొరింథీ 15:20,23). ఇప్పుడు విశ్వానికి అధిపతిగా ఉండే సర్వాధికారం యేసుకు ఉన్నప్పటికీ (మత్తయి 28:18), ఆయన రెండవరాకడ వరకు ఆయన దానిని పూర్తిగా వినియోగించడు (ప్రక 19:11-21). 

1:6 తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించినవానికి అంటే మనుష్యుల నమ్మకమేదైనా సరే, యేసు సిలువ మీద మరణించడంతోనే మానవాళి అంతా రక్షణ పొందేసిందని అర్థం కాదు. మారుమనస్సు పొందాల్సిన అవసరతను గురించీ (9:20-21), సువార్తను విన్నప్పుడు విశ్వాసంతో స్పందించాల్సిన అవసరతను గురించీ (14:6-7) ప్రకటన గ్రంథం నొక్కివక్కాణిస్తుంది. ఇక్కడున్న మాటలను బట్టి, విశ్వాసులు ఈ జీవితంలోనే దేవునికి ఒక రాజ్యము... యాజకులు అని అర్థమిస్తుండవచ్చు (1 పేతురు 2:9). 

1:7 దాని 7:13; జెకర్యా 12:10 లేఖనాల దృశ్యభావం, ప్రకటన గ్రంథ అంశాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాయి. రొమ్ముకొట్టుకొనుట అనేది కొన్నిసార్లు రక్షణ పొందడానికి మరీ ఆలస్యమైనవారి స్పందనగా అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ జెకర్యా 12:10 నేపథ్యంలో రొమ్ముకొట్టుకోవడం అనేది, ఆయనను పొడిచినవారికి కూడా (అంటే యూదులకు అని; 7:4-8; 11:13 నోట్సు చూడండి) నిజమైన రక్షణకు కారణమైన మారుమనస్సు అని సూచిస్తుంది. 

1:8 అల్పా... ఓమెగ అనేవి గ్రీకు అక్షరాలలో మొదటి, చివరి అక్షరాలు. దేవుడే ఆరంభం, అంతం అనే విషయాన్ని ఇవి నొక్కి చెబుతున్నాయి. వర్తమాన భూత భవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడు అనే మాటను గురించి వ.4 నోట్సు చూడండి.

1:9 అపొస్తలుడైన యోహాను రోమా చక్రవర్తియైన డొమిషియన్ చే, శిక్షా స్థలమైన, పత్మాసు ద్వీపమునకు పరవాసిగా పంపబడ్డాడని సంప్రదాయం చెబుతుంది. ఈ ద్వీపం సుమారు క్రీ.శ. 95లో, ఏజియన్ సముద్రంలో, ఎఫెసుకు నైరుతిగా సుమారు 40 మైళ్ళదూరంలో ఉంది. క్రీ.శ. 96లో డొమిషియన్ చక్రవర్తి మరణించిన తర్వాత కొంతకాలానికి అతడు విడుదలయ్యాడు. శ్రమ (“హింస” “బాధ", 2:9 చూడండి)లో... పాలివాడను అని యోహాను నొక్కిచెప్పాడు. ఇది క్రీస్తు రెండవరాకడకు ముందు వచ్చే ఎన్నడూ లేని మహాశ్రమ కాలాన్ని సూచించడం లేదు. 

1:10 ఆత్మవశుడనై అంటే యోహాను ఈ దర్శన ప్రత్యక్షతలు పొందినపుడు ఉన్న ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సూచిస్తుంది. ప్రభువు దినము అనేది బహుశా వారంలోని మొదటి రోజు అంటే ఆదివారం, అంటే పునరుత్థానపు రోజును సూచిస్తుండవచ్చు. ఆరోజునే క్రైస్తవులు ఆరాధన రోజుగా చేసుకున్నారు (అపొ.కా. 20:7; 1కొరింథీ 16:2). 

1:11 ప్రకటనను ఒక పుస్తకములా (అంటే ప్రాచీన రాతప్రతుల రూపంలో) రాశాడని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు నమ్ముతారు. కానీ ఇక్కడున్న గ్రీకు పదాన్ని (బిబ్లియోన్) “గ్రంథపు చుట్ట" అని అనువదించాల్సివుంది. ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రస్తావించబడిన ఏడు స్థానిక సంఘములు (2:1-3:22 నోట్సు చూడండి) సంఘజీవితంలో నిజస్వరూపాన్ని చూపించడానికి ఉదాహరణలుగా చిన్నాసియాలోని సంఘాలన్నిటి నుండి ఎన్నికచేయబడ్డాయి. ఈ ఏడు సంఘాలు ఒక వృత్తాకార తపాలా దారిలో ఉన్నాయి, కాబట్టి వాటిని చేరుకోవడం సులువైనందున అవి ఎన్నుకొనబడి ఉండవచ్చు. 

1:12-18 ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభములు ఏడు సంఘాలు (వ.11; అధ్యా.2-3), రూపాంతరపు కొండమీద, యోహాను యేసు క్రీస్తును ఇలాంటి మహిమాన్వితమైన స్థితిలోనే చూశాడు (మత్తయి 17:2). ఆయన మృతులలో నుండి లేచిన తర్వాత యోహాను ఆయన పునరుత్థాన శరీరాన్ని కూడా చూశాడు (యోహాను 20; అపొ.కా. 1:2-11). పత్మాసులోని ఈ దర్శనం జ్ఞాపకంచేసే మహిమాన్వితుడైన మనుష్యకుమారుని (దాని 7:13) రూపాలను వివరించే పా.ని. సంభవాలు కూడా యోహానుకు సుపరిచితమే. 

1:14 జ్ఞానమును, పవిత్రతను సూచించే మనుష్యకుమారుని తల, జుట్టు తెల్లని ఉన్ని వలె, తీక్షణమైన ఆయన పవిత్రతను చూపించే ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాలవలె ఉన్న పోలికలు, “మహావృద్ధుని” (దాని 7:9) దర్శనాన్ని, రూపాంతరపు కొండమీద యేసు రూపాన్ని (మత్తయి 17:2) సంయుక్తం చేస్తున్నాయి. 

1:15 దాని 2:33-35లోని విగ్రహపు పాదములవలె విరిగిపోకుండా, కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచున్న అపరంజితో సమానమై ఉండడమనేది, బలమును గురించీ స్థిరత్వాన్ని గురించీ చెబుతుంది. యోహాను బంధింపబడింది శక్తివంతమైన అలలు తాకుతూ ఉండే ద్వీపంలో కాబట్టి కంఠస్వరము విస్తార జలప్రవాహముల ధ్వనివలె వినిపించడం, అతని దృష్టిని ఆకర్షించి ఉండవచ్చు. 

1:16 ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘాలకు దూతలు (వ.20), ఆయన నోటనుండి బయలు వెడలిన రెండంచులు గల వాడియైన ఖడ్గము తీర్పు తీర్చుటకైన దేవుని వాక్యపు శక్తికి సాదృశ్యంగా ఉంది (హెబ్రీ 4:12). మనుష్యకుమారుని ముఖము... ప్రకాశించుచున్న సూర్యునివలె ఉండడం అనేది రూపాంతరపు కొండపై యోహాను తన కన్నులతో చూసినదాన్ని జ్ఞాపకం చేసే మరొక విషయం (మత్తయి 17:2). 

1:17 యోహాను ఆయన పాదములయొద్ద పడటం అనేది, ప్రభువు తననుతాను మానవాళికి లోతుగా ప్రత్యక్షపరుచు కోవడం బట్టి వచ్చిన భయంతో, గౌరవంతో చేసిన పని (దాని 8:17). యోహాను స్పందన, అతడు రూపాంతరపు కొండమీద లేక పునరుత్థానం తర్వాత చూసిన క్రీస్తు మహిమకన్నా ఎక్కువ మహిమను ఇక్కడ అనుభవించాడని చూపుతుంది. 

1:18 మరణము యొక్కయు పాతాళలోకము యొక్కయు తాళపుచెవులుపై క్రీస్తుకు అధికారం ఉందని తన సంఘాన్ని తానే కడతానని చెప్పినపుడు కూడా అన్నాడు. (మత్తయి 16:18). మరణాన్ని, పాతాళాన్ని ఖాళీ చేసి, మహాధవళ సింహాసనపు తీర్పు సమయంలో వాటిని నాశనం చేసేటప్పుడు, ఈ అధికారాన్ని ఆయన ఉపయోగిస్తాడు (ప్రక 20:11-15). 

1:19-20 పునరుత్థానుడైన క్రీస్తు ఇక్కడ యోహానును వ్రాయుము - అని వ.11లో చెప్పినట్లే ఆజ్ఞాపించాడు. నీవు చూచిన వాటిని అంటే వ.12-18లో ఉన్న దర్శనం. ఉన్నవాటిని అంటే అధ్యా.2-3లోని సంఘాల కార్యకలాపాల ప్రస్తుత పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. వీటివెంట కలుగబోవు వాటిని అంటే “ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత" (4:1) ఉన్న పుస్తకం యొక్క ముఖ్య భాగం (అధ్యా. 4-22). మర్మము అని అనువదించబడిన గ్రీకుపదం, ఇంతకుముందు తెలియనిది, ఇప్పుడు బయల్పరచబడుతున్నదని చెబుతుంది. ఇక్కడ చెప్పిన ఏడు సంఘములకు దూతలు బహుశా ఆ సంఘాల సభ్యులకు సంరక్షణ దూతలు (హెబ్రీ. 1:14)గా పనిచేస్తున్నవారు కావచ్చు. 


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |