Isaiah - యెషయా 26 | View All

1. ఆ దినమున యూదాదేశములో జనులు ఈ కీర్తన పాడుదురు బలమైన పట్టణమొకటి మనకున్నది రక్షణను దానికి ప్రాకారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన నియమించియున్నాడు.

2. సత్యము నాచరించు నీతిగల జనము ప్రవేశించునట్లు ద్వారములను తీయుడి.

3. ఎవనిమనస్సు నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణశాంతిగలవానిగా కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశ్వాసముంచి యున్నాడు.
ఫిలిప్పీయులకు 4:7

4. యెహోవా యెహోవాయే నిత్యాశ్రయదుర్గము యుగయుగములు యెహోవాను నమ్ముకొనుడి.

5. ఆయన ఉన్నతస్థల నివాసులను ఎత్తయిన దుర్గమును దిగగొట్టువాడు ఆయన వాని పడగొట్టెను నేలకు దాని పడగొట్టెను ఆయన ధూళిలో దాని కలిపి యున్నాడు

6. కాళ్లు, బీదలకాళ్లు, దీనులకాళ్లు, దాని త్రొక్కు చున్నవి.

7. నీతిమంతులు పోవుమార్గము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల త్రోవను నీవు సరాళము చేయుచున్నావు. యెహోవా, నీ తీర్పుల మార్గమున నీవు వచ్చుచున్నావని

8. మేము నీకొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నాము మా ప్రాణము నీ నామమును నీ స్మరణను ఆశించు చున్నది.

9. రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.

10. దుష్టులకు దయచూపినను వారు నీతిని నేర్చుకొనరు వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించినను యెహోవా మాహాత్మ్యము ఆలోచింపక అన్యాయము చేయుదురు.

11. యెహోవా, నీ హస్తమెత్తబడి యున్నదిగాని జనులు దాని చూడనొల్లరు జనులకొరకైన నీ ఆసక్తిని చూచి వారు సిగ్గుపడు దురు నిశ్చయముగా అగ్ని నీ శత్రువులను మింగివేయును.
హెబ్రీయులకు 10:27

12. యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము స్థిరపరచుదువు నిజముగా నీవు మా పక్షముననుండి మా పనులన్నిటిని సఫలపరచుదువు.

13. యెహోవా, మా దేవా, నీవు గాక వేరు ప్రభువులు మమ్ము నేలిరి ఇప్పుడు నిన్ను బట్టియే నీ నామమును స్మరింతుము
2 తిమోతికి 2:19

14. చచ్చినవారు మరల బ్రదుకరు ప్రేతలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని దండించి నశింపజేసితివి వారికను స్మరణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచి వేసితివి.

15. యెహోవా, నీవు జనమును వృద్ధిచేసితివి జనమును వృద్ధిచేసితివి. దేశముయొక్క సరిహద్దులను విశాలపరచి నిన్ను నీవు మహిమపరచుకొంటివి.

16. యెహోవా, శ్రమలో వారు నిన్ను తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున వారు విశేషముగా దీన ప్రార్థనలు చేసిరి

17. యెహోవా, ప్రసూతికాలము సమీపింపగా గర్భవతి వేదనపడి కలిగిన వేదనలచేత మొఱ్ఱపెట్టునట్లు మేము నీ సన్నిధిలో నున్నాము.
యోహాను 16:21

18. మేము గర్భము ధరించి వేదనపడితివిు గాలిని కన్నట్టు ఉంటిమి మేము లోకములో రక్షణ కలుగజేయకపోతివిు లోకములో నివాసులు పుట్టలేదు.

19. మృతులైన నీవారు బ్రదుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో పడియున్నవారలారా, మేల్కొని ఉత్స హించుడి. నీ మంచు ప్రకాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులనుగా చేయును.

20. నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబట్టి భూనివాసు లను శిక్షించుటకు యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలి వచ్చు చున్నాడు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను కప్పకుండ తాను త్రాగిన రక్తమును బయలుపరచును.
మత్తయి 6:6

21. నీవు వెళ్లి నీ అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగ్రత తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
26:1 బలమైన పట్టణమొకటి, "నిరాకారమైన పట్టణము" అనేదానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. (24:10 నోట్సు చూడండి). మనుషుల్లోని దుష్టత్వానికి సూచనగా ఉన్న ఆ పట్టణపు ప్రాకారాలు కూలిపోతాయి. అయితే రక్షణ ఈ పట్టణపు బలాన్ని (ప్రాకారములు... బురుజులు) సూచిస్తుంది. “ఈ పట్టణం భౌతిక ప్రదేశాన్ని మించి మనో స్థితిని సూచిస్తుంది” (జాన్ ఆస్వాల్ట్). 

26:2 నీతిగల జనములో నమ్మిక గల ఇశ్రాయేలీయులున్నారు. ఈ పదం దేవుని పట్ల ఆయన ధర్మశాస్త్రం పట్ల విశ్వాస్యతతో సత్యము నాచరించు జనానికి నిర్వచనం కాబట్టి వారితో బాటు ఇతర జనాలను కూడా సూచిస్తుంది. 

26:3-4 విశ్వాసముంచు అనే పదం అన్యజనులను కాక, దేవుణ్ణి ఆశ్రయించేవారి నిర్వచనీయ గుణలక్షణాన్ని సూచిస్తుంది (యెహోవా యెహోవాయే" గురించి 12:2 నోట్సు చూడండి). నిత్యాశ్రయదుర్గము అనే వర్ణన దేవుడు సదాకాలం తన ప్రజలకు ఆశ్రయమని సూచిస్తుంది, నమ్మినవారు ఆయనను ఆశ్రయిస్తారు (నిర్గమ 33:22).

26.5 ఎత్తయిన దుర్గము, “నిరాకారమైన పట్టణము" లాగా (24:10 నోట్సు చూడండి) దేవునియెదుట తమను తాము తగ్గించుకొనని గర్విష్ఠులకు ప్రతీక. ఇది “ఎత్తయినది, కపటోపాయాలతో నిండినదైనా దేవుడు దీన్ని ఓడించి నేలకు కూలదోస్తాడు. 

26:6 దేవుడు. జోక్యం చేసుకుంటే, బీదల... దీనుల కాళ్లు గర్విష్టుల్ని తొక్కివేస్తాయి.

26:7 మార్గము అనే సాదృశ్యాన్ని జ్ఞానసాహిత్యం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది (సామెతలు 1-9 అధ్యా.), ఇది ఒక వ్యక్తి జీవితగమనానికి ప్రతీక. సరాళమైన లేదా తిన్నని మార్గంలో సమస్యలు తక్కువ (హెబ్రీ 12:13). 

26:8 యెషయా ఈ వచనంలో దేవునిపట్ల ఆశతో, మరీ ముఖ్యంగా దుష్టుల మీదకు దేవుని తీర్పు వస్తుందనే ఆశతో, తన తరపున, నీతిమంతుల తరపున మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే, దేవునిపట్ల ఇంత గాఢావేశమున్నప్పటికీ, ఆయన చర్యతీసుకోవాలని వారు కోరుకొనడం లేదు గానీ మేము... కనిపెట్టుకొనుచున్నాము అంటూ ఆయనలో నమ్మికను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.... 

26:9-10 దుష్టుల మీదకు తీర్పు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు నీతిని తెలుసుకుం టారు. లేనట్లయితే, దుష్టత్వానికి అంతకంతకూ ధైర్యం ఎక్కువవుతుంది (ప్రసంగి 8:11)

26:11 దేవుని హస్తము ఎత్తబడి ఉండడం దుష్టుల మీదకు తీర్పు శీఘ్రంగా రాబోతోందనే వర్ణన. 

26:12 అయితే దుష్టుల గతికి భిన్నంగా, నీతిమంతులైన దేవుని ప్రజలు నాశనాన్ని కాక సమాధానము ననుభవిస్తారు. దేవుడు. ఏ పనులన్నిటిని సఫలం చేస్తున్నాడని ప్రవక్త సూచిస్తున్నాడో వాటిని నిర్దిష్టంగా పేర్కొనడం కష్టమైనప్పటికీ, వాటిలో దుష్టుల్ని శిక్షించడం మటుకు ఉంటుంది. 

26:13 నమ్మిక గలవారు తమ మీద వేరు ప్రభువులు లేరని తెలుసుకుంటారు. ఈ ప్రభువులలో అష్బూరీయులున్నారు. చివరకు బబులోనీయులు, ఇతరులు న్నారు. అయితే నమ్మిక గలవారికి యెహోవా ఒక్కడే నిజమైన ప్రభువు. 

26:14 ఈ ప్రకటనకు, వ.19 లోని ప్రకటనకు వైరుధ్యం కనబడుతుంది. ఈ వచనంలో దుష్టులైన చచ్చినవారు. మళ్లీ లేవరని ఉంది. దేవుని తీర్పు తిప్పివేయబడదు. మరణానంత జీవితం గురించి సంపూర్ణమైన అవగాహన కోసం కొత్త నిబంధన కాలం వరకు వేచి చూడవలసినదే (కొన్ని పా.ని. వాక్యభాగాల్లో దీని గురించి ఉంది. ఉదా: దాని 12:2). 

26:15 దేవుడు శిక్షించే దుష్టులకు భిన్నంగా, ఆయన నీతిమంతుల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఈ వచనంలోని ఆశీర్వాదం దేవుడు దేశమును విశాలపర్చడం. ఇది దేవుడు అబ్రాహాముతో అతని సంతానం “గొప్ప జనము" అవుతారని వాగ్దానం చేయడాన్ని గుర్తు చేస్తుంది (ఆది 12:2). 

26: 16-18 భవిష్యకాలం నుండి వర్తమానకాలానికి వచ్చినట్లయితే, దేవుని ప్రజలు గర్భవతి వేదనపడినట్లుగా బాధ ననుభవిస్తున్నారు. గర్భవతి వేదన పడినా చివరకు శిశువును కనడం ద్వారా మంచి ఫలితాన్ని పొందుతుంది. అయితే, దేవుని ప్రజలు వేదన ననుభవిస్తున్నారు, వారు. గాలిని కన్నట్టు ఉంది. శ్రమ నుండి విడుదల కలగడం లేదు, శత్రువుల మీద విజయం లేదు.

26:19 చచ్చిపోయి అలాగే ఉండే దుష్టులతో పోల్చినప్పుడు (వ. 14), వారికి భిన్నంగా దేవుని ప్రజలు మరల బ్రదుకుదురు అని తెలుస్తుంది. ఉదయకాలంలో - కురిసే ప్రకాశమానమైన మంచు కి తాజాదనానికి, పునర్నవీకరణకు సాదృశ్యం.

26:20-21 శిక్షాకాలంలో దాగి ఉండమనే పిలుపు మొదటి పస్కాను గుర్తు చేస్తుంది, దేవుడు ఐగుప్తులోని తొలి పిల్లల్ని హతం చేసినప్పుడు దేవుని ప్రజలు వారి గృహాల్లోపల ఉన్నారు (నిర్గమ 12).


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |