Matthew - మత్తయి సువార్త 18 | View All

1. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి, పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా,

2. ఆయన యొక చిన్నబిడ్డను తనయొద్దకు పిలిచి, వారి మధ్యను నిలువబెట్టి యిట్లనెను

3. మీరు మార్పునొంది బిడ్డలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

4. కాగా ఈ బిడ్డవలె తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజ్యములో గొప్పవాడు.

5. మరియు ఈలాటి యొక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చు కొనును.

6. నాయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్న వారిలో ఒకనిని అభ్యంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగటిరాయి కట్టబడినవాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రములో ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు.

7. అభ్యంతరములవలన లోకమునకు శ్రమ; అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని, యెవనివలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ

8. కాగా నీ చెయ్యియైనను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచినయెడల, దానిని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు చేతులును రెండు పాదములును కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో ప్రవే శించుట నీకు మేలు.

9. నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరచిన యెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు కన్నులు గలిగి అగ్నిగల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కన్ను గలిగి జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు.

10. ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

11. మీకేమి తోచును? ఒక మనుష్యునికి నూరు గొఱ్ఱెలుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన యెడల

12. తొంబదితొమ్మిదింటిని కొండలమీద విడిచివెళ్లి తప్పిపోయినదానిని వెదకడా?

13. వాడు దాని కనుగొనిన యెడల తొంబదితొమ్మిది గొఱ్ఱెలనుగూర్చి సంతోషించు నంతకంటె దానినిగూర్చి యెక్కు వగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

14. ఆలాగుననే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తముకాదు.

15. మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగానున్నప్పుడు అతనిని గద్దించుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి.
లేవీయకాండము 19:17

16. అతడు విననియెడల, ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడునట్లు నీవు ఒకరినిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతనియొద్దకు పొమ్ము.
ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15

17. అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పుము; అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము.

18. భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; భూమిమీద మీరు వేటిని విప్పుదురో, అవి పరలోకమందును విప్ప బడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

19. మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనినిగూర్చియైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందున్న నాతండ్రివలన వారికి దొరకునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

20. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను.

21. ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ప్రభువా, నా సహోదరుడు నాయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నేనెన్నిమారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమట్టుకా? అని అడిగెను.

22. అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లనెను ఏడుమారులు మట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను.

23. కావున పరలోకరాజ్యము, తన దాసులయొద్ద లెక్క చూచుకొన గోరిన యొక రాజును పోలియున్నది.

24. అతడు లెక్క చూచుకొన మొదలుపెట్టినప్పుడు, అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చియున్న యొకడు అతనియొద్దకు తేబడెను.

25. అప్పు తీర్చుటకు వానియొద్ద ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, వాని భార్యను, పిల్లలను వానికి కలిగినది యావత్తును అమ్మి, అప్పు తీర్చవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

26. కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మ్రొక్కి నాయెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా

27. ఆ దాసుని యజమానుడు కనికర పడి, వానిని విడిచిపెట్టి, వాని అప్పు క్షమించెను.

28. అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్లి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చియున్న తన తోడిదాసులలో ఒకనినిచూచి, వాని గొంతుపట్టుకొనినీవు అచ్చియున్నది చెల్లింపు మనెను

29. అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడినా యెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు చెల్లించెదనని వానిని వేడు కొనెను గాని

30. వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చియున్నది చెల్లించువరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను.

31. కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి, మిక్కిలి దుఃఖపడి, వచ్చి, జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి.

32. అప్పుడు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించిచెడ్డ దాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితిని;

33. నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి యుండెను గదా అని వానితో చెప్పెను.

34. అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచ్చియున్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధ పరచువారికి వాని నప్పగించెను.

35. మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమింపనియెడల నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీయెడల చేయుననెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
18:1-5. ఈ వచనాలు చిన్నపిల్లలవంటి అమాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడా నికని చెబుతారు కానీ యేసు వ్యాఖ్యలు నిజానికి శిష్యులను చిన్నపిల్లలవంటి దీనత్వాన్ని పొందమని చెప్పినవిగా కనిపిస్తాయి. పరలోకరాజ్యములో గొప్పవాడు కావాలనే కోరిక యథార్థమైన శిష్యత్వానికి సరిపడని ఒక గర్వాన్ని కనపరుస్తుంది. దీనత్వమే నిజమైన గొప్పతనానికి మార్గం. బిడ్డలను తన నామములో చేర్చుకొనువానికి, మెస్సీయ అయిన తనను చేర్చుకుంటే వచ్చే ప్రతిఫలం వస్తుందని చెబుతూ, చిన్నపిల్లలను దయగా, కృపతో చూడాలని
యేసు కోరాడు. 

18:6-7 యేసు నిజమైన చిన్నపిల్లల నుండి తన శిష్యులవైపు, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా తనయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్నవారిలో అంటూ అంశాన్ని  మార్చాడు. పెద్ద తిరుగటిరాయి అంటే మనుషుల చేతితో తిప్పే తిరుగటి రాయి కాకుండా గాడిదతో తిప్పబడే పెద్ద వృత్తాకార రాయి. ఇశ్రాయేలు సముద్ర ప్రయాణాలు చేసే దేశం కాదు కాబట్టి, మునిగిపోవడం అనేది మొదటి శతాబ్దపు యూదుల ఆలోచనలలో అతి భయంకరమైన మరణం.

18:8-9. యేసు శిష్యులు పాపం చేయడానికి కారణమయ్యేవారు తీవ్రమైన శిక్షను పొందుతారు. అయినప్పటికీ, శిష్యులు తమ సొంత క్రియలకు బాధ్యులు. వారు తమను తాము పవిత్రులుగా కాపాడుకోవాలి (5:29-30 నోట్సు చూడండి).

18:10 దేశాలను కాపాడడానికి, ... వాటికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి దేవదూతలు నియమింపబడ్డారని దాని 10:10-14 బోధిస్తుంది. అదేవిధంగా దేవునియెదుట విశ్వాసులకు ప్రతినిధులుగా దూతలు నియమించబడ్డారని
యేసు బోధిస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఈ దూతలు నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు... చూచుచుందురు, అంటే వారికి పరలోకంలోని సింహాసనం వద్దకు వెళ్ళడానికి ఎల్లప్పుడూ అనుమతి ఉండి, విశ్వాసుల అవసరాలను దేవునితో ఎల్లప్పుడూ నివేదిస్తారని అర్థం. 

18:12-14 పాపం చేసిన విశ్వాసులను వారి పశ్చాత్తాపాన్ని బట్టి వారిని సంఘ సహవాసానికి తిరిగి చేర్చుకొనేటప్పుడు, సణుగుతూనో లేక సంకోచంతోనో స్వీకరించ కూడదు కానీ. తప్పిపోయిన గొట్టె దొరికినపుడు కాపరి ఎంత సంతోషిస్తాడో, అంత సంతోషంతో స్వీకరించాలి. పరలోకపు కాపరి ఒక్క విశ్వాసిని కూడా నష్టపోవడానికి సిద్ధంగా లేడు. . ఈ ఉపమానంలోని కాపరిలాగా ఆయన తప్పిపోయిన తన గొట్టెను రక్షిస్తాడు.


18:16-17 దారితప్పిన గొట్టెలపట్ల గొప్ప కాపరివంటి శ్రద్ధను శిష్యులు ఎలా చూపాలి అనే ప్రక్రియను ఈ వచనాలు వివరిస్తాయి. వ. 15లోని నీయెడల అనే మాటలు ప్రాచీన, నమ్మకమైన. మూలప్రతులలో కనిపించవు. కాబట్టి ఈ ప్రక్రియ కేవలం వ్యక్తిగత మనోవేదనలతో మాత్రమే వ్యవహరించడం మాత్రమే కాక, ఒక క్రైస్తవ సహోదరుని (లేక సోదరి) ఎలాంటి పాపప్రవర్తన గురించియైనా, అది అతణ్ణి/ఆమెను క్రీస్తునుండి దూరం చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంటే, దానితో వ్యవహరించడం గురించి కూడా ఉద్దేశించబడింది. ఈ ప్రక్రియ ఉద్దేశం శిక్షించడం కాదుగాని పాపంలో పడిన శిష్యుని తిరిగి సమకూర్చడం (నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి). ఒకవేళ, ప్రక్రియలోని చివరి మెట్టుపై, పశ్చాత్తాపం పొందడానికైన సంఘపు పిలుపును ఆ శిష్యుడు తిరస్కరిస్తే, అలాంటి వ్యక్తి నిజమైన విశ్వాసి కాడని సంఘము భావించి, వారిని సహవాసం నుండి వెలివేయాలి (1కొరింథీ 5:1-13 చూడండి).

18:18 బంధించడం, విప్పడం గురించి, 16:19 నోట్సు చూడండి. ఎలాంటి ప్రవర్తనకు అనుమతి ఉందో లేక అనంగీకృతమో అనేదాన్ని గురించిన సంఘ నిర్ణయం, దేవుడు పరలోకంలో చేసిన నిర్ణయాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

18:19-20 ఒక సామాన్యమైన, తప్పు వ్యాఖ్యానం ప్రకారం, ఈ వచనాలు ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువమంది ఏమి అడిగినా దేవుడు చేస్తాడు అనే వాగ్దానం ఇస్తున్నాయని అంటారు. కానీ అది ఇక్కడి నేపథ్యానికి విరుద్ధం. పాపం చేసిన శిష్యుని పునరుద్ధరించడం అనే ముందటి చర్చకు దీనికి స్పష్టమైన సంబంధం ఉంది. వ.18-19 వచనాలు, భూమిమీద యేసు శిష్యులు తీసుకునే పునరుద్ధరించే శిక్షించే నిర్ణయాలకు, పరలోకంలో
తండ్రి నిర్ణయాలకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుపుతాయి. మరియు అనే వ. 19 ఆరంభపు మాట, ఈ వచనం వ.18లోని సూత్రాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తున్నట్లు ఉ సూచిస్తుంది. కాబట్టి, వ.20లో సూచించిన ఇద్దరు లేక ముగ్గురు, వ.16లో మొదట పేర్కొన్న ఇద్దరు లేక ముగ్గురు సాక్షులు. శిష్యుల మధ్య ఇబ్బంది పెట్టే ప్రవర్తనను బట్టి దేవుని నడిపింపును కనుగొనడానికి శిష్యులు కూడుకున్నపుడు, క్రీస్తు వారి మధ్యలో ఉంటాడు. పాపం చేసిన విశ్వాసి పునరుద్ధరణ కోసం వారు చేసే ప్రార్ధనకు ఆయన జవాబిస్తాడు. 

18:21-22 ఏడుమారులు మాత్రమే ఎవరినైనా క్షమించడం పిసినారితనంగా అనిపించినా, కొందరు రబ్బిలు తమ విద్యార్థులకు మూడుసార్లు మాత్రమే అనుమతించేవారనే సత్యపు వెలుగులో అది చాలా దాతృత్వంతో కూడినదే. ఒకడు తన సహోదరుని లేక సహోదరిని.. 77 సార్లు క్షమించమని - యేసు కోరాడా లేక 70x7=490 సార్లు క్షమించమన్నాడా అనే దాని గురించి వ్యాఖ్యాతలు వాదోపవాదాలు చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ యేసు చెప్పింది, నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉన్నప్పుడు క్షమాపణ అపరిమితంగా ఉండాలని తెలుసుకోవాలి. 

18:23-27 యూదుల ఉపమానాలలో రాజు దేవునికి సాదృశ్యం, లెక్క చూచుకొనడం అంటే దైవిక తీర్పుకు సాదృశ్యం. పదివేల తలాంతులు లక్ష కోట్ల రోజుల రైతుకూలీకి సమానం. అది పాలస్తీనా అంతటిలో జరుగుతున్న లావాదేవీలకంటె ఎక్కువ మొత్తం. తలాంతు అనేది అత్యంత పెద్ద నాణెం లేక నోటు (సుమారు 6000 రోజుల జీతంతో సమానం). పదివేలు అనేది గ్రీకుభాషలో వ్యక్తీకరించగలిగే అత్యున్నత సంఖ్య. కాబట్టి ఈ ఉపమానంలో చెప్పిన ఈ మొత్తం, దేవునిపట్ల పాపి ఎన్నడూ తీర్చలేని అప్పును సూచిస్తుంది. ఋణస్తుని, అతని కుటుంబాన్ని, అతని ఆస్తుల్ని అమ్మినప్పటికీ ఈ అప్పు తీర్చడం మొదలు పెట్టడం కూడా కష్టమే. అలాంటి అప్పును క్షమించడం ఉ అద్భుతమైన కృపాకార్యం.

18:28-31 నూరు దేనారములు (సుమారు 100 రోజుల కూలి), మొదటి సేవకుడు రాజుకు అప్పున్నదానితో పోల్చితే చాలా తక్కువ. దేవునికి విరోధంగా మనం చేసిన పాపాలతో పోల్చితే, ఇతరులు మనకు విరోధంగా
చేసిన పాపాలు చాలా తక్కువ. తనయెడల ఓర్చుకొనుము అని ఈ దాసుడు రాజును బతిమాలినట్లుగానే, తోడిదాసుడు బతిమాలాడు. కానీ అతని అప్పు తీర్చగలిగిందే కాబట్టి ఈ తోడిదాసుని బతిమాలడం, వాగ్దానం చేయడం మరింత యథారమైనది.

18:32-35 ఉపమానపు ఉద్దేశం ఇప్పుడు బయల్పరచబడింది. వారి పాపా లను క్షమించడం ద్వారా విశ్వాసులపట్ల దేవుడు గొప్ప కరుణ చూపించాడు కాబట్టి దానికి బదులుగా వారు ఇతరుల పాపాలను హృదయపూర్వకంగా క్షమించాలి. అతని అప్పు పూర్తిగా చెల్లించేవరకు అప్పు తీసుకున్నవానిని బాధించడం కొనసాగుతుంది. కానీ అప్పు తీర్చడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి బాధింపబడడం నిత్యశిక్షను సూచిస్తుంది.

Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |