Esther - ఎస్తేరు 6 | View All

1. ఆ రాత్రి నిద్రపట్టక పోయినందున రాజ్యపు సమాచార గ్రంథము తెమ్మని రాజు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను.

2. ద్వారపాలకులైన బిగ్తాను తెరెషు అను రాజుయొక్క యిద్దరు నపుంసకులు రాజైన అహష్వేరోషును చంప యత్నించిన సంగతి మొర్దెకై తెలిపినట్టు అందులో వ్రాయబడి యుండెను.

3. రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమిత్తము మొర్దెకైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరి.

4. అప్పుడు ఆవరణములో ఎవరో యున్నారని రాజు చెప్పెను. అప్పటికి హామాను తాను చేయించిన ఉరికొయ్యమీద మొర్దెకైని ఉరితీయింప సెలవిమ్మని రాజుతో మనవి చేయుటకై రాజనగరుయొక్క ఆవరణము లోనికి వచ్చియుండెను.

5. రాజ సేవకులుఏలినవాడా చిత్త గించుము, హామాను ఆవరణములో నిలువబడియున్నాడని రాజుతో చెప్పగా రాజు అతని రానియ్యుడని సెలవిచ్చి నందున హామాను లోపలికి వచ్చెను.

6. రాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి ఏమిచేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా హామానునన్ను గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపే క్షించునని తనలో తాననుకొని రాజుతో ఇట్లనెను

7. రాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి చేయ తగినదేమనగా

8. రాజు ధరించుకొను రాజవస్త్రములను రాజు ఎక్కు గుఱ్ఱమును రాజు తన తలమీద ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా

9. ఘనులైన రాజుయొక్క అధిపతులలో ఒకడు ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును పట్టుకొని, రాజు ఘనపరచ నపేక్షించు వానికి ఆ వస్త్రములను ధరింప జేసి ఆ గుఱ్ఱముమీద అతనిని ఎక్కించి రాజవీధిలో అతని నడిపించుచురాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి ఈప్రకారముగా చేయతగునని అతనిముందర చాటింపవలెను.

10. అందుకు రాజునీవు చెప్పినప్రకారమే శీఘ్రముగా ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, రాజు గుమ్మమునొద్ద కూర్చునియున్న యూదుడైన మొర్దెకైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు చెప్పినదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

11. ఆ ప్రకారమే హామాను ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, మొర్దెకైకి ఆ వస్త్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱ్ఱము మీద అతనిని ఎక్కించి రాజ వీధిలో అతని నడిపించుచు, రాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి ఈ ప్రకారము చేయ తగునని అతని ముందర చాటించెను.

12. తరువాత మొర్దెకై రాజు గుమ్మమునొద్దకు వచ్చెను; అయితే హామాను తల కప్పుకొని దుఃఖించుచు తన యింటికి త్వరగా వెళ్లి పోయెను.

13. హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భార్యయైన జెరెషుకును తన స్నేహితులకందరికిని తెలుపగా, అతని యొద్దనున్న జ్ఞానులును అతని భార్యయైన జెరెషును ఎవనిచేత నీకు అధికార నష్టము కలుగుచున్నదో ఆ మొర్దెకై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశ్యముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి.

14. వారు ఇంక మాటలాడుచుండగా రాజుయొక్క నపుంసకులు వచ్చి ఎస్తేరు చేయిం చిన విందునకు రమ్మని హామానును త్వరపెట్టిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1-3 వ.1-11 ఎస్తేరు కథలో మలుపుగా ఉంది. రాజుకు నిద్రపట్టక పోవడానికి కారణాలేమీ చెప్పలేదు. తన రెండవ విందులో ఎస్తేరు మరుసటి రోజు తనను ఏమి అడగబోతున్నదో అని అహష్వేరోషు చింతతో ఉన్నాడని కొందరు ప్రాచీన యూదు రచయితలు సూచించారు. సెప్టువజింట్ అతని నిద్రలేమికి దైవమే కారణమని నొక్కి చెబుతుంది: “యెహోవా రాజుకు నిద్ర (గ్రీకు. “హుప్నోస్") దూరం చేశాడు (గ్రీకు. “అఫిస్టెమి")". రాజ్యపు సమాచార గ్రంథము (అనుదిన సంఘటనల క్రమం రాసే రాజ్యపుస్తకాలు) చదివితేనైనా అలసటతో నిద్ర వస్తుందేమోనని రాజు భావించి వుంటాడనేది స్పష్టం. అయితే అది కాస్తా ఒక ధీరోదాత్త సంఘటన విషయంలో మొరైక్లిని సన్మానించక రాజు మరచిపోయిన తప్పిదాన్ని ఎత్తి చూపే సమయంగా మారిపోయింది. 

6:4-6 లేఖనానుసారంగా చదివితే, మొరైకైని ఎలా సన్మానించాలి అని రాజు హామానునే అడిగే “అవకాశం” వెనుక దేవుడు ఉన్నాడనేది మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. 

6:7-9 హామాను ధనాన్ని గాని, అధికారాన్ని గాని ఎక్కువ ఆశించలేదు ఎందుకంటే అతనికి అవి అప్పటికే ఉన్నాయి. అతడు కోరుకున్నది రాజ వస్త్రములు, బహిరంగంగా రాజవీధిలో... చాటింపుతో కూడిన రాజవైభవం, ఘనత.

6:10-11 హామానుకు పరిస్థితులు చేయిదాటి పోయాయి. తాను పొందుతా నని ఊహించిన గొప్ప ఘనత, ఆ రోజు తన ప్రణాళిక ప్రకారం తాను ఉరితీయించాలనుకున్న తన శత్రువు యూదుడైన మొద్దెకైకి వెళ్ళిపోయింది. 

6:12-13 ఒకడు. తల కప్పుకోవడం అంటే సంతాపానికి గుర్తు (యిర్మీయా 14:4). ఎవరూ చావకపోయినా, హామాను తన అవమానానికి దు:ఖిస్తున్నాడు. అంతకు ముందు బహుశా అతని సలహాదారులైన జ్ఞానులు (హెబ్రీ. ఖభామిమ్) హామాను భార్య, స్నేహితులు మొరైకైకి అతనికి మధ్య ఉన్న సమస్యను పరిష్కరించడానికి సలహా (5:14) ఇచ్చి ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు వారి ఆలోచన కీడును శంకించింది. ఒక్కసారి ఒకడు యూదుల ముందు తొట్రిల్లితే, ఇక ఆశల్లేవు. ఎందుకని? వాక్యంలో చెప్పలేదు. చెరగొనబడినవారు తిరిగి యెరూషలేముకు వెళ్ళి స్థిరపడమని ఇచ్చిన కోరెషు ఆజ్ఞ (ఎజ్రా 1:1-11) గురించి హామాను సలహాదారులకు తెలుసని కొందరు భావిస్తారు. లేకపోతే యూదులను వారి శత్రువులు శపించమని కోరితే దానికి బదులుగా ఆశీర్వాదాలు ప్రవచించిన బిలామును గురించి (సంఖ్యా 24:1-10), లేకుంటే క్రూరమైన ఐగుప్తీయుల హత్యాకాండ నుండి తన ప్రజల పక్షంగా కలుగజేసుకున్న దేవుని గురించి (సంఖ్యా 24:8-9) పర్షియాలోని తమ స్నేహితులకు యూదులు చెప్పివుండవచ్చు. అరామిక్ టార్గంలలో దీన్ని అలాగే అర్థం చేసుకున్నారు. QR “టార్గం”లను గురించి, 1:10-12 నోట్సు చూడండి. 

6:14 వారి ఆలోచనలకు స్పందించే సమయం హామానుకు లేదు, ఎందుకంటే ఎస్తేరు చేయించిన విందునకు వెళ్ళడానికి అతడు త్వర పెట్టబడ్డాడు. హామాను “త్వరపడి” “శీఘ్రముగా”) అని పేర్కొన్నది గత రెండు అధ్యాయాలలో ఇది నాలుగవసారి అని గమనించాలి (వ. 10,12,14; 5:5 చూడండి). అంతకు ముందు అతడే అధికారి. కానీ ఈ సందర్భంలో సంఘటనల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాడు.


Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |