Ezra - ఎజ్రా 10 | View All

1. ఎజ్రా యేడ్చుచు దేవుని మందిరము ఎదుట సాష్టాంగపడుచు, పాపమును ఒప్పుకొని ప్రార్థనచేసెను. ఇశ్రాయేలీయులలో పురుషులు స్త్రీలు చిన్నవారు మిక్కిలి గొప్ప సమూహముగా అతని యొద్దకు కూడివచ్చి బహుగా ఏడ్వగా

2. ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకన్యా ఎజ్రాతో ఇట్లనెనుమేము దేశమందుండు అన్యజనములలోని స్త్రీలను పెండ్లిచేసికొని మా దేవుని దృష్టికి పాపము చేసితివిు; అయితే ఈ విషయములో ఇశ్రాయేలీయులు తమ నడవడి దిద్దుకొందురను నిరీక్షణ కద్దు.

3. కాబట్టి యీ పని ధర్మ శాస్త్రానుసారముగా జరుగునట్లు ఏలినవాడవైన నీ యోచననుబట్టియు, దైవాజ్ఞకు భయపడువారి యోచననుబట్టియు, ఈ భార్యలను వారికి పుట్టినవారిని వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము.

4. లెమ్ము ఈ పని నీ యధీనములో నున్నది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొని దీని జరిగించుమనగా

5. ఎజ్రా లేచి, ప్రధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశ్రాయేలీయు లందరును ఆ మాట ప్రకారము చేయునట్లుగా వారిచేత ప్రమాణము చేయించెను. వారు ప్రమాణము చేసికొనగా

6. ఎజ్రా దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎల్యాషీబు కుమారుడైన యోహానానుయొక్క గదిలో ప్రవేశించెను. అతడు అచ్చటికి వచ్చి, చెరపట్టబడినవారి అపరాధమును బట్టి దుఃఖించుచు, భోజనమైనను పానమైనను చేయ కుండెను.

7. చెరనుండి విడుదల నొందినవారందరు యెరూషలేమునకు కూడి రావలెనని యూదా దేశమంతటియందును యెరూషలేము పట్టణమందును ప్రకటనచేయబడెను.

8. మరియు మూడు దినములలోగా ప్రధానులును పెద్దలును చేసిన యోచనచొప్పున ఎవడైనను రాకపోయినయెడల వాని ఆస్తి దేవునికి ప్రతిష్ఠితమగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి సమాజములోనుండి వెలివేయబడుననియు నిర్ణయించిరి.

9. యూదా వంశస్థులందరును బెన్యామీనీయు లందరును ఆ మూడు దినములలోగా యెరూషలేమునకు కూడి వచ్చిరి. అది తొమ్మిదవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూర్చుని గొప్ప వర్షాలచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని తలం చుటవలన వణకుచుండిరి.

10. అప్పుడు యాజకుడైన ఎజ్రా లేచి వారితో ఇట్లనెనుమీరు ఆజ్ఞను మీరి అన్యస్త్రీలను పెండ్లిచేసికొని, ఇశ్రాయేలీయుల అపరాధమును ఎక్కువ చేసితిరి.

11. కాబట్టి యిప్పుడు మీ పితరులయొక్క దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును ఒప్పుకొని, ఆయన చిత్తానుసార ముగా నడుచుకొనుటకు సిద్ధపడి, దేశపు జనులను అన్య స్త్రీలను విసర్జించి మిమ్మును మీరు ప్రత్యేకపరచుకొని యుండుడి.

12. అందుకు సమాజకులందరు ఎలుగెత్తి అతనితో ఇట్లనిరినీవు చెప్పినట్లుగానే మేము చేయవలసియున్నది.

13. అయితే జనులు అనేకులై యున్నారు, మరియు ఇప్పుడు వర్షము బలముగా వచ్చుచున్నందున మేము బయట నిలువ లేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు; ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము; కాబట్టి సమాజపు పెద్దలనందరిని యీ పనిమీద ఉంచవలెను,

14. మన పట్టణములయందు ఎవరెవరు అన్యస్త్రీలను పెండ్లిచేసికొనిరో వారందరును నిర్ణయకాలమందు రావలెను; మరియు ప్రతి పట్టణముయొక్క పెద్దలును న్యాయాధిపతులును ఈ సంగతినిబట్టి మామీదికి వచ్చిన దేవుని కఠినమైన కోపము మామీదికి రాకుండ తొలగి పోవునట్లుగా వారితోకూడ రావలెను అనిచెప్పెను.

15. అప్పుడు అశాహేలు కుమారుడైన యోనాతానును తిక్వా కుమారుడైన యహజ్యాయును మాత్రమే ఆ పనికి నిర్ణ యింప బడిరి. మెషుల్లామును లేవీయుడైన షబ్బెతైయును వారికి సహాయులై యుండిరి.

16. చెరనుండి విడుదలనొందిన వారు అట్లు చేయగా యాజకుడైన ఎజ్రాయును పెద్దలలో కొందరు ప్రధానులును వారి పితరుల యింటి పేరు లనుబట్టి తమ తమ పేరుల ప్రకారము అందరిని వేరుగా ఉంచి, పదియవ నెల మొదటి దినమున ఈ సంగతిని విమర్శించుటకు కూర్చుండిరి.

17. మొదటి నెల మొదటి దిన మున అన్యస్త్రీలను పెండ్లి చేసికొనిన వారందరి సంగతి వారు సమాప్తము చేసిరి.

18. యాజకుల వంశములో అన్యస్త్రీలను పెండ్లిచేసికొని యున్నట్లు కనబడినవారు ఎవరనగాయోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరుల లోను మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదల్యాయును.

19. వీరు తమ భార్యలను పరిత్యజించెదమని మాట యిచ్చిరి. మరియు వారు అపరాధులై యున్నందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొట్టేలును చెల్లించిరి.

20. ఇమ్మేరు వంశములో హనానీ జెబద్యా

21. హారీము వంశములో మయశేయా ఏలీయా షెమయా యెహీయేలు ఉజ్జియా,

22. పషూరు వంశములో ఎల్యో యేనై మయశేయా ఇష్మాయేలు నెతనేలు యోజాబాదు ఎల్యాశా,

23. లేవీయులలో యోజాబాదు షిమీ కెలిథా అను కెలాయా పెతహయా యూదా ఎలీయెజెరు,

24. గాయకులలో ఎల్యాషీబు, ద్వారపాలకులలో షల్లూము తెలెము ఊరి అనువారు.

25. ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరెవరనగా పరోషు వంశములో రమ్యా యిజ్జీయా మల్కీయా మీయామిను ఎలియేజరు మల్కీయా, బెనాయా,

29. బానీ వంశములో మెషుల్లాము మల్లూకు అదాయా యాషూబు షెయాలు

30. రామోతు, పహత్మో యాబు వంశములో అద్నా కెలాలు బెనాయా మయశేయా మత్తన్యా బెసలేలు బిన్నూయి మనష్షే,

31. హారిము వంశములో ఎలీయెజెరు ఇష్షీయా మల్కీయా షెమయా

34. బానీ వంశములో మయదై అమ్రాము ఊయేలు

37. మత్తన్యా మత్తెనై యహశావు

39. షిలెమ్యా నాతాను అదాయా

43. నెబో వంశములో యెహీయేలు మత్తిత్యా జాబాదు జెబీనా యద్దయి యోవేలు బెనాయా అనువారు

44. వీరందరును అన్యస్త్రీలను పెండ్లిచేసికొని యుండిరి. ఈ స్త్రీలలో కొందరు పిల్లలు గలవారు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
10:1 ఒప్పుకొని అనే మాట హెబ్రీ క్రియాపదం యాదాహ్ నుంచి వచ్చింది. "స్తుతించడం, కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం" అని ఈ పదానికి అర్థాలు. దేవుని ప్రజలు తమ పాపాన్ని, దోషాన్ని గుర్తించి ఆయన ముందు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన స్తుతించబడినట్లుగా ఈ హెబ్రీ రూపం (హిల్పా యెల్)లో దీనికి ఒప్పుకోవడం అనే భావముంది (లేవీ 5:5 చూడండి). 

10:2-4 ఈ భార్యలను వారికి పుట్టినవారిని వెలివేయించాలని షెకన్యా చూపిన కఠినమైన పరిష్కారం జాతిపరమైన విద్వేషం నుంచి వచ్చింది కాదు, దేవుని నిబంధన జనుల మనుగడకు ప్రమాదం కలిగించ కూడదనే సదుద్దేశం నుంచే వచ్చింది. (9:14). "మెసోరేటిక్ వాచకమైన ఏలినవాడు” (హెబ్రీ. అదొనాయ్) అని కాక అత్యాధునిక అనువాదాల్లో ఉన్నట్లు “నా ఏలినవాడు” (హెబ్రీ. అదోని) అని ఇక్కడ అనువాదం జరిగింది. షెకన్యా . ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నది ఎజ్రానే కానీ దేవుణ్ణి కాదు అని సందర్భం సూచిస్తుంది.

10:5-6 అపరాధమును అనే పదానికీ, “పాపము చేసితిమి" అనే వ.2 లోని
క్రియాపదానికి మూలం మెల్. ద్రోహం చేయాలనే స్పృహతోనే మతపరమైన చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం అని ఒక హెబ్రీ నిఘంటువు ఈ పదానికి అర్థం చెబుతుంది. యెహె 39:23 ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులు చెరలోకి వెళ్ళడానికి కారణం వారు జరిగించిన ఈ చర్యే. 

10:7-8 పర్షియా సంస్థానమైన యెహూద్ (యూదా) యొక్క పరిమాణం “ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి 35 మైళ్లు, తూర్పు నుంచి పడమరకు 25 మైళ్లు మాత్రమేనని” జోసెఫ్ బ్లెంకిన్నప్ సూచిస్తున్నాడు. అందువల్ల మొత్తం ప్రజలందరికీ ఈ సమాచారం తెలియచేయడానికి, వారు యెరూషలేముకు రావడానికి 3 రోజుల సమయం సరిపోతుంది. వెలివేయబడడం (హెబ్రీ. ఖరామ్) అనే పదం పా.ని.లో “దేన్నైనా నిషేధించడం" అనే సందర్భంలో ఉపయోగించబడుతుంది. యెహోషువ కాలంలో పూర్తిగా నాశనం చేయబడిన పట్టణాలు నిషేధించబడినట్లు ఇది జరిగేది. నిషేధిత వస్తువులను దొంగిలించిన ఆకాను (యెహో 6-7 అధ్యా.) విషయంలో పూర్తిగా దేవునికి ప్రతిష్టితమైన వస్తువులు అని చెప్పడాన్ని కూడా ఇది సూచిస్తుండవచ్చు. 

10:9 ప్రకటనను తిరస్కరిస్తే కలిగే శిక్ష గురించిన బెదిరింపులు కోరిన ఫలితాన్ని ఇచ్చాయి. యూదా వంశస్థులందరును బెన్యామీనీయు లందరును, ఆ తొమ్మిదవ నెల యిరువదియవ దినమున వచ్చి సమావేశమయ్యారు. అది డిసెంబర్ నెల, క్రీ.పూ. 458 సంవత్సరం..

10:10-11 మరొకసారి (10:5-6 నోట్సు చూడండి) ఈ చర్య అపరాధంగా వర్ణించబడింది. వారికి మీ పాపమును ఒప్పుకొని అని ఎజ్రా మొదటిగా పిలుపునిచ్చాడు (యెహో 7:19 చూడండి). ఈ పదబంధానికి సాధారణమైన అర్థం “కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం".

10:12-15 అన్యజాతి స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్న విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తులు యాజకులు, అయితే ప్రజలు ఈ విషయంలో పెద్దలనందరిని (హెబ్రీ. సర్) ఆ పనిమీద ఉంచమని అడగడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది యాజకులే. అలాంటి ఘోరమైన అపరాధం చేసినవారిలో ఉన్నారు కాబట్టి (వ.18-22; 9:1), ప్రజల దృష్టిలో యాజకులు అనర్హులయ్యారు. అందువల్లనే కుటుంబాల పెద్దలు (10:16) ఈ వ్యవహారాన్ని చక్కబెట్టాలని ప్రజలు తీర్మానించారు. 

10:16-17 ఎజ్రా నియమించిన కుటుంది. ప్రధానులు బహుశా క్రీ.పూ. 458 డిసెంబర్ 29వ తేదీ నుంచి క్రీ.పూ.457 మార్చి 27వ తేదీ వరకు సమావేశమై ఉంటారు.

10:18-44 అపరాధం చేసిన వారి జాబితాతో ఎజ్రా గ్రంథం ముగిసింది. ఈ జాబితా ప్రధాన యాజకుని కుటుంబంతో మొదలై సామాన్య ప్రజలతో ముగిసింది (వ.18-19). జాత్వంతర వివాహం చేసికొని పాపం చేసిన వారి సంఖ్య 113. ఆ సమయంలో యూదా ప్రజల సంఖ్య 30,000 మంది కంటే ఎక్కువైతే, ఈ 113 మంది మొత్తం జనాభాలో ఒక్క శాతంలో మూడవవంతు మాత్రమే. ఈ జాబితా ఆశ్చర్యకరంగా సంక్షిప్తంగా ఉండడానికి కారణాలేమై ఉండవచ్చో. కొందరు కొన్ని సూచనలిచ్చారు. (1) పాక్షికమైన జాబితా మాత్రమే లభించింది. (2) జాత్యంతర వివాహం చేసికొని అపరాధులుగా నిర్ధారించబడిన వారి జాబితా మాత్రమే రాయబడింది. (3) అపరాధులుగా ఎంచబడి తమ అన్యదేశపు భార్యలనూ వారికి పుట్టిన సంతానాన్ని విడిచిపెట్టిన వారి పేర్లు మాత్రమే పొందుపరిచారు. నిజానికి ఆ జాబితా ఎలా ఉందో ఖచ్చితంగా తెలియక పోయినప్పటికీ, జాత్యంతర వివాహం సమస్యను ఎజ్రా పరిచర్య పూర్తిగా పరిష్కరించ లేదనే విషయం మాత్రం స్పష్టంగా ఉంది. సుమారు 30 సంవత్సరాల తర్వాత నెహెమ్యా మరొకసారి దీని విషయంలో ప్రజలను గద్దించాడు (నెహెమ్యా 13:23-29). ఇతర పా.ని. పేర్ల జాబితాల్లో మాదిరిగానే ఎజ్రా 10 అధ్యా. లోని జాబితాలో కూడా కొన్ని భిన్నమైన పేర్లూ, కొన్ని పేర్లలో స్వల్ప మార్పులూ ఉన్నాయి. 

10:18-19 మొదటి నలుగురు అపరాధులు - యోజాదాకు చెందిన యాజక కుటుంబీకులు (2:36). ఈ యాజకులు తమ విదేశీ భార్యలను విడిచి పెడతామని ప్రమాణం చేసి, తమ అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొట్టేలును చెల్లించిరి. యాజకుల విషయంలో జరిగిన దాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ తెలియచేసినప్పటికీ, అపరాధులుగా తేలిన వారందరికీ ఇదే విధంగా జరిగి ఉండవచ్చు. 

10:20-22 తిరిగి వచ్చిన వారి జాబితాలో (2:37-39) అపరాధానికి గురైన మరో మూడు యాజక కుటుంబాలు (ఇమ్మేరు, హరీము, పషూరు) పొందుపరచబడ్డాయి. 

10:34 బానీ.. వంశాన్ని (వ.29) రెండవసారి ప్రస్తావించడం విచిత్రమే. ఎందుకంటే.. " వంశాల పేర్లు - విశిష్టమైనవి. అవి తమ వంశస్థులను గుర్తించడానికి పనికొస్తాయి. బానీ అనే పేరుకు బదులు “బిగ్వయి" అని అసలైన రాతప్రతిలో ఉండేదని కొందరు పండితులు భావిస్తారు. ఈ బిగ్వయి అనే పేరు తిరిగి వచ్చిన వారి జాబితాలో (2:14), తర్వాత 8:14 లో ప్రస్తావించబడింది. ఊయేలు అనే పేరు పా.ని.లో మరెక్కడా కనబడదు, బహుశా ఇది యోవేలుకు నామాంతరం అయి ఉంటుంది. 

10:40 మక్నద్బయి అనేది హెబ్రీ పేరు కాకపోవచ్చు. పా.ని.లో మరెక్కడా ఈ పేరు కనబడదు. ఈ వచనంలో ఈ పేరు ఉన్న స్థానాన్ని బట్టి వాస్తవంగా ఇది ఒక కుటుంబ సమూహాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. బహుశా ఆ కుటుంబ సమూహం “జక్కయి వంశస్థులు" అయి ఉండే అవకాశం ఉంది (2:9). 

10:44 ఎలాంటి ముగింపు ప్రసంగమూ, సమాచారమూ లేకుండా ఎజ్రా గ్రంథం ఒక్కసారిగా ముగిసింది. దీనికి కారణం మూలంలో ఎజ్రా గ్రంథం నెహెమ్యా గ్రంథంతో కలిసి ఉండడమే అయి ఉంటుంది. ఇది ఈ గ్రంథానికి పూర్తి ముగింపు కాదు, ఎజ్రా చేసిన పరిచర్య మొదటి విభాగానికి మాత్రమే ముగింపు. ఆ తర్వాత ఎజ్రా లాగా దేవుణ్ణి నమ్మకంగా సేవించిన నెహెమ్యా వైపుకి దృష్టి మళ్లించబడింది.


Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |