Proverbs - సామెతలు 25 | View All

1. ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదారాజైన హిజ్కియా సేవకులు వీటిని ఎత్తి వ్రాసిరి.

2. సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత.

3. ఆకాశముల యెత్తును భూమి లోతును రాజుల అభిప్రాయమును అగోచరములు.

4. వెండిలోని మష్టు తీసివేసినయెడల పుటము వేయువాడు పాత్రయొకటి సిద్ధపరచును.

5. రాజు ఎదుటనుండి దుష్టులను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము నీతివలన స్థిరపరచబడును.

6. రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొప్పవారున్న చోట నిలువకుము.

7. నీ కన్నులు చూచిన ప్రధానియెదుట ఒకడు నిన్ను తగ్గించుటకంటె ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్మని అతడు నీతో చెప్పుట నీకు మేలు గదా.
లూకా 14:10

8. ఆలోచన లేక వ్యాజ్యెమాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నిన్ను అవమానపరచిదాని అంత మున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో.

9. నీ పొరుగువానితో నీవు వ్యాజ్యెమాడవచ్చును గాని పరునిగుట్టు బయటపెట్టకుము.

10. బయటపెట్టినయెడల వినువాడు నిన్ను అవమానపరచు నేమో అందువలన నీకు కలిగిన అపకీర్తి యెన్నటికిని పోకుండును.

11. సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పళ్లెములలో నుంచబడిన బంగారు పండ్లవంటిది.

12. బంగారు కర్ణభూషణమెట్టిదో అపరంజి ఆభరణ మెట్టిదో వినువాని చెవికి జ్ఞానముగల ఉపదేశకుడు అట్టివాడు.

13. నమ్మకమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచు చల్లదనమువంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెప్పరిల్ల జేయును.

14. కపటమనస్సుతో దానమిచ్చి డంబము చేయువాడు వర్షములేని మబ్బును గాలిని పోలియున్నాడు.

15. దీర్ఘశాంతముచేత న్యాయాధిపతిని ఒప్పించ వచ్చును సాత్వికమైన నాలుక యెముకలను నలుగగొట్టును.

16. తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమట్టుకే త్రాగుము అధికముగా త్రాగినయెడల కక్కి వేయుదువేమో

17. మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళ్లకుము అతడు నీవలన విసికి నిన్ను ద్వేషించునేమో.

18. తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్ష్యము పలుకువాడు సమ్మెటను ఖడ్గమును వాడిగల అంబును పోలినవాడు.

19. శ్రమకాలములో విశ్వాసఘాతకుని ఆశ్రయించుట విరిగిన పళ్లతోను కీలు వసిలిన కాలుతోను సమానము.

20. దుఃఖచిత్తునికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబట్ట తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయువానితోను సమానుడు.

21. నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెట్టుము దప్పిగొనినయెడల వానికి దాహమిమ్ము
మత్తయి 5:44, రోమీయులకు 12:20

22. అట్లు చేయుటచేత వాని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు యెహోవా అందుకు నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.
మత్తయి 5:44, రోమీయులకు 12:20

23. ఉత్తరపు గాలి వాన పుట్టించును కొండెగాని నాలుక కోపదృష్టి కలిగించును.

24. గయ్యాళితో పెద్ద యింట నుండుటకంటె మిద్దెమీద నొక మూలను నివసించుట మేలు

25. దప్పిగొనినవానికి చల్లని నీరు ఎట్లుండునో దూరదేశమునుండి వచ్చిన శుభసమాచారము అట్లుండును.

26. కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగ్గయు నీతిమంతుడు దుష్టునికి లోబడుటయు సమానములు.

27. తేనె నధికముగా త్రాగుట మంచిది కాదు. దుర్లభమైన సంగతి పరిశీలన చేయుట ఘనతకు కారణము.

28. ప్రాకారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనస్సును అణచుకొనలేనివాడును అంతే.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
25:1 అధ్యా.. 25-29 లోని సామెతలను తన జీవిత చరమాంకం వరకు దైవభక్తిగలిగి పరిపాలించిన (2రాజులు 18-20 అధ్యా.) యూదా రాజైన హిజ్కియా సేవకులు సంకలనం చేశారు (1:1; 10:1; 22:17; 24:23 తో పోల్చండి), 

25:2-3 దేవుని మనసూ, రాజుల మనసూ పరిశోధించ శక్యం కానివి. దేవుని జ్ఞానం ఆయన ఉద్దేశాలు ఎవరికీ అందవు. అలాగే రాజు తెలివిని అతని ఆలోచనల్ని ఎవరూ గ్రహించలేరు. సంగతి అనే మాటలో శాస్త్ర విజ్ఞా నం, విశ్వసృష్టి రహస్యాలు (1రాజులు 4:33), తత్వజ్ఞానం (ప్రసంగి 1:13), వ్యక్తిగత ఉద్దేశాలు, న్యాయపరమైన వాంగ్మూలాలు (18:17; 25:8; 28:11) ఇమిడి ఉన్నాయి. దేవుడు మహాత్యం గలవాడు, ఆయన సృష్టి మనుషులకు అగమ్యగోచరం (యోబు 38-41). పాలనా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే సంగతుల్ని పరిశోధించి, తమ విజ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకొనడం ద్వారా రాజులు ఘనత సాధిస్తారు.

25:4-5 పుటమువేయువాడు వెండివస్తువులు తయారుచేసే వృత్తినిపుణుడు (17:3: 27:21). వస్తువులు తయారు చేయుటకు తగిన శుద్ధమైన వెండి కోసం ముడివెండిని కొలిమిలో కరగించి దానిలోని మష్టును తొలగించవలసి ఉంటుంది. రాజు ఎదుట అతని సేవకులు, ఉద్యోగులు, సలహాదార్లు ఉంటారు. సింహాసనము... స్థిరపరచబడును అనే మాటలు పోటీ పడలేని పరిపాలనను, బహుశా ఒక రాజు యొక్క వంశపాలనను సూచిస్తుండవచ్చు (16:12 నోట్సు చూడండి; 2సమూ 5:9-12; 1రాజులు 2:46; 9:5 తో పోల్చండి).

25:6-7 స్వాతిశయంతో డంబం చూపించడం తెలివైన పని కాదు (11:2; 29:23; రోమా. 12:3). రాజు ఎదుట ఉద్యోగులు, సేవకులు నిలబడడంలో గౌరవమర్యాదల్ని సూచించే నియమిత క్రమం ఉండి ఉండవచ్చు. మరొకరు నిలబడవలసిన స్థానంలో నిలువబడడం ఆడంబరాన్ని ప్రదర్శించినట్లవుతుంది. గొప్పవారు గురించి 8:15-16 నోట్సు చూడండి. కన్నులు చూచిన అనే మాటలు తరువాతి వచనంతో కలిసి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. దాని భావం: “నీ కంటితో చూచినదాన్ని ఆధారం చేసుకొని త్వరపడి న్యాయస్థానానికి వెళ్లి వ్యాజ్యెమాడకుము”

25:8-10 అల్పమైన విషయాల్లో తగదాలు పెట్టుకొనడం, గుట్టుగా ఉంచాల్సిన విషయాలను బట్టబయలు చేయడం ఒకని ప్రతిష్ఠను నాశనం చేస్తుంది. అపకీర్తి యెన్నటికిని పోకుండును అంటే పొరుగువారి దగ్గర పోయిన గౌరవంగానీ మర్యాదగానీ మళ్లీ తిరిగి రావు అని భావం కావచ్చు. అంతమున గురించి 5:11 నోట్సు చూడండి.

25:11-12 బంగారు రంగులో ఉన్న సహజమైన పండ్లు కావచ్చు (లేదా, జల్దరు పండ్లు - పరమ 2:3-5; 7:8; 8:5), లేదా అచ్చంగా బంగారంతోనే చేసినవి కావచ్చు. అందమైన పళ్లెంలో అమర్చిన పండ్లు మెరుస్తున్నట్టుగా, జ్ఞానం గలవాని బుద్ధి గల గద్దింపు విని, వినయ విధేయతల్ని అలవర్చుకొనడం మన నడవడికను మెరుగుపరుస్తుంది (9:8; 19:25).

25:13 కోతకాలపు వాతావరణంలో ప్రమాదకరమైన వేడి " ఉంటుంది (2రాజులు 4:18-20). కోతకాలంలో మంచు కురవడం పంటకు నష్టం కలిగిస్తుంది. అయితే ధనవంతులు సేదదీరడం కోసం పర్వతాల మీద కురిసిన మంచుగడ్డల్ని కిందికి మోయించి తెచ్చుకుంటారు. 

25:14 ఇది అక్షరార్థంగా మనస్సులో కపటం దాచుకొని ఇచ్చిన దానం (6:17 తో పోల్చండి)....పాలస్తీనాలో అధికశాతం వర్షము ఉరుములు మెరుపులతో వచ్చే గాలివానలతో బాటు కురుస్తుంది.

25:15 యెముక ఒక మనిషి దేహంలో దృఢమైన అవయవం. అయితే, ఇక్కడ ఈ పదం ఒప్పించడానికి ఎంతగా ప్రయత్నించినా ఎదురొడ్డడాన్ని సూచిస్తుంది. 

25:16-17 ఎంత మంచి వస్తువైనా అతి (వ.27; 16:24; 24:13)గా వాడడం చెడ్డదవుతుంది. కాబట్టి మంచి అతిథి కూడా మితానుభవం కలిగి ఉండాలి. మాటిమాటికి... వెళ్లకుము అంటే “నీ పాదం అరుదుగా వేసే అడుగులతో విలువ దక్కేలా చేసుకో” అని అక్షరార్థం (3:15; 20:15). పదేపదే పొరుగింటికి వెళ్లడం మంచితనానికి చెడ్డపేరు తెస్తుంది. విసికి అంటే “చాలినదానికంటె మించి" (12:14; 13:25; 18:20), లేదా “వెక్కసమై" (1:31) అని అక్షరార్థం.

25:18 పొరుగువాని మీద - అబద్దసాక్ష్యం చెప్పడం అతడిని సమ్మెటతో చావబాదినట్టే, ఖడ్గముతో చీల్చినట్టే వాడిగల అంబుతో గుండెను గుచ్చినట్టే.

25:19 విశ్వాసఘాతకుడు అంటే అక్షరార్థంగా “ద్రోహపూరితుడు" (2:22 చూడండి; 20:6 తో పోల్చండి). శ్రమకాలము గురించి 24:10-12 నోట్సు చూడండి (17:17 తో పోల్చండి).

25:20 అప్పటికే చెడుగా ఉన్న పరిస్థితుల్ని మరింత దారుణంగా దిగజార్చే విషయాలు ఈ వచనంలో చూస్తాం. దుఃఖచిత్తునికి ఆహ్లాదకరమైన పాటలు వినిపించడం అతడి దుఃఖాన్నింకా ఎక్కువ చేస్తుంది (ప్రసంగి 3:4; రోమా 12:15; 1సమూ 16:14-16 కూడా చూడండి). సురేకారము మీద చిరక (వినెగర్) పోయడం అది నురగతో పొంగేలా చేస్తుంది, రెండూ చెడిపోయి నిరుపయోగం అవుతాయి. ఇక్కడ “సురేకారము” అనే పదం లోతైన గాయాన్ని సూచిస్తుంది. దానిమీద చిరక పోయడం అంటే ఆ గాయాన్ని బాగుచేయకపోగా ఇంకా ఎక్కువగా నొప్పినీ, మంటనూ కలిగిస్తుంది అని దీని భావం.

25:21-22 వాని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు అనే ఈ వర్ణన ప్రతీకారం తీర్చుకోవడాన్ని సూచించడం లేదు. ఎందుకంటే మనుషులు కీడుకు “ప్రతికీడు” చేయడాన్ని దేవుడు కోరుకోడు (20:22; లేవీ 19:18; రోమా 12:17-20). ప్రతిఫలమిచ్చును అనే మాట కీడుచేసిన వారికి మంచి చేసినప్పుడు వారు తమ చెడ్డపనుల్ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని సిగ్గుపడడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

25:23 పాలస్తీనాలో సాధారణంగా వర్షం పడమర వైపు నుండి వస్తుంది (1రాజులు 18:44; లూకా 12:54). ఉత్తరపు గాలి వాన తోబాటు వచ్చే చల్లని గాలిని సూచిస్తుండవచ్చు. పైగా, “ఉత్తరము” అనే పదం “రహస్యంగా” అనే అర్థాన్నిచ్చే పదం నుండి ఉత్పన్నమైంది. ఇది “చాటుగా చాడీలు" చెప్పడం (కొండెగాని నాలుక) అనే శబ్దస్వామ్యం కలిగి ఉంది. ఈ వచనంలోని రెండవ పంక్తి “కొండెగాని నాలుక కోపదృష్టి కలిగించును" భావం హెబ్రీలో అస్పష్టంగా ఉంది. బహుశా దీనిని తిరగేసి ఇలా చదువుకోవాలేమో: కోపదృష్టి చూపించుట కొండెగాని నాలుకకు పని కల్పించును. 

25:24 గయ్యాళి గురించి 19:13 నోట్సు చూడండి.. 

25:25 దూరదేశము నుండి... సమాచారము మనకు చేరడానికి చాలా నెలలు సమయం తీసుకుంటుంది. 

25:26 నీటి బుగ్గలు చెడిపోయి పనికిరాకపోతే పాలస్తీనాలో బాటసారులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. “జీవపు ఊట" గా ఉండవలసిన నీతిమంతుడు (10:11) తనను నమ్మినవారికి ద్రోహం చేయడం బహు ఘోరమైన విషయం (25:19). 

25:27 ఈ వచనంలోని రెండవ పంక్తి భావాన్ని వివరించడం కష్టం. తేనె ఎంత మంచిదైనా మితిమీరి త్రాగడం “మంచిది కానట్లే" ఘనత “మంచిదే" గానీ ఏ విషయాన్నైనా లోతుగా పరిశోధించినప్పుడు వచ్చే మితిమీరిన పొగడ్తలు “మంచివి కావనే” భావాన్ని తెలియజేస్తుండవచ్చు (వ.2-3; కీర్తన 131 తో పోల్చండి). 


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |