Hosea - హోషేయ 4 | View All

1. ఇశ్రాయేలువారలారా, యెహోవా మాట ఆల కించుడి. సత్యమును కనికరమును దేవునిగూర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 6:10

2. అబద్ధసాక్ష్యము పలు కుటయు అబద్ధమాడుటయు హత్య చేయుటయు దొంగిలించుటయు వ్యభిచరించుటయు వాడుకయ్యెను; జనులు కన్నము వేసెదరు, మానక నరహత్యచేసెదరు.

3. కాబట్టి దేశము ప్రలాపించుచున్నది, దాని పశువులును ఆకాశ పక్షులును కాపురస్థులందరును క్షీణించుచున్నారు, సముద్ర మత్స్యములు కూడ గతించిపోవుచున్నవి.

4. ఒకడు మరియొకనితో వాదించినను ప్రయోజనము లేదు; ఒకని గద్దించినను కార్యము కాకపోవును; నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువారిని పోలియున్నారు.

5. కాబట్టి పగలు నీవు కూలుదువు, రాత్రి నీతోకూడ ప్రవక్త కూలును. నీ తల్లిని నేను నాశనముచేతును.

6. నా జనులు జ్ఞానములేనివారై నశించుచున్నారు. నీవు జ్ఞానమును విసర్జించుచున్నావు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నిన్ను విసర్జింతును; నీవు నీ దేవుని ధర్మ శాస్త్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును.

7. తమకు కలిమి కలిగినకొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి ఘనతను నీచస్థితికి మార్చుదును.

8. నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు.

9. కాబట్టి జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి ప్రవర్తనను బట్టి నేను వారిని శిక్షింతును, వారి క్రియలనుబట్టి వారికి ప్రతికారము చేతును.

10. వారు యెహోవాను లక్ష్య పెట్టుటమానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృప్తి పొందక యుందురు, వ్యభిచారము చేసినను అభివృద్ధి నొందక యుందురు.

11. వ్యభిచారక్రియలు చేయుటచేతను ద్రాక్షారసము పానముచేయుటచేతను మద్యపానము చేతను వారు మతిచెడిరి.

12. నా జనులు తాము పెట్టు కొనిన కఱ్ఱయొద్ద విచారణచేయుదురు, తమ చేతికఱ్ఱ వారికి సంగతి తెలియజేయును, వ్యభిచారమనస్సు వారిని త్రోవ తప్పింపగా వారు తమ దేవుని విసర్జించి వ్యభిచరింతురు.

13. పర్వతముల శిఖరములమీద బలులనర్పింతురు, కొండలమీద ధూపము వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల క్రిందను చినారువృక్షముల క్రిందను మస్తకివృక్షముల క్రిందను నీడ మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమార్తెలు వేశ్యలైరి, మీ కోడండ్లును వ్యభిచారిణులైరి.

14. జనులు తామే వ్యభిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశ్యలతో సాంగత్యముచేయుచు బలుల నర్పింతురు గనుక మీ కుమార్తెలు వేశ్యలగుటనుబట్టి నేను వారిని శిక్షింపను, మీ కోడండ్లు వ్యభిచరించుటను బట్టి నేను వారిని శిక్షింపను; వివేచనలేని జనము నిర్మూల మగును.

15. ఇశ్రాయేలూ, నీవు వేశ్యవైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలుపొందక పోవునుగాక. గిల్గాలునకు పోవద్దు; బేతావెనునకు పోవద్దు; యెహోవా జీవముతోడని ప్రమాణముచేయవద్దు.

16. పెయ్య మొండి తనము చూపునట్టు ఇశ్రాయేలువారు మొండితనము చూపియున్నారు గనుక విశాలస్థలమందు మేయు గొఱ్ఱ పిల్లకు సంభవించునట్లు దేవుడు వారికి సంభవింపజేయును.

17. ఎఫ్రాయిము విగ్రహములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిమ్ము.

18. వారికి ద్రాక్షారసము చేదాయెను, ఒళ్లు తెలియనివారు; మానక వ్యభిచారముచేయు వారు; వారి అధికారులు సిగ్గుమాలినవారై అవమానకర మైన దానిని ప్రేమింతురు.

19. సుడిగాలి జనులను చుట్టి కొట్టుకొనిపోవును; తాము అర్పించిన బలులనుబట్టి వారు సిగ్గునొందుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-5:15 ఈ భాగం 4:15లోని ఆజ్ఞలపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. మూడుసార్లు పునరావృతమైన నేరారోపణ, తీర్పులు ఈ ఆజ్ఞలకు ముందు, వెనుక ఉన్నాయి. 

4:1-3 "యెహోవా మా ఆలకించుడి” అనే ప్రవచనాత్మక పిలుపు పా.ని.లో 29 సార్లు ఉంది. (యిర్మీయాలో 13 సార్లు, యెహెజ్కేలులో 6 సార్లు, యెషయాలో 4 సార్లు, 1,2రాజుల గ్రంథాల్లో 3 సార్లు), కానీ చిన్న ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో రెండుసార్లు మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ, ఆమోసు 7:16లో, ఈ మధ్యను నేరారోపణ భాగం, దేవుని ఆరోపణల సారాంశం, నిజమైన ఇశ్రాయేలు వారల ("కుమారుల")ను పిలిచి, వారు, దేశంలోని మిగిలిన ప్రజలు దేవుణ్ణి విడనాడి, ఆయన ప్రజలుగా పిలవబడే హక్కును కోల్పోయారనీ, నైతిక, ఆధ్యాత్మిక దుర్నీతిలో కూరుకుపోయారని గుర్తించాలనీ ప్రకటించడంతో ఆరంభమౌతుంది.
ఈ వ్యభిచార దేశ నివాసులు విడిచిపెట్టిన విషయాలు: (1) సత్యము లేక యథార్థత, అంటే ఆధారపడదగిన రీతిలో, నిజాయితీగా ఉండుట, (2) స్నేహితుల పట్ల, తోటివారి పట్ల కనికరము లేక దయ, కరుణ, (3) దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము. వారు ఆయనను తెలుసుకోవడాన్ని లేక ఆయన గురించిన సత్యాన్ని పట్టించుకోవడం మానేశారు. (రోమా 1:18-32). తత్ఫలితంగా వారు పది ఆజ్ఞలను మీరి (హోషేయ 4:2), దాని పర్యవసానములు అనుభవిస్తున్నారు (వ.3). 

4:4-7 సాధారణ ప్రజలు అపరాధులుగా గుర్తించబడ్డారు. అయితే ముఖ్యంగా ప్రజలకు బోధించాల్సిన బాధ్యతగల యాజకులు అపరాధులు. దేవుని ప్రజలకు నాయకులై ఉండి, ఆ బాధ్యతను నిర్లక్ష్యపెట్టి ఆయనను ధిక్కరించేవారు ప్రత్యేక మైన శిక్షను ఆహ్వానిస్తున్నట్లే (మలాకీ 2:1-9; మత్తయి 18:6; యాకోబు 3:1).

4:8 "పాపము" అనే మాట “పాపపరిహారార్థ బలి” కూడా కావచ్చు, ఇది యాజకులు తినేది (లేవీ 6:25-26). ఇశ్రాయేలీయుల పాపాన్ని, బల్యర్పణ విధానాన్ని యాజకులు తమ స్వలాభం కోసం వాడుకుంటున్నారు. 

4:9-10 సంతానోత్పత్తి మతం విశ్వాసఘాతకురాలైన ఇశ్రాయేలుకు, దాని యాజకులకు ఐశ్వర్యాభివృద్ధి అనే జాఢ్యాన్ని పట్టించింది. కానీ వారు దానికి వ్యతిరేక ఫలితాలు పొందేలా దేవుడు చేస్తాడు. వారు అభివృద్ధి నొందక యుందురు. వ్యభిచారం గురించి ఈ పుస్తకంలో ఎక్కువసార్లు వ. 10-15,18లోనే కనిపిస్తాయి (హోషేయ గ్రంథంలో పేర్కొన్న 22 సార్లలో 10 సార్లు ఇక్కడే).

4:11 ఈ సామెత ఈ భాగానికి ముగింపు. 

4:12-13 ఇశ్రాయేలులోని వ్యభిచార మనస్సు గురించి ఈ వచనాలు చెబుతున్నాయి. 

4:14 "మీ కుమార్తెలు... నేను వారిని శిక్షింపను” అని దేవుడు చెప్పడాన్ని, దారుణమైన దుర్మత వ్యభిచారాన్ని సమర్థించిన పురుషుల మీదే దేవుడు ఎక్కువ నింద మోపుతున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇశ్రాయేలుకు విరోధంగా దేవుడు తీర్పు తీర్చినప్పుడు, అందరూ శ్రమల పాలవుతారు. 

4:15 ఈ వచనంలో మొదటి మూడు గద్దింపులు చూస్తాం (5:1,8తో పోల్చండి). ఇది ఈ భాగాన్ని మూడు హెచ్చరికలుగా విభజించింది. అవి ప్రాము ఖ్యంగా ఇశ్రాయేలుకు విరోధంగా ఉన్నా, యూదా కూడా విశ్వాసఘాతకంలో, శిక్షలో దానిని వెంబడించే ప్రమాదంలో ఉంది (5:5, 10,12-14). బేతావెను అనే బెన్యామీను పట్టణం ఉన్నప్పటికీ (యెహో 18:12), ఇక్కడ హోషేయ దేవుని గృహం అని అర్ధమిచ్చే బేతేలు అనే పదాన్ని బేతావెను అని అమర్యాదకరంగా మార్చి ఉపయోగించాడు. (హోషేయ. 5:8; 10:5; 10:8 లోని “ఆవెను”ను ఆమోసు 1:5 పోల్చండి). బేతావెను అంటే “నాశన, దుష్టత్వ, శూన్య లేక విగ్రహారాధన గృహం"). అదే హల్లులతో ఉండి, వేరు అచ్చులు ఉన్న హెబ్రీ పదం "ఆవెను అంటే “ఆస్తి, బలం” అని అర్థం (హోషేయ 12:3,8). ఇశ్రాయేలీయుల భ్రష్టమైన విశ్వాసానికి గిల్గాలు, బేతేలు కేంద్రాలుగా మారాయి (ఆమోసు 5:5). దేవుని నామం ఇంకా వాడుతున్నారు, కానీ దానితో కలిపి వారు చేస్తున్న విగ్రహారాధన దానిని పలకడాన్ని వేషధారణగా మాత్రమే కాక దేవదూషణగా మార్చేసింది. హెబ్రీ క్రియాపదం “ఆషాం" ("అపరాధి") హోషేయ గ్రంథంలో ఉన్న ఐదుసార్లలో మొదటిసారి కనిపిస్తుంది. (హో షేయ 5:15; 10:2; 13:1,16). ఇది లేవీయకాండంలో (11 సార్లు) తప్ప మిగిలిన గ్రంథాలన్నిటికంటే ఎక్కువసార్లు ఇక్కడే ఉంది. దానికి సంబంధించిన నామవాచకం సాధారణంగా “అపరాధ/ పరిహార అర్పణ"గా, పా.ని.లో ముఖ్యంగా లేవీయకాండంలో 46 సార్లు ఉపయోగించాడు. ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించీ శిక్ష పొందనివారి సరైన స్పందన సిగ్గుతో తలదించుకోవడం (ఎజ్రా 9:6) అయినా చట్టరీత్యా వారు “అపరాధులు."

 4:16 ఉపదేశం స్వీకరించే విషయంలో ఇశ్రాయేలు చెవిటిగా, గ్రుడ్డిదిగా మారిపోయింది. 

4:17 అన్ని పుస్తకాలకంటే ఎక్కువగా (పా.ని.లో 185 సార్లు) హోషేయలో ఎఫ్రాయిము గురించి ఉన్న 37 సార్లలో, మొదటిది ఇక్కడ ఉంది. ఈ పేరు యోసేపు రెండవ కుమారునిది, తర్వాత అతని గోత్రానికి వచ్చింది. అదే పేరు తర్వాత వారు నివసించిన ఉత్తర కొండప్రాంతానికి వాడారు. దీనిని హెబ్రీ
భాషలోని "పారా" (అంటే ఫలించండి) అనే పదం నుండి తీసుకున్నారు (ఆది 41:52), హోషేయ 13:15లో దాని క్రియాపదాన్ని వ్యంగంగా ఉపయోగించాడు. “ఫలభరితమైన" ఎఫ్రాయిము, బుద్ధిహీనంగా నిష్ఫలమైన లైంగికపరమైన అన్యాచారాలను అనుసరించడం వలన ఇక ఫలించడు. 

4:18 నాయకులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా అవమానకరమైన కార్యాలు చేస్తూ ముందుకు, వెనక్కు తిరుగుతున్నారు.

4:19 ఇశ్రాయేలు వ్యభిచారభరితమైన విగ్రహారాధన, అహంకారం, మొండి తనం వల్ల, సుడిగాలిలాగా దేవుడు వారిని ఎగురగొడతాడని హెచ్చరిస్తూ రానున్న తీర్పును గురించి స్పష్టం చేయడానికి ఈ భాగంలో వాడిన మూడు పోలికలలో ఇది మొదటిది. ఆయన వారిని తెగులులాగా లేక చిమ్మెటలాగా తినేస్తాడు (5:12), సింహంలాగా ముక్కలుగా చీల్చివేస్తాడు (5:14).


Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |