Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 4 | View All

1. ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వనివలె నాతో మాటలాడగా వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము; ఇకమీదట జరుగవలసినవాటిని నీకు కనుపరచెదననెను
నిర్గమకాండము 19:16, నిర్గమకాండము 19:20, నిర్గమకాండము 19:24, దానియేలు 2:29, దానియేలు 2:45

2. వెంటనే నేను ఆత్మవశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను,
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెహెఙ్కేలు 1:26-27

3. ఆసీనుడైనవాడు, దృష్టికి సూర్యకాంత పద్మరాగములను పోలినవాడు; మరకతమువలె ప్రకాశించు ఇంద్రధనుస్సు సింహాసనమును ఆవరించియుండెను.
యెహెఙ్కేలు 1:26-28

4. సింహాసనముచుట్టు ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ సింహాసనములందు ఇరువదినలుగురు పెద్దలు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువర్ణ కిరీటములు పెట్టుకొన్నవారై కూర్చుండిరి.
యెషయా 24:23

5. ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధ్వనులును ఉరుములును బయలు దేరుచున్నవి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి; అవి దేవుని యేడు ఆత్మలు.
యెహెఙ్కేలు 1:13, జెకర్యా 4:2-3

6. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట స్ఫటికమును పోలిన గాజువంటి సముద్రమున్నట్టుండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధ్యను సింహాసనము చుట్టును, ముందు వెనుక కన్నులతోనిండిన నాలుగు జీవులుండెను.
యెహెఙ్కేలు 1:5, యెహెఙ్కేలు 1:18, యెహెఙ్కేలు 1:22

7. మొదటి జీవి సింహమువంటిది; రెండవ జీవి దూడవంటిది;మూడవ జీవి మనుష్యుని ముఖము వంటి ముఖముగలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచున్న పక్షిరాజువంటిది.
యెహెఙ్కేలు 1:10, యెహెఙ్కేలు 10:14

8. ఈ నాలుగు జీవులలో ప్రతి జీవికి ఆరేసి రెక్కలుండెను, అవి చుట్టును రెక్కల లోపటను కన్నులతో నిండియున్నవి. అవిభూతవర్తమాన భవిష్యత్కాలములలో ఉండు సర్వాధికారియు దేవుడునగు ప్రభువు పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, అని మానక రాత్రింబగళ్లు చెప్పుచుండును.
నిర్గమకాండము 3:14, యెషయా 6:2-3, యెషయా 41:4, యెహెఙ్కేలు 10:12, ఆమోసు 4:13

9. ఆ సింహాసనము నందు ఆసీనుడైయుండి యుగయుగములు జీవించుచున్న వానికి మహిమయు ఘనతయు కృతజ్ఞతాస్తుతులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీర్తించుచుండగా
1 రాజులు 22:19, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, దానియేలు 4:34, దానియేలు 6:26, దానియేలు 12:7

10. ఆ యిరువది నలుగురు పెద్దలు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచున్న వానికి నమస్కారము చేయుచు
1 రాజులు 22:19, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, దానియేలు 4:34, దానియేలు 6:26, దానియేలు 12:7

11. ప్రభువా, మా దేవా, నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి; నీ చిత్తమునుబట్టి అవి యుండెను; దానిని బట్టియే సృష్టింపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందనర్హుడవని చెప్పుచు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-2 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత..., ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని అనే మాటలు, పుస్తకపు ముఖ్యభాగం (4:1-22:5) ఆరంభం కావడాన్ని సూచించే 1:19లోని “వీటివెంట కలుగబోవువాటిని” అనే మాటలను సూచిస్తున్నాయి. ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము అని యోహాను పిలవబడినప్పటికీ: (1) అతడు. నిజంగా పరలోకముకు కొనిపోబడ్డాడా అనేది స్పష్టంగా లేదు (11:12లోని ఇదే ఆజ్ఞతో ఇద్దరు సాక్షులు పరలోకానికి కొనిపోబడ్డారు) లేక (2) అతడు పత్మసు ద్వీపంలో (1:9-10) ఇంకా “ఆత్మవశుడై” ఉన్నాడా అనేది స్పష్టంగా లేదు (1:10 నోట్సు చూడండి). ఏదేమైనా, దర్శనం ప్రభువువద్ద నుండి వచ్చింది కాబట్టి, అతడు అధ్యా.4-5లో పరలోక సింహాసనపు గదిలో చూచింది నమ్మదగినదే.

4:3-4 సూర్యకాంత మనేది అపారదర్శకమైన రత్నం, ఇది నూతన యెరూషలేము వర్ణనలో కూడా పేర్కొన్నారు. (21:11,19). పద్మరాగము స్పష్టమైన ఎర్రరంగు రాయి. మేఘ ధనుస్సు, వరదచేత భూమిమీద ఉన్న ప్రతి జీవిపై తీర్పువల్ల నాశనం రాదని దేవుడు చేసిన నిబంధనకు గుర్తు (ఆది 9:8-17). లోకానికి రాబోయే దేవుని న్యాయ తీర్పు వేరేవిధంగా ఉంటుందని ప్రకటన చెబుతుంది. ఇరువది నలుగురు పెద్దలు దేవదూతలను సూచించవచ్చు, కానీ ఇశ్రాయేలులో (సంఖ్యా 11:16), సంఘంలో (తీతు 1:5) నాయకులుగా పెద్దలు ఉండడం వలన ఇరవైనాలుగు మందిలో 12 మంది ఇశ్రాయేలు గోత్రాలకు, మిగిలిన 12 మంది క్రీస్తు అపొస్తలులకు ప్రతినిధులు కావచ్చు. అనడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. నూతన యెరూషలేములో 12 మంది గోత్రకర్తలు, 12 మంది అపొస్తలులు ఉన్నారని తరువాత చూస్తాం (21:12,24). ప్రకటనలో మరొకచోట (3:5; 6:11; 7:9; 19:8, 14) తెల్లని వస్త్రములు... సువర్ణ కిరీటములు విజయవంతమైన విశ్వాసుల వస్త్రాలుగా చెప్పబడ్డాయి.

4:5 దేవునియొద్ద నుండి (సింహాసనములోనుండి) మెరుపులును... ఉరుము లును రావడం, దేవుని న్యాయ తీర్పులో భాగంగా పరలోకంనుండి భూమిమీదికి పొంగిపొర్లుతున్న దృశ్యంగా ప్రకటనలో మొదటగా కనబడుతుంది. (8:5; 11:19; 16:18,21). దేవుని యేడు ఆత్మలు గురించి, 1:4 నోట్సు చూడండి. 

4:6-7 నాలుగు జీవులు యెహె 1, 10 అధ్యా. లోని కెరూబులను పోలివున్నాయి. అయితే వాటికి వీటికి కొన్ని తేడాలు కూడా ఉన్నాయి. కన్నులతో నిండిన అంటే ఈ దేవదూతలైన జీవుల దృష్టిలో పడకుండా ఏవీ తప్పించుకోలేవు అని అర్థం. సింహము... దూడ... మనుష్యుడు... పక్షిరాజు ఊహ యెహె 1:5-10కు బలమైన సంబంధం కలిగి ఉండి, సృష్టిలోని జీవజాలానికి ప్రతినిధులుగా ఉన్నాయి.

4:8 ఆరేసి రెక్కలు కలిగిన జీవులు, పరిశుద్దుడు, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు అని పలకడం, యెషయా 6:1-3లోని పరలోకపు సింహాసనపు గదిలో సెరాపుల వర్ణనను ప్రతిధ్వనిస్తున్నట్లుంది. భూతవర్తమాన భవిష్యత్కాలములలో ఉండు... ప్రభువు గురించి 1:4 నోట్సు చూడండి.

4:9-10 పరలోక సింహాసనపు గది, నాలుగు జీవులు, ఇరువది నలుగురు పెద్దలు ప్రభువును ఎల్లప్పుడూ సంతోషంతో కూడిన స్తుతి, కృతజ్ఞత, ఆరాధన (నమస్కారము)తో నిండివుండే చోటుగా చూపిస్తుంది. 

4:11 దేవుడు అసమానమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందనర్హుడని గుర్తించి, సమస్తమునకు సృష్టికర్తగా, కాపాడువాడుగా ఆయన క్రియలను గుర్తించడంతో ఆరాధన ఆరంభమౌతుంది. 


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |