Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 4 | View All

1. ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వనివలె నాతో మాటలాడగా వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము; ఇకమీదట జరుగవలసినవాటిని నీకు కనుపరచెదననెను
నిర్గమకాండము 19:16, నిర్గమకాండము 19:20, నిర్గమకాండము 19:24, దానియేలు 2:29, దానియేలు 2:45

“తెరచి ఉన్న ఒక తలుపు”– దేవుడు యోహానుకు ఇంకా కొన్ని పరలోక రహస్య సత్యాలను వెల్లడి చేయబోతున్నాడని ఇది సూచిస్తున్నది. “బూర ధ్వని లాగే”– ప్రకటన గ్రంథం 1:10 – బిగ్గరగా, తేటగా ధ్వనించిన స్వరం అన్నమాట. అది స్వరమే, బూర కాదు. “ఇక్కడికి ఎక్కిరా”– కొందరు వ్యాఖ్యానకర్తలు ఇక్కడ యోహాను పరలోకానికి ఎక్కిపోవడం క్రీస్తు సంఘం పైకెత్తబడడానికి (1 థెస్సలొనీకయులకు 4:16-17) సూచనగా ఉందని నేర్పారు. సంఘం ఎత్తబడడం ఖాయం గానీ ఈ వచనం సూచించే సమయంలో ఎత్తబడుతుందో లేదో ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. యోహాను ఇక్కడ ఆ సంఘటనకు సూచనగా ఉన్నాడనే బోధన కూడా చాలా సందేహమైన సంగతే. 10,11 అధ్యాయాల్లో యోహాను మళ్ళీ భూమి మీద కనిపిస్తున్నాడు (ప్రకటన గ్రంథం 10:1, ప్రకటన గ్రంథం 10:4, ప్రకటన గ్రంథం 10:7, ప్రకటన గ్రంథం 10:9-10; ప్రకటన గ్రంథం 11:1-3). అయితే అక్కడ అతడు పరలోకంనుంచి మళ్ళీ వచ్చిన సంఘానికి సూచనగా ఉన్నాడని వ్యాఖ్యానకర్తలు ఎవరూ చెప్పడం లేదు. అంతేగాక ఈ అధ్యాయంలో తరువాతి అధ్యాయాల్లో కనిపించిన పరలోక దర్శనాలలో సంఘం అనే మాట కనబడదు. “తరువాత ఉండవలసినవి”– ప్రకటన గ్రంథం 1:19 – బహుశా దీని అర్థం ఈ యుగ సమాప్తిలో, క్రైస్తవ సంఘాల్లోని పరిస్థితులు పూర్తిగా వికసించిన తరువాత జరగబోయే సంఘటనలు.

2. వెంటనే నేను ఆత్మవశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను,
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెహెఙ్కేలు 1:26-27

“ఆత్మవశుడనయ్యాను”– ప్రకటన గ్రంథం 1:10. “సింహాసనాన్ని”– 1 రాజులు 22:19; కీర్తనల గ్రంథము 9:4; కీర్తనల గ్రంథము 47:2; కీర్తనల గ్రంథము 123:1. దేవుడు విశ్వమంతటిమీద పరిపాలన చేస్తున్నాడు. ఈ గ్రంథంలోని సంఘటనలన్నీ ఆయన అదుపులో ఉన్నాయి. ఆయన వాటి ద్వారా తన ఉద్దేశాలు నెరవేరుస్తాడు. ప్రకటన గ్రంథం 19:6 చూడండి. దేవుని సింహాసనం ఈ గ్రంథంలో 40 సార్లు కనిపిస్తున్నది. అది ప్రకటన గ్రంథానికి కేంద్ర విషయం అనవచ్చు.

3. ఆసీనుడైనవాడు, దృష్టికి సూర్యకాంత పద్మరాగములను పోలినవాడు; మరకతమువలె ప్రకాశించు ఇంద్రధనుస్సు సింహాసనమును ఆవరించియుండెను.
యెహెఙ్కేలు 1:26-28

“చూడడానికి”– ఎవరూ దేవుణ్ణి ఆత్మగా ఎప్పుడూ చూడలేదు (యోహాను 1:18; 1 తిమోతికి 6:16). యోహాను చూచినది ఆయన మహిమావైభవం, అమూల్య రత్నంలాంటి దాని ప్రతిబింబం మాత్రమే. “సూర్య కాంతం”– ఇలా అనువదించిన గ్రీకు పదం వజ్రంలాంటి స్వచ్ఛమైన ఒక రత్నాన్ని సూచిస్తుంది (ప్రకటన గ్రంథం 21:11). “కెంపు”– ఇది ఎర్రని రత్నం. “రంగుల విల్లు”– కొందరు దీన్ని ఇంద్ర ధనుస్సు అంటారు. గానీ దీనికి ఇంద్రుడికీ సంబంధం ఏమీ లేదు. రంగుల విల్లు సృష్టికర్త దేవుని మహిమనూ విశ్వసనీయతనూ సూచిస్తున్నది (ఆదికాండము 9:13-16; యెహెఙ్కేలు 1:28).

4. సింహాసనముచుట్టు ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ సింహాసనములందు ఇరువదినలుగురు పెద్దలు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువర్ణ కిరీటములు పెట్టుకొన్నవారై కూర్చుండిరి.
యెషయా 24:23

“పెద్దలు”– వ 9-11; ప్రకటన గ్రంథం 5:5, ప్రకటన గ్రంథం 5:8-10; ప్రకటన గ్రంథం 7:11-14; ప్రకటన గ్రంథం 11:16; ప్రకటన గ్రంథం 14:3; ప్రకటన గ్రంథం 19:4. వీరు మామూలు దేవదూతలకూ పరలోకంలోని దేవుని ప్రజలకూ భిన్నంగా ఉన్నట్టున్నారు (ప్రకటన గ్రంథం 5:8-10; ప్రకటన గ్రంథం 7:9-11, ప్రకటన గ్రంథం 7:13-14; ప్రకటన గ్రంథం 19:4-7). బహుశా వీరు పరలోకంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన దేవదూతలై ఉండవచ్చు, లేక వేరే ఆత్మరూపులు కావచ్చు (ఎఫెసీయులకు 1:21; ఎఫెసీయులకు 3:10; కొలొస్సయులకు 1:16; కొలొస్సయులకు 2:10 పోల్చి చూడండి). యోహాను అక్కడికి చేరకముందే బహుమతులు పొంది పరలోకంలో ఏలుతున్న సంఘానికి వారు సూచనగా ఉండడం అసంభవం. క్రీస్తుసంఘం ఏడో బూర ఊదడం జరిగిన తరువాతే బహుమతులు పొందుతుంది (ప్రకటన గ్రంథం 11:15-18). అంతేగాక క్రీస్తు తన సింహాసనం ఎక్కకముందు సంఘం సింహాసనాల మీద కూర్చుని ఏలుతుందా (ప్రకటన గ్రంథం 3:21)? ప్రకటన గ్రంథం 7:9 లో కనిపించే విమోచించబడినవారు సింహాసనాలపై కూర్చుని లేరు, దేవుని సింహాసనం ఎదుట నిలుచున్నారు. అంతేగాక గొర్రెపిల్ల పెండ్లి జరగకముందే క్రీస్తు సంఘమైన పెండ్లికుమార్తె సింహాసనాలమీద కూచుని ఉంటుందా (ప్రకటన గ్రంథం 19:7-8)?

5. ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధ్వనులును ఉరుములును బయలు దేరుచున్నవి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి; అవి దేవుని యేడు ఆత్మలు.
యెహెఙ్కేలు 1:13, జెకర్యా 4:2-3

6. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట స్ఫటికమును పోలిన గాజువంటి సముద్రమున్నట్టుండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధ్యను సింహాసనము చుట్టును, ముందు వెనుక కన్నులతోనిండిన నాలుగు జీవులుండెను.
యెహెఙ్కేలు 1:5, యెహెఙ్కేలు 1:18, యెహెఙ్కేలు 1:22

“గాజు సముద్రం”– ప్రకటన గ్రంథం 15:2. 2 దినవృత్తాంతములు 4:2, 2 దినవృత్తాంతములు 4:6, 2 దినవృత్తాంతములు 4:10 పోల్చి చూడండి. సొలొమోను నిర్మించిన దేవాలయం ఆవరణంలోని “సరస్సు” యాజులు కడుక్కోవడం కోసం. పరలోకంలో ఒక దేవాలయం ఉంది – ప్రకటన గ్రంథం 7:15; ప్రకటన గ్రంథం 11:19; ప్రకటన గ్రంథం 14:15, ప్రకటన గ్రంథం 14:17; మొ।।. అయితే అక్కడి “సరస్సు”లో ఎవరూ కడుక్కోనవసరం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడి ప్రజలంతా అంతకు ముందే సమస్తమైన పాపంనుంచీ, కల్మషంనుంచీ కడగబడ్డారు (ప్రకటన గ్రంథం 1:5; 1 యోహాను 1:9; హెబ్రీయులకు 10:19-20). కాబట్టి పరలోకంలోని ఆ “సరస్సు” ద్రవం కాని ఘన పదార్థం. “నాలుగు ప్రాణులు”– యెహెఙ్కేలు 1:5-14; యెహెఙ్కేలు 10:20; యెషయా 6:2-3 పోల్చి చూడండి. ఈ ప్రాణులు కెరూబులనూ సెరాపులనూ పోలినట్టు ఉన్నాయి. కొందరు భావించినట్టు అవి పరలోకంలోని క్రీస్తుసంఘానికి సూచనగా ఉన్నాయని అనుకోవడానికి రుజువు ఏమీ లేదు. “అంతటా కండ్లు ఉన్నాయి”– యెహెఙ్కేలు 1:18; యెహెఙ్కేలు 10:12. బహుశా ఈ కళ్ళు గొప్ప బుద్ధిని, తెలివిని, జాగరూకతను సూచిస్తాయేమో.

7. మొదటి జీవి సింహమువంటిది; రెండవ జీవి దూడవంటిది;మూడవ జీవి మనుష్యుని ముఖము వంటి ముఖముగలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచున్న పక్షిరాజువంటిది.
యెహెఙ్కేలు 1:10, యెహెఙ్కేలు 10:14

“సింహం...గరుడపక్షి”– యెహెఙ్కేలు 1:10 చూడండి.

8. ఈ నాలుగు జీవులలో ప్రతి జీవికి ఆరేసి రెక్కలుండెను, అవి చుట్టును రెక్కల లోపటను కన్నులతో నిండియున్నవి. అవిభూతవర్తమాన భవిష్యత్కాలములలో ఉండు సర్వాధికారియు దేవుడునగు ప్రభువు పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, అని మానక రాత్రింబగళ్లు చెప్పుచుండును.
నిర్గమకాండము 3:14, యెషయా 6:2-3, యెషయా 41:4, యెహెఙ్కేలు 10:12, ఆమోసు 4:13

“వచ్చేవాడు”– ప్రకటన గ్రంథం 1:4. “ఆరు రెక్కలు...పవిత్రుడు”– యెషయా 6:2-3.

9. ఆ సింహాసనము నందు ఆసీనుడైయుండి యుగయుగములు జీవించుచున్న వానికి మహిమయు ఘనతయు కృతజ్ఞతాస్తుతులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీర్తించుచుండగా
1 రాజులు 22:19, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, దానియేలు 4:34, దానియేలు 6:26, దానియేలు 12:7

“శాశ్వతంగా జీవిస్తూ”– ప్రకటన గ్రంథం 1:18. “అర్పిస్తూ”– ప్రకటన గ్రంథం 5:12-13. ఇప్పుడు ఈ లోకంలో విశ్వాసులు కూడా చేయగలిగినది ఇది (ప్రకటన గ్రంథం 1:6; యోహాను 5:23; రోమీయులకు 11:36; రోమీయులకు 16:27; 1 కోరింథీయులకు 6:20; 1 కోరింథీయులకు 10:31; ఎఫెసీయులకు 1:12; ఎఫెసీయులకు 5:20; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18; 1 తిమోతికి 1:17; 1 తిమోతికి 6:16; హెబ్రీయులకు 13:15).

10. ఆ యిరువది నలుగురు పెద్దలు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచున్న వానికి నమస్కారము చేయుచు
1 రాజులు 22:19, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, దానియేలు 4:34, దానియేలు 6:26, దానియేలు 12:7

“కిరీటాలు...పడవేసి”– వారి సింహాసనాలకు సంబంధించిన అధికారం, బలప్రభావాలన్నీ కలిగేవి సర్వాధికారి దేవునినుంచేనని వారు ఈ విధంగా చూపిస్తారు.

11. ప్రభువా, మా దేవా, నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి; నీ చిత్తమునుబట్టి అవి యుండెను; దానిని బట్టియే సృష్టింపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందనర్హుడవని చెప్పుచు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి.

వారు దేవుణ్ణి విశ్వానికి సృష్టికర్తగా స్తుతిస్తారు (ప్రకటన గ్రంథం 10:6; ఆదికాండము 1:1; యోబు 38:4-7; కీర్తనల గ్రంథము 19:1; యెషయా 40:25-26; అపో. కార్యములు 14:15; అపో. కార్యములు 17:24-28; రోమీయులకు 11:36).


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.