Matthew - మత్తయి సువార్త 16 | View All

1. అప్పుడు పరిసయ్యులును సద్దూకయ్యులును వచ్చి ఆయనను శోధించుటకు ఆకాశమునుండి యొక సూచక క్రియను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇట్లనెను

2. సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱ్ఱగా ఉన్నది గనుక వర్షము కురియదనియు,

3. ఉదయమున ఆకాశము ఎఱ్ఱగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చుననియు చెప్పుదురు గదా. మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేరు.

4. వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు సూచక క్రియ నడుగుచున్నారు, అయితే యోనాను గూర్చిన సూచకక్రియయేగాని మరి ఏ సూచక క్రియయైన వారి కనుగ్రహింపబడదని వారితో చెప్పి వారిని విడిచి వెళ్లిపోయెను.

5. ఆయన శిష్యులు అద్దరికి వచ్చి రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి.

6. అప్పుడు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అను వారి పులిసిన పిండినిగూర్చి జాగ్రత్త పడుడని వారితో చెప్పెను.

7. కాగా వారు మనము రొట్టెలు తేనందున గదా (యీ మాట చెప్పెనని) తమలో తాము ఆలోచించుకొనుచుండిరి.

8. యేసు అది యెరిగి అల్పవిశ్వాసులారా మనయొద్ద రొట్టెలు లేవని మీలో మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు?

9. మీరింకను గ్రహింపలేదా? అయిదు రొట్టెలు అయిదువేలమందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని గంపెళ్లు ఎత్తితిరో అదియైనను

10. ఏడు రొట్టెలు నాలుగు వేలమందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని గంపెళ్లు ఎత్తితిరో అదియైనను మీకు జ్ఞాపకము లేదా?

11. నేను రొట్టెలనుగూర్చి మీతో చెప్పలేదని మీరెందుకు గ్రహింపరు? పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి పులిసిన పిండినిగూర్చియే జాగ్రత్తపడుడని చెప్పెను.

12. అప్పుడు రొట్టెల పులిసిన పిండినిగూర్చి కాదుగాని పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి బోధను గూర్చియే జాగ్రత్తపడవలెనని ఆయన తమతో చెప్పెనని వారు గ్రహించిరి.

13. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరయ ప్రాంతములకు వచ్చిమనుష్యకుమారుడెవడని జనులు చెప్పకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా

14. వారుకొందరు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, కొందరు యిర్మీయా అనియు లేక ప్రవక్త లలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారనిరి.

15. అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనుచున్నా రని వారి నడిగెను.

16. అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువని చెప్పెను.
దానియేలు 9:25

17. అందుకు యేసు సీమోను బర్‌యోనా, నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలు పరచలేదు.

18. మరియు నీవు పేతురువు; ఈ బండమీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను.
ఆదికాండము 22:17, యోబు 38:17, యెషయా 38:10

19. పరలోకరాజ్యముయొక్క తాళపుచెవులు నీ కిచ్చెదను, నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోక మందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పెను.

20. అటుపిమ్మట తాను క్రీస్తు అని యెవనితోను చెప్పవద్దని ఆయన తన శిష్యులకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించెను.

21. అప్పటినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళ్లిపెద్దలచేతను ప్రధాన యాజకులచేతను శాస్త్రులచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలుపెట్టగా

22. పేతురు ఆయన చేయి పట్టుకొనిప్రభువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది నీ కెన్నడును కలుగదని ఆయనను గద్దింపసాగెను.

23. అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమైయున్నావు; నీవు మనుష్యుల సంగతులనే తలంచుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను తలంపక యున్నావని పేతురుతో చెప్పెను.

24. అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచిఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, తన సిలువనెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను.

25. తన ప్రాణమును రక్షించు కొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తముతన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించు కొనును.

26. ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించు కొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి ప్రయో జనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమి యియ్యగలడు?

27. మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.
కీర్తనల గ్రంథము 28:4, కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12, యెషయా 63:1

28. ఇక్కడ నిలిచియున్న వారిలోకొందరు, మనుష్యకుమారుడు తన రాజ్యముతో వచ్చుట చూచువరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాననెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
16:1 పరిసయ్యులును సద్దూకయ్యులును ముఖ్యమైన వేదాంత, రాజకీయ దృక్కోణాలలో విభేదించేవారు. వారు బాప్తిస్మమిచ్చే యోహానును, యేసును కలసి ఎదిరించడానికే ఏకమయ్యేవారు (3:7). 

16:2-3 యేసు విరోధులు రాబోతున్న వాతావరణ సూచనలు చదవడంలో నిష్ణాతులు, కానీ వారు రానున్న దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన చాలా స్పష్టమైన గుర్తులు (యేసు అద్భుతాలు) మాత్రం గుర్తించలేకపోయారు (వ.4 నోట్సు చూడండి). 

16:4 ఇశ్రాయేలు మతనాయకులను గురించిన యేసు వివరణ, యెహోవాను తృణీకరించినందుకు మోషే ఇశ్రాయేలీయులను గద్దించిన ద్వితీ 32:5ను జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అలా యేసు ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని తృణీకరించడాన్ని,
దేవునితో సమానం చేసుకున్నాడు. ద్వితీ 32:5 నేపథ్యం ఆకాశములు, వర్షము, మంచు, జల్లులు (ద్వితీ 32:1-2)వంటి అంతరిక్షపు మాటలను ఉపయోగిస్తుంది, వేరొకచోట మోషే తిరుగుబాటు చేసే ఇశ్రాయేలీయులకు విరోధంగా “ఆకాశమును భూమిని సాక్షులుగా" పిలిచాడు. (ద్వితీ 4:26; 30:19), పా.ని. లేఖనానికి కలిపేటట్లు, యేసు ఈ అంతరిక్ష సంబంధమైన ఉదాహరణ వాడాడు. యోనాను గూర్చిన సూచకక్రియ గురించి 12:39-40 నోట్సు చూడండి. 

16:5-7 యేసు ఆహారం పెట్టిన అద్భుతంలో సమకూర్చిన మిగిలిన రొట్టె ముక్కలను తమ తరువాతి ప్రయాణంలో ఉపయోగించుకొని ఉండాల్సింది. వారలా చేయకపోతే, అది వారి అజాగ్రత్త వల్ల అయివుంటుంది, కానీ మిగిలిన మత నాయకుల్లాగా (వ.1-4), వారు కూడా యేసు సూచకక్రియలు, అద్భుతాలు చేయాలని ఆశించారని కూడా ఇది సూచించవచ్చు. మరచిరి అనే క్రియాపదం (గ్రీకు. ఎపిలాంతనోమాయ్) తరచూ కావాలని నిర్లక్ష్యపెట్టిన భావాన్ని సూచిస్తుంది (యెహె 23:35). పులిసిన పిండి అనే మాట, చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపగలిగే అతి చిన్న విషయానికి అలంకార రూపకంగా ఉపయోగించబడింది (13:33 నోట్సు చూడండి). అది అనుకూల ప్రభావాన్ని సూచించడానికి కూడా వాడవచ్చు, కానీ ఇక్కడ అది ప్రతికూలంగానే వాడాడు. పరిసయ్యులు, సద్దూకయ్యులు అనేక సిద్ధాంతాల విషయంలో ఏకీభవించరు. కాబట్టి వారిద్దరి బోధలు గురించి అంటే యేసు మెస్సీయ అవునా కాదా అనే విషయమైన వారి సంశయం గురించే యేసు చెబుతుండవచ్చు.

16:8-12 యేసు ఆహారం పెట్టడం గురించిన అద్భుతాలు శిష్యులు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే, వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవి చాలు. అద్భుతాల కోసం వారి నిరంతర కోరిక, “ఆకాశమునుండి సూచన" చూపమని పరిసయ్యులు, సద్దూకయ్యులు అడగడానికి సమాంతరంగా ఉంది. (వ.1). అది వారు అల్పవిశ్వాసులు అని చూపుతుంది. 

16:13 ప్రాచీన ఇశ్రాయేలులో రెండు పట్టణాలకు కైసరయ అనే పేరు ఉంది. మారిటిమా కైసరయ మధ్యధరా తీరాన ఉంది. ఫిలిప్పుదైన కైసరయ గలిలయ సముద్రానికి ఉత్తరంగా సుమారు 25 మైళ్ళ దూరంలో లోతట్టులో ఉన్న పట్టణం. ఇది పాన్ అనే ప్రకృతి దేవతను ఆరాధించే స్థలం, ఇక్కడే కైసరు ఔగుస్తుకు కట్టిన గుడివుంది. మెస్సీయగా యేసు గుర్తింపు ఇక్కడ ప్రకటింపబడడం, యేసు రాజ్యం కైసరు రాజ్యంకన్నా గొప్పదనీ, అలాగే ఆయన విగ్రహాలన్నిటికన్నా, పౌరాణిక దేవతలందరికన్నా గొప్పవాడనీ చూపుతుంది. మనుష్య కుమారుడు అనే మాట అర్థం కోసం 8:18-20 నోట్సు చూడండి. 

16:14 యేసు సమకాలికులలో అనేకులు, ఆయన ప్రవక్త పాత్రను గుర్తించారు. ఆయన పునరుత్థానుడైన బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను అని హేరోదు అనుమానించాడు (14:2). యేసు చేసిన అద్భుతాలు కొన్ని ఏలీయా చేసిన అద్భుతాల్లాగా ఉన్నాయి. (1రాజులు 17:9-16ను మత్తయి 14:13-21తో పోల్చండి; 1రాజులు 17:17-24ను మత్తయి 9:18-19,23-26తో పోల్చండి). ఏలీయా తిరిగి వస్తాడనే ప్రవచన నెరవేర్పు ఈయనే అని జనులు నమ్మడానికి ఇదొక కారణం (మలాకీ 4:5). యిర్మీయా లాగా, యేసు కూడా తీర్పును గూర్చి ప్రకటించి ఎక్కువగా తృణీకరించబడినవాడు. 

16:15-16 సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు... క్రీస్తు అనే పేర్లను గురించి, 11; 3:17 నోట్సు చూడండి. మత్తయి యేసును క్రీస్తు అని పిలిచిన్పటికీ (1:1,16), ఆయన శిష్యులు ఆయనను అలా పిలవడం ఇదే మొదటిసారి. అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న గుడిలోని పాన్ అనే అబద్ద దేవతకంటే, నిర్జీవమైన అన్యుల దేవతలకంటే ప్రభువు ఎంత భిన్నమైనవాడో చూపడానికే "సజీవుడైన దేవుడు" అనే మాటలను పేతురు ఉపయోగించాడు. 

16:17-18 యేసు గుర్తింపును సీమోను, దైవ ప్రత్యక్షత వల్లనే అర్థం చేసుకున్నాడు (11:25-27), అందువల్లనే యేసు అతనికి పేతురు అని పేరు పెట్టాడు. ఇంతకు ముందే మత్తయి సీమోనును పేతురు అని పేర్కొన్నప్ప టికీ, ఈ సువార్తలో యేసు మొదటిసారి అలా పిలిచింది ఇక్కడే. యేసు పేతురును (గ్రీకు. పెట్రోస్) తన సంఘమును కట్టే బండ (గ్రీకు. - పెట్రా) గా గుర్తించాడు. పేతురు, మిగిలిన అపొస్తలులు యేసును క్రీస్తు అని ప్రకటించడం ద్వారా సంఘానికి పునాది వేశారు (ఎఫెసీ 2:19-20; ప్రక 21:14). కట్టుదును అనే మాట సంఘాభివృద్ధికి, విస్తరణకు యేసే బాధ్యుడు అని చూపుతుంది. సంఘము అనే మాట పా.ని.లో పవిత్రమైన యూదుల సమావేశాలను వర్ణించడానికి ఉపయోగించారు. యేసు ఈ మాటను వాడడం, తన అనుచరులు కొత్త ఇశ్రాయేలు అనీ, దేవుని రాజ్యపాలనకు లోబడే నిజమైన దేవుని ప్రజలు అని సూచిస్తుంది.

18:19 తాళపుచెవులు అధికారానికి గురుతు. బంధించు... విప్పు అనే మాటలను రబ్బీలు అనుమతించబడిన, అనుమతించబడని నిర్ణయాలను చూపడానికి వాడేవారు. గమనించండి, పరలోకంలో ఏది అనుమతించబడిందో, నిషేధించ బడిందో వాటినే పేతురు అనుమతిస్తాడు లేక నిషేధిస్తాడు. పేతురు దైవిక ప్రత్యక్షతకు ప్రతినిధి. 

16:20 యేసు సమకాలికులు, చివరకు ఆయన శిష్యులు కూడా, ఆయన మెస్సీయ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మందులయ్యారు. 

16:21-22 అప్పటినుండి... యేసు... మొదలుపెట్టగా అనే మాటల ప్రాము ఖ్యతను గురించి, మత్తయి పరిచయంలోని “గ్రంథ నిర్మాణం" చూడండి. యేసు తన మరణ, పునరుత్థానాలను గురించి ఇంతకు ముందు ప్రస్తావిం చాడు (12:40), కానీ ఇప్పటినుండి ఆయన చేసిన మూడు ముఖ్యమైన ప్రవచనాలలో ఇది మొదటిది (17:22; 20:17-19 చూడండి). పేతురు ఈ హెచ్చరికను అంగీకరించలేకపోయాడు, ఎందుకంటే అతడు మెస్సీయను గురించి ఆశించేదానిలో ఆయన శ్రమ, మరణం లేవు. 

16:23 భూమిమీద యేసు ఉద్దేశాలకు సిలువ కేంద్రస్థానం. పేతురు వ్యాఖ్యలు యేసు సిలువను తప్పించుకునేలా ఉన్నాయి కాబట్టి అతడు తనకు తెలియకుండానే సాతాను ప్రతినిధిగా మారాడు.

16:24-26 సిలువనెత్తికొని అనే మాటలు, క్రీస్తును వెంబడించడానికి నిర్ణయించుకున్నందుకు సిలువశిక్ష విధించబడిన క్రైస్తవ శిష్యుని మరణ నడకను సూచిస్తున్నాయి. క్రైస్తవుడు యేసు కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించ డానికి సిద్ధపడాలి. నన్ను వెంబడించవలెను అనే మాటలు యేసు వ్యక్తిత్వాన్ని,
ప్రవర్తనను అనుకరిస్తూ, తన యజమానుని మాదిరిని అనుసరించాలని శిష్యుని కోరుతున్నాయి. 

16:27 యెహోవాను గురించిన వ్యాఖ్యలున్న కీర్తన 62:12; జెకర్యా 14:5లను యేసు తనకు అన్వయించుకున్నాడు. మనుష్య కుమారుడు అనే పేరును గురించి 8:18-20 నోట్సు చూడండి. 

16:28 ఈ వాగ్దానం యేసు పునరుత్థానాన్ని, మహిమపరచబడడాన్ని ముం దుగా చూపిన ఆయన రూపాంతరాన్ని గురించి సూచిస్తుంది. (2 పేతురు 1:16-18). 

Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |