Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 77 | View All

1. నేను ఎలుగెత్తి దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుదును ఆయనకు మనవి చేయుదును దేవుడు నాకు చెవియొగ్గు వరకు నేను ఎలుగెత్తి ఆయనకు మనవి చేయుదును.

2. నా ఆపత్కాలమందు నేను ప్రభువును వెదకితిని రాత్రివేళ నా చెయ్యి వెనుకకు తీయకుండ చాప బడియున్నది. నా ప్రాణము ఓదార్పు పొందనొల్లక యున్నది.

3. దేవుని జ్ఞాపకము చేసికొనునప్పుడు నేను నిట్టూర్పు విడుచుచున్నాను నేను ధ్యానించునప్పుడు నా ఆత్మ క్రుంగిపోవుచున్నది (సెలా.)

4. నీవు నా కన్నులు మూతపడనీయవు. నేను కలవరపడుచు మాటలాడలేక యున్నాను.

5. తొల్లిటి దినములను, పూర్వకాల సంవత్సరములను నేను మనస్సునకు తెచ్చుకొందును.

6. నేను పాడిన పాట రాత్రియందు జ్ఞాపకము చేసి కొందును హృదయమున ధ్యానించుకొందును. దేవా, నా ఆత్మ నీ తీర్పుమార్గము శ్రద్ధగా వెదకెను.

7. ప్రభువు నిత్యము విడనాడునా? ఆయన ఇకెన్నడును కటాక్షింపడా?

8. ఆయన కృప ఎన్నటికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన సెలవిచ్చిన మాట తరతరములకు తప్పి పోయెనా?

9. దేవుడు కటాక్షింప మానెనా? ఆయన కోపించి వాత్సల్యత చూపకుండునా?(సెలా.)

10. అందుకునేనీలాగు అనుకొనుచున్నాను మహోన్నతుని దక్షిణహస్తము మార్పునొందెననుకొను టకు నాకు కలిగిన శ్రమయే కారణము.

11. యెహోవా చేసిన కార్యములను,పూర్వము జరిగిన నీ ఆశ్చర్యకార్యములను నేను మనస్సునకు తెచ్చుకొందును

12. నీ కార్యమంతయు నేను ధ్యానించుకొందును నీ క్రియలను నేను ధ్యానించుకొందును.

13. దేవా, నీమార్గము పరిశుద్ధమైనది.దేవునివంటి మహా దేవుడు ఎక్కడనున్నాడు?

14. ఆశ్చర్యక్రియలు జరిగించు దేవుడవు నీవే జనములలో నీ శక్తిని నీవు ప్రత్యక్షపరచుకొని యున్నావు.

15. నీ బాహుబలమువలన యాకోబు యోసేపుల సంతతి వారగు నీ ప్రజలను నీవు విమోచించియున్నావు.

16. దేవా, జలములు నిన్ను చూచెను జలములు నిన్ను చూచి దిగులుపడెను అగాధజలములు గజగజలాడెను.

17. మేఘరాసులు నీళ్లు దిమ్మరించెను. అంతరిక్షము ఘోషించెను. నీ బాణములు నలుదిక్కుల పారెను.

18. నీ ఉరుముల ధ్వని సుడిగాలిలో మ్రోగెను మెరుపులు లోకమును ప్రకాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను.

19. నీ మార్గము సముద్రములో నుండెను. నీ త్రోవలు మహా జలములలో ఉండెను. నీ యడుగుజాడలు గుర్తింపబడక యుండెను.

20. మాషే అహరోనులచేత నీ ప్రజలను మందవలె నడి పించితివి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-77. తీవ్ర కష్టంలో ఉండి దేవునికి మొర్రపెట్టిన వ్యక్తికి దేవుడు జవాబిచ్చిన రుజువేమీ కనిపించకపోయినా పట్టువీడకుండా ఆయనను స్తుతిస్తూ రాసిన కీర్తన.

శీర్షిక: యెదూతూను - కీర్తన 39 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. ఆసాపు - కీర్తన 50 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

77:1-3 ఈ కీర్తన విలాపంతో మొదలవుతుంది. దేవుడు తన మొట్ట వినాలని కీర్తనకారుడు మిక్కిలి ఆతురతతో కోరుకుంటున్నాడు (22:1 నోట్సు చూడండి). 

77:7 ఆసాపు కీర్తనల్లో పడికట్టుగా వచ్చే మాటలివి (74:1-2; 80:3-4; 83:1; 88:14). దేవుడు చర్యతీసుకొనడానికి ఆలస్యం చేయడాన్ని చూసిన కీర్తనకారుడు దేవుడు తనను తృణీకరించాడని ఆలోచిస్తూ తనపై ఆయన కటాక్షం ఎప్పటికి కలుగుతుందని అడుగుతున్నాడు. 

77:8 ఈ సందర్భంలో కృప (హెబ్రీ. బౌద్) అంటే నిబంధనాపూర్వకమైన “ప్రేమ” లేక “విశ్యాస్యత" (136:1-26 నోట్సు చూడండి). దేవుడు మాట తప్పడు కాబట్టి తన కృప(నిబంధనా పూర్వకమైన విశ్వాస్యత)ను బట్టి దయ తలిచి ప్రస్తుత సమస్యనుండి విడిపించ గలడని కీర్తనకారుడు నిరీక్షణతో విన్నపం చేస్తున్నాడు. ఈ వచనంలోని పదజాలం ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి వెలుపలికి వచ్చిన సందర్భంలోను, తరువాత సీనాయి దగ్గర దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పటి సందర్భంలోను ఉపయోగించిన పదజాలాన్ని పోలి ఉంది. 

77:9 కటాక్షం, వాత్సల్యత రెండూ కావ్యపరిభాషలో తరచుగా కలిసే కనబడతాయి. కటాక్షించడమంటే వ.7 లో కీర్తనకారుడు కోరుకున్న కటాక్షం (దేవుడు తన కనుకొలకుల నుండి జాలిగా చూడడం), వాత్సల్యత అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న పదం "గర్భం” అనే అర్థాన్నిచ్చే మూలధాతువు నుండి వ్యుత్పన్నమైంది. ఇది వ.8 లోని కృప (నింబంధనాపూర్వక విశ్వాస్యత)కు సమాంతరమైన ప్రేమపూర్వక సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది. “ఆయన (దేవుడు) కోపంతో తన కన్న పేగును మూసివేసుకున్నాడా? అనేది ఇక్కడి హెబ్రీ వాక్యభాగానికి అక్షరార్థం. ఇది తల్లిదండ్రులు తమ స్వంత పిల్లల పట్ల
ప్రేమానురాగాలు, శ్రద్ధాసక్తులు చూపకపోవడాన్ని వర్ణించే - అలంకారిక వ్యక్తీకరణ.

77:10 గొప్ప కార్యాలు చేసిన దేవుని దక్షిణహస్తము ఆయన శక్తికి ప్రతీక (60:5). దేవుని అచంచలత్వం ఆయన నైతిక స్వభావంలో మార్పు కలగలేదని హామీ ఇస్తుంది. దేవుని నైతిక స్వభావం మార్పు నొందిందని కీర్తనకారుడు చెప్పడం లేదు గానీ, తాను కోరుకున్న విధంగా దేవుడు ప్రతిక్రియ చేయలేదని నిరుత్సాహపడ్డాడు.

77:11-12 పూర్వము జరిగిన నీ ఆశ్చర్యకార్యములు బహుశా నిర్గమం నాటి సంఘటనలు కావచ్చు, ఇవి దేవుడు తన ప్రజల కోసం చేసిన అత్యంత శక్తిమంతమైన కృపాకార్యాలు. ధ్యానించు 1:2 లోని ధ్యానించు" అనే అర్థాన్నే ఇస్తుంది. 

77:13 పై వచనాల్లోని విలాపం ముగిసింది, దైవస్తుతి మొదలైంది (వ. 13-20). దేవుని మార్గము (హెబ్రీ. దారేక్), ఆయన నిర్ణయం , ఆయన తన దివ్యసంకల్పాన్ని నెరవేర్చడం ఆయన పరిశుద్ధ స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. దేవుని వంటి మహాదేవుడు ఎక్కడ నున్నాడు? అనే అలంకారిక ప్రశ్న యెహోవా సర్వాధిపత్యాన్ని, (18:31; నిర్గమ 15:11; 2సమూ 22:32; యెషయా 40:18), ఆయన సర్వశక్తినీ (71:19; 89:8; నిర్గమ 15:11; ద్వితీ 3:24), ఆయన సర్వజ్ఞతనూ (యెషయా 44:7), ఆయన ఔన్నత్యాన్ని (113:5; యెషయా 40:25), ఆయనలోని విశాలమైన క్షమాగుణాన్నీ (మీకా. 7:18) ప్రస్తుతిస్తూ ఆయనతో సమానమైన వారెవరూ లేరని నొక్కి చెప్పే పలు సందర్భాల్లో కనబడుతుంది. 

77:14 ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి విడిపించడంలో దేవుని శక్తి వెల్లడైంది. ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి విడిపించిన దేవుడు రాబోయే కాలంలో కూడా వారిని శత్రువుల నుండి విడిపించగలడని వారు ఎదురుచూస్తారనే సామ్యం ఈ వచనంలో కనబడుతుంది. వ.15లోని “యాకోబు యోసేపుల సంతతివారగు... నీవు విమోచించి యున్నావు” అనే మాటలను బట్టి ఇది నిర్గమమును సూచిస్తున్నట్టు తెలుస్తున్నది. 

77:15 దేవుడు తన శక్తిమంతమైన బాహుబలము వలన విడిపిస్తాడు, రక్షిస్తాడు, తీర్పు తీరుస్తాడు. (44:3; 89:13; 98:1; 118:15; యెషయా 50:2; 51:5; 52:10; 59:1)

77:16-18 ప్రకృతి కకావికలు కావడం దైవప్రత్యక్షతను ప్రకటిస్తున్నది, దేవుడే యుద్ధం చేస్తున్నాడని కీర్తనకారుడు వర్ణనాత్మకంగా తెలియజేస్తున్నాడు (18:7-15; 114:3-5; నిర్గమ 19:16-19). సృష్టి దేవుని ముందు ప్రణమిల్లి ఆయనను ఆరాధిస్తున్నది. నీ బాణములు (వ.17) అంటే ఉరుములు మెరుపులు (29:7; 76:3). గాలివానకు సంబంధించిన పదజాలం ప్రకృతిలోని శక్తులన్నిటి మీద దేవుని సర్వాధిపత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నది. 

77:19 ఎఱ్ఱ . సముద్రపు జలములలో ఇశ్రాయేలీయులు నడిచి వెళ్లడానికి త్రోవనివ్వడం కోసం దేవుడు - నీటిని పాయలుగా చీల్చి, ఆరిన నేలగా చేశాడు. యెహోవా చేసిన ఈ కార్యాన్ని వివరించడం సాధ్యం కాదని కీర్తనకారుడు గుర్తుచేసుకుంటూ, యెహోవా అడుగుజాడల్ని మనుషులు గుర్తింపలేకపోతున్నారని చెబుతున్నాడు.

77:20 యెహోవా కృపాకటాక్షాల్ని ఆయన సంరక్షణను నొక్కి చెప్పే కాపరి, మంద వర్ణనలు ఆసాపు కీర్తనల్లో పలుచోట్ల కనబడతాయి. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |