Amos - ఆమోసు 6 | View All

1. సీయోనులో నిర్విచారముగా నున్నవారికి శ్రమ, షోమ్రోను పర్వతములమీద నిశ్చింతగా నివసించువారికి శ్రమ; ఇశ్రాయేలువారికి విచారణకర్తలై జనములలో ముఖ్య జనమునకు పెద్దలైనవారికి శ్రమ

2. కల్నేకు పోయి విచారించుడి; అక్కడ నుండి హమాతు మహాపురమునకు పోవుడి, ఫిలిష్తీయుల పట్టణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ రాజ్యములకంటె గొప్పవి గదా; వాటి సరిహద్దులు మీ సరిహద్దులకంటె విశాలమైనవి గదా.

3. ఉపద్రవ దినము బహుదూరముననున్న దనుకొని అన్యాయపు తీర్పు తీర్చుటకై మీ మధ్య మీరు పీఠములు స్థాపింతురు.

4. దంతపు మంచముల మీద పరుండుచు, పాన్పులమీద తమ్మును చాచుకొనుచు, మందలో శ్రేష్ఠమైన గొఱ్ఱపిల్లలను సాలలోని క్రొవ్విన దూడలను వధించి భోజనము చేయు దురు.

5. స్వరమండలముతో కలిసి పిచ్చిపాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు వాద్యములను కల్పించు కొందురు.

6. పాత్రలలో ద్రాక్షారసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళ తైలము పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపద్రవమును గురించి చింతపడరు.

7. కాబట్టి చెరలోనికి ముందుగా పోవు వారితో కూడా వీరు చెరలోనికి పోవుదురు; అప్పుడు సుఖాసక్తులు చేయు ఉత్సవధ్వని గతించును. యాకోబు సంతతివారికున్న గర్వము నాకసహ్యము; వారి నగరులకు నేను విరోధినైతిని గనుక వారి పట్టణములను వాటిలోని సమస్తమును శత్రువుల వశము చేసెదనని

8. ప్రభువైన యెహోవా తనతోడని ప్రమాణము చేసెను; ఇదే దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా వాక్కు.

9. ఒక కుటుంబమందు పదిమంది మనుష్యులుండినను వారు చత్తురు.

10. ఒకని దాయాది కాల్చబోవు వానితోకూడ ఎముకలను ఇంటిలోనుండి బయటికి కొనిపోవుటకై శవ మును ఎత్తినప్పుడు ఇంటి వెనుకటి భాగమున ఒకనిచూచి యింటిలో మరి ఎవరైన మిగిలియున్నారా? యని అడుగగా అతడుఇంకెవరును లేరనును; అంతట దాయా దిట్లనునునీవిక నేమియు పలుకక ఊరకుండుము, యెహోవానామము స్మరించకూడదు;

11. ఏలయనగా గొప్ప కుటుంబములు పాడగుననియు, చిన్న కుటుంబములు చీలి పోవుననియు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాడు

12. గుఱ్ఱములు బండలమీద పరుగెత్తునా? అట్టిచోట ఎవరైన ఎద్దులతో దున్నుదురా? అయినను మాశక్తిచేతనే బలము తెచ్చుకొందుమని చెప్పుకొను మీరు, వ్యర్థమైన దానినిబట్టి సంతోషించు మీరు,

13. న్యాయమును ఘోరమైన అన్యా యముగాను, నీతిఫలమును ఘోరదుర్మార్గముగాను మార్చి తిరి.

14. ఇందుకు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులారా, నేను మీ మీదికి ఒక జనమును రప్పింతును, వారు హమాతునకు పోవుమార్గము మొదలుకొని అరణ్యపు నదివరకు మిమ్మును బాధింతురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1 యూదా, ఇశ్రాయేలువారు తమ పవిత్రపట్టణాలలో తాము క్షేమంగా ఉన్నామని నమ్మారు. ప్రజలు ఎవరి మీదైతే నమ్మకముంచారో ఆ నాయకులు తమ ఉదాసీనతను బట్టి దోషులుగా తీర్చబడ్డారు. 

6:2 కల్నే (కల్నో, యెషయా 10:9) సిరియాలో ఉంది. 9వ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో దానిని అష్ఫూరీయులు నాశనం చేశారు. మరొక సిరియా పట్టణమైన హమాతును ఆమోసు పరిచర్య కాలంలో ఇశ్రాయేలు రాజైన రెండవ యరొబాము జయించాడు (2రాజులు 14:28; బహుశా కల్నేను కూడా రెండవ యరొబాము జయించి వుండవచ్చు). ఫిలిపీయ పట్టణమైన గాతును ఆమోసు సమకాలీనుడైన యూదారాజు ఉజ్జియా నాశనం చేశాడు (2దిన 26:6). ఈ పతనమైన పట్టణాలు, తమ పట్టణం నాశనం కాదని తలస్తున్న షోమ్రోను ప్రజలకు హెచ్చరికలుగా ఉన్నాయి. 

6:3 "ఉపద్రవ దినము" ఈ ప్రజలకు యెహోవాదినం తెచ్చే ఉపద్రవానికి సూచనగా ఉంది. 

6:4-6 గ్రీకులు “సుంపోజియాన్” (అక్షరార్థంగా "కలసి తాగడం") అని పిలుచుకునేదాన్ని ఇశ్రాయేలీయుల్లోని ఉన్నతవర్గీయులు అనుభవిస్తున్నారు. ఇందులో పాల్గొనేవారు పాన్పుల వంటివాటిలో కూర్చుని, - ద్రాక్షరసము తాగుతూ, సంగీతం వినేవారు.

6:7. వారి విందు చెరతో ముగుస్తుంది. దుర్భేధ్యమైన షోమ్రోను పట్టణం చుట్టూ ఉన్న నగరులు, ప్రాకారాలు, బురుజులు ఇశ్రాయేలుకు గర్వము అని ఈ వచనంలో వివరించాడు. 

6:9-10 క్లిష్టమైన ఈ వాక్యభాగాన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, పట్టణంలో గాయపడినవారి సంఖ్య ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటే, పదిమంది ఉన్న ఇంటిలో అందరూ మరణిస్తారు. వారి శవాలను సమకూర్చి అంత్యక్రియలు చేయడానికి వారి దాయాదుల్లో ఒకరిని నియమిస్తారు. అతడు, అతనితో ఉన్నవారు ఇంకా ఎవరైనా బ్రతికి ఉన్నారేమో అని చూస్తారు. ఎవరూ లేరని అతడు తెలిసికొని యెహోవా నామము స్మరించకూడదు అని ప్రకటిస్తాడు. అంటే యెహోవా నామం బట్టి జరగాల్సిన అంత్యక్రియలు, విలాపాలు చేయకుండా (విలాప 1:20), యెహోవా పేరును అసలు - పేర్కొనకుండా జరిగిస్తారు. (బహుశా అంత మారణహోమంలో యెహోవా పేరు చెప్పకూడదేమో, ఎందుకంటే చనిపోయినవారు దేవుని శాపం కింద ఉన్నారని వారు భావించేవారు కాబట్టి). అలా విలాపం ఉండాల్సిన చోట (ఆమోసు 5:1-2) ప్రజలు దీనిని కూడా జరిపించడానికి వీల్లేని పరిస్థితి ఉంటుంది. 

6:11 ఈ వచనం అక్షరార్థంగా “ఇదిగో యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాడు..." అని ముగుస్తుంది. “ఇదిగో" అనేమాట. వాడడం దేవుని ఆజ్ఞ తప్పనిసరిగా జరుగుతుందనే విషయాన్ని చూపిస్తుండవచ్చు. 6:8 లోని ప్రమాణాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తాడు. 

6:12-13 వ.12లోని సామెత అసంబద్ధమైన, నిర్దేతుకమైన ప్రవర్తనను గురించినది. విషయం ఏమిటంటే, వ.13లోని అతిశయం కూడా అసంబద్ధమైనదే. లోదెబారు అనేది తాము ఆక్రమించామని ఇశ్రాయేలీయులు అతిశయించే గలిలయ సముద్రానికి తూర్పున ఉన్న పట్టణం. అయితే లో దెబారు అనే మాట హెబ్రీ భాషలో "వ్యర్థమైన" అని ధ్వనిస్తుంది. యొర్దాను ఆవల ఉన్న కర్నాయీము అంటే అక్షరాలా “రెండు కొమ్ములు" లేదా బలము అని అర్థం. మరొకలా చెప్పాలంటే, ప్రజలు తాము జయించింది "వ్యర్థం" అనీ, "రెండు కొమ్ములనీ” అతిశయించారు. 

6:14 హమాతునకు పోవు మార్గము (దీనినే లెబో హమాతు అని కూడా పిలుస్తారు) ఇశ్రాయేలు రాజ్యా నికి ఉత్తర సరిహద్దు. అరణ్యపు నది (అరాబా అనే నది) ఇక్కడ మాత్రమే పేర్కొన్నారు. కాని ఇది ఇశ్రాయేలు దక్షిణ సరిహద్దుగా భావించే ఐగుప్తు నది కూడా అయివుండవచ్చు (యెహో 15:4). విషయం ఏమిటంటే, ఇశ్రాయేలీయులకు యెహోవా ఇచ్చిన స్థలాలన్నిటి నుండీ వారు తరిమివేయబడతారు. 


Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |