John - యోహాను సువార్త 7 | View All

1. అటు తరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకి నందున యేసు యూదయలో సంచరించనొల్లక గలిలయలో సంచరించుచుండెను.

2. యూదుల పర్ణశాలల పండుగ సమీపించెను గనుక
లేవీయకాండము 23:34

3. ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచినీవు చేయుచున్న క్రియలు నీ శిష్యులును చూచునట్లు ఈ స్థలము విడిచి యూదయకు వెళ్లుము.

4. బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహస్యమున జరిగింపడు. నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నయెడల నిన్ను నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని చెప్పిరి.

5. ఆయన సహోదరులైనను ఆయనయందు విశ్వాసముంచలేదు.

6. యేసు నా సమయ మింకను రాలేదు; మీ సమయమెల్లప్పుడును సిద్ధముగానే యున్నది.

7. లోకము మిమ్మును ద్వేషింపనేరదుగాని, దాని క్రియలు చెడ్డవని నేను దానినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు చున్నాను గనుక అది నన్ను ద్వేషించుచున్నది.

8. మీరు పండుగకు వెళ్లుడి; నా సమయమింకను పరిపూర్ణము కాలేదు గనుక నేను ఈ పండుగకు ఇప్పుడే వెళ్లనని వారితో చెప్పెను.

9. ఆయన వారితో ఈలాగున చెప్పి గలిలయలో నిలిచిపోయెను.

10. అయితే ఆయన సహోదరులు పండుగకు వెళ్లిపోయిన తరువాత ఆయనకూడ బహిరంగముగా వెళ్లక రహస్యముగా వెళ్లెను.

11. పండుగలో యూదులు ఆయన ఎక్కడనని ఆయనను వెదకుచుండిరి.

12. మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూర్చి గొప్ప సణుగు పుట్టెను; కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరుకాడు, ఆయన జనులను మోసపుచ్చువాడనిరి;

13. అయితే యూదులకు భయపడి ఆయనను గూర్చి యెవడును బహిరంగముగా మాటలాడలేదు.

14. సగము పండుగైనప్పుడు యేసు దేవాలయములోనికి వెళ్లి బోధించుచుండెను.

15. యూదులు అందుకు ఆశ్చర్యపడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండిత్యమెట్లు వచ్చెనని చెప్పుకొనిరి.

16. అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాది కాదు; నన్ను పంపినవానిదే.

17. ఎవడైనను ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకొనినయెడల, ఆ బోధ దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించు చున్నానో, వాడు తెలిసికొనును.

18. తనంతట తానే బోధించువాడు స్వకీయ మహిమను వెదకును గాని తన్ను పంపినవాని మహి మను వెదకువాడు సత్యవంతుడు, ఆయన యందు ఏ దుర్నీతియులేదు.

19. మోషే మీకు ధర్మశాస్త్రము ఇయ్యలేదా? అయినను మీలో ఎవడును ఆ ధర్మశాస్త్ర మును గైకొనడు; మీరెందుకు నన్ను చంప జూచుచున్నారని వారితో చెప్పెను.

20. అందుకు జనసమూహము నీవు దయ్యము పట్టినవాడవు, ఎవడు నిన్ను చంప జూచుచున్నాడని అడుగగా

21. యేసు వారిని చూచి నేను ఒక కార్యము చేసితిని; అందుకు మీరందరు ఆశ్చర్యపడు చున్నారు.

22. మోషే మీకు సున్నతి సంస్కారమును నియమించెను, ఈ సంస్కారము మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశ్రాంతిదినమున మీరు మనుష్యునికి సున్నతి చేయు చున్నారు.
ఆదికాండము 17:10-13, లేవీయకాండము 12:3

23. మోషే ధర్మ శాస్త్రము మీరకుండునట్లు ఒక మనుష్యుడు విశ్రాంతి దినమున సున్నతిపొందును గదా. ఇట్లుండగా నేను విశ్రాంతి దినమున ఒక మనుష్యుని పూర్ణస్వస్థతగల వానిగా చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగ్రహపడు చున్నారేమి?

24. వెలిచూపునుబట్టి తీర్పు తీర్చక న్యాయమైన తీర్పు తీర్చుడనెను.
లేవీయకాండము 19:15, యెషయా 11:3, యెషయా 11:4

25. యెరూషలేమువారిలో కొందరు వారు చంప వెదకు వాడు ఈయనే కాడా?

26. ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచున్నను ఈయనను ఏమనరు; ఈయన క్రీస్తని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా?

27. అయినను ఈయన ఎక్కడి వాడో యెరుగుదుము; క్రీస్తు వచ్చునప్పుడు ఆయన యెక్కడివాడో యెవడును ఎరుగడని చెప్పుకొనిరి.

28. కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచుమీరు నన్నెరుగుదురు; నేనెక్కడివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, నన్ను పంపినవాడు సత్యవంతుడు, ఆయనను మీరెరుగరు.

29. నేను ఆయన యొద్దనుండి వచ్చితిని;ఆయన నన్ను పంపెను గనుక నేను ఆయనను ఎరుగుదునని బిగ్గరగా చెప్పెను.

30. అందుకు వారాయనను పట్టుకొన యత్నముచేసిరి గాని ఆయన గడియ యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పట్టు కొనలేదు.

31. మరియు జనసమూహములో అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిక్రీస్తు వచ్చునప్పుడు ఈయన చేసినవాటి కంటె ఎక్కువైన సూచక క్రియలు చేయునా అని చెప్పుకొనిరి.

32. జనసమూహము ఆయనను గూర్చి యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయ్యులు వినినప్పుడు, ప్రధానయాజకులును పరిసయ్యులును ఆయనను పట్టుకొనుటకు బంట్రౌతులను పంపిరి.

33. యేసు ఇంక కొంతకాలము నేను మీతోకూడ నుందును; తరువాత నన్ను పంపినవానియొద్దకు వెళ్లుదును;

34. మీరు నన్ను వెదకుదురు గాని నన్ను కనుగొనరు, నేనెక్కడ ఉందునో అక్కడికి మీరు రాలేరనెను.

35. అందుకు యూదులుమనము ఈయనను కనుగొనకుండునట్లు ఈయన ఎక్కడికి వెళ్లబోవుచున్నాడు? గ్రీసుదేశస్థులలో చెదరిపోయిన వారియొద్దకు వెళ్లి గ్రీసుదేశస్థులకు బోధించునా?

36. నన్ను వెదకుదురు గాని కనుగొనరు, నేనెక్కడ ఉందునో అక్కడికి మీరు రాలేరని ఆయన చెప్పిన యీ మాట ఏమిటో అని తమలోతాము చెప్పుకొనుచుండిరి.

37. ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమున యేసు నిలిచిఎవడైనను దప్పిగొనిన యెడల నాయొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను.
లేవీయకాండము 23:36, యెషయా 55:1

38. నాయందు విశ్వాసముంచు వాడెవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులోనుండి జీవ జలనదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను.
సామెతలు 18:4, యెషయా 58:11, జెకర్యా 14:8

39. తనయందు విశ్వాసముంచువారు పొంద బోవు ఆత్మనుగూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడియుండలేదు.
యెషయా 44:3

40. జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు వినినిజముగా ఈయన ఆ ప్రవక్తయే అనిరి;
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15

41. మరికొందరు ఈయన క్రీస్తే అనిరి; మరికొందరుఏమి? క్రీస్తు గలిలయలో నుండి వచ్చునా?

42. క్రీస్తు దావీదు సంతానములో పుట్టి దావీదు ఉండిన బేత్లెహేమను గ్రామములోనుండి వచ్చునని లేఖనము చెప్పుటలేదా అనిరి.
2 సమూయేలు 7:12-13, కీర్తనల గ్రంథము 89:3-4, యెషయా 11:1, యిర్మియా 23:5-6, యిర్మియా 33:15, మీకా 5:2

43. కాబట్టి ఆయనను గూర్చి జనసమూహములో భేదము పుట్టెను.

44. వారిలో కొందరు ఆయనను పట్టుకొన దలచిరి గాని యెవడును ఆయనను పట్టుకొనలేదు.

45. ఆ బంట్రౌతులు ప్రధానయాజకులయొద్దకును పరిసయ్యులయొద్దకును వచ్చినప్పుడు వారుఎందుకు మీ రాయ నను తీసికొని రాలేదని అడుగగా

46. ఆ బంట్రౌతులు ఆ మనుష్యుడు మాటలాడినట్లు ఎవడును ఎన్నడును మాట లాడలేదనిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 45:2

47. అందుకు పరిసయ్యులు మీరుకూడ మోస పోతిరా?

48. అధికారులలో గాని పరిసయ్యులలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు విశ్వాసముంచెనా?

49. అయితే ధర్మశాస్త్ర మెరుగని యీ జనసమూహము శాపగ్రస్తమైనదని వారితో అనిరి.

50. అంతకుమునుపు ఆయనయొద్దకు వచ్చిన నీకొదేము వారిలో ఒకడు.

51. అతడు ఒక మనుష్యుని మాట వినకమునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక మునుపును, మన ధర్మశాస్త్రము అతనికి తీర్పు తీర్చునా అని అడుగగా
ద్వితీయోపదేశకాండము 1:16

52. వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ ప్రవక్తయు పుట్టడనిరి.

53. అంతట ఎవరి యింటికి వారు వెళ్లిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-8:59 అనేకమంది శిష్యుల అవిశ్వాసము (6:60-66) వెన్నంటి వచ్చిన 7 అధ్యాయం యేసు సహోదరుల అవిశ్వాసంతో ఆరంభమై, యూదుల నాయకుల అవిశ్వాసంతో ముగుస్తుంది (7:45-52). అధ్యా. 7,8 లు యెరూషలేములోని పర్ణశాలల పండుగలో యేసు బోధలను తెలియజేస్తాయి. దప్పిగొన్నవారెవరైనా తనయొద్దకు వచ్చి దాహం తీర్చుకోమనే ఆహ్వానంతో ముగిస్తూ, యేసు తన బోధను రెండు విడతలుగా ఇచ్చాడు (7:10-24,37-39; 8:12-30). ఒక్క సారి పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడిన తర్వాత, విశ్వాసులు “జీవజలనదులు" ప్రవహింప జేసేవారిగా మారారు (7:37-38). రెండవ విడత బోధ, “నేను... వెలుగును" (8:12) అని యేసు దృఢంగా చెప్పిన ఆశ్చర్యకరమైన మాటతో ఆరంభమైంది. 

7:1 రోమీయులు ముఖ్యపాలనాధికారులుగా ఉన్న యూదయ కంటే, హేరోదు అంతిప పాలన కింద ఉన్న గలిలయ యేసుకు క్షేమకరమైనది, ఎందుకంటే యూదులు ఆయనను చంప వెదకినారు. 

7:2 యూదుల పర్ణశాలల పండుగ ప్రతిష్ఠ పండుగకు రెండు నెలల ముందు, సెప్టెంబరు లేక అక్టోబరు నెలలో చేసుకునేవారు (10:22 నోట్సు చూడండి). ఇశ్రాయేలీయుల అరణ్య యాత్రలో దేవుని విశ్వాస్యతను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రజలు పర్ణశాలలలో తాత్కాలికంగా నివసించేవారు (లేవీ 23:42-43తో మత్తయి 17:4 పోల్చండి). 2:13 నోట్సు చూడండి. 

7:3-5 యేసు సహోదరులు మరియ, యోసేపులకు పుట్టిన సంతానం. వారి పేర్లు యాకోబు, యోసేపు, యూదా, సీమోను (మత్తయి 13:55; మార్కు 6:3). ఈ పేలవమైన సలహా వారి అవిశ్వాసంనుండి పుట్టి (యోహాను 7:5), యేసే మెస్సీయ అనే గుర్తింపు విషయంలో ప్రాథమిక అపార్ధాన్ని బయల్పరుస్తుంది (మత్తయి 4:5-7). 

7:6-10 నా సమయమింకను రాలేదు అనే మాటలను గురించి, 2:4 నోట్సు చూడండి. 7:8 లో నేను ఈ పండుగకు ఇప్పుడే వెళ్ళనని యేసు అన్నాడు. వ.10లో, ఆయన... బహిరంగముగా వెళ్ళక రహస్యముగా వెళ్ళెను అని తెలుసుకుంటాం (వ.1 నోట్సు - చూడండి). ఇది ఆయన వివేకాన్ని బయలుపరుస్తుంది. 

7:11 ముఖ్యంగా యేసును అంతవరకు చూడనివారు, పండుగలో ఆయనను కనుగొనాలని ఆసక్తిగా ఉన్నారు. 

7:12 యేసు జనులను మోసపుచ్చువాడనడం ద్వితీ 13:1-11ను జ్ఞాపకం చేస్తుంది (మత్తయి 27:63; లూకా 23:2 తో పోల్చండి). 

7:13 యూదులకు భయపడి అనే మాటలు (9:22; 19:38; 20:19) సన్నైడ్రిన్ (యూదుల మహాసభ) ప్రతినిధులైన యెరూషలేము అధికారులను సూచిస్తుంది (3:1 నోట్సు చూడండి).

7:14-15 యూదులు అంటే యూదుల సమూహము, యూదుల అధికారులు కూడా కావచ్చు. యేసుకు రబ్బీలకుండాల్సిన కనీస తర్ఫీదు లేదు (ఆయన శిష్యులకు కూడా; అపొ.కా.4:13), కానీ ఆయన బోధ, అధికారం దేవునినుండి వచ్చినవి (యోహాను 7:16; 8:28తో మత్తయి 5:21-26; 7:28-29 పోల్చండి). 
7:16 మిగతా రబ్బీలవలే కాక, తన జ్ఞానం నేరుగా దేవునినుండి వచ్చిందని యేసు చెప్పాడు (8:28).

7:17 దేవుని చిత్తాన్ని వెంబడించడానికి సమర్పించుకున్న నిజమైన విశ్వాసులు మాత్రమే యేసు బోధలను సరిగ్గా వివేచించగలరు.

7:18-19 అధికారపూర్వకమైన చోటునుండి వచ్చిన యేసు, అబద్దపు, వ్యర్థమైన ప్రవక్తలతో విభేదిస్తున్నాడు - (ద్వితీ 18:9-22). ధర్మశాస్త్రమును మోషే తమకు ఇచ్చాడనే సత్యాన్ని బట్టి యూదులు గర్వించేవారు (9:28తో పోల్చండి; రోమా 2:17; 9:4). 

7:20 యేసుకు దయ్యము పట్టినదని నేరం మోపిన అనేక సందర్భాలలో ఇది ఒకటి (8:48; 10:20; మత్తయి 12:24), ఇదే నింద బాప్తిస్మమిచ్చు యోహానుపై కూడా మోపారు (మత్తయి 11:18). యేసుమీద మోపబడిన ఇతర నేరాలు: విశ్రాంతి దినమును అతికమించినవాడు (యోహాను 5:16, 18; 9:16), దేవదూషణ చేసినవాడు (5:18; 8:58-59, 10:31,33,39; 19:7), ప్రజలను మోసపుచ్చువాడు (7:12,47), సమరయుడు (అంటే మతభ్రష్టుడు అనీ, 8:48), పిచ్చివాడు (10:20), దుర్మార్గుడు(18:30). 

7:21 యేసు చెప్పిన ఒక కార్యము బహుశా 5:1-15 లోని స్వస్థత కార్యం కావచ్చు. 

7:22-23 సున్నతి అనే సంస్కారం పితరులవల్ల (అంటే అబ్రాహాము; ఆది 17:9-14), మోషేవల్ల (నిర్గమ 12:44,48-49; లేవీ 12:3) కలిగింది. యేసు వాదన “తక్కువనుండి ఎక్కువకు” అనేదిగా ఉంది. యూదులు తమ మగ పిల్లలకు ఎనిమిదవరోజు సున్నతి చేయించాలి, ఆరోజు విశ్రాంతి దినము వచ్చినా సరే ("తక్కువ విషయం). మానవ శరీరంలోని ఒక భాగాన్ని “పరిపూర్ణం" చేయడానికి విశ్రాంతిదినం ఒప్పుకుంటే, ఒక మనుష్యుని పూర్తిగా స్వస్థపరచడాన్ని ఇంకెంతగా ఒప్పుకుంటుందో కదా! 

7:24 తీర్పు తీర్చడం గురించి యేసు వాఖ్య లేవీ 19:15ను ప్రస్తావిస్తుంది (ద్వితీ 16:18-19; యెషయా 11:3-4; జెకర్యా 7:9 తో పోల్చండి)...

7:25-44 తరువాతి మూడు దృశ్యాలు (వ.25-31,32-36, 37-44) “యేసును క్రీస్తనవచ్చునా ?" అనే ప్రశ్నను కేంద్రంగా చేసుకున్నవి. జనసమూహాలలో ప్రతినిధులనుండి వచ్చిన ప్రశ్నలు (కొన్నిసార్లు అపార్థాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ అంశంతో వ్యవహరించడానికి సహాయం చేశాయి (వ.27,31,42), మెస్సీయ (క్రీస్తు) ఎక్కడనుండి వస్తాడో, ఆయన చేసే సూచక క్రియలు, మెస్సీయ పుట్టే స్థలంగా బెల్లెహేము గూర్చిన తెలియని విషయాలపై దృష్టిపెట్టారు. 

7:26 అధికారులు అనే మాట బహుశా సన్నైట్రిన్ (యూదుల మహాసభ)ను సూచిస్తుండవచ్చు (వ.48; 12:42; 3:1; 7:13 నోట్సు చూడండి). 

7:27 ఇశ్రాయేలుకు రక్షణను సంపాదించుటకు వెళ్ళేవరకు మెస్సీయ ఎవరికీ తెలియబడకుండా ఉంటాడని కొందరు రబ్బీలు బోధించారు. ఇతరులు ఆయన పుట్టేస్థలం ముందే తెలుసని భావించేవారు. (వ.42తో మత్తయి 2:1-6 పోల్చండి).

7:28-29 యూదులు దేవుని ఎరగరని వారితోనే చెప్పడం బలమైన ప్రతిస్పందనకు కారణమైంది. 

7:30 తన శత్రువులనుండి తప్పించుకోవడానికి యేసుకున్న సామర్థ్యాన్ని గురించి 2:4 నోట్సు చూడండి. 

7:31 మెస్సీయ కూడా మోషేవలె ఒక ప్రవక్త అవుతాడు కాబట్టి (ద్వితీ 18:15, 18), మోషే నిర్గమము సమయంలో అనేక ఆశ్చర్యకార్యాలు చేశాడు కాబట్టి (నిర్గమ 7-11), మెస్సీయ ఆశ్చర్యకార్యాలు చేస్తాడని వారు ఆశించారు (యోహాను 6:30,31 నోట్సు చూడండి). యేసు చేసిన అద్భుతాలు కళ్ళారా చూసిన తర్వాత, ఆయనే మెస్సీయ ఏమో అని ప్రజలు తర్జనభర్జన పడడం సహజమే.

17:32 ప్రధాన యాజకులును, పరిసయ్యులును అనే సనైద్రిన్ ప్రతినిధులు యేసును పట్టుకొనుటకు బంఛైతులను పంపారు. ఆయనను బంధించడం అంటే ఆయనను నేరస్తునిగా చూపడమే (కానీ వ.45-52 నోట్సు చూడండి). ఇలా చేస్తే ప్రజలు ఆయనను అనుసరించకుండా, వారిని నిరుత్సాహపరుస్తుందని నాయకులు ఆశించారు. 

7:33-34 ఈ ప్రవచనం చెప్పిన ఆరునెలల తర్వాత, యేసు సిలువవేయ బడ్డాడు.

7:35-36 వ.34 లోని యేసు వ్యాఖ్యను ప్రజలు అపార్థం చేసుకున్నారు. చెరగొనిపోబడిన తర్వాతనుండి, చాలామంది యూదులు పాలస్తీనాకు తిరిగి రాకుండా, గ్రీసు దేశస్థులలో (“అన్యజనులు” అనే మాటకు సమానార్థకం) చెదరిపోయి జీవించడం కొనసాగించారు. 

7:37 వ.14 లో “సగము” పండుగైనప్పుడు అని సూచించినట్లు, ఇది పర్ణశాలల పండుగలోని చివరి, మహాదినం. యేసు ఆహ్వానం యెషయా 55:1 వంటి పా.ని. ప్రవక్తల వాక్యభాగాలను జ్ఞప్తికి తెస్తుంది (యెషయా 12:3తో పోల్చండి). 

7:38-39 యేసు అనుచరుల కడుపులోనుండి జీవజల నదులు ప్రవహించడం అనేది పా.ని.లో ప్రవచించిన అంత్యకాల ఆశీర్వాదాలను నెరవేరుస్తుంది. ఈ నదులు యేసు తండ్రివద్దకు హెచ్చించబడిన తర్వాత ఇవ్వబడబోయే ఆత్మకు గుర్తులు అని యోహాను వ.39లో చెప్పాడు (20:22).

7:40-41 ఇక్కడ ఆ ప్రవక్త అంటే ద్వితీ. 18:15-18 లో చెప్పబడిన వ్యక్తి (యోహాను 1:19-21 నోట్సును 6:14 తో పోల్చండి). మొదటి శతాబ్దపు యూదులలో కొందరు ఈ ప్రవక్త, క్రీస్తులు వేరు వేరు వ్యక్తులని భావించేవారు కానీ యేసు రెండూ తానే అయ్యాడు.

7:42 యెరూషలేముకు దక్షిణంగా, యూదయకు కేంద్రస్థానంలో ఉన్న బేళ్లే హేమను గ్రామము, మెస్సీయ జన్మస్థలంగా మీకా 5:2లో ప్రవచించాడు (మత్తయి 2:5-6 తో పోల్చండి; యోహాను 7:27 నోట్సు చూడండి). దావీదు పట్టణంగా (1సమూ 16:1,4; 20:6), బేల్లెహేముకు మెస్సీయకు సంబంధించి ముఖ్యమైన సూచనలున్నాయి. ఈ వచనంలో ఆ వ్యంగ్యం స్పష్టంగా ఉంది. యేసు గలిలయనుండి వచ్చాడని ఎరిగిన కొందరు, క్రీస్తు బేల్లెహేములో పుడతాడని చెప్పి అభ్యంతరం చెప్పారు. యేసు నిజానికి బేల్లెహేములోనే పుట్టాడనే సత్యం వారికి తెలియదు. 

7:43-44 యేసు మరణ పునరుత్థానాల ఖచ్చితమైన సమయం కోసం, 2:4 నోట్సు చూడండి.

7:45-52 యేసు ప్రసిద్ధి పెరగడం యూదుల నాయకత్వానికి ప్రమాదకారి కాబోతుందంటూ సనైద్రిన్ సమావేశం ఎత్తి చూపింది. అయితే నీకొదేము న్యాయం కోసం మనవి చేయడం, సన్నైధిలో అందరూ యేసుకు వ్యతిరేకం కాదు అని చూపుతుంది. 

7:45 యేసును పట్టుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం గురించి, వ.32 నోట్సు చూడండి. 

7:46 దేవాలయ ఆవరణంలో అనేకులు బోధించడం బంఛైతులు (వ.32 చూడండి) విన్నారు. కానీ యేసు బోధ చాలా అపూర్వమైంది (మత్తయి 7:28-29; యోహాను 7:14-15 నోట్సు చూడండి) అని వారు గుర్తించారు. 

7:48 అధికారులు అనేమాట బహుశా సన్నైట్రిన్ సభ్యులను సూచిస్తుండవచ్చు (3:1 నోట్సు చూడండి). 

7:49 ధర్మశాస్త్రమెరుగని ఈ జనసమూహము అనే - అవమానకరమైన మాట, విద్యలేని జనసమూహాల పట్ల అనేకమంది రబ్బీలకున్న అహంకార పూరితమైన అసహ్యతను వెల్లడి చేస్తున్నది. 

7:50 నీకొదేము అంతకు ముందే యేసును కలుసుకోవడం గురించి 3:1-15లో వివరించాడు. 

7:51 ఆరోపణలను న్యాయంగా (ద్వితీ 1:16), సంపూర్ణంగా (యోహాను 17:4; 19:18) విచారించాలని పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రం, న్యాయమూర్తు లకు ఆదేశించింది. న్యాయం కోసం నీకొదేము వేడుకున్నట్లే, తరువాత గమలీయేలు అనే రబ్బీ కూడా వేడుకున్నాడు (అపొ.కా.5:34-39). 

7:52 పరిసయ్యులు భావించినదానికి విరుద్దంగా, గలిలయనుండి తరచుగా ప్రవక్తలు వచ్చారు. వీరిలో యోనా (2రాజులు 14:25), బహుశా ఏలీయా (1రాజులు 17:1), నహూము (నహూము 1:1) ఉన్నారు.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |