Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 8 | View All

1. విగ్రహములకు బలిగా అర్పించినవాటి విషయము: మనమందరము జ్ఞానముగలవారమని యెరుగుదుము. జ్ఞానము ఉప్పొంగజేయును గాని ప్రేమ క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయును.

2. ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొని యుంటే, తాను తెలిసికొనవలసినట్టు ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు.

3. ఒకడు దేవుని ప్రేమించిన యెడల అతడు దేవునికి ఎరుకైనవాడే.

4. కాబట్టి విగ్రహములకు బలిగా అర్పించినవాటిని తినుట విషయము : లోకమందు విగ్రహము వట్టిదనియు, ఒక్కడే దేవుడు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము.
ద్వితీయోపదేశకాండము 4:35, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:39, ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5

5. దేవతలన బడినవారును ప్రభువులనబడినవారును అనేకులున్నారు.

6. ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యున్నను, మనకు ఒక్కడే దేవుడున్నాడు. ఆయన తండ్రి; ఆయననుండి సమస్తమును కలిగెను; ఆయన నిమిత్తము మనమున్నాము. మరియు మనకు ప్రభువు ఒక్కడే; ఆయన యేసుక్రీస్తు; ఆయనద్వారా సమస్తమును కలిగెను; మనము ఆయనద్వారా కలిగినవారము.
మలాకీ 2:10

7. అయితే అందరియందు ఈజ్ఞానము లేదు. కొందరిదివరకు విగ్రహమును ఆరాధించినవారు గనుక తాము భుజించు పదార్థములు విగ్రహమునకు బలి యియ్యబడినవని యెంచి భుజించుదురు;

8. భోజనమునుబట్టి దేవుని యెదుట మనము మెప్పుపొందము; తినకపోయినందున మనకు తక్కువలేదు, తినినందున మనకు ఎక్కువలేదు.

9. అయినను మీకు కలిగియున్న యీస్వాతంత్ర్యమువలన బలహీనులకు అభ్యంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి.

10. ఏలయనగా జ్ఞానముగల నీవు విగ్రహాలయమందు భోజనపంక్తిని కూర్చుండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మన స్సాక్షిగల అతడు విగ్రహములకు బలి యియ్యబడిన పదార్థములను తినుటకు ధైర్యము తెచ్చుకొనును గదా?

11. అందువలన ఎవనికొరకు క్రీస్తు చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ సహోదరుడు నీ జ్ఞానమునుబట్టి నశించును.

12. ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుట వలనను, వారి బలహీనమైన మనస్సాక్షిని నొప్పించుట వలనను, మీరు క్రీస్తునకు విరోధముగా పాపము చేయు వారగుచున్నారు.

13. కాబట్టి భోజనపదార్థమువలన నా సహోదరునికి అభ్యంతరము కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభ్యంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెన్నటికిని మాంసము తినను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
8:1 ఇంతకు ముందు పత్రికలో కొరింథీయులు అడిగిన ప్రశ్నకు పౌలు జవాబు ఇస్తున్నాడని వాటి విషయము అనే మాటలు సూచిస్తున్నాయి (5:9; 7:1). ఆచారప్రకారం కొరింథీయులు అన్య దేవాలయాలలో (ఊరికి సంబంధించిన పౌర కార్యక్రమాలు జరిగే కేంద్రాలుగా ఉండేవి) భోజనం చేయడం లేక అక్కడ అర్పించిన బలుల మాంసంలో భాగం పొందడం సాధారణం. కాబట్టి కొరింధీ క్రైస్తవులు - అన్య దేవాలయాలలో “విందులో కూర్చున్నపుడు (విగ్రహం ఉన్న దేవాలయంలో భోజనం చేయడం. వ.10). లేక విగ్రహార్పితమైనవి వండిన ఇంటిలో జరిగిన విందులో పాల్గొన్నప్పుడు విగ్రహములకు బలిగా అర్పించిన వాటిని తినవచ్చో లేదో తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. 

8:1-3 ఈ విషయంలో పౌలు రెండు మార్గదర్శక సూత్రాలను ఇచ్చాడు. మొదటిది, (క్రైస్తవ స్వాతంత్ర్యం గూర్చిన) జ్ఞానము ఒక్కటే ఉంటే అది ఆ వ్యక్తిని అహంకారం గలవాడిగా చేస్తుంది. కానీ ప్రేమ విశ్వాసులకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయును. రెండవది, జ్ఞానము మనలను దేవుని ముందు అంగీకృతులుగా చేయదు, కానీ దేవుని పట్ల మనకున్న ప్రేమ ద్వారా మనం ఆయనకు ఎరుకైనవారమే. అన్నిటికంటే ఎక్కువైన జ్ఞానం అదే. కాబట్టి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేని తన జ్ఞానం ఏ విశ్వాసికీ గర్వకారణం కాకూడదు. 

8:4-6 విగ్రహాలకు బలిగా అర్పించిన వాటిని విశ్వాసులు తినవచ్చనే పౌలు జవాబు మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు, కానీ అది తర్కబద్ధమైందే: విగ్రహాలు “వట్టివి" ఒక్కడే దేవుడు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు. కానీ ఈ విషయమై అతని సలహా ఇక్కడితో ఆగిపోవడం లేదు. (వ.7-13; ముఖ్యంగా 10:14-22 తో పోల్చండి).

8:7-8 క్రైస్తవ స్వాతంత్ర్యం మనం విఱ్ఱవీగడానికో, దానితో అధికారం చెలాయించడానికో కాదు. తమ సహవాసంలో కొందరు ఇదివరకు విగ్రహములను ఆరాధించినవారు ఇంకా వారి మనస్సాక్షి బలహీనమైనదిగా ఉండి క్రైస్తవులు విగ్రహార్పితమైన వాటిని తినడం చూస్తే అపవిత్రమయ్యే అవకాశం ఉందని కొరింథీ విశ్వాసులు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది. 

8:8-13 విగ్రహాలు వట్టివని ఎరిగిన వారికి పౌలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు, ఏదైనా తినడం (విగ్రహార్పితమైనది. సహితం) విశ్వాసులను దేవునికి అయిష్టులుగా చేయదు. 

8:9 యేసు మాటలను జ్ఞాపకం చేసే భాషతో, బలవంతులు బలహీనులకు అభ్యంతరము కలుగకుండా చూసుకోవాలి అని పౌలు అంటున్నాడు (మత్తయి 18:10తో పోల్చండి). విశ్వాసంలో బలవంతుడైన వాడు. తన స్వాతంత్ర్యమును దుర్వినియోగం చేస్తే అది బలహీనుడైన వానికి క్రీస్తుపట్ల ఉన్న విధేయతను నాశనం చేయగలదు. 

8:10-12 ఒక జ్ఞానము గల విశ్వాసి విగ్రహాలయమందు. భోజనం చేయడం చూసిన ఒక బలహీనమైన మనస్సాక్షి గలవాడు దానికి మతపరమైన ప్రత్యేకతను జోడించి, క్రీస్తు పట్ల తన విధేయత విషయంలో గందరగోళానికి లోనవుతాడు. 

8:13 విశ్వాసంలో పరిణతి చెందిన విశ్వాసులు స్వయం పరిమితులు కలిగి ఉంటే అది క్రైస్తవ సహవాసంలోని నూతన విశ్వాసులకు కాపుదలగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొరింథులాంటి అన్య సమాజం ఎక్కువగా ఉన్నచోట అది మరింత అవసరం. 


Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |