Jeremiah - యిర్మియా 41 | View All

1. ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతన్యా కుమారుడును రాజవంశస్థుడును రాజుయొక్క ప్రధానులలో నొకడునగు ఇష్మాయేలనువాడును, అతనితో పది మంది మనుష్యులును, మిస్పాలోనున్న అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాయొద్దకు వచ్చి అక్కడ అతనితోకూడ మిస్పాలో భోజనముచేసిరి.

2. అప్పుడు నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు అతనితో కూడనున్న ఆ పదిమంది మనుష్యులును లేచి షాఫాను మనుమడును అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాను ఖడ్గముచేత హతముచేసిరి; బబులోనురాజు ఆ దేశముమీద అతని అధికారినిగా నియ మించినందున అతని చంపిరి.

3. మరియు మిస్పాలో గెదల్యా యొద్ద ఉండిన యూదుల నందరిని, అక్కడ దొరికిన యోధులగు కల్దీయులను ఇష్మాయేలు చంపెను.

4. అతడు గెదల్యాను చంపిన రెండవనాడు అది ఎవరికిని తెలియబడక మునుపు

5. గడ్డములు క్షౌరము చేయించుకొని వస్త్రములు చింపుకొని దేహములు గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొని పోవుటకై నైవేద్యములను ధూపద్రవ్యములను చేతపట్టుకొని షెకెము నుండియు షిలోహు నుండియు షోమ్రోనునుండియు రాగా

6. నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు దారి పొడుగున ఏడ్చుచు, వారిని ఎదుర్కొనుటకు మిస్పాలోనుండి బయలు వెళ్లి వారిని కలిసికొని వారితో అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యా యొద్దకు రండనెను.

7. అయితే వారు ఆ పట్టణము మధ్యను ప్రవేశించినప్పుడు నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును అతనితోకూడ ఉన్నవారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి.

8. అయితే వారిలో పదిమంది మనుష్యులు ఇష్మాయేలుతో పొలములలో దాచబడిన గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన ద్రవ్యములు మాకు కలవు, మమ్మును చంపకుమని చెప్పుకొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.

9. ఇష్మాయేలు గెదల్యాతోకూడ చంపిన మనుష్యుల శవములన్నిటిని పడవేసిన గోయి రాజైన ఆసా ఇశ్రాయేలు రాజైన బయషాకు భయపడి త్రవ్వించిన గొయ్యియే; నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు చంపబడినవారి శవములతో దాని నింపెను.

10. అప్పుడు ఇష్మాయేలు మిస్పాలోనున్న జనశేష మంతటిని రాజ కుమార్తెలనందరిని అనగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాకు అప్పగించిన జనులందరిని, చెరతీసికొనిపోయెను. నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు వారిని చెరతీసికొనిపోయి అమ్మోనీయులయొద్దకు చేరవలెనని ప్రయత్నపడుచుండగా

11. కారేహ కుమారుడైన యోహానానును అతనితోకూడనున్న సేనాధిపతులందరును నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు చేసిన సమస్త దుష్కార్యములను గూర్చిన వార్త విని

12. పురుషులనందరిని పిలుచుకొని, నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలుతో యుద్ధము చేయబోయి, గిబియోనులోనున్న మహా జలముల దగ్గర అతని కలిసికొనిరి.

13. ఇష్మాయేలుతో కూడనున్న ప్రజలందరు కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, అతనితో కూడనున్న సేనాధిపతులనందరిని చూచినప్పుడు వారు సంతోషించి

14. ఇష్మాయేలు మిస్పాలో నుండి చెరగొనిపోయిన ప్రజలందరు అతని విడిచి కారేహ కుమారుడైన యెహానానుతో కలిసిరి.

15. అయినను, నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును ఎనమండుగురు మనుష్యులును యోహానాను చేతిలోనుండి తప్పించుకొని అమ్మోనీయుల యొద్దకు పారి పోయిరి.

16. అప్పుడు నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాను చంపిన తరువాత,

17. కారేహ కుమారుడైన యోహానానును అతనితో కూడనున్న సేనల యధిపతులందరును మిస్పా దగ్గరనుండి ఇష్మాయేలు నొద్దనుండి జనశేషమంతటిని, అనగా గిబియోను దగ్గరనుండి ఇష్మాయేలు కొనిపోయిన యోధులను స్త్రీలను పిల్లలను, రాజపరివారమును మరల రప్పించిరి;

18. అయితే వారు బబులోనురాజు దేశముమీద అధికారినిగా నియమించిన అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాను నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు చంపినందున వారు కల్దీయులకు భయపడి ఐగుప్తునకు వెళ్లుదమనుకొని బేత్లెహేముదగ్గరనున్న గెరూతు కింహాములో దిగిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
41:1 ఏడవ మాసమున, అంటే మన లెక్కలో అక్టోబర్ నెలలో గెడల్యా హతుడయ్యాడు. ఇది క్రీ.పూ.587 లో, యెరూషలేము పతనం తర్వాత మూడు నెలలకు లేదా 52:30లో పేర్కొనబడిన మరో విడతలో యూదుల్ని బబులోను చెరలోకి తీసుకొని వెళ్లినప్పుడు, అంటే అయిదు సంవత్సరాల తర్వాత క్రీ.పూ. 582లో జరిగి ఉండవచ్చు. సంవత్సరం వివరాలు నిర్దిష్టంగా తెలియడంలేదు.
రాజవంశస్థుడును... నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు దావీదు వంశం లోనివాడు, రాజైన సిద్కియా ప్రధాన అధికారుల్లో ఒకడు. యెరూషలేము పతనానికి పూర్వం లేదా పతనానంతరమైనా బబులోను వారికి లొంగిపోవాలని యిర్మీయా చెప్పిన యోచనతో ఇష్మాయేలు సమ్మతించలేదు. 

41:2-3 ఇష్మాయేలు తనతోబాటున్న పది మంది మనుషులతో వచ్చి గెదల్యాతో భోజనానికి కూర్చున్నాడు, కుట్ర జరుగుతోందని గెదల్యాకు ఏ మాత్రం అనుమానం రాలేదు. ప్రాచ్య సంస్కృతిలోని అతిథిమర్యాదల్ని భంగపరుస్తూ అక్కడికక్కడే గెదల్యాను. అక్కడున్న యూదుల నందరిని యోధులగు కల్దీయులను వారు హతం చేశారు.

41:4-5 ఇష్మాయేలు తన హత్యాకాండ నంతటితో ఆపలేదు, షెకెము షిలోహు షోమ్రోను నుండి వచ్చిన యెనుబదిమంది పురుషులు నైవేద్యములను ధూపద్రవ్యములను యెహోవా మందిరమునకు తీసుకొని వెళ్తుండగా వారిలో డెబ్బయి మందిని హతం చేశాడు. మందిరం నాశనం చేయబడినప్పటికీ (ఇవి జంతుబలి లేని అర్పణలుగా ఉండడం గమనార్హం), యెరూషలేములో ప్రస్తుతం “పడమటి గోడను పవిత్రమైందిగా పరిగణిస్తున్నట్టుగా మందిరం ఉన్న స్థలాన్ని పవిత్రస్థలంగానే భావించడం జరిగింది. ఈ మనుషులు అన్య మతాచారాలతో నిండిన ఉత్తర రాజ్యంలో నివసించినప్పటికీ యెరూషలేములోని దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారే. 

41:5 ఈ యెనభై మంది యాత్రికులు యెహోవా పట్ల.. నిజమైన భయభక్తులు గలవారైనప్పటికీ, వీరు తమ దేహములు గాయపరచుకొనడం అన్యమతాచారం. బయలు పూజల్లో భాగమైన ఇవన్నీ దేవుని ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నిషిద్ధమైనది (5:7; ద్వితీ 14:1; 1రాజులు 18:28). 

41:7 ఈ హత్యాకాండ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశమేమిటో తెలియడం లేదు.

41:8 ఎనభైమందిలో పదిమంది మనుష్యులు ఇష్మాయేలుకు పొలములలో దాచబడిన... ద్రవ్యములు ఇస్తామని చెప్పడం వలన ఇష్మాయేలు వారిని చంప లేదు. ఇష్మాయేలు దురాశ, వంచన అతని నిజస్వభావాన్ని బయట పెట్టాయి. అతడు డెబ్బయి మందిని చంపడానికి తగిన కారణమేదీ కనబడడంలేదు.

41:9 ఇష్మాయేలు హతం చేసినవారి శవాల్ని పడవేసిన గోయి రాజైన ఆసా... త్రవ్వించిన గొయ్యియే. బయెషా రామా పట్టణాన్ని కట్టిస్తుండగా, రాజైన ఆసా దాని రాళ్లను, దూలాల్ని తీసుకొని వచ్చి మిస్పాను కట్టించాడు (1రాజులు 15:22; 2దిన 16:6), ఇది కథాకాలానికి మూడు వందల సంవత్సరాల పూర్వం జరిగిన సంఘటన.

41:10 రాజకుమార్తెలనందరిని అనే పదజాలం జటిలమైనదిగా కనబడు తున్నది. సిద్కియా కుమార్తెల గురించి ఎక్కడా ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదు కాబట్టి, బహుశా వీరు రాజవంశంలోని స్త్రీలు అయ్యుండవచ్చు. మిస్సాలో ఉన్న బబులోను స్థావరంలో ఉన్నవారికి వీరి గురించి తెలియదా? లేదా వీరి కళ్లను ఊడబీకించిన తర్వాత వీరిని విడిచిపెట్టడం జరిగిందా? లేదా రాజకుమార్తెల్లో కొందరిని నెబుకద్నెజరు క్షమించి వదిలేసాడా? ఇవేమీ మనకు తెలియవు.

41:11-18 ఇష్మాయేలు నెదిరించిన యోహానాను మిస్పాకు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఇష్మాయేలు చేసిన ద్రోహం గురించి తెలిసింది. ఇష్మాయేలు మిస్సాలోనుండి - మనుషుల్ని చెర పట్టుకొని తీసుకొని పోతుండగా యోహానాను వారిని వెంబడించి సుమారు మూడు మైళ్ల దూరంలోని గిబియోనులోనున్న మహా జలముల దగ్గర పట్టుకున్నాడు. రాతిలో తొలిచిన ఈ పెద్ద బావి సుమారుగా ఎనభై రెండు అడుగుల లోతు ఉంటుంది. అబ్నేరు మనుషుల్లో పన్నెండుగురు, యోవాబు మనుషుల్లోని పన్నెండుగురితో ఈ కొలను దగ్గరనే యుద్ధం చేశారు (2 సమూ 2:12-16), దీని ప్రస్తుత నామం ఎల్-జిబ్. చెరపట్టబడిన వారిని యోహానాను విడిపించగా, ఇష్మాయేలును, అతనితో ఉన్న ఎనమండుగురు మనుష్యులును తప్పించుకొని పారిపోయారు. ఇష్మాయేలు హత్యాకాండ - నెదిరిస్తూ తాను చేసిన పనికి బబులోనువారు తనపట్ల ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంటారేమోనని భయపడిన యోహానాను, యూదా నుండి శేషజనాన్ని తీసుకొని ఐగుప్తు వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |