Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 36 | View All

1. మరియు నరపుత్రుడా, నీవు ఇశ్రాయేలు పర్వతములకు ఈ మాట ప్రవచింపుము ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి,

2. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఆహా ప్రాచీనములైన ఉన్నతస్థలములు మా స్వాస్థ్యములైనవని మిమ్మును గురించి శత్రువులు చెప్పుకొనిరి.

3. వచనమెత్తి ఈలాగు ప్రవచింపుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాశేషించిన అన్యజనులకు మీరు స్వాధీనులగునట్లు గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృష్టికి మీరు అపహాస్యా స్పదమగునట్లుగాను, నలుదిక్కుల మీ శత్రువులు మిమ్మను పట్టుకొన నాశించి మిమ్మును పాడుచేసియున్నారు.

4. కాగా ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, ప్రభువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడుశేషించిన అన్యజనులకు అపహాస్యాస్ప దమై దోపుడు సొమ్ముగా విడువబడిన పర్వతములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పాడైన స్థల ములతోను నిర్జనమైన పట్టణములతోను

5. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా సంతుష్టహృదయులై నా దేశమును హీనముగా చూచి దోపుడు సొమ్ముగా ఉండుటకై తమకు అది స్వాస్థ్యమని దాని స్వాధీనపరచు కొనిన ఎదోమీయులనందరిని బట్టియు, శేషించిన అన్య జనులనుబట్టియు నారోషాగ్నితో యథార్థముగా మాట ఇచ్చియున్నాను.

6. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేశమునుగూర్చి ప్రవచనమెత్తి, పర్వతములతోను కొండలతోను వాగుల తోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెప్పుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు అన్య జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను కోపముతోను నేను మాట ఇచ్చియున్నాను.

7. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామీ చుట్టునున్న అన్య జనులు అవమానము నొందుదురని నేను ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

8. ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులు వచ్చె దరు, మీరు చిగురుపెట్టి వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు.

9. నేను మీ పక్షముననున్నాను, నేను మీ తట్టు తిరుగగా మీరు దున్నబడి విత్తబడుదురు.

10. మీ మీద మానవ జాతిని, అనగా ఇశ్రాయేలీయులనందరిని, విస్తరింప జేసెదను, నా పట్టణములకు నివాసులు వత్తురు, పాడై పోయిన పట్టణములు మరల కట్టబడును.

11. మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు.

12. మానవజాతిని, అనగా నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులను నేను మీలో సంచారము చేయించెదను, వారు నిన్ను స్వతంత్రించుకొందురు, మీరికమీదట వారిని పుత్రహీనులుగా చేయక వారికి స్వాస్థ్యమగుదురు.

13. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా దేశమా, నీవు మనుష్యులను భక్షించుదానవు, నీ జనులను పుత్రహీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు నిన్నుగూర్చి చెప్పుచున్నారే.

14. నీవు మనుష్యులను భక్షింపవు, ఇక నీ జనులను పుత్రహీనులుగా చేయవు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు

15. నిన్ను గూర్చి అన్య జనులు చేయు అపహాస్యము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, జనములవలన కలుగు అవమానము నీవికభరింపవు,నీవు నీ జనులను పుత్రహీనులగా చేయకయుందువు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

16. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

17. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, దుష్‌ప్రవర్తనచేతను దుష్‌క్రియలచేతను దానిని అపవిత్రపరచిరి, వారి ప్రవర్తన బహిష్టయైన స్త్రీయొక్క అపవిత్రతవలె నా దృష్టికి కనబడుచున్నది.

18. కాబట్టి దేశములో వారు చేసిన నరహత్య విషయమైయును, విగ్రహములను పెట్టుకొని వారు దేశమును అపవిత్రపరచినదాని విషయమైయును నేను నా క్రోధమును వారిమీద కుమ్మరించి

19. వారి ప్రవర్తనను బట్టియు వారి క్రియలను బట్టియు వారిని శిక్షించి, నేను అన్యజనులలోనికి వారిని వెళ్లగొట్టగా వారు ఆ యా దేశ ములకు చెదరి పోయిరి.

20. వారు తాము వెళ్లిన స్థలముల లోని జనులయొద్ద చేరగా ఆ జనులువీరు యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచ్చినవారే గదా, అని చెప్పుటవలన నా పరిశుద్ధనామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశ్రాయేలీయులు కారణమైరి.
రోమీయులకు 2:24

21. కాగా ఇశ్రాయేలీయులు పోయిన యెల్లచోట్లను నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని.

22. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ మాట ప్రకటనచేయుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులారా, మీ నిమిత్తము కాదు గాని అన్యజనులలో మీచేత దూషణనొందిన నా పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.

23. అన్యజనుల మధ్య మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను పరిశుద్ధపరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను నన్ను పరిశుద్ధపరచుకొనగా నేను ప్రభువగు యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 6:9

24. నేను అన్యజను లలోనుండి మిమ్మును తోడుకొని, ఆ యా దేశములలో నుండి సమకూర్చి, మీ స్వదేశములోనికి మిమ్మును రప్పించెదను.

25. మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధజలము చల్లుదును, మీ విగ్రహములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసెదను.
హెబ్రీయులకు 10:22

26. నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచ్చెదను.
2 కోరింథీయులకు 3:3

27. నా ఆత్మను మీయందుంచి, నా కట్టడల ననుసరించు వారినిగాను నా విధులను గైకొను వారినిగాను మిమ్మును చేసెదను.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4:8

28. నేను మీ పితరుల కిచ్చిన దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా జనులై యుందురు నేను మీ దేవుడనై యుందును.

29. మీ సకల మైన అపవిత్రతను పోగొట్టి నేను మిమ్మును రక్షింతును, మీకు కరవురానియ్యక ధాన్యమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి అభివృద్ధి పరతును.

30. అన్యజనులలో కరవును గూర్చిన నింద మీరిక నొందకయుండునట్లు చెట్ల ఫలములను భూమిపంటను నేను విస్తరింపజేసెదను.

31. అప్పుడు మీరు మీ దుష్‌ ప్రవర్తనను మీరు చేసిన దుష్‌క్రియలను మనస్సునకు తెచ్చుకొని, మీ దోషములను బట్టియు హేయక్రియ లను బట్టియు మిమ్మును మీరు అసహ్యించుకొందురు.

32. మీ నిమిత్తము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసి కొనుడి; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. ఇశ్రా యేలీయులారా, మీ ప్రవర్తననుగూర్చి చిన్నబోయి సిగ్గు పడుడి.

33. మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రతను నేను తీసివేసి మీ పట్టణములలో మిమ్మును నివసింప జేయునాడు పాడైపోయిన స్థలములు మరల కట్టబడును.

34. మార్గస్థుల దృష్టికి పాడుగాను నిర్జనముగాను అగుపడిన భూమి సేద్యము చేయబడును.

35. పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను నిర్జనముగానున్న యీ పట్టణములు నివాసులతో నిండి ప్రాకారములు గలవాయెననియు జనులు చెప్పుదురు.

36. అప్పుడు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడ ననియు, పాడైపోయిన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడ ననియు మీ చుట్టు శేషించిన అన్యజనులు తెలిసి కొందురు. యెహోవానైన నేను మాట ఇచ్చియున్నాను, నేను దాని నెరవేర్తును.

37. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులకు నేను ఈలాగు చేయు విషయములో వారిని నాయొద్ద విచారణచేయనిత్తును, గొఱ్ఱెలు విస్తరించునట్లుగా నేను వారిని విస్తరింపజేసెదను.

38. నేను యెహోవానై యున్నానని వారు తెలిసికొనునట్లు ప్రతిష్ఠితములగు గొఱ్ఱెలంత విస్తారముగాను, నియామకదినములలో యెరూషలేమునకు వచ్చు గొఱ్ఱెలంత విస్తారముగాను వారి పట్టణములయందు మనుష్యులు గుంపులు గుంపులుగా విస్తరించునట్లు నేను చేసెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
36:1 ఈ అధ్యాయం, అధ్యా. 35 కు భావవైరుధ్యంలో కనబడుతుంది, దేవుడు ఇశ్రాయేలు పక్షాన జోక్యంచేసుకున్నప్పుడు, ఇశ్రాయేలు శత్రువుల "పర్వతములు” తీర్పు పొందడం జరుగుతుంది. (35:1-3,8), అయితే ఇశ్రాయేలు పర్వతములకు దీవెన కలుగుతుంది. 
ఇశ్రాయేలు భూభాగం యొర్దాను లోయకు మధ్యధరా సముద్ర తీరానికి మధ్య ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులతో నిండిన ప్రదేశం (ద్వితీ 11:11). ఈ ప్రకారంగా, ఇశ్రాయేలు పర్వతాల్ని వర్ణించే పదజాలం దేశమంతటినీ సూచిస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి.

36:2-3 ద్వితీ 38:37 లో ముందుగానే చెప్పినట్టుగా, యిర్మీయా 24:9 లో పునరుద్ఘాటించబడినట్టుగా ఇశ్రాయేలు అపహాస్యాస్పద మగునట్లుగా ఉంటుంది. అపహాస్యాస్పదమనే పదం (హెబ్రీ. దావా) దేశాన్ని వేగుచూసి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయుల్లో కొందరు. అవిశ్వాసంతో వాగ్దానదేశాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయకపోవడాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. (సంఖ్యా 13:32). ఇప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు గురించి అన్ని వైపులనుండి ఇదే అంచనా వినబడుతుంది...

36:4-5 రోషాగ్ని అనే పదం మరొక చోట వ.6 లో మాత్రమే కనబడుతుంది. గతంలో దేవునిపట్ల ఇశ్రాయేలీయుల తిరుగుబాటు ఆయనలో రోషాన్ని రగిల్చింది, ఇప్పుడు అహంకారులైన అన్యజనులు ఆయనలో రోషాగ్నిని రగుల్చుతున్నారు. ఇశ్రాయేలుకు హానిచేయాలనుకున్న అన్యదేశాలన్నిటికీ ప్రతినిధిగా ఇక్కడ ఎదోమీయులనందరిని సూచించారు. (యెషయా 34; 63:1-6). దేవుని ప్రతిదండనకు వేదాంతపరమైన మూలం ఆది 12:1-3 వచనాల్లో కనబడుతుంది, ఇశ్రాయేలీయుల్ని వ్యతిరేకించే వారందరినీ తాను శపిస్తానని దేవుడు తెలియజేశాడు. నా దేశమును అనే మాటలు దేవుడు తనను తాను ఇశ్రాయేలు దేశంతో వ్యక్తిగతంగా గుర్తించుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది (లేవీ 25:23 చూడండి). స్వాధీనపరచుకొనిన (హెబ్రీ. మోరెష్) అనే పదానికి, 35:10 లోని “స్వాధీనపరచుకొందము” అనే పదానికి మూలపదం ఒకటే. ఇది ఎదోమును ప్రస్తుత ప్రవచనానికి జోడిస్తున్నాయి. ఎదోము వాగ్దానదేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకోవడం ఇశ్రాయేలును మాత్రమే కాక, దేవుణ్ణి కూడా అపహాస్యం చేస్తున్నట్లే. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు దేశం దేవునిది, ఆయన దాన్ని తన ప్రజలకిచ్చాడు. సునాద సంవత్సరం ఆచరణకు సంబంధించిన విధాయకాల్లో దేవుడు “ఆ భూమి నాదే” అని ప్రకటించాడు (లేవీ 25:23). 

36:6 ఇశ్రాయేలు దేశమును గూర్చి అనే పదజాలానికి హెబ్రీలో అదమా అనే పదం సాధారణ భావనలో ఉపయోగించబడలేదు, ఈ పదానికి అర్థం ఈ సందర్భంలో “నేల" లేదా "భూమి" అయినప్పటికీ, దేశం పునరుద్దరించ బడుతుందనే ప్రవచనంలో అది సస్యసమృద్ధితో నిండి ఉంటుందని తెలియజేస్తుంది (ఆది 4:2; సామె 12:11). 

36:7 నేను ప్రమాణము చేయుచున్నాను అనే పదజాలానికి అక్షరార్ధంగా “చేయి పైకి ఎత్తి” మాట ఇవ్వడమని అర్థం. ఇది ప్రమాణం చేసే సందర్భంలోని భంగిమ (20:5, 15,23; 47:14). 

36:8 పాత నిబంధనలో సస్యసమృద్ధి దేవుడనుగ్రహించే దీవెన (ద్వితీ 30:9), భవిష్యకాలంలోని మెస్సీయ యుగంలోని దీవెనలకు పూర్వావలోకనం. ఫలములు ఇచ్చే వృక్షాలు పండ్లతోటలు అనే వర్ణన సేద్యపద్ధతులు వాడుకలోకి రాక పూర్వమున్న ఏదెను తోట మీదకు దృష్టి మళ్ళేలా చేస్తుంది (ఆది. 2:15-16; 3:17-19). ఈ ప్రవచనం, అధ్యా.6 లో ఇశ్రాయేలు పర్వతాలకు వచ్చే తీర్పులకు వ్యతిరేకం.

36:9 నేను మీ తట్టు తిరుగగా అనే పదజాలం, మోషే ధర్మశాస్త్రం పట్ల విధేయత వలన కలిగే నిబంధనా పూర్వకమైన దీవెనలకు సంబంధించి లేవీ 26:9 వచనంలో కూడా కనబడుతుంది. ఈ ప్రకారంగా దేశం పునరుజ్జీవం పొందిన తర్వాత కలిగే సస్యసమృద్ది మోషే ధర్మశాస్త్రం పట్ల విధేయత వలన కలిగే దీవెనలతో ఏకీభావం కలిగి ఉంది (లేవీ 26:1-13). 

36:10 ఇశ్రాయేలీయులనందరిని అనే పదం యూదాను మాత్రమే కాక, పన్నెండు గోత్రాలకు చెందిన ప్రజ లందరినీ సూచిస్తుంది.  37:15-23 వచనాల్లో లాగానే ఇక్కడ కూడా యెహెజ్కేలు ఇశ్రాయేలీయులందరి పునరుద్ధరణ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. 

36:11 మనుషులు వృద్ధిచెందడం, పాడిపంటలు విస్తరించి అభివృద్ధి చెందడం (విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును) సృష్టి వృత్తాంతాన్ని గుర్తుచేస్తున్నాయి, భూజంతువులను(ఆది. 1:22), నరులను(ఆది. 1:28) విస్తరించి అభివృద్ధి చెందమని దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం వారు భూమిని నింపడానికి కారణమయింది(ఆది 9:1-7). ఈ వచనంలోని వాగ్దానం ఏదెను కాలానికి తీసుకొని వెళ్తుంది, దేవుని ప్రజల మధ్య ఉన్న ఆయన సన్నిధి సకలాశీర్వాదాలకు మూలం. ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంతగా దేశంలో నూతనంగా సస్యసంపద అధికంగా వృద్ధి చెందుతుంది (లేవీ 26:9).

36:12 దేశం ఇక శత్రువుల వశంలో ఉండదు. కాబట్టి దేవుని జనులగు ఇశ్రాయేలీయులు దేశంలో స్వేచ్ఛగా తిరగవచ్చు. దేశంలో స్వేచ్ఛగా ఎక్కడైనా సంచరించడం యాజమాన్యపు హక్కును తెలియజేస్తుంది. (ఆది 13:17; యెహో 24:3; 1రాజులు 21:16). ఈ వాగ్దానం 6:14లోని నిర్జనస్థితిని తారుమారు చేస్తుంది. 

36:13-15 దేశం మనుషుల్ని “భక్షించు"ట (హెబ్రీ. కలాట్) 5:13-17 వచనాల్ని గుర్తుచేయడంతోబాటు, కనానును వేగుచూసి వచ్చినవారి అవిశ్వాసపు ప్రకటనల్ని రెండవసారి ప్రతిధ్వనిస్తుంది: “మేము సంచరించి చూసిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు (హెబ్రీ. కలాట్) దేశము” (సంఖ్యా 13:32). 

36:16-17 యూదులకున్న కట్టడ ప్రకారం, బహిష్టయైన స్త్రీ అపవిత్రురాలు (లేవీ 15:19-30, 18:19) కాబట్టి, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రవర్తనను అపవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తున్నాడు. యెషయా కూడా ఇదే వర్ణన నుపయోగించాడు. (యెషయా 30:22; 64:6). అపవిత్రంగా ఉన్న స్త్రీ మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి అనర్హురాలు. ఆమె అపవిత్రత ఏడురోజుల వరకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఆమె శుద్ధిపొంది యెహోవా మందిరంలోకి ప్రవేశించడానికి అర్హురాలవుతుంది. 

36:18 దేశములో వారు చేసిన నరహత్య విషయమై, దానితోబాటు వారు జరిగించిన విగ్రహారాధన ఇశ్రాయేలు సమాజంలోని అన్యాయాల్ని విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన ఆచారాల్ని సంగ్రహంగా తెలియజేస్తున్నాయి (22:3). ప్రజలు దేవునికి, సాటి మనుషులకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశారు. ఈ రెండు రకాల పాపాన్ని పది ఆజ్ఞలు ప్రస్తావిస్తున్నాయి. 

36:19 దేవుని విశ్వాస్యత, యథార్థతలు ఆయన తన ప్రజల మీదకు నిబంధనలోని శాపాల్ని రప్పించేలా చేశాయి, వారు నిబంధనను భంగపర్చారు కాబట్టి, ఆయా దేశములకు చెదరిపోవడం అనే శిక్ష వారి మీదకు వచ్చింది (ద్వితీ 29:22-28). పైగా, దేశం అపవిత్రమైనప్పుడు అది దాని నివాసుల్ని బయటకు వెళ్లగొట్టడం దేవుని విధాన నిర్ణయం (లేవీ 18:25,28). 

36:20-21 తన ప్రజలను శిక్షించి వారిని తుదకు మళ్ళీ రప్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే దేవుడు వారిని వాగ్దానదేశం నుండి బయటికి వెళ్ళగొట్టినప్పటికీ, వారు చెరలోకి వెళ్లడం అన్యజనుల మధ్య దేవుని నామం నిందాస్పదం కావడానికి కారణమైంది. దేశనివాసులు ఖడ్గంచేత, క్షామంచేత, తెగులుచేత
బలవంతంగా దేశాన్ని వదిలి వెళ్లి పోవలసి రావడం వారి దేవుడు వారిని కాపాడి సంరక్షించగల బలవంతుడు కాడన్న సూచన అని ప్రాచీన కాలంలో ప్రజలు నమ్మేవారు (2రాజులు 18:32-35; 19:10-12). ఈ ప్రకారంగా, హెబ్రీ ప్రజలు చెరలోకి వెళ్లడం యెరూషలేమును ఓడించిన అన్యజనులకు తమ దైవాలయెదుట ఇశ్రాయేలు దేవుడు బలంలేని వాడనే సూచన కనబడుతుంది. అన్యజనులు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలిగేలా మాట్లాడారు. అంటే వారు ఆయన ప్రధాన వైశిష్ట్యానికి, నైతికస్వభావానికి, ఘనతా గౌరవాలకు అపకీర్తి కలిగించారని అర్థం. 

36:22 నా పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తము అనే భావప్రకటన అధ్యా. 20లో దేవుడు శిక్షను నిలిపివేయడానికి గల కారణాన్ని తెలియజేస్తుంది (20:9, 14,22). దేవుడు పునరుద్ధరించడానికి కారణమిదే. కొత్త నిబంధనలో, దేవుని నామ ఘనత పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండడం ప్రధానాంశం “నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడుగాక” (మత్తయి 6:8-10; యోహాను 1:12; 12:28 కూడా చూడండి). 

36:23 ఇశ్రాయేలుతో పాటు లోకమంతా నిజమైన దేవుణ్ణి తెలిసికోవడమే ఇశ్రాయేలు పట్ల దేవుని ప్రణాళిక అంతిమ ఉద్దేశం. 

36:24-25 ఇశ్రాయేలీయులు వారి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, వారు పవిత్రులయ్యేలా దేవుడు వారిమీద శుద్ధజలము చల్లుదును అన్నాడు. ఈ అలంకారిక వర్ణన యాజకుడు అపవిత్రత పోయేలా ప్రజల్ని లేదా వస్తువుల్ని జలంలో శుద్ధి చేసే ప్రక్రియను సూచిస్తుంది (సంఖ్యా 19:13,20). నీటిని లేదా రక్తాన్ని ప్రోక్షించడం పాపక్షమాపణ ద్వారా కలిగే పవిత్రతకు సాదృశ్యం (నిర్గమ 12:22; లేవీ 14:4-7; కీర్తన 51:7; 1కొరింథీ 6:11). ఇశ్రాయేలీయులు వారి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మొదటగా చేయవలసిన పని వారి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పరిశీలించుకోవడం (కీర్తన 119:9; యెషయా 4:4; జెకర్యా 13:1; హెబ్రీ 10:22). దేవుడు తానే తన ప్రజలమీద శుద్ధజలాన్ని ప్రోక్షిస్తాడు. ఆచారపరమైన శుద్ధీకరణలో భాగంగా జలప్రోక్షణ గురించి నిర్గమ 30:19-20; లేవీ 14:51; సంఖ్యా 19:18 చూడండి (జెకర్యా 13:1; హెబ్రీ 10:22 తో పోల్చండి). జలాన్ని శుద్ధికి వాడడంలో అత్యంత ప్రముఖమైన ఉపయోగం బైబిల్ గ్రంథంలో జలప్రళయ వృత్తాంతంలో కనబడుతుంది. దేవుడు మనుషుల్లో ఉన్న అపవిత్రతను దుష్టత్వాన్ని తొలగించడానికి వారిని, భూమిని నీటిలో ముంచివేశాడు.

36:26 నూతన హృదయము మీకిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను అనే ప్రకటన తన ప్రజలు విధేయతతో జీవించేలా వారి హృదయాలకు సున్నతి జరిగిస్తానని ద్వితీ 30:6-8 వచనాల్లో యెహోవా ఇచ్చిన ఉపదేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రజలు పాపం, పాపానికి వచ్చే ప్రతిదండన అనే దాస్యపు వలయం నుండి పూర్తిగా వైదొలగడానికి సమూలమైన మార్పులతో నూతన సృష్టి అవసరత ఎంతో ఉందని (11:19; 18:31; యిర్మీయా 31:31-34) యెహెజ్కేలు గ్రంథం అధ్యా. 20 ప్రస్ఫుటంగా తెలియజేస్తుంది. 
మృతహృదయాల్ని నూతన ఆధ్యాత్మిక జీవంతో తిరిగి బ్రతికించగల నిగూఢమైన చర్యయే తిరిగి జన్మింపజేయడం. తిరిగి జన్మించడం గురించి తెలియజేసే వాక్యభాగాలు ఎఫెసీ 2:5; కొలస్సీ 2:13; యాకోబు 1:17-18; 1పేతురు 1:3 లలో ఉన్నాయి. 

36:27 ఏ ఇతర ప్రవక్తలకంటె మిన్నగా తిరిగి జన్మించడం అనే ప్రక్రియలో పరిశుద్దాత్మ ప్రమేయం గురించి యెహెజ్కేలు నొక్కి చెబుతున్నాడు. దేవుడు తన ప్రజల్లో తన ఆత్మ నుంచినప్పుడు వారు ఆయన కట్టడల్ని ఆయన విధుల్ని అనుసరించ గలుగుతారు. ఈ ప్రకారంగా ప్రజల్లో పరివర్తన కలుగుతుంది, వారిక ఎన్నటికీ దేవుని నామం మీద నింద పడేలా ప్రవర్తించరు. పరిశుద్దాత్మ జరిగించే కార్యం లేఖనంలోని పలు వాక్యభాగాల్లో కనబడుతుంది (11:19-20; 18:31; 37:14; 39:29; యోవేలు 2:28-29; అపొ.కా. 2:17-18; 2 కొరింథీ 3:16-18; గలతీ 5:16-26). దేవుడు నూతన హృదయాన్ని నూతన స్వభావాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా జీవితాల్ని రూపాంతరపరిచే ఆయన కార్యాన్ని కొత్త నిబంధన "కొత్తగా జన్మించడం” లేదా “మారుమనస్సు పొందడం” అని పిలిచింది (యోహాను 3:3-8). 

36:28 మొదట నిర్గమ 6:7 లో కనబడిన నిబంధనా పూర్వకమైన సూత్రీకరణ ఈ వచనంలో కనబడుతుంది (లేవీ 26:12; యిర్మీయా 7:23; 11:4; 30:22 కూడా చూడండి). 

36:29-30 ఈ వాక్యభాగంలోని వర్ణన (అన్యజనులలో... నింద మీరిక నొందక యుండునట్లు . జెరుబ్బాబెలు, ఎజ్రా, నెహెమ్యాల ఆధ్వర్యంలో కనానుకు తిరిగిరావడాన్ని కాక, అంత్యకాలంలో మెస్సీయా నేతృత్వంలో అంతిమ పునరుద్దరణను సూచిస్తుంది.. 

36:31-32 దేవుని కృప పాపులు తమ మార్గాల్ని అసహ్యించుకొనేలా చేసి ఆత్మపరిశీలనకు పశ్చాత్తాపానికి నడిపిస్తుంది. (మీరు చేసిన దుష్క్రియలను మనస్సునకు తెచ్చుకొని). ఇంకా ఈ అధ్యాయం, పునరుద్ధరణకు ప్రేరణ పశ్చాత్తాపం అని తెలియజేసే లేవీ 26:40-42; యిర్మీయా 31:18-20 వాక్యభాగాల్ని దాటి మరింత ముందుకు వెళ్తుంది. 

36:38-36 ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని ఉద్దేశించిన ఈ ప్రవచనంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలును “మునుపటికంటె మేలైనదిగా” పునరుద్ధరిస్తానని చెబుతున్నాడు. ఇశ్రాయేలు ఏదెను వనమువలె ఉండబోతుంది. ఏదెను ఫలప్రదమైన ఉత్పాదకతకు సస్యసంపదకు అంతిమ సాదృశ్యం (28:13: 31:9; యెషయా 51:3; యోవేలు 2:3 తో పోల్చండి). ఇది పరదైసును తిరిగి పొందడంతో సమానం (రోమా 8:19-22; 2 పేతురు 3:13; ప్రక 21:1-4). భూమి సహజాతీతంగా ఫలించడం మెస్సీయ రాజ్య లక్షణాల్లో ఒకటి (యెషయా 35:1-2, 55:13, యెహె. 47:1-12, జెక.8:12). ఈ విధంగా, దేశం ఏదెను వనాన్ని (ఆది 2-3) పోలి ఉండడం అన్యజనులకు దేవుణ్ణి వెల్లడిచేస్తుంది. ఏదెనువంటి సుందర దృశ్యం ఆవిష్కృతం కావడం జెరుబ్బాబెలు, ఎజ్రా, నెహెమ్యాల ఆధ్వర్యంలో కనానుకు తిరిగి రావడాన్ని మించి, భవిష్యత్ కాలంలోని లక్ష్యసిద్ధిని సూచిస్తుంది. ఇవన్నీ మెస్సీయ యుగం వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణంగా నెరవేరతాయి. పాపం వలన కలిగిన శాపానికి సృష్టి సైతం మూల్గుతూ సంపూర్ణ విమోచన కోసం ఎదురు చూస్తున్నదని రోమా 8:18-25 వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

36:37-38 ప్రజలు గొట్టెలు విస్తరించినట్టుగా విస్తరిస్తారు, ఇది పండుగల కాలంలో యెరూషలేములో గొట్టెలు విస్తారంగా కనబడడాన్ని సూచిస్తుంది (లేవీయకాండము అధ్యా. 23), ప్రజలు దేవుని సర్వాధిపత్యం క్రింద ఆయన సృష్టిని ఏ ఉద్దేశంతో సృష్టించాడో ఆ ఉద్దేశాని కనుగుణంగా ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నింపుతారు - "మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి” (ఆది. 1:28 చూడండి; ఆది 9:1,7 తో పోల్చండి). మనుష్యులు గుంపులు గుంపులుగా అనే పదజాలం వృద్ధిని సమృద్ధిని సూచిస్తుంది (1 రాజులు 8:63; 1దిన 29:21; 2దిన 35:7). 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |