Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 22 | View All

1. నా దేవా నా దేవా, నీవు నన్నేల విడనాడితివి? నన్ను రక్షింపక నా ఆర్తధ్వని వినక నీవేల దూరముగానున్నావు?
1 పేతురు 1:11, మత్తయి 27:46, మార్కు 15:34, మార్కు 9:12, లూకా 24:7

2. నా దేవా, పగలు నేను మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను రాత్రివేళను నేను మౌనముగా నుండుట లేదు అయినను నీవు నా కుత్తరమియ్యకున్నావు.

3. నీవు ఇశ్రాయేలు చేయు స్తోత్రములమీద ఆసీనుడవై యున్నావు.

4. మా పితరులు నీయందు నమ్మిక యుంచిరి వారు నీయందు నమ్మిక యుంచగా నీవు వారిని రక్షించితివి.

5. వారు నీకు మొఱ్ఱపెట్టి విడుదల నొందిరి నీయందు నమ్మిక యుంచి సిగ్గుపడకపోయిరి.
రోమీయులకు 5:5

6. నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను ప్రజలచేత తృణీకరింపబడిన వాడను.

7. నన్ను చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడిం చుచు నన్ను అపహసించుచున్నారు.
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29, లూకా 23:35, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:43

8. యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమోవాడు ఆయనకు ఇష్టుడు గదా ఆయన వానిని తప్పించు నేమో అందురు.
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29, లూకా 23:35, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:43

9. గర్భమునుండి నన్ను తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తల్లియొద్ద స్తన్యపానము చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమ్మిక పుట్టించితివి.

10. గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తల్లి నన్ను కన్నది మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే.

11. శ్రమ వచ్చియున్నది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా నుండకుము.

12. వృషభములు అనేకములు నన్ను చుట్టుకొని యున్నవి బాషానుదేశపు బలమైన వృషభములు నన్ను ఆవరించి యున్నవి.

13. చీల్చుచును గర్జించుచునుండు సింహమువలె వారు నోళ్లు తెరచుచున్నారు

14. నేను నీళ్లవలె పారబోయబడి యున్నాను నా యెముకలన్నియు స్థానము తప్పియున్నవినా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియున్నది.

15. నా బలము యెండిపోయి చిల్లపెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను అంటుకొని యున్నదినీవు నన్ను ప్రేతల భూమిలో పడవేసి యున్నావు.
యోహాను 19:28

16. కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని యున్నవి దుర్మార్గులు గుంపుకూడి నన్ను ఆవరించియున్నారువారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియున్నారు.
ఫిలిప్పీయులకు 3:2, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:35, మార్కు 15:24, లూకా 23:34, యోహాను 19:24

17. నా యెముకలన్నియు నేను లెక్కింపగలను వారు నిదానించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు

18. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు నా అంగీకొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు.

19. యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, త్వరపడి నాకు సహాయము చేయుము.

20. ఖడ్గమునుండి నా ప్రాణమును కుక్కల బలమునుండి నా ప్రాణమును తప్పింపుము.
ఫిలిప్పీయులకు 3:2

21. సింహపు నోటనుండి నన్ను రక్షింపుము గురుపోతుల కొమ్ములలోనుండి నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిచ్చి యున్నావు
2 తిమోతికి 4:17

22. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరచెదను సమాజమధ్యమున నిన్ను స్తుతించెదను.
హెబ్రీయులకు 2:11-12

23. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారలారా, ఆయ నను స్తుతించుడి యాకోబు వంశస్థులారా, మీరందరు ఆయనను ఘన పరచుడి ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, మీరందరు ఆయనకు భయపడుడి
ప్రకటన గ్రంథం 19:5

24. ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన అసహ్యపడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు.వాడాయనకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించెను.

25. మహా సమాజములో నిన్నుగూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారియెదుట నా మ్రొక్కుబడులు చెల్లించెదను.

26. దీనులు భోజనముచేసి తృప్తిపొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను స్తుతించెదరు మీ హృదయములు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రదుకును.

27. భూదిగంతముల నివాసులందరు జ్ఞాపకము చేసికొని యెహోవాతట్టు తిరిగెదరు అన్యజనుల వంశస్థులందరు నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేసెదరు

28. రాజ్యము యెహోవాదే అన్యజనులలో ఏలువాడు ఆయనే.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

29. భూమిమీద వర్థిల్లుచున్నవారందరు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు నమస్కారము చేసెదరుతమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సన్నిధిని మోకరించెదరు

30. ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవుతరమునకు ప్రభువునుగూర్చి వివరింతురు.

31. వారు వచ్చిఆయన దీని చేసెనని పుట్టబోవు ప్రజలకు తెలియజేతురుఆయన నీతిని వారికి ప్రచురపరతురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-22. దుర్మార్గులు, క్రూరులైన తన శత్రువులు తనకు కలిగించే సుదీర్ఘమైన బాధలు, శ్రమల మధ్య దావీదు చేసిన హృదయవిదారకరమైన ప్రార్ధన. అతనిని దేవుడు ఆ బాధలనుండి తప్పించడం లేదు. క్రీస్తు సిలువలో పొందిన శ్రమలు, హింసలను ఈ కీర్తన వర్ణించినంతగా మరే కీర్తనలోనూ కనిపించదు. సువార్త రచయితలు, మరి ముఖ్యంగా మత్తయి, యోహానులు యేసు క్రీస్తు సిలువ కార్యాన్ని వర్ణించడంలో ఈ కీర్తనను పదే పదే ప్రస్తావించారు.

శీర్షిక: అయ్యలెత్ షహరు బహుశా అప్పటి కాలంలో సుపరిచిత రాగం అయ్యుండవచ్చు. "దుప్పి” అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదం (అయ్యత్) వ. 19 లో "సహాయము" అనే అర్థాన్నిచ్చే ఎయలూత్ అనే హెబ్రీ పదానికి దగ్గరగా ఉంది, అయితే ఈ పదాన్నుపయోగించడం అరుదు. 

22:1-31 కొ.ని.లో అత్యధికంగా ఉదహరించబడిన ఈ కీర్తన క్రీస్తు సిలువపై పడిన వేదనాభరితమైన శ్రమను స్పష్టంగా వివరిస్తున్నది. కాబట్టి దీనిని “సిలువ కీర్తన" అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ కీర్తన గురించి కనీసం రెండు సత్యాలు గమనించాలి: (1) అది వేదనల నుండి, శ్రమలనుండి విడుదల పొందని భక్తిపరుని బాధాతప్తమైన ఆక్రందన. బాధలు పడుతున్న విశ్వాసులందరూ ఈ ప్రార్ధనలోని మాటలతో తమ బాధను వ్యక్తపరచవచ్చు. (2) పరిశుద్దాత్మ ప్రేరితుడైన ఈ కీర్తనకారుడు సిలువలో యేసుక్రీస్తు హింసను, మూడు రోజుల తర్వాత తేటతెల్లమైన ఆయన నిర్దోషిత్వాన్ని ముందుగానే ప్రదర్శిస్తున్నాడు.

22:1 తన పరలోక తండ్రి తనపై చూపే శ్రద్ధను, తన సన్నిధిని వెనుకకు తీసుకొన్నప్పుడు నా దేవా, నా దేవా, నీవు నన్నేల విడనాడితివి? అని యేసు సిలువ మీదనుండి కేక వేశాడు (యెషయా 53:10-12; 2 కొరింథీ 5:21; మత్తయి 27:46 నోట్సు చూడండి).
యేసు మన స్థానంలో శాపగ్రస్తుడై మన పక్షంగా హింస పొందాడు కాబట్టి దేవుడు యేసును విడిచిపెట్టాడు (గలతీ 3:13-14). ఈ వచనాన్ని యేసు ప్రస్తావించడం ద్వారా ఈ కీర్తన అంతా తనగురించే వివరిస్తున్నదని చెబుతున్నాడు. 22:2 విశ్వాసి కూడా యేసులాగే కొన్నిసార్లు దేవుడు తనను విడిచిపెట్టాడని భావించవచ్చు. అలా జరిగినప్పుడు దేవునిలో, ఆయన మంచితనంలో స్థిరమైన నమ్మకముంచి ప్రార్థనలో, విశ్వాసంతో కొనసాగాలి (వ.2-5).


22:6-8 పురుగును అనే సాదృశ్యం దైన్యాన్ని వ్యక్తంచేస్తున్నది. (యోబు 25:6; యెషయా 41:14), శత్రువుల నిందల్లో ఈ భావన మరింతగా విశదమవుతుంది. తల ఆడించుట హేళనచేసేవారి శరీర భంగిమ (64:8 తో పోల్చండి). ఇది యెహోవా ఇశ్రాయేలును సిగ్గుపడనియ్యలేదనే వాస్తవానికి భిన్నంగా ఉంది. (వ.5). ఇశ్రాయేలు శత్రువులు యెహోవా తన ప్రజల్ని రక్షించడనే అహంభావ పూరితమైన ఆలోచనలో ఉన్నారు (3:2; 71:11). 

22:12-13 శత్రువుల్ని క్రూరమృగాలతో పోల్చడం, ముఖ్యంగా సింహము వలె ఉన్నారని పోల్చడం ఇతర కీర్తనల్లో కూడా కనిపిస్తుంది (7:1-2 నోట్సు చూడండి). వృషభములు అనే పోలిక క్రౌర్యాన్ని కాక, బలాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు.

22:14-15 ఈ వచనాల్లోని పదజాలం బలము క్షీణించడాన్ని తెలియజేస్తు న్నది. హృదయము... మైనమువలె కరిగిపోవడమనే వర్ణన ఇతర సందర్భాల్లో గుండెలు అవిసిపోవడమనే వర్ణనలాగా ఉంది. భయం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే ధైర్యం అసలు కనబడకుండా పోయింది. (ద్వితీ 20:8; యెహో 2:11; 7:5). ఇక మరణం సమీపించింది, చావు తప్పదనే భావనను ప్రేల భూమిలో అనే మాట సూచిస్తున్నది. (యోబు 7:21; 10:9). ఇదే వర్ణన కొన్నిసార్లు పాతాళానికి సంబంధించి కూడా వాడారు (యోబు 17:16).

22:16 హెబ్రీలో అక్షరాలా “సింహంలాగా నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియున్నారు అని ఉన్న ఈ పద ప్రయోగాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. LXX తో సహా ఇతర వ్రాతప్రతుల్లో హెబ్రీ మూలధాతువు కెర్ నుండి ఉత్పన్నమైన కారి (ఈ పదానికి “సింహంలాగా” అని అర్థం) అనే పదాన్ని
క్రియా వాచకంగా ఉపయోగించారు. కెర్ అనే ధాతువుకు “బంధించు” అనీ, “త్రవ్వు” అనీ అర్థాలున్నాయి. ఇదే ఈ వచనంలో “ఆవరించి యున్నారు”, “పొడిచి యున్నారు” అనే క్రియాపదాల్లో కనబడుతుంది. కొత్త నిబంధన గ్రంథకర్తలు ఈ భావాలనే స్వీకరించి ఈ కీర్తనను ప్రవచనాత్మక సందేశంగా పరిగణిస్తూ క్రీస్తు సిలువ మరణ సందర్భంలో ఉటంకించారు (ఉదా: మత్తయి 27:46). 

22:17-18 యెముకలన్నియు లెక్కింపగలను అనేది కీర్తనకారుడు శ్రమవలన శరీరం మీద దెబ్బలచేత దుర్బలుడై శరీరం చిక్కిపోయి యెముకలు లెక్కపెట్టగలిగినంతగా కృశించిపోయాడనే వర్ణన (102:5; యోబు 19:20; 33:21). 
వస్త్రములు... పంచుకొనుచున్నారు: మధ్యకాలం నాటి అష్బూరీయ చట్టాలు నేరస్థుని వస్త్రాల్ని అతని మీద అభియోగం మోపిన వ్యక్తిగానీ లేదా అతని పక్షాన వ్యాజ్యం నడిపించిన వ్యక్తి గానీ తీసుకోడానికి అనుమతించాయి. మొదటి శతాబ్ది నాటి రోమా సామ్రాజ్యంతో సహా ఇతర సంస్కృతుల్లోను ఈ అలవాటున్నట్టు తెలుస్తుంది. క్రీస్తు సిలువవేయబడినప్పుడు కూడా ఇలా జరగడాన్ని మనం స్పష్టంగా చూడగలం (మత్తయి 27:35; యోహాను 19:23). 22:22-24 ఈ కీర్తనలో వ. 22తో మరొక ప్రధాన విభాగం మొదలవుతుంది, ప్రధానదృష్టి విన్నపం నుండి కృతజ్ఞతాస్తుతి మీదకు మళ్ళింది. ఈ మార్పు వ.1-21 లోని ప్రార్థనకు జవాబు రావడాన్ని, లేదా జవాబు కోసం ఎదురుచూడడాన్ని సూచిస్తున్నది. కీర్తనకారుడు సమాజ మధ్యమున దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ, దేవుని ప్రజలందరూ ఆయనను స్తుతించాలని పిలుపునిస్తున్నాడు. యెహోవా వలన విడుదల పొందిన వారి తక్షణ కర్తవ్యమిదే, సమాజం యావత్తూ దేవుని రక్షణకార్యాలను బట్టి సంతోషించాలి (66:16). దేవుడు తనను మరణం నుండి విమోచించాడని కీర్తనకారుడు ఆయనను స్తుతించాడు, మెస్సీయయైన యేసు తన మరణ పునరుత్థానాల ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపర్చాడు. 

22:25-26 విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మ్రొక్కుబడులు చేసుకోవడం (50:14; 61:8; 66:13), దేవుని మంచితనానికి సాక్ష్యంగా ఆయనను మహా సమాజములో కీర్తిస్తూ వాటిని తీర్చుకోవడం పరిపాటి. ఎవరైనా కృతజ్ఞతార్పణ అర్పించినప్పుడు అక్కడున్నవారిలో ఆచారపరంగా పవిత్రుడైన వ్యక్తి ఎవరైనా ఆ బల్యర్పణలకు సంబంధించిన వాటిని భోజనము చేసి వెళ్ళేవారు (లేవీ 7:11-21).


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |