Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 22 | View All

1. నా దేవా నా దేవా, నీవు నన్నేల విడనాడితివి? నన్ను రక్షింపక నా ఆర్తధ్వని వినక నీవేల దూరముగానున్నావు?
1 పేతురు 1:11, మత్తయి 27:46, మార్కు 15:34, మార్కు 9:12, లూకా 24:7

16వ కీర్తన లాగానే ఇది కూడా అద్భుతమైన గంబీరమైన కీర్తన. ఇందులో ఉన్నది భవిష్యద్వాక్కులు – యేసు క్రీస్తు పడిన సిలువ బాధల గురించి (1-21 వ), ఆయన సజీవంగా తిరిగి లేవడం గురించి (వ 22-31). మత్తయి 27:39 మత్తయి 27:43 మత్తయి 27:46; యోహాను 19:23-24; హెబ్రీయులకు 2:12లో ఈ కీర్తనలోని వచనాలను ఎత్తి రాయడమో, ప్రస్తావించడమో జరిగింది. 16వ వచనంలో క్రీస్తును సిలువ వేసిన వర్ణన, 15వ వచనంలో ఆయనకు దాహం వేసిన సంగతి ఉన్నాయి (యోహాను 19:28). యేసుప్రభువు సిలువకు వ్రేలాడే సమయంలో ఈ కీర్తనంతా ఆయన మదిలో కదలాడుతూ ఉండివుండవచ్చు. దేవుని ఆత్మమూలంగా దావీదు ఒక ప్రవక్తగా పలుకుతున్నాడు. ఇందులో కనిపించేవి కొన్ని దావీదు జీవితంలో అతను ఎదుర్కొన్న కొన్ని విషమ పరీక్షలకు సరిపోతూ ఉన్నప్పటికీ మొత్తం మీద ఈ కీర్తనలో వర్ణించబడిన అనుభవం దావీదు జీవిత చరిత్రలో ఎక్కడా జరిగినట్టు లేదు. “చెయ్యి...విడిచిపెట్టావు”– మత్తయి 27:46. మనకోసం యేసు క్రీస్తు భరించిన బాధలన్నిటిలోకీ ఇది అతి భయంకరమైనది. ముళ్ళ కిరీటం కంటే, మేకుల కంటే మనుషుల అవహేళన, ద్వేషం కంటే ఇది ఎంతైనా బాధకరం. దేవుడే చెయ్యి విడిచిపెడితే అది నరక బాధ లాంటిదే (2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8-9). ఈ అనుభవాన్ని ఎదుర్కోక మునుపే యేసుప్రభువుకు తెలుసు – పాపుల స్థానంలో శిక్ష పొందడం, లోకమంతటి పాపాన్నీ మోయడం దుర్భరమని (యెషయా 53:5-6; యోహాను 1:29; 2 కోరింథీయులకు 5:21; 1 పేతురు 3:18), కానీ దేవుడు తనను విడిచిపెట్టడం అనే అతి దారుణమైన ఒంటరితనం, ఆధ్యాత్మిక దీనదశ ఎలాంటిదో ఆయనకు ముందుగా తెలిసి ఉండడం అసాధ్యం. దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే అనుభవించి చూడవలసినదే. ఇది అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మూలుగులు, దుర్భరమైన గాయం, వేదనతో తల్లడిల్లే హృదయంలో నుంచి “ఎందుకు” అనే ప్రశ్న వెలువడ్డాయి. అయితే మనం గుర్తుంచుకోవలసినది ఏమంటే ఈ బాధలంతటికీ పాత్రులం మనమే, ఆయన కాదు (1 పేతురు 3:18).

2. నా దేవా, పగలు నేను మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను రాత్రివేళను నేను మౌనముగా నుండుట లేదు అయినను నీవు నా కుత్తరమియ్యకున్నావు.

తండ్రి అయిన దేవుడెప్పుడూ తన ప్రార్థన ఆలకిస్తూ ఉన్నాడని యేసు ఒక సారి చెప్పాడు (యోహాను 11:41-42). ఇది సత్యం. అయితే సిలువపై యేసు ఆయనకు మొరపెట్టాడు గాని మొట్టమొదటి సారిగా తండ్రి మౌనం దాల్చి పట్టనట్టు ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే పాపులకు చెందవలసిన శిక్షను యేసు వారి స్థానంలో వహిస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ బాధల్లో ఉన్న మన రక్షకుడు తండ్రిని “నా” దేవా అనే పిలుస్తున్నాడు. ఆయన ప్రేమలోను స్వామిభక్తిలోను తెగతెంపులు జరగలేదు. తండ్రి సంకల్పం నుంచి మరలాలన్న తలంపే లేదు.

3. నీవు ఇశ్రాయేలు చేయు స్తోత్రములమీద ఆసీనుడవై యున్నావు.

దేవుడు చేస్తున్నది అన్యాయమని ఆయన ఏమాత్రం చెప్పలేదు. దేవుణ్ణి గురించిన అచంచల సత్యానికి ఆయన అంటిపెట్టుకునే ఉన్నాడు. అదేమంటే దేవుడు పొరపాటు చేయడమంటూ ఉండదు. ఆయన జరిగించేవాటిలో గానీ జరగనిచ్చేవాటిలో గాని ఆయన ఏ తప్పు చేయడు. ఆ అంధకార ఘడియలో కూడా దేవుడు సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. జరుగుతున్నవన్నీ ఆయన అదుపులోనే ఉన్నాయి.

4. మా పితరులు నీయందు నమ్మిక యుంచిరి వారు నీయందు నమ్మిక యుంచగా నీవు వారిని రక్షించితివి.

ఈ వచనాల్లోని సత్యానికి ఇస్రాయేల్‌వారి చరిత్ర అంతా సాక్ష్యం పలుకుతున్నది.

5. వారు నీకు మొఱ్ఱపెట్టి విడుదల నొందిరి నీయందు నమ్మిక యుంచి సిగ్గుపడకపోయిరి.
రోమీయులకు 5:5

6. నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను ప్రజలచేత తృణీకరింపబడిన వాడను.

ఇక్కడ యేసు తనను తాను పూర్తిగా అణచుకొని ఉన్నాడు. దేవుడు తన పూర్వీకుల ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చాడు. వారికంటే, అసలు మానవులందరి కంటే అల్పుడినని యేసు చెప్పుకొన్నాడు. “ఉన్నవాడను” అనే మహా ఘనుడు (నిర్గమకాండము 3:14-15; యోహాను 8:24 యోహాను 8:58) “నేను పురుగును” అంటున్నాడు. పురుగు అంటే మనుషుల చెప్పుల క్రింద నలిగిపోయే అల్పజీవి. పురుగు కంటే బలహీనమైనదీ వికారమైనదీ మనుషుల తృణీకారానికి గురయ్యేది మరేదైనా ఉందా? అయితే తాను పురుగునని యేసు ఎందుకు చెప్పుకున్నాడు? ఆయన పాపులకు ప్రతిగా వారిలో అతి నీచులు, హీనులు, బలహీనుల స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టే గదా. పాపానికి వ్యతిరేకంగా మండే దేవుని కోపాగ్ని భరిస్తూ పాపి స్థానంలో నిలిచి ఉండబట్టే గదా.

7. నన్ను చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడిం చుచు నన్ను అపహసించుచున్నారు.
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29, లూకా 23:35, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:43

మత్తయి 27:39; మార్కు 15:29; లూకా 23:35.

8. యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమోవాడు ఆయనకు ఇష్టుడు గదా ఆయన వానిని తప్పించు నేమో అందురు.
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29, లూకా 23:35, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:43

మత్తయి 27:43-44.

9. గర్భమునుండి నన్ను తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తల్లియొద్ద స్తన్యపానము చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమ్మిక పుట్టించితివి.

ఈ లోకంలోకి తన కుమారుడు జన్మించే విషయంలో దేవుడు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాడు. మనిషిగా క్రీస్తు జన్మించాక ఊహ తెలిసినప్పటినుంచీ తన తండ్రియైన దేవునిపై తనకు ఉన్న నమ్మకాన్ని మననం చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు.

10. గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తల్లి నన్ను కన్నది మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే.

11. శ్రమ వచ్చియున్నది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా నుండకుము.

తాను ఇంతకు ముందంతా నమ్మకం ఉంచుకొన్న దేవుణ్ణి ఈ బీకర ప్రమాదం ముంచుకువచ్చిన సమయంలో సహాయం కోసం అర్థించాడు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఆయన ఒక్కడే ఒంటరిగా నరకాంధకార శక్తులతో పోరు జరుపుతున్నాడు.

12. వృషభములు అనేకములు నన్ను చుట్టుకొని యున్నవి బాషానుదేశపు బలమైన వృషభములు నన్ను ఆవరించి యున్నవి.

ఇక్కడ సిలువపై క్రీస్తు అనుభవాలు ఆయన మదిలో కదలాడిన తలంపులు మనకోసం రాసి ఉన్నాయి. ఆయన్ను చుట్టుముట్టిన శత్రువులు బలిసి ఆగ్రహంతో చిందులు తొక్కుతున్న ఎద్దుల్లాగా ఉన్నారు (12 వ). గర్జించే సింహాల్లాగా (13 వ), మండిపడుతున్న కుక్కల్లా (16 వ) ఉన్నారు. ఆయనంటే ఏ విధమైన జాలీ ఏ కోశానా లేని క్రూరులు, చిత్రహింసల పాలు చేసే వారి చేతులలో ఆయన ఉన్నాడు.

13. చీల్చుచును గర్జించుచునుండు సింహమువలె వారు నోళ్లు తెరచుచున్నారు

14. నేను నీళ్లవలె పారబోయబడి యున్నాను నా యెముకలన్నియు స్థానము తప్పియున్నవినా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియున్నది.

ఇది అంతరంగంలో అనారోగ్యం, నిస్సత్తువ, శారీరకమైన యాతనలను సూచిస్తున్నది. ఆయన చేతులకు కొట్టిన మేకుల ఆధారంతో ఆయన శరీరం వేలాడుతూ ఉంది. కండరాలూ నరాలూ మెల్లిమెల్లిగా విడిపోతూ ఎముకలు కీళ్ళు తప్పుతూ ఉన్నాయి.

15. నా బలము యెండిపోయి చిల్లపెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను అంటుకొని యున్నదినీవు నన్ను ప్రేతల భూమిలో పడవేసి యున్నావు.
యోహాను 19:28

“ఎండిపోయి ఉంది”– యోహాను 19:28. “నీవు”– అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు. ఇలా బాధలు పడుతూ ఉన్నంత సేపూ ఇదంతా దేవుడు తనకు నియమించినదే అని యేసుకు తెలుసు (యోహాను 18:11). “ధూళి”– కీర్తనల గ్రంథము 90:3; ఆదికాండము 3:19 చూడండి.

16. కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని యున్నవి దుర్మార్గులు గుంపుకూడి నన్ను ఆవరించియున్నారువారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియున్నారు.
ఫిలిప్పీయులకు 3:2, మత్తయి 26:24, మత్తయి 27:35, మార్కు 15:24, లూకా 23:34, యోహాను 19:24

వారు ఆయనను సిలువ వేసినప్పుడు ఆయన్ను పొడిచారు. అంటే ఇనుప మేకులు ఆయన కాళ్ళనూ చేతులనూ చీల్చుకుని సిలువ కొయ్యల్లోకి దిగగొట్టారు.

17. నా యెముకలన్నియు నేను లెక్కింపగలను వారు నిదానించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు

యోహాను 19:23-24. అందరి ఎదుట యేసుయొక్క బట్టలను తీసివేసి శత్రుభావం వహించి ఉన్న మూక ఆయనను ఒక వింత దృశ్యంగా చేశారు. నగ్న శరీరిని చేయడం ఓటమికీ అవమానానికీ గుర్తు. పూర్వ కాలాల్లో యుద్ధంలో జయించిన సేనాధిపతులు తమ చేతిలో ఓడిపోయినవారి బట్టలు ఊడదీసి గొలుసులతో బంధించి తీసుకుపోయేవారు. ఈ విధంగా సిలువలో క్రీస్తు శత్రువులు ఆయనపై పూర్తి విజయం సాధించినట్టు అయింది.

18. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు నా అంగీకొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు.

19. యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, త్వరపడి నాకు సహాయము చేయుము.

క్రీస్తుకు ఉన్న బలం తండ్రియైన దేవుడే – యోహాను 5:19 యోహాను 5:30.

20. ఖడ్గమునుండి నా ప్రాణమును కుక్కల బలమునుండి నా ప్రాణమును తప్పింపుము.
ఫిలిప్పీయులకు 3:2

“ఖడ్గం”– జెకర్యా 13:7; మత్తయి 26:31. “తప్పించు”– హెబ్రీయులకు 5:7 చూడండి.

21. సింహపు నోటనుండి నన్ను రక్షింపుము గురుపోతుల కొమ్ములలోనుండి నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిచ్చి యున్నావు
2 తిమోతికి 4:17

“సింహం”– 1 పేతురు 5:6 పోల్చి చూడండి. “అడవి దున్నల”– సిలువపై ఆయన వ్రేలాడ్డం అడవి దున్నల కొమ్ములకు తగులుకుని ఉన్నట్టు ఉంది.

22. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరచెదను సమాజమధ్యమున నిన్ను స్తుతించెదను.
హెబ్రీయులకు 2:11-12

ఈ వచనంలో ఒక్కసారి గొప్ప మార్పు వచ్చింది. తన ప్రార్థనలకు జవాబు దొరికిందని యేసుకు తెలుసు. విశ్వాస సంబంధంగా మంచి పోరాటం జరిగించాడు. గెలిచాడు. (విశ్వాస నిశ్చయత గురించి కీర్తనల గ్రంథము 6:9; కీర్తనల గ్రంథము 28:6; కీర్తనల గ్రంథము 31:22 చూడండి.) తాను ఎవరి కోసమైతే మరణిస్తూ ఉన్నాడో వారిని గుర్తు చేసుకొంటూ “నా సోదరులు” అంటున్నాడు వారిని. పరలోకం నుంచి వచ్చిన ప్రభువును విశ్వాసులు సోదరుడని పిలవడానికి తెగించలేరు. అయితే ఆయనే వారినలా సంబోధిస్తున్నాడు. హెబ్రీయులకు 2:12 లో ఈ వచనం ఎత్తి రాయబడింది. దేవుడు చనిపోయిన తనను సజీవంగా లేపుతాడన్న నమ్మకం యేసుకు ఉన్న సంగతి ఈ మాటల్లో కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక ఈ కీర్తనలో ఇక్కడినుంచి కనిపించేవన్నీ క్రీస్తు లేచిన తరువాత జరిగిన వాటిని గురించినవే. “పేరు”– అంటే స్వభావం, లక్షణాలు అని అర్థం. “ప్రకటిస్తాను”– యోహాను 17:26 చూడండి.

23. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారలారా, ఆయ నను స్తుతించుడి యాకోబు వంశస్థులారా, మీరందరు ఆయనను ఘన పరచుడి ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, మీరందరు ఆయనకు భయపడుడి
ప్రకటన గ్రంథం 19:5

దేవుని పట్ల భయభక్తులు అన్నది బైబిల్లోని ఒక అతి ప్రాముఖ్యమైన మూలాంశం, మనుషులకు అత్యవసరమైన భావం (కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; ఆదికాండము 20:11; సామెతలు 1:7 మొ।।). యేసు దేవుని పట్ల భయభక్తులతో ఉన్నాడు గనుక ఆయన ప్రార్థనలను దేవుడు విన్నాడు (హెబ్రీయులకు 5:7). ఇదే భయభక్తులు అందరూ కలిగి ఉండాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. వ్యక్తిగతంగాను, సంఘంగానూ స్తుతులు చెల్లించడం హృదయపూర్వకంగా యథార్థంగా జరగాలంటే ఇవి ఎంతైనా అవసరం. క్రీస్తు జీవితమంతా, సిలువ మరణం కూడా, దేవుని మహిమార్థమే. ఇక్కడ మనలను కూడా దేవునికి మహిమ కలిగించండని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. తాను స్వయంగా చెయ్యనిది ఏదీ మనల్ని చెయ్యమనడు ఆయన. తాను బోధించిన దానంతటికీ ఆయన తానే మనకు లోపం లేని ఆదర్శం.

24. ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన అసహ్యపడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు.వాడాయనకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించెను.

దేవుణ్ణి స్తుతించి మహిమ కలిగించేందుకు ఇంతకన్నా మంచి కారణం ఏమి కావాలి! దేవుడు తన కుమారుని బాధలను త్రోసిపుచ్చక, విశ్వాసుల పాపాలకు రావలసిన శిక్ష తానే వాటిని అంగీకరించి ఆ బాధనుంచి ఆయన విముక్తుల్ని చేశాడు. దేవుడు తన ముఖాన్ని తిప్పేసుకోవడం తాత్కాలికమే. యేసు అగాధంలో నుంచి మొర్రపెడితే ఆయన విన్నాడు.

25. మహా సమాజములో నిన్నుగూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారియెదుట నా మ్రొక్కుబడులు చెల్లించెదను.

యేసు ప్రభువు శారీరకంగా ఈ లోకంలో ఒక సంఘ సమూహంలో ఉండకపోయినప్పటికీ విశ్వాసుల సభల్లో ఆత్మరూపంలో నెలకొని ఉంటాడు (మత్తయి 18:20). వారి స్తుతులతో ఆయన స్తుతి కూడా కలిసి దేవుని సింహాసనాన్ని చేరుతుంది. పరలోకంలోని మహా సమూహంలో ఆయన స్తుతులు వినబడుతాయి (హెబ్రీయులకు 12:22-24). “మొక్కుబళ్ళు”– క్రీస్తు చేసిన మొక్కుబళ్ళు ఏమిటి? మనుషులతో దేవుడు చేసుకొన్న క్రొత్త ఒడంబడిక అంతా మంచివాటిని గురించిన వాగ్దానాలతో నిండినది. ఈ ఒడంబడికలో మధ్యవర్తి క్రీస్తే. అంతే కాక తండ్రి చేసిన వాగ్దానాలను సుస్థిరం చేసేందుకు ఆయన దేవుని సేవకుడయ్యాడు (రోమీయులకు 15:8). దేవుని కుమారుడుగా మనుషుల ముక్తి ప్రదాతగా ఆ వాగ్దానాలన్నీ ఆయన వాగ్దానాలే. ఆయన వాటిని తు చ తప్పక నెరవేరుస్తాడు.

26. దీనులు భోజనముచేసి తృప్తిపొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను స్తుతించెదరు మీ హృదయములు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రదుకును.

“సుష్టుగా”– పరలోకం నుంచి వచ్చిన ఆహారమైన యేసుప్రభువులో సాత్వికం, వినయం గలవారు గొప్ప సంతృప్తిని అనుభవిస్తారు. గర్విష్ఠులకు దేనిలోనూ తృప్తి ఉండదు. దేవుని సన్నిధికి చేరేందుకు యేసు సరికొత్త సజీవ మార్గాన్ని తెరిచాడు (హెబ్రీయులకు 10:19-20). క్రీస్తు ద్వారా నిజంగా దేవుణ్ణి వెతికేవారంతా చివరికి ఆయన్ను స్తుతిస్తూ అనంత యుగాలకు జీవిస్తూ ఉంటారు.

27. భూదిగంతముల నివాసులందరు జ్ఞాపకము చేసికొని యెహోవాతట్టు తిరిగెదరు అన్యజనుల వంశస్థులందరు నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేసెదరు

సిలువపై క్రీస్తు చేసిన పనివల్ల కలిగిన ఫలితమిదే (కీర్తనల గ్రంథము 2:8; కీర్తనల గ్రంథము 86:9; మత్తయి 28:19; ప్రకటన గ్రంథం 7:9-10).

28. రాజ్యము యెహోవాదే అన్యజనులలో ఏలువాడు ఆయనే.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

కీర్తనల గ్రంథము 47:7-8; మత్తయి 28:18. దేవుడు చేద్దామని నిశ్చయించుకున్నదాన్ని జరిగించేందుకు ఆయనకు అధికారం, శక్తి ఉన్నాయి. తప్పక జరిగిస్తాడు.

29. భూమిమీద వర్థిల్లుచున్నవారందరు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు నమస్కారము చేసెదరుతమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సన్నిధిని మోకరించెదరు

క్రీస్తులో అందరికీ చాలినంత ఆహారం ఉంది. ధనికులు, అధికారం ఉన్నవారు కూడా వినయం కలిగి తలవంచితే ఆ ఆహారాన్ని పుచ్చుకోగలరు. చివరికి ఆయన ఎదుట ప్రతి మోకాలూ వంగవలసిందే (యెషయా 45:22-24; యెషయా 49:7; ఫిలిప్పీయులకు 2:10).

30. ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవుతరమునకు ప్రభువునుగూర్చి వివరింతురు.

ఇప్పుడు ఆయన్ను నమ్మి సేవించే మనమంతా ఈ వచనంలోని భవిష్యద్వాక్కుకు రుజువుగా ఉన్నాం. ఆయనకు చెందే ఆరాధన, స్తుతి అంతం లేనిది.

31. వారు వచ్చిఆయన దీని చేసెనని పుట్టబోవు ప్రజలకు తెలియజేతురుఆయన నీతిని వారికి ప్రచురపరతురు.

అన్ని కాలాల్లోనూ దేవుని ప్రజలు ధ్యానించే శ్రేష్ఠమైన అంశాలు దేవుని నీతిన్యాయాలు, ఆయన మనుషులను నిర్దోషులుగా చేసే మార్గం, సిలువపై క్రీస్తు ముగించిన కార్యం. విశ్వాసులను దేవుడెన్నడూ చేయి విడిచిపెట్టకుండేలా ఆయన క్రీస్తు చేతిని విడిచిపెట్టడం జరిగినట్టు ఈ కీర్తనలో మనం చూస్తాం. మనం ధూళిలో నుంచి లేవనెత్తబడి మరిక ఎన్నడూ చావకుండేలా ఆయన మరణ ధూళి పాలయ్యాడు. మనం శాశ్వత విడుదల పొందగలిగేలా ఆయన సింహం నోట చిక్కాడు. ఆయన్ను గనుక మనం నిరాకరిస్తే మనకు శాశ్వతంగా కలిగేవి విడిచిపెట్టడం, సింహం నోరు, మరణమే.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.