Matthew - మత్తయి సువార్త 22 | View All

1. యేసు వారికుత్తరమిచ్చుచు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లనెను.

2. పరలోకరాజ్యము, తన కుమారునికి పెండ్లి విందుచేసిన యొక రాజును పోలియున్నది.

3. ఆ పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రప్పించుటకు అతడు తనదాసు లను పంపినప్పుడు వారు రానొల్లక పోయిరి.

4. కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరచియున్నాను; ఎద్దు లును క్రొవ్విన పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిద్ధ ముగా ఉన్నది; పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులను పంపెను గాని

5. వారు లక్ష్యము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన వర్తకమునకును వెళ్లిరి.

6. తక్కినవారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరచి చంపిరి.

7. కాబట్టి రాజు కోపపడి తన దండ్లను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి పట్టణము తగలబెట్టించెను.

8. అప్పుడతడు పెండ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది గాని పిలువబడినవారు పాత్రులు కారు.

9. గనుక రాజమార్గములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండ్లి విందుకు పిలువుడని తన దాసులతో చెప్పెను.

10. ఆ దాసులు రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డ వారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడినవారి నందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచ్చినవారితో ఆ పెండ్లి శాల నిండెను.

11. రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి, అక్కడ పెండ్లివస్త్రము ధరించుకొనని యొకని చూచి

12. స్నేహితుడా,పెండ్లి వస్త్రములేక ఇక్కడి కేలాగు వచ్చితి వని అడుగగా వాడు మౌనియై యుండెను.

13. అంతట రాజు వీని కాళ్లు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెప్పెను.

14. కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు, ఏర్పరచబడినవారు కొందరే అని చెప్పెను.

15. అప్పుడు పరిసయ్యులు వెళ్లి, మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలెనని ఆలోచనచేయుచు

16. బోధకుడా,నీవు సత్యవంతుడవై యుండి, దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు, నీవు ఎవనిని లక్ష్యపెట్టవనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము.

17. నీకేమి తోచుచున్నది? కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా? కాదా? మాతో చెప్పుమని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిష్యులను ఆయనయొద్దకు పంపిరి.

18. యేసు వారి చెడు తన మెరిగి వేషధారులారా, నన్నెందుకు శోధించు చున్నారు?
1 సమూయేలు 16:7

19. పన్నురూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెప్పగా వారాయనయొద్దకు ఒక దేనారము1 తెచ్చిరి.

20. అప్పుడాయన ఈ రూపమును పైవ్రాతయు ఎవరివని వారినడుగగా వారుకైసరువనిరి.

21. అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెల్లించు డని వారితో చెప్పెను.

22. వారీమాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయనను విడిచి వెళ్లి పోయిరి.
యెషయా 52:14

23. పునరుత్థానములేదని చెప్పెడి సద్దూకయ్యులు ఆ దినమున ఆయనయొద్దకు వచ్చి
యెషయా 52:14

24. బోధకుడా, ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లిచేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయ వలెనని మోషే చెప్పెను;
ఆదికాండము 38:8, ద్వితీయోపదేశకాండము 25:5

25. మాలో ఏడుగురు సహోదరులుండిరి; మొదటివాడు పెండ్లిచేసికొని చనిపోయెను; అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భార్యను తీసికొనెను.

26. రెండవ వాడును మూడవ వాడును ఏడవ వానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి చనిపోయిరి.

27. అందరి వెనుక ఆ స్త్రీయు చనిపోయెను.

28. పునరుత్థాన మందు ఈ యేడుగురిలో ఆమె ఎవనికి భార్యగా ఉండును? ఆమె వీరందరికిని భార్యగా ఉండెను గదా అని ఆయనను అడిగిరి.

29. అందుకు యేసులేఖనములనుగాని దేవుని శక్తినిగాని ఎరుగక మీరు పొరబడుచున్నారు.

30. పునరుత్థానమందు ఎవరును పెండ్లిచేసికొనరు, పెండ్లి కియ్య బడరు; వారు పరలోకమందున్న దూతలవలె ఉందురు.

31. మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చినేను అబ్రాహాము దేవు డను, ఇస్సాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యున్నానని దేవుడు మీతో చెప్పినమాట మీరు చదువలేదా?

32. ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 3:6, నిర్గమకాండము 3:16

33. జనులది విని ఆయన బోధ కాశ్చర్యపడిరి.

34. ఆయన సద్దూకయ్యుల నోరు మూయించెనని పరి సయ్యులు విని కూడివచ్చిరి.

35. వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రో పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు

36. బోధకుడా, ధర్మ శాస్త్రములో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగెను.

37. అందు కాయననీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింప వలెననునదియే.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5, యెహోషువ 22:5

38. ఇది ముఖ్య మైనదియు మొదటిదియునైన ఆజ్ఞ.

39. నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెనను రెండవ ఆజ్ఞయు దానివంటిదే.
లేవీయకాండము 19:18

40. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మ శాస్త్రమంతటికిని ప్రవక్తలకును ఆధారమై యున్నవని అతనితో చెప్పెను.

41. ఒకప్పుడు పరిసయ్యులు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి

42. క్రీస్తునుగూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెప్పిరి.

43. అందుకాయనఆలా గైతే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదముల క్రింద ఉంచువరకు
2 సమూయేలు 23:2

44. నీవు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుమని ప్రభువునా ప్రభువుతో చెప్పెను అని దావీదు ఆయనను ప్రభువని ఆత్మవలన ఏల చెప్పు చున్నాడు?
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

45. దావీదు ఆయనను ప్రభువని చెప్పినయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి కుమారుడగునని వారినడుగగా

46. ఎవడును మారుమాట చెప్పలేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును ఆయనను ఒక ప్రశ్నయు అడుగ తెగింపలేదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
22:1-7 ఈ ఉపమానం ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రకు రూపకాలంకారం. రాజు దేవునికి సాదృశ్యం; కుమారుడు యేసు; దాసులు ప్రవక్తలు, బహుశా యేసు శిష్యులు; పెండ్లి విందు మెస్సీయ పాలన ఆరంభంలో యూదులు తాముకూడా పాల్గొంటామని ఆశించే గొప్ప మెస్సీయ విందును సూచిస్తుంది. సేవకులు దాసులను తృణీకరించి, హింసించి, చంపడం పా.ని. ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తలను తిరస్కరించడానికి సాదృశ్యం. పట్టణము నాశనం చేయబడడం, తన కుమారుని ఘనపరచడానికి తిరస్కరించిన వారిపై దేవుని తీర్పు. ఈ నాశనము, వ. 13లో వర్ణించిన శిక్షలాగా, నిత్యశిక్షను సూచిస్తుండవచ్చు, కానీ - క్రీ.శ. 70లో జరిగిన యెరూషలేము నాశనానికి కూడా ఒక సూచన కావచ్చు.

22:8-12 విందుకు వచ్చినవారు అయోగ్యులైనప్పటికీ రాజ్యములోనికి ఆహ్వానించబడిన యేసు శిష్యులను సూచిస్తున్నారు. పెండ్లి వస్త్రములు ధరించుకొననివాడు అబద్దపు శిష్యుని సూచిస్తున్నాడు (7:15-23). అతడు రావడం మొదట కుమారుని ఘనపరచడానికి అన్నట్లు కనిపించినా పెండ్లి వస్త్రాలు ధరించడానికి అతడు నిరాకరించడం కుమారునికి అవమానం. అలాగే అనేకమంది అబద్దపు శిష్యులు ఆయనను “ప్రభువా" అని పిలవడం ఆయనను ఘనపరుస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది కాని, వారిలో నిజవిశ్వాసం, మారుమనస్సు లేకపోవడం ఆయనకు వేదనకరంగా ఉంటుంది.

22:13-14 అతిథిని శిక్షించడం గురించి 8:12 నోట్సు చూడండి. దేవుని రాజ్యమునకు అనేకమంది పిలువబడినారు. కానీ ఎవరైతే మారుమనస్సు పొంది, కుమారుని ఘనపరుస్తారో వారే లోనికి ప్రవేశించడానికి ఏర్పరచబడినవారు. 

22:15-17 ప్రశ్న యేసును పట్టుకోవడానికి వేసిన వల. అవునని చెపితే, రోమీయులు ఆక్రమించుకోవడాన్ని యేసు సమర్థించినట్లవుతుంది. కాదంటే ఆయన రోమాకు విరుద్ధంగా కుట్ర చేసినట్లవుతుంది. హేరోదీయులను మత్తయి ఇక్కడ మాత్రమే ప్రస్తావించాడు. వారి గురించి తెలిసింది చాలా తక్కువ. వారు రోమీయ అధిపతుల పాలనకన్నా, హేరోదు వంశస్తుల పాలనను ఇష్టపడిన యూదులు కావచ్చు.

22:18 వేషధారులను గురించి, 6:2-4 నోట్సు చూడండి. 22:19 దీనికి సమాంతరంగా మార్కు లూకాల్లో ఉన్న లేఖనాలు కూడా, ఆ నాణెము దేనారము అని సూచిస్తున్నాయి (వ.20-22; 20:1-7 నోట్సు చూడండి), కానీ మత్తయి "పన్నురూక" (ప్రభుత్వ నాణెము, గ్రీకు. నోమిస్మా) అనే నిర్దిష్ట పదం వాడాడు. అతడు పన్నులు వసూలు చేసేవాడు అనే అతని నేపథ్యాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుండవచ్చు.

22:20-22 దేనారము రోమీయుల వెండి నాణెము.. దానిపై తిబెరియ చక్రవర్తి చిత్రం చెక్కబడి వుండేది. లాటిన్లో “దైవ ఔగుస్తు కుమారుడైన కైసరు తిబెరియ” అనే ప్రాత, ఒక దేవత చిత్రం, రోమీయ ప్రధానయాజకుని సంతకపు అక్షరాలు చెక్కేవారు. అలా ఆ నాణేలు చక్రవర్తుల, అన్యదేవతల ఆరాధనను ప్రకటించేవాటితో నిండివుండేవి. యూదులు వాటిని విగ్రహారాధ నకు సంబంధించినవిగా భావించేవారు. రోమీయులకు పన్ను కట్టడాన్ని యేసు ఆమోదించాడు. అయితే నాణేలపై ఎవరి రూపము ఉందో, చివరకు అవి వారికే చెందుతాయి అని యేసు అన్నాడు. అంటే దాని అర్థం. ఒక వ్యక్తి అతనికి కలిగివున్న దానంతటితోపాటు దేవునికే చెందుతాడు, ఎందుకంటే అతడు దేవుని పోలికను, స్వరూపాన్ని కలిగివున్నాడు (ఆది. 1:26-27).

22:23 భౌతికమరణం తర్వాత మానవులు ఉనికిలో ఉండరు.. అని సద్దూకయ్యులు నమ్మేవారు (అపొ.కా.23:6-8),

22:24-28. పునరుత్థాన సిద్ధాంతాన్ని తప్పు అని. నిరూపించడానికి, సద్దూ కయ్యులు "మరిది ధర్మము" (ఒకడు బిడ్డలు లేకుండా చనిపోతే, అతని సోదరుడు తన వదినను వివాహం చేసుకొనే నియమం, ద్వితీ 25:5)ను నివేదిం చారు. అనేకమంది మొదటి శతాబ్దపు యూదులు బహుభార్యాత్వాన్ని అవలం బించినా, వారు సాధారణంగా బహుభర్తృత్వాన్ని (ఒక స్త్రీ ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది భర్తలను కలిగి వుండడం) తృణీకరించారు. అయితే ఇక్కడ పునరుత్థాన సిద్ధాంతాన్ని తృణీకరించమనీ లేదా బహుభర్తృత్వాన్ని చట్టబద్ధంగా అంగీకరించ మనీ సదూకయ్యులు యేసును బలవంతపెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. 

22:29-33 పునరుత్థానులైనవారు, దూతలవలె, వివాహం చేసుకోరు. ఎందు కంటే వారు శాశ్వతకాలం ఉంటారు కాబట్టి ప్రత్యుత్పత్తి చేయనక్కరలేదు. ఇది సదూకయ్యులు వివరించిన సందిగ్ధత తప్పు అని చూపుతుంది. సదూకయ్యులు కేవలం పంచకాండాలను. (ఆదికాండం నుండి ద్వితీయోపదేశకాండం) మాత్రమే లేఖనాలుగా అంగీకరించేవారు. కాబట్టి వారు పునరుత్థాన లేఖనాలైన యెషయా 26:19; దాని 12:2 వంటివాటిని తిరస్కరించేవారు. పునరుత్థానం విషయమై వారిని ఒప్పించడానికి, వారు గౌరవించే గ్రంథాలనుండే వారికి యేసు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆయన నిర్గమ 3:6, 15-16 పేర్కొన్నాడు. అక్కడ దేవుడు మోషేతో మండుచున్న పొదలోనుండి మాట్లాడుతూ, మరణించిన పితరులను వారు ఇంకా జీవించివున్నట్లుగానే సంబోధించిన వైనాన్ని సూచించాడు. అంటే "నేను అబ్రాహాముకు దేవునిగా ఉండేవాణ్ణి" అని కాకుండా నేను అబ్రాహాము దేవుడను అని చెప్పాడు. 

22:34-39 ద్వితీ 6:4-5ను షెమా" అని పిలిచేవారు. నమ్మకస్తులైన యూదులు ఈ మాటలను రోజులో అనేకసార్లు ఉచ్చరించేవారు.

22:40 ద్వితీ 6:4; లేవీ 19:18లు, లేఖనాల్లోని దేవుని ఆజ్ఞల సారాన్ని సంక్షిప్తపరచి, దేవుణ్ణి, తోటివారిని ప్రేమించమని క్లుప్తీకరిస్తున్నాయి (మత్తయి 5:43-47) 22:41-42 తన శత్రువులచేత అనేకసార్లు మరలా మరలా ప్రశ్నింపబడి (వ.17,23-28,34-36), యేసు తన ప్రశ్నతో వారిని చిక్కులో పెట్టాడు . "కుమారుడు" అనే మాట ప్రాచీన గ్రీకు, హెబ్రీ భాషలలో మగ సంతానాన్ని గురించి చెప్పడానికి వాడేవారు. అనేక పా.ని. ప్రవచనాలను బట్టి, క్రీస్తు దావీదు సంతానముగా వస్తాడని భావించేవారు (1:1 నోట్సు చూడండి).

22:43-46 దావీదు ప్రభువుకి (గ్రీకు. "కురియోస్"ని హెబ్రీ. “అడోన్") యెహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞను కీర్తన 110:1 వర్ణిస్తుంది. “ప్రభువు" అనే పదం అధికారం ఉన్న పేరు లేక, క్రీస్తును దావీదు సంతానంగా మాత్రమే కాక దావీదుకంటే అధికుడైన దేవుడు " అని సూచిస్తుంది. కీర్తన 110:1-4, పా.ని.లోని ఏ ఇతర వాక్యభాగంకన్నా. ఎక్కువసార్లు కొ.ని.లో పేర్కొనబడిన వాక్యభాగం.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |