Haggai - హగ్గయి 1 | View All

1. రాజైన దర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్సరము ఆరవ నెల మొదటి దినమున ప్రవక్తయగు హగ్గయి ద్వారా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయల్తీయేలు కుమారుడునైన జెరుబ్బాబెలుకును ప్రధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువకును యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చున దేమనగా

2. సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిర మును కట్టించుటకు సమయమింక రాలేదని యీ జనులు చెప్పుచున్నారే.

3. అందుకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై ప్రవక్తయగు హగ్గయిద్వారా సెలవిచ్చినదేమనగా

4. ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండ్లలో నిసించుటకు ఇది సమయమా?

5. కాబట్టి సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ ప్రవర్తననుగూర్చి ఆలోచించుకొనుడి.

6. మీరు విస్తారముగా విత్తినను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము చేయుచున్నను ఆకలి తీరకయున్నది, పానము చేయుచున్నను దాహము తీరకయున్నది, బట్టలు కప్పు కొనుచున్నను చలి ఆగకున్నది, పనివారు కష్టముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉన్నది.

7. కాగా సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ ప్రవర్తననుగూర్చి ఆలోచించుకొనుడి.

8. పర్వతములెక్కి మ్రాను తీసికొని వచ్చి మీరు ఈ మందిరమును కట్టించినయెడల దానియందు నేను సంతోషించి నన్ను ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

9. విస్తారముగా కావలెనని మీరు ఎదురు చూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొట్టితిని; ఎందు చేతనని యెహోవా అడుగుచున్నాడు. నా మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండ్లు కట్టుకొను టకు త్వరపడుటచేతనే గదా.

10. కాబట్టి మిమ్మునుబట్టి ఆకాశపుమంచు కురువకయున్నది, భూమి పండక యున్నది.

11. నేను భూమికిని పర్వతములకును అనావృష్టి కలుగజేసి, ధాన్యము విషయములోను ద్రాక్షారసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమస్తము విషయములోను మనుష్యుల విషయములోను పశువుల విషయములోను చేతిపనులన్నిటి విషయములోను క్షామము పుట్టించియున్నాను.

12. షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును ప్రధానయాజకుడునగు యెహోషు వయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా ప్రవక్త యైన హగ్గయిని పంపించి, తెలియజేసిన వార్త విని యెహోవాయందు భయభక్తులు పూనిరి.

13. అప్పుడు యెహోవా దూతయైన హగ్గయి యెహోవా తెలియ జేసిన వార్తనుబట్టి జనులకు ప్రకటించినదేమనగానేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 28:20

14. యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలుయొక్క మనస్సును, ప్రధాన యాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనస్సును,శేషించిన జనులందరి మనస్సును ప్రేరేపింపగా

15. వారు కూడివచ్చి, రాజైన దర్యావేషుయొక్క యేలుబడి యందు రెండవ సంవత్సరము ఆరవ నెల యిరువది నాలు గవ దినమున సైన్యములకు అధిపతియగు తమ దేవుని మందిరపు పనిచేయ మొదలుపెట్టిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 ఇక్కడ దర్యావేషు అని పేర్కొన్న రాజు క్రీ.పూ. 522-486 మధ్య పాలించిన మొదటి దర్యావేషు. ఇతడు మాదీయుడైన దర్యావేషు (దాని 5:31; 6:1,6,9) గాని రెండవ దర్యావేషు నోతు (నెహెమ్యా 12:22). గాని కాదు. జెరుబ్బాబెలును యూదా దేశము మీద అధికారి అని పేర్కొన్నారు, ఎందుకంటే పర్షియా అధికారంలో యూదా దేశానికి (హెబ్రీ. యెహూద్) హెబ్రీ రాజు లేడు. అతని తండ్రి షయలీయేలు దావీదు కుమారుడైన యెహోయాకీను కుమారుడు (1దిన 3:17). నాయకులుగా జెరుబ్బాబెలు, ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువ (1దిన 6:14-15; ఎజ్రా 3:2) ప్రజలను నడిపించే బాధ్యత నిర్వర్తించారు కాబట్టి యెహోవా వాక్కు వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రత్యక్షమయ్యింది. అది క్రీ.పూ 520 సంవత్సరం ఆగస్టు 29 వ తేదీ. 

1:2. దేవుణ్ణి సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని హగ్గయిలో (14 సార్లు) పేర్కొన్నారు. ఈ బిరుదు పరలోక సైన్యాలకు అధిపతియైన దైవికయోధునిగా దేవుణ్ణి సూచిస్తుంది. ఆ విధంగా ఆయన సర్వశక్తిమంతుడనీ, పరలోకపు ప్రచండ సైన్యాలను నడిపించేవాడనీ అది సూచిస్తుంది. (2రాజులు 6:16-17). ఆయన సార్వభౌముడు కాబట్టి దేవాలయాన్ని పునర్నిర్మించేలా నిరుత్సాహంలో మునిగి ఉన్న యెరూషలేము ప్రజలకు సహాయం చేయగలడు. దేవుని మందిరం కట్టించడానికి సమయమింక రాలేదని ప్రజలు చెప్పుకుంటున్నారు. నిజానికి సమయం కఠినంగానే ఉంది, వ్యతిరేకత బాగా ఉంది. అయినా ప్రజలు తన పని కొనసాగించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. 

1:3-4 సరంబీ (నగిషీ చేసిన చెక్కలతో) వేసిన ఇండ్లు అనే మాట జెరుబ్బాబెలు, యెహోషువలకు చెందిన ఉన్నత ఆదాయ వర్గాల ఇళ్ళను సూచిస్తుంది. వారి ఇళ్ళల్లో అందవికారమైన గతుకు రాళ్ళను ఖరీదైన నగిషీ చేసిన కలపతో కప్పారు (ఇది 1రాజులు 7:3,7 లో పేర్కొన్న సొలొమోను రాజమందిరాన్ని పోలి వుంది). ఈ నాయకులు దేవుని మందిరానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, వారి ఇళ్ళకోసం ఎందుకంత విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడుతున్నారు? 

1:5 "మీ ప్రవర్తనను గూర్చి ఆలోచించుకొనుడి," అనే మాట, ప్రజలు తమ నిర్ణయాల గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలనీ, వీటివలన తమ ప్రాధాన్యతలు ఎలావున్నాయో గమనించాలని దేవుడు ఇస్తున్న పిలుపు. వారు సులభమైన మార్గం ఎంచుకుంటారా, లేక దేవుని మార్గం అనుసరిస్తారా? 

1:6 "మీరు విస్తారముగా విత్తినను కొంచెమే పండెను" అనే మాటలు, దేవుడు ఆ వారి చేతిపనులను ఆశీర్వదించలేదని సూచిస్తున్నాయి. ప్రజలు తమకు కావలసింది పొందకపోవడం వెనుక ఖచ్చితంగా ఒక వేదాంతపరమైన కారణం ఉండివుంటుంది. 

1:7 వ.5లో చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ పునరావృతం అయ్యా యి. ఇది 2:18లో మళ్ళీ పేర్కొనడం గమనించండి. 

1:8 తన ప్రజలు ముందుగా తన మందిరమును కట్టించాలనీ, దేవుని ఆరాధనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనీ దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఎవరేం చేసినా, దాని ద్వారా దేవుడు సంతోషించాలి, ఆయనకు ఘనత కలగాలి. ఈ రెండు విషయాలు ఆచరణాత్మక వేదాంత ప్రమాణాలు, వీటిలో తాము ఏ విధంగా వున్నామో ప్రజలు తమనుతాము బేరీజు వేసుకోవాలి. జీవితంలో వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. యేసు తాను చేసిన ప్రతిదానిలో దేవుణ్ణి సంతోషపరచాడు. ఆ విషయంలో మనకు ఒక మాదిరిని ఏర్పాటుచేశాడు (యోహాను 8:29). ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన కారణం తండ్రిని ఘనపరచడానికే (యోహాను 12:27-28; 17:1,4). 

1:9 నేను దానిని చెదరగొట్టితిని అనే మాటను బట్టి 6 వచనంలో పేర్కొన్న విధంగా ప్రజలకు అవసరమైనన్ని వనరులు ఎందుకు లభించడం లేదో అర్థమవుతుంది. వారి ప్రయత్నాలను ఆశీర్వదించకుండా, వారి ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయకుండా దేవుడు వారిని ఉద్దేశపూర్వకంగా విసికించాడు. పైగా అగ్నిలాంటి ఆయన ఊపిరి దాదాపు సమసాన్ని దహించివేసింది. దేవుడు తీర్పు తీర్చే వైఖరితో ఎందుకిలా వ్యవహరిస్తున్నాడు అని ఎవరికైనా ప్రశ్న తలెత్తవచ్చు. అయితే ఆయనను ఘనపరచని వారిపై మరింత త్వరగా ఎందుకు తీర్పు తీర్చడు అని అడిగితే బాగుంటుంది. ప్రతివారు తమ స్వంత ఇండ్లు కట్టుకొనుటకు త్వరపడుచున్నారు కాబట్టి దేవుని మందిరం పాడై ఉంది. 

1:10 ద్వితీ 28:38-39లో పేర్కొన్న నిబంధన శాపాలను గమనిస్తే, దేవుని నిబంధనా జనులు ఆయన్ని ప్రేమించకుండా, ఆరాధించకుండా జీవిస్తే, దేవుడు వారి పంటలను ఆశీర్వదించడనీ, వారికి వర్షం పంపించడనీ తెలుస్తుంది (ద్వితీ 28:23-24). ఆ విధంగా ఈ సమస్యలు మిమ్మును బట్టే కలిగాయి; మీకిలా జరగడానికి మీరే కారకులు.

1:11 నేను క్షామము పుట్టించి యున్నాను అనేది ఈ కరవుకు దేవుడే వ్యక్తిగతంగా బాధ్యుడని సూచిస్తుంది. (వ.9 పోల్చండి)

1:12 దానికి స్పందనగా జనులందరును... యెహోవా మాటలు ఆలకించి... యెహోవాయందు భయభక్తులు పూనిరి. నాయకులు దేవునికి “విధేయత" చూపినప్పుడు ప్రజలు వారి మాదిరిని అనుసరించారు. దేవునికి భయపడి ఆయన్ని గౌరవించినప్పుడే ఎవరైనా దేవునికి విధేయత చూపగలరు; అలా చేసినప్పుడే ఒక వ్యక్తి దేవునికి ప్రథమస్థానం ఇచ్చి, ఆయనను మహిమ పరచడానికి తీర్మానించుకుంటాడు.. 

1:13 ప్రవక్త ప్రధానంగా దేవుని పక్షంగా మాట్లాడే దేవుని దూత. అతడు ఇతర బాధ్యతలకంటే మిన్నగా దేవుడు తనకు వెల్లడించిన వేదాంత సత్యాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తాడు. నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను అనేది, దేవుడు తన ప్రజలకు అనుగ్రహించిన ప్రాథమిక వాగ్దానం (2:4 పోల్చి చూడండి). కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు కఠినంగా ఉండవచ్చు. అయితే దేవుడు తాను ప్రేమించే ప్రజల గురించి శ్రద్ధ తీసుకోడానికి ఎల్లప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.

1:14 నాయకులు, ప్రజలు స్పందించేలా దేవుడు వారి మనస్సును
ప్రేరేపించాడు. దేవుడు తన ప్రజల హృదయాల్లో మారుమనసు కలిగించి, పాపాన్ని ఒప్పింపజేసినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక రూపాంతరం కలుగుతుంది, అది వారిని విశ్వాసంతో పని చేయడానికి బలపరుస్తుంది. 

1:15 రాజైన దర్యావేషు యొక్క ఏలుబడి యందు రెండవ సంవత్సరము అనే మాట 2:1కి సంబంధించింది (1:1, 2:10లో తేదీలు నెల సంవత్సరంతో సహా పేర్కొన్నారు). అయితే 2:1, 2:20లో సంవత్సరం పేర్కొనలేదు, ఇది తేదీ గుర్తించడానికి అంగీకారయోగ్యమైన లఘువిధానం. హగ్గయి మొదటి ప్రవచనం చెప్పిన 23 రోజులు తరవాత - అంటే క్రీ.పూ. 520 సంవత్సరం సెప్టెంబరు నెల 21 తేదీన - ప్రజలు మందిరపు పని ప్రారంభించారు. 


Shortcut Links
హగ్గయి - Haggai : 1 | 2 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |