Ecclesiastes - ప్రసంగి 11 | View All

1. నీ ఆహారమును నీళ్లమీద వేయుము,చాలా దినము లైన తరువాత అది నీకు కనబడును.

2. ఏడుగురికిని ఎనమండు గురికిని భాగము పంచిపెట్టుము, భూమిమీద ఏమి కీడు జరుగునో నీవెరుగవు.

3. మేఘములు వర్షముతో నిండి యుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మ్రాను దక్షిణముగా పడినను ఉత్తరముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును.

4. గాలిని గురుతు పట్టువాడు విత్తడు, మేఘములను కనిపెట్టువాడు కోయడు.

5. చూలాలి గర్బ éమందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే త్రోవను వచ్చునో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమస్తమును జరిగించు దేవుని క్రియలను నీవెరుగవు.
యోహాను 3:8

6. ఉదయమందు విత్తనమును విత్తుము, అస్తమయమందును నీ చేయి వెనుక తియ్యక విత్తుము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో నీ వెరుగవు.

7. వెలుగు మనోహరమైనది, సూర్యుని చూచుట కన్నుల కింపుగా నున్నది.

8. ఒకడు చాలా సంవత్సరములు బ్రదికినయెడల చీకటిగల దినములు అనేకములు వచ్చునని యెరిగియుండి తాను బ్రదుకుదినములన్నియు సంతోష ముగా ఉండవలెను, రాబోవునదంతయు వ్యర్థము.

9. ¸యౌవనుడా, నీ ¸యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ ¸యౌవనకాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండ నిమ్ము, నీ కోరికచొప్పునను నీ దృష్టియొక్క యిష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపుము; అయితే వీటన్నిటి నిబట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపక ముంచుకొనుము;

10. లేతవయస్సును నడిప్రాయమును గతించిపోవునవి గనుక నీహృదయములోనుండి వ్యాకులమును తొలగించుకొనుము, నీ దేహమును చెరుపుదాని తొలగించుకొనుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
11:1-6 ఈ విభాగం డబ్బుకు సంబంధించి భద్రతనివ్వగల పెట్టుబడి మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతున్నది. బైబిల్ లో ఇలాంటి ఉపదేశాలుండడం కొంత విచిత్రంగా కనబడుతున్నా, సామెతలు గ్రంథంలో తెలివైన చర్యలద్వారా పేదరికం లేకుండా చేయడమెలాగో సలహాలున్నాయి. సుఖప్రదంగా జీవించడానికి మనలో చాలా మందికి కొంతమేరకు ధనసమృద్ధి అవసరమే, ఇక్కడున్న సలహా ప్రాచీనకాలం నాటి పాఠకులకూ ఆధునిక కాలంలోని పాఠకులకూ, ఇరువురికీ విలువైనదే. 

11:1-2 ఈ వచనాలు డబ్బు లావాదేవీల్లో పెట్టుబడుల గురించి చెప్తున్నాయి తప్ప దానమివ్వడం గురించి కాదు. నీ ఆహారమును నీళ్లమీద వేయుము అనే మాటలు ఇతర దేశాలతో జరిగే వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడాన్ని సూచిస్తున్నాయి (1రాజులు 9:26-27). చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు కనబడును QR అనే మాటలు అటువంటి పెట్టుబడుల నుండి వచ్చే రాబడిని సూచిస్తున్నాయి. ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని అనే మాటలు మన పెట్టుబడుల్ని ఒకే చోట కాక పలు చోట్ల పెట్టడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. 

11:3-5 ఈ వచనాలు పెట్టుబడుల్ని పలు చోట్ల పెట్టడానికున్న కారణాన్ని మరింతగా విశదీకరించాయి. ఏం జరగనున్నదో ఎవరికీ తెలియదు. అందుచేత దేనికైనా సరే, సిద్ధపడి ఉండడం మంచిది. మరీ ముఖ్యంగా వ.3 జరగబోయేదాన్ని సూచించే కొన్ని సంకేతాలున్నాయని తెలియజేస్తుంది. తుపాను వస్తుందని నల్లని మేఘములు హామీ ఇవ్వకపోయినా రావచ్చని సూచిస్తాయి. కొన్ని ధోరణులు అలాగే ఉండిపోతాయి. కూలిపోయిన చెట్టు పడిన చోటనే ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా, ఏం జరగనున్నదోననే చింతతో మాటిమాటికీ సూచనల కోసం చూసేవారుంటారు. విజయం తథ్యమని నిశ్చయంగా తెలిసేవరకు ఏ పనీ చేయనివారు ఎన్నటికీ దేనినీ చేయలేరని వ.4 చెప్తుంది. విశ్వాన్ని నడిపించే ప్రక్రియల గురించి మనకు కొంచెమే తెలుసని వ.5 చెప్తుంది. వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి, గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదల గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం మన తెలివికి మించిన పని. అందుచేత, ఏవైనా పెట్టుబడులు పెట్టేముందు భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో ఖచ్చితమైన సమాచారం కావాలి అని ఆశించకూడదు. 

11:6 సౌభాగ్యాన్ని సాధించడం కోసం చివరి సలహా: మనం చేసే పనుల్లో కనీసం ఒకటైనా ఫలిస్తుంది అనే ఎదురుచూపుతో కష్టపడి పనిచేయాలి.

11:7-12:7 మనం మర్త్యులం, మన కాలం కొద్దిది, మన క్రియలన్నీ గతించిపోయేవి కాబట్టి మన జీవితాల్ని తగిన విధంగా జీవించాలనే దానిమీద ప్రసంగి గ్రంథం ప్రధానంగా దృష్టిని కేంద్రీకరించింది. ప్రసంగి లోని చివరి ప్రధాన భాగమైన ఈ వాక్యభాగంలో మనకున్న సమయాన్ని ఎలా గడపాలో తెలిపే అత్యావశ్యకమైన పరిష్కారాల గురించి సమీక్ష కనబడుతుంది. ఈ ముగింపులోని రెండు పరిష్కారాలు: సూర్యుడి కింద మన రోజుల్ని సంతోషంగా గడపడం, దేవునికి భయపడడం. 

11:7-8 బైబిల్ లో చాలా చోట్ల వెలుగును జీవంతో, చీకటిని మరణంతో పోల్చి చెప్పడం జరిగింది. వెలుగు సుందరమైంది. అయితే వెలుగు మనోహరమైనది అనే మాటల్లోని ముఖ్యాంశం జీవం కలిగి ఉండడం మంచిదనే భావం. చీకటిగల దినములు అనేకములు వచ్చునని అనే మాటలు మరణానంతర జీవితముందనే భావనను తిరస్కరించడంలేదు, మరణానికి, శరీర పునరుత్థానానికి నడుమ ఉన్న కాలాన్ని సూటిగా సూచించడం లేదు. జీవితం క్లుప్తమైందనీ మరణం సుదీర్ఘమైందనీ మాత్రమే తెలియజెప్పే మాటలివి. రోజులు కొద్దివి, త్వరగా గతించేవి కాబట్టి సంతోషంగా గడపాలి. 
11:9-10 ఈ వచనాల్లోని రెండు సలహాలు ఒకదానితో ఒకటి విభేధిస్తున్న ట్టుగా ఉన్నాయి. మొదటిది, మనం జీవితాన్ని సంతోషంగా అనుభవించాలి, రెండవది, మనం దేవునికి భయపడాలి. ప్రమాదమేమిటంటే, కొంతమంది దేవునికి అసహ్యం కలిగించే క్రియలు చేస్తూ జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి క్రియలెవరు చేస్తారో వారు తమను తామే నాశనం చేసుకుంటూ జీవితంలో సంతోషం కోల్పోతున్నారు, దేవునికి దూరమవుతున్నారు. మరొకవైపు, దేవునిపట్ల సరికాని విధంగా భయపడుతూ మనుషులకు సంతోషాన్నిచ్చేది ఏదైనా సరే, చెడ్డదేనని అంటున్నారు. ఆవిధంగా వారు తమకు తాము సరియైన ఆనందాలను కూడా పోగొట్టుకుంటున్నారు యౌవనుడా అని సూటిగా సంబోధించడం ఎందుకంటే 12:1-7 వచనాల్లో వర్ణించినట్టుగా వృద్ధులు ఇప్పటికే మరణం యొక్క పిడికిలిలో ఉన్నారు కాబట్టి, వారు జీవితాన్ని అనుభవించే బలం ఉన్న దశను దాటిపోయారు. 


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |