Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 68 | View All

1. దేవుడు లేచును గాక ఆయన శత్రువులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను ద్వేషించువారు ఆయన సన్నిధినుండి పారి పోవుదురు గాక.

2. పొగ చెదరగొట్టబడునట్లు నీవు వారిని చెదరగొట్టుము అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు భక్తిహీనులు దేవుని సన్నిధికి కరగి నశించుదురు గాక.

3. నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు దేవుని సన్నిధిని ఉల్లసించుదురు గాక వారు మహదానందము పొందుదురు గాక

4. దేవునిగూర్చిపాడుడి ఆయన నామమునుబట్టి స్తోత్ర గానము చేయుడి వాహనమెక్కి అరణ్యములలో ప్రయాణముచేయు దేవునికొరకు ఒక రాజమార్గము చేయుడి యెహోవా అను ఆయన నామమునుబట్టి ఆయన సన్నిధిని ప్రహర్షించుడి.

5. తన పరిశుద్ధాలయమందుండు దేవుడు, తండ్రి లేని వారికి తండ్రియు విధవరాండ్రకు న్యాయకర్తయునై యున్నాడు

6. దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన బంధింపబడినవారిని విడిపించి వారిని వర్ధిల్ల జేయువాడు విశ్వాసఘాతకులు నిర్జలదేశమందు నివసించుదురు.

7. దేవా, నీవు నీ ప్రజలముందర బయలుదేరినప్పుడు అరణ్యములో నీవు ప్రయాణము చేసినప్పుడు (సెలా.)

8. భూమి వణకెను దేవుని సన్నిధిని అంతరిక్షము దిగ జారెను ఇశ్రాయేలు దేవుడగు దేవుని సన్నిధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను.
హెబ్రీయులకు 12:26

9. దేవా, నీ స్వాస్థ్యముమీద నీవు వర్షము సమృద్ధిగా కురిపించితివి అది అలసియుండగా నీవు దానిని బలపరచితివి.

10. నీ సమూహము దానిలో నివసించును దేవా, నీ అనుగ్రహముచేత దీనులకు సదుపాయము కలుగజేసితివి.

11. ప్రభువు మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు దానిని ప్రకటించు స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారు.

12. సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనును.

13. గొఱ్ఱెల దొడ్లమధ్యను మీరు పండుకొనగా గువ్వల రెక్కలు వెండితో కప్పబడినట్లున్నది వాటి యీకెల రెక్కలు పచ్చని బంగారుతో కప్ప బడినట్టున్నది.

14. సర్వశక్తుడు అక్కడ రాజులను చెదరగొట్టినప్పుడు సల్మోనుమీద హిమము కురిసినట్లాయెను.

15. బాషాను పర్వతము దేవపర్వతము బాషాను పర్వతము శిఖరములుగల పర్వతము.

16. శిఖరములుగల పర్వతములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొన్న కొండను మీరేల ఓరచూపులు చూచుచున్నారు? యెహోవా నిత్యము అందులోనే నివసించును.

17. దేవుని రథములు సహస్రములు సహస్రసహస్రములు ప్రభువు వాటిలో నున్నాడు సీనాయి పరిశుద్ధమైనట్టు ఆ కొండ పరిశుద్ధమాయెను.

18. నీవు ఆరోహణమైతివి పట్టబడినవారిని చెరపట్టుకొని పోతివి మనుష్యులచేత నీవు కానుకలు తీసికొనియున్నావు. యెహోవా అను దేవుడు అక్కడ నివసించునట్లు విశ్వాసఘాతకులచేత సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియున్నావు.
ఎఫెసీయులకు 4:8-11

19. ప్రభువు స్తుతినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము భరించుచున్నాడు దేవుడే మాకు రక్షణకర్తయై యున్నాడు.

20. దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణరక్షణ కలుగజేయు దేవుడై యున్నాడు మరణము తప్పించుట ప్రభువైన యెహోవా వశము.

21. దేవుడు నిశ్చయముగా తన శత్రువుల తలలు పగుల గొట్టును. మానక దోషములు చేయువారి వెండ్రుకలుగల నడి నెత్తిని ఆయన పగులగొట్టును.

22. ప్రభువు సెలవిచ్చినదేమనగా నేను బాషానులోనుండి వారిని రప్పించెదను అగాధ సముద్రములలోనుండి వారిని రప్పించెదను.

23. వారి రక్తములో నీవు నీ పాదము ముంచుదువు నీ శత్రువులు నీ కుక్కల నాలుకలకు భాగమగుదురు.

24. దేవా, నీ గమనమును పరిశుద్ధ స్థలమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని గమనమును వారు చూచి యున్నారు. చుట్టును కన్యకలు తంబురలు వాయించుచుండగా

25. కీర్తనలు పాడువారు ముందర నడచిరి. తంతివాద్యములు వాయించువారు వెనుక వచ్చెదరు.

26. సమాజములలో దేవుని స్తుతించుడి ఇశ్రాయేలులోనుండి ఉద్భవించినవారలారా, ప్రభువును స్తుతించుడి.

27. కనిష్ఠుడగు బెన్యామీను అను, వారి యేలిక అచ్చట నున్నాడు. యూదా అధిపతుల పరివారమచ్చట నున్నది జెబూలూను అధిపతులును నఫ్తాలి అధిపతులును ఉన్నారు.

28. నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియున్నాడు. దేవా, నీవు మాకొరకు చేసినదానిని బలపరచుము

29. యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబట్టి రాజులు నీ యొద్దకు కానుకలు తెచ్చెదరు.

30. రెల్లులోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, వెండి కడ్డీలను తెచ్చునట్లుగా వాటిని గద్దింపుము కలహప్రియులను ఆయన చెదరగొట్టియున్నాడు.

31. ఐగుప్తులోనుండి ప్రధానులు వచ్చెదరు కూషీయులు దేవునితట్టు తమ చేతులు చాచుకొని పరుగెత్తివచ్చెదరు.

32. భూరాజ్యములారా, దేవునిగూర్చి పాడుడి ప్రభువును కీర్తించుడి.(సెలా.)

33. అనాదిగానున్న ఆకాశాకాశవాహన మెక్కువానిని కీర్తించుడి ఆయన తన స్వరము వినబడజేయును అది బలమైన స్వరము.

34. దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోన్నతుడై ఆయన ఇశ్రాయేలుమీద ఏలు చున్నాడు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమున్నది

35. తన పరిశుద్ధ స్థలములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశ్రాయేలు దేవుడే తన ప్రజలకు బలపరాక్రమ ముల ననుగ్రహించుచున్నాడు దేవుడు స్తుతినొందును గాక.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:10బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-68. ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని రాసిన కీర్తన. మరి ముఖ్యంగా దావీదు దేవుని మందసాన్ని మొదటిసారి యెరూషలేముకు వేడుకగా తీసుకొని వచ్చిన సందర్భంలో రాసిన కీర్తన కావచ్చు. 

68:1-2 ఇశ్రాయేలును వ్యతిరేకించే శత్రువులతో పోరాడి వారిని చెదరి పోయేలా చేసే యుద్దశూరునిగా యెహోవాను వర్ణించడం కీర్తన 18 కి దగ్గరగా ఉంది. ఇది పొగ చెదరగొట్టబడి గాలిలో కలిసిపోయినట్లే దేవుడు శత్రువుల్ని సుళువుగా చెదరగొట్టి, వారు. కనుమరుగయ్యేలా చేస్తాడనే వర్ణనగా ఉంది (37:20 నోట్సు చూడండి). మైనము కరగిపోవడమనే వర్ణన ఇశ్రాయేలీయులు కనాను దేశాన్ని జయించి స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు వారి శత్రువుల గతిని సూచిస్తున్నది (ద్వితీ 20:8; యెహో 2:11; 7:5). 

68:3 దేవుని తీర్పు మొదలైనప్పుడు నీతిమంతులు ఇక భయపడనక్కర్లేదు. 

68:4 వాహనమెక్కి.. ప్రయాణము చేయడం అంటే దేవుడు మేఘాలను వాహనంగా చేసుకోవడం. ఇది కనానీయుల పురాణాల్లో బయలుదేవతకున్న ప్రాముఖ్యతను తలక్రిందులు చేస్తున్నది. బయలుదేవత వర్షాలు కురిపిస్తుందని కనానీయుల నమ్మకం (19:1; 104:3; 18:7-15 నోట్సు చూడండి). 

68:5-6 తండ్రిలేనివారు (10:12-15 నోట్సు చూడండి), విధవరాండ్రు సమాజంలో ఏ దిక్కూ లేని దుర్బలులు, నిస్సహాయులు. వీరు తరచూ అన్యాయానికి గురవుతుంటారు (94:6). వారికి తోడుగా ఉండి. వారిని కాపాడేవాడు సాక్షాత్తూ యెహోవాయే (ద్వితీ 10:18). 

68:7-8 ఇశ్రాయేలీయుల అరణ్యప్రయాణాల్లో యెహోవా అగ్నిస్తంభంగాను మేఘస్తంభంగాను వారి ముందర బయలుదేరి వెళ్ళాడు (నిర్గమ 13:21). లేక ఇది వారి ముందు నడిచిన నిబంధన మందసాన్ని కూడా సూచిస్తుండవచ్చు (సంఖ్యా 10:35; యెహో 3:14). 

68:9-10 పంటలు పండడానికి ప్రజలకు సమృద్ధిగా ఆహారం ఉండడానికి వర్షము చాలా ముఖ్యం (65:9-10 నోట్సు చూడండి).

68:11-12 స్త్రీలు తమ భర్తలు యుద్ధంలో తెచ్చిన దోపుడుసొమ్మును బట్టి యెహోవాను స్తుతిస్తారు.

68:13 గువ్వల... వెండితో... బంగారుతో తాపడమయ్యా యనే వర్ణనను వ్యాఖ్యానించడం కష్టమే. ఇది సమృద్ధిని, లేదా యెహోవా మహిమను, లేదా శత్రువుల నుండి తెచ్చిన దోపుడుసొమ్మును. లేదా వ.11-12 లోని స్త్రీలు దోపుడుసొమ్ము నలంకరించుకొనడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. బహుశా చివరి సూచన సందర్భానికి తగినట్టుగా కనబడుతుంది.

68:17 సహస్రములు సహస్రసహస్రములు - అంటూ వేయి సంఖ్య పునరావృతం కావడం దేవుని అధీనంలో ఉన్న సైన్యాన్ని లెక్కించడం అసాధ్యమని తెలియజేస్తున్నది (20:7-8). 

68:18 ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో వారు దేవుని విజయంతో ముందుకు సాగడాన్ని, యెరూషలేములో ఆయన పాలనను స్థాపించడంతో అది అత్యున్నత స్థితిని (ఆరోహణమైన స్థితి) పొందడాన్ని ఈ వచనం వివరిస్తుంది. అంతేగాక, అధిపతిగా సంఘాన్ని పరిపాలించడానికి క్రీస్తు పరలోకానికి ఆరోహణుడై అనేకులను దేవుని రాజ్యంలోనికి తీసుకొని రావడాన్ని కూడా ఇది సూచిస్తున్నది (ఎఫెసీ 4:8 చూడండి)...

68:19-20 దేవుడు నిర్విరామంగా మన భారాల్ని మోస్తున్నాడనీ, మనల్ని మరణం నుండి తప్పిస్తున్నాడనీ ఈ వచనాలు చెబుతున్నాయి. 

68:21 వెండ్రుకలు గల నడినెత్తిని - ప్రాచీన కాలంలో తలవెండ్రుకల్ని పొడవుగా పెంచుకోవడం యుద్ధ సమయాల్లో ఇతరుల మీద శక్తికి సూచనగా
భావించేవారు. బైబిల్ లో ఈ ప్రస్తావన నాజీరు వ్రతంలోను (సంఖ్యా 6:1-5), సంసోను వృత్తాంతంలోను కనబడుతుంది.

68:22-28 రప్పించెదను - కొందరు సూచిస్తున్నట్టుగా ఇది ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణ కాదు. బహుశా ఇది యుద్ధంలో విజయం సాధించి శత్రువులను బందీలుగా చేసి తీసుకురావడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. అలా తీసుకొని వచ్చిన శత్రువుల్ని వధించేవారు (58:10 నోట్సు చూడండి) 

68:27 యాకోబు కుమారుల్లో కనిష్ఠుడగు బెన్యామీను ఊరేగింపును నడిపిస్తున్నాడు. ఇది సౌలు రాజుగా ఉన్న కాలంలో బెన్యామీను గోత్రం ఇతర గోత్రాల్ని పరిపాలించడాన్ని - (వారి యేలిక అచ్చట నున్నాడు) సూచిస్తుందని కొందరు భావించారు. మరొక వివరణ, బెన్యామీను అనే పేరు
యెరూషలేమును సూచిస్తుండవచ్చు. ఎందుకంటే యెరూషలేము బెన్యామీను గోత్ర ప్రాంతంలోనే ఉంది. దక్షిణ రాజ్యాన్ని “యూదా మరియు బెన్యామీను" అని ప్రస్తావించడం పరిపాటి (2దిన 11:1), జెబూలూను... నఫాలి పేర్లు ఉత్తర రాజ్యాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు (1దిన 12:40), అంతకు ముందటి కాలంలో ఇశ్రాయేలు సీసెరాకు వ్యతిరేకంగా సైన్యాన్ని నడిపించడాన్ని ఈ ఊరేగింపు సూచిస్తుందన్నది అన్నిటికంటె సరైన వివరణ (న్యాయాధి 5:14). 

68:28 ఈ వచనంలోని మొదటి పంక్తి ఇశ్రాయేలు నుద్దేశించి కనబడు తుంది. దేవుడు తన కార్యాల్ని మళ్లీ చేయాలని (శత్రువులకు తీర్పు తీర్చడం) కీర్తనకారుడు ప్రార్ధిస్తున్నాడు.

68:29 యుద్ధంలో విజయం సాధించి ఇతరుల మీద ఏలికగా ఉన్నవారికి పరాజితులు, సామంతులు కానుకలు ఇవ్వడం పరిపాటి. దేవుడు, ఆయన ప్రజలు సర్వలోకాన్ని పరిపాలించడం మన అంతిమ నిరీక్షణలో భాగం (22:27-31 నోట్సు చూడండి). 68:31 వచనాన్ని కూడా గమనించండి. 

68:30 రెల్లులోని మృగమును అనేది బహుశా ఐగుప్తును సూచిస్తుండవచ్చు (వ.31; యెహె 32:2). అప్పటి కాలంలో ఐగుప్తు అత్యంత బలమైన రాజ్యం .

68:31 దేవుణ్ణి ఆరాధించేటప్పుడు చేతులు చాచుకొని నిలబడడం ఆయనకు మన విధేయతను తెలియజేసే భంగిమ (44:20 నోట్సు చూడండి), అయితే ఈ వచనంలో రాజులు చేతులు చాచడం వారు దేవునికి భయపడూ ఆయనకు లోబడుతున్నారని ఆయనకు సామంతులుగా ఉండడానికి అంగీకరిస్తున్నారని సూచిస్తున్నది. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |