Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 16 | View All

1. దేవా, నీ శరణుజొచ్చియున్నాను, నన్ను కాపాడుము.

2. నీవే ప్రభుడవు, నీకంటె నాకు క్షేమాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి చేయుదును

3. నేనీలాగందును భూమిమీదనున్న భక్తులే శ్రేష్టులు; వారు నాకు కేవలము ఇష్టులు.

4. యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించును.వారర్పించు రక్త పానీయార్పణములు నేనర్పింపను వారి పేళ్లు నా పెదవులనెత్తను.

5. యెహోవా నా స్వాస్థ్యభాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు.

6. మనోహర స్థలములలో నాకు పాలు ప్రాప్తించెను శ్రేష్ఠమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగెను.

7. నాకు ఆలోచనకర్తయైన యెహోవాను స్తుతించెదను రాత్రిగడియలలో నా అంతరింద్రియము నాకుబోధించుచున్నది.

8. సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను.ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను.
అపో. కార్యములు 2:25-28

9. అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరముకూడ సురక్షితముగా నివసించుచున్నది

10. ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యవు
యోహాను 20:9, అపో. కార్యములు 2:31, అపో. కార్యములు 13:35, 1 కోరింథీయులకు 15:4

11. జీవమార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణసంతోషము కలదునీ కుడిచేతిలో నిత్యము సుఖములుకలవు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-16. సురక్షితంగా ఉంచమని, మరి ముఖ్యంగా మరణభయం నుండి తప్పించమని కాపుదల కోసం చేసిన ప్రార్థన. దీనిని నమ్మిక కీర్తన అని కూడా పిలవవచ్చు.

శీర్షిక: రసికకావ్యము (హెబ్రీ. మిక్తామ్) అనే శీర్షిక ఆరు కీర్తనల్లో కనబడుతుంది. (16; 56-60). ఈ పదానికి అర్థాన్ని నిర్ణయించడం కష్టమే. హెబ్రీలోని మూలపదానికి “కప్పు” లేదా “దాచు” లేదా “గుర్తించు” అనే అర్థాలున్నాయి. బహుశా ఈ పదానికి సంగీతానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం స్పష్టంగా తెలియకపోయినా ఇది సంగీతానికి సంబంధించినది అయ్యుండవచ్చు. 

16:1 కాపాడు (హెబీ. షామార్) అనే పదానికి కాపరివలె కావలికాయడమనే అర్థం ఉంది. దేవుడు బేతేలులో యాకోబుకిచ్చిన వాగ్దానంలో ఈ పదాన్ని ఉపయోగించాడు(ఆది. 28:15). 

16:2 దేవునికంటె తనకు క్షేమాధారమేమియు లేదని, దేవుడు లేని జీవితానికి అర్థం, ఆనందం ఉండవనీ కీర్తనకారుడు గ్రహించాడు. దేవుని సన్నిధి, ఆయన దీవెన లేకుంటే తన జీవితంలో మంచిదేదీ ఉండదని అతని భావన. 

16:4 శ్రమలు విస్తరించును అనే మాటలు ఆది 3:16 లోని శాపాన్ని గుర్తుకు తెస్తున్నాయి, దేవుడు స్త్రీకి గర్భవేదనను మిక్కిలి హెచ్చించాడు. రక్త పానీయార్పణములు అనే మాటలు బహుశా నరబలుల్ని సూచిస్తుండవచ్చు (యెషయా 57:5). బహుశా దురుద్దేశపూర్వకంగా, అంటే అపవిత్రమైన ఉద్దేశాలతో పాపంలోనే నిలిచి ఉండి చేసే బలియర్పణల్ని ఈ మాటలు సూచిస్తుండవచ్చు (యెషయా 1:15; 66:3) 

16:5-6 నా స్వాస్థ్యభాగము నా పానీయభాగము... పాలు ప్రాప్తించెను... శ్రేష్ఠమైన స్వాస్థ్యము - ఈ మాటల్ని సాధారణంగా దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు వాగ్దానం చేసిన దేశాన్ని (భూమిని) వర్ణించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అయితే భూమిగాక దేవుడే స్వాస్థ్యమనే భావన అహరోనుకు అతని కుమారులకు సంబంధించిన వాగ్దానం (సంఖ్యా 18:20; ద్వితీ 10:9). 

16:7 అంతరింద్రియము... బోధించుచున్నది. లో అంతరింద్రియం అనే పదానికి హెబ్రీలో “మూత్రపిండాలు" అని అర్థం. అయితే ఈ పదాన్ని అనుభూతులకు ఆలోచనలకు ఆలవాలమైన హృదయానికి అన్వయించడం పరిపాటి (26:2; యిర్మీయా 17:10). 

16:8 సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను. విశ్వాసులు అన్నిటికంటే దేవునితో సన్నిహిత సహవాసాన్ని వెదకుతూ దానిని కాపాడుకోవాలి. మన కుడి పక్కన ఎడతెగని దేవుని సన్నిధి మనకు ఆయన నడిపింపును (వ.7,11), కాపుదలను (వ.8), ఆనందాన్ని (వ.9), పునరుత్థానాన్ని (వ. 10), నిత్య సుఖాలను (ఆశీర్వాదాలను) (వ.11) కలిగిస్తుంది. 

16:10 ఇక్కడ పాతాళము (హెబ్రీ. “షియోల్") అంటే సమాధి అని అర్థం. దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం గల వారి భావి జీవితం దేవునితో ఉంటుందనీ, ఆయన వారిని సమాధిలో విడిచిపెట్టడనీ నిశ్చయత కలుగుతుంది (73:26తో పోల్చండి). ఈ వచనాన్ని అపొస్తలులైన పేతురు, పౌలులిద్దరూ క్రీస్తుకూ, ఆయన పునరుత్థానానికి అన్వయించారు. (అపొ.కా. 2:25-31; 13:34-37). (1) " షియోల్" అన్న పదం పాత నిబంధనలో 65 సార్లు కనిపిస్తుంది. దానిలో 31 సార్లు "సమాధి” అనీ, 31 సార్లు “పాతాళము” అనీ, 3 సార్లు "గుంట" అనీ అనువదించారు. ఈ భాగాలను కొత్త నిబంధన దృష్టాంతంగా చెప్పినప్పుడు దానిని సాధారణంగా "హేడేస్" అన్న గ్రీకు పదం ఆధారంగా అనువదించారు. షియోల్ అంటే ఎప్పుడూ సమాధి అనే అర్థం అని కొందరు పండితులు నమ్ముతూ ఉండగా మరి కొందరు దాన్ని అంగీకరించడం లేదు. (2) పాత నిబంధనలో సాధారణంగా షియోల్ అంటే ఒక విధమైన శిక్షా స్థలం అని భావిస్తున్నారు. (3) తన కుమారుడైన యోసేపును కోల్పోయినందుకు తాను షియోలకు వెళ్లిపోతానని యాకోబు రోదించాడు. (ఆది. 37:35). అంటే తాను దేవుని న్యాయ తీర్పు క్రింద ఉన్నానని భావించి ఓదార్పు పొందడానికి తిరస్కరించాడు. ఆ తర్వాత యోసేపు ఇంకా జీవించి ఉన్నాడని వినేంతవరకు అతడు దేవుని వెదకినట్లు మనకు కనిపించదు. (4) మారుమనస్సు లేనివారు వెళ్లే చోటు షియోల్ అని దావీదు సూచించాడు (9:17). తిగ్లక్ పిలేసరు (అషూరు రాజు) చనిపోయిన తర్వాత అతడు తాను జయించిన రాజులను షియోల్ లో కలుసుకొంటాడనియెషయా వివరించాడు (యెషయా 14:9-10). (5) ఇశ్రాయేలీయులు తాము చనిపోయినప్పుడు షియోలకు వెళ్ళడం ఎన్నటికీ జరగదని నమ్ముతారు. దానికి బదులు దేవుని సన్నిధి దీవెనలను ఆనందించే చోటుకు వెళ్తామని వారు చెబుతారు. ఉదా: దావీదు తాను చనిపోయినప్పుడు దేవుని ఇంటిలో సదా నివసిస్తానని భావించాడు (23:6). దేవుడు తనను షియోల్ నుండి విడిపించి పరలోకంలో చేర్చుకొంటాడని మరో కీర్తనకారుని నమ్మకం (49:15; 73:14-15). "క్రిందనున్న పాతాళమును తప్పించుకొనవలెనని బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవమార్గమున నడుచుకొనును" అని సొలొమోను రాశాడు (సామె 15:24). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |