Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 16 | View All

1. దేవా, నీ శరణుజొచ్చియున్నాను, నన్ను కాపాడుము.

శీర్షిక “మిఖ్తామ్”– ఈ మాటకు ఖచ్చితమైన అర్థం ఎవరికీ తెలియదు. ఇది “బంగారం” లేక “నిధి” అనే అర్థమిచ్చే హీబ్రూ పదంనుంచి వచ్చిందని కొందరంటారు. మరి కొందరు “దాచడం” లేక “దాచబడిన” అని అర్థమిచ్చే పదంనుంచి వచ్చిందంటారు. మరికొందరు కేవలం రాయబడినదేనైనా, అంటే పద్యం లాంటిది అని అర్థం అంటారు. ఇంకా కొన్ని అభిప్రాయాలున్నాయి. ఇది ఎంతో విశేషమైన, అసాధారణమైన కీర్తన. ఇందులో దావీదు మరోసారి ప్రవక్తగా మాట్లాడుతున్నాడు. నిజానికి యేసుప్రభువు దావీదు ద్వారా తాను ఈ భూమిపై తన జీవితం గురించీ, తాను మరణించి సజీవంగా లేవడం గురించీ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. తాను ఈ లోకానికి రాకముందు 1000 సంవత్సరాల క్రితమే ఇలా మాట్లాడాడు. అపో. కార్యములు 2:25-32; అపో. కార్యములు 13:34 అపో. కార్యములు 13:37 చూడండి. దావీదు సొంత అనుభవాలు కొన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తూ వున్నాయన్నది నిస్సందేహం. అయితే ఈ కీర్తన యేసుప్రభువుకు ఎలా వర్తిస్తుందో చూద్దాం. యేసుప్రభువు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆశ్రయం, తోడు తండ్రి అయిన దేవుడే. ఆయన దేవుని కుమారుడైనప్పటికీ తన సొంత బలప్రభావాలను పక్కన పెట్టి తండ్రి బలప్రభావాల పైననే ఆధారపడ్డాడు (ఫిలిప్పీయులకు 2:5-7). ఆయన ఏ లోపం లేని పవిత్రత కలిగిన వాడైనప్పటికీ నాలాగా నీలాగా సైతానునుంచీ, కీడునుంచీ ఆయనను కాపాడడం అవసరం అయింది (మత్తయి 4:1-10; లూకా 4:28-30; హెబ్రీయులకు 2:14 హెబ్రీయులకు 2:17-18; హెబ్రీయులకు 4:15). అంతేగాక మరణంనుంచి ఆయన్ను విడిపించడం అవసరమైంది (హెబ్రీయులకు 5:7). క్రీస్తు మానవత్వం గురించి నోట్స్ హెబ్రీయులకు 2:14 హెబ్రీయులకు 2:17; యోహాను 1:14 చూడండి.

2. నీవే ప్రభుడవు, నీకంటె నాకు క్షేమాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి చేయుదును

యేసు తన తండ్రి అయిన యెహోవాను అన్నిట్లో తన ప్రభువుగా అంగీకరించాడు. తాను ఏమై ఉన్నానో దానంతటికీ, తనకున్న సమస్తానికీ ఆయనే మూలాధారమని ఒప్పుకున్నాడు (యోహాను 4:34; యోహాను 5:30; యోహాను 6:38; యోహాను 8:29; యోహాను 12:49; యోహాను 15:10; యోహాను 17:7; మత్తయి 26:39; హెబ్రీయులకు 10:5-7).

3. నేనీలాగందును భూమిమీదనున్న భక్తులే శ్రేష్టులు; వారు నాకు కేవలము ఇష్టులు.

విశ్వాసులైన తన పవిత్రులను క్రీస్తు ప్రేమిస్తున్నాడు. వారికోసం తన్ను తానే అర్పించుకున్నాడు. వారిని మాత్రమే ఈ భూమిపై మహనీయులుగా ఎంచుతున్నాడు. ధనవంతుల విషయంలో గానీ లౌకికమైన జ్ఞానమున్న వారి విషయంలో గానీ, అధికారం ఉన్న వారి విషయంలో గానీ, ఆయనకు సంతోషం లేదు గాని తన విశ్వాసుల విషయంలోనే ఆయనకు ఆనందం. ఆయన దృష్టిలో ఆయన విశ్వాసులే – పేదలూ పామరులైన విశ్వాసులు కూడా – ఈ భూలోకంలో గొప్పవారు. వారు ఆయనకు ప్రత్యేకమైన సొత్తు (నిర్గమకాండము 19:5-6; మలాకీ 3:16-17; యోహాను 17:6; 1 కోరింథీయులకు 6:19-20; 1 పేతురు 2:9). యేసుప్రభువుకు సంతోషాన్ని కలిగించే కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే కీర్తనల గ్రంథము 147:11; కీర్తనల గ్రంథము 149:4; సామెతలు 12:22; సామెతలు 15:8; యెషయా 66:2; యిర్మియా 9:24 చూడండి.

4. యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించును.వారర్పించు రక్త పానీయార్పణములు నేనర్పింపను వారి పేళ్లు నా పెదవులనెత్తను.

దేవుళ్ళ సంఖ్య పెరిగిన కొద్దీ కడగండ్లు పెరుగుతాయి. ఏకైక నిజ దేవుడు ఒక వ్యక్తికి చాలలేదంటే అనేక దేవుళ్ళు కూడా చాలరు. విశ్వాన్ని సృష్టించిన తన తండ్రినే యేసుప్రభువు సేవించాడు (మత్తయి 4:10; యోహాను 17:3-4). ఉనికిలో లేని దేవుళ్ళునూ విగ్రహ పూజలనూ ఆయన అసహ్యించు కొన్నాడు. ఆయన్ను అనుసరించదలచిన వారంతా అలానే చెయ్యాలి.

5. యెహోవా నా స్వాస్థ్యభాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు.

క్రీస్తు వంతూ, అన్నపానాలూ తండ్రి అయిన దేవుడే. క్రీస్తు వారసత్వం ఆయనే. దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడంలోనే ఆయనకు ఆనందం ఉంది (యోహాను 4:34; యోహాను 5:30; యోహాను 6:38; మొ।।). దేవుడు తనకు నియమించిన స్థలం, పనిలో ఎంతో దుఃఖం, బాధ, క్రూరమైన మరణం కలిగినా ఆ స్థలాన్ని, ఆ పనిని సంతోషంగా స్వీకరించాడు. పాత ఒడంబడిక యాజులకూ, లేవి గోత్రికులకూ యెహోవాలోనే వంతు ఉంది గాని కనాను దేశంలో లేదు (సంఖ్యాకాండము 18:20; ద్వితీయోపదేశకాండము 10:9). ఈ దృష్టాంతం క్రీస్తులో సంపూర్ణంగా నెరవేరింది. ఆ విధంగానే ఆయన విశ్వాసులు (కొత్త ఒడంబడిక యాజులు – 1 పేతురు 2:5 1 పేతురు 2:9) ఈ విషయంలో కూడా ఆయనను అనుసరించాలి. సమృద్ధి అయినా, పేదరికమైనా దేవుని సంకల్పమే వారి ముఖ్యాశయం కావాలి. యేసుప్రభువులాగా విశ్వాసులు కూడా దైవ సంకల్పమే తమ జీవన కేంద్రంగా గుర్తించి నడుచుకుంటే ఆయనలాగా వారు కూడా తమ దాన్లోని మహానందాన్ని అనుభవిస్తారు.

6. మనోహర స్థలములలో నాకు పాలు ప్రాప్తించెను శ్రేష్ఠమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగెను.

7. నాకు ఆలోచనకర్తయైన యెహోవాను స్తుతించెదను రాత్రిగడియలలో నా అంతరింద్రియము నాకుబోధించుచున్నది.

యేసు తాను మాట్లాడవలసినవీ చేయవలసినవీ అన్నిటి గురించి ఆదేశాలు తండ్రి అయిన దేవుని నుంచి అడిగి తెచ్చుకుంటూ వచ్చాడు (యోహాను 5:19-20; యోహాను 12:49; యోహాను 14:31). రాత్రింబవళ్ళు ఆయనలో ఉన్న దేవుని పవిత్రాత్మ ద్వారా దేవునినుంచి ఆ ఆదేశాలు ఆయనకు వచ్చేవి.

8. సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను.ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను.
అపో. కార్యములు 2:25-28

ప్రతి విధమైన బాధలలో విషమ పరీక్షలలో యేసు విజయాల వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఆయన దృష్టి ఎప్పుడూ తండ్రిమీదే ఉండేది. తనకు అవసరమైన బలమూ సహాయమూ అందించేందుకు దేవుడు ఎప్పుడూ తన కుడివైపున ఉన్నాడని ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి తన తండ్రి తనకు నిర్ణయించిన గతి విధులనుంచి ఆయనెప్పుడూ తొలగిపోలేదు. వీటన్నిటిలోను క్రీస్తు మనందరికీ ఆదర్శంగా ఉన్నాడు.

9. అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరముకూడ సురక్షితముగా నివసించుచున్నది

యేసుప్రభువు దుఃఖాలకు గురి అయినవాడు, బాధలు అనుభవించినవాడు (యెషయా 53:3). శుభవార్త గ్రంథాలలో ఆయన ఏడ్చాడని ఉంది గాని నవ్వాడని ఎక్కడా రాసి ఉన్నట్టు కనిపించదు. అయితే ఆయన హృదయం లోతుల్లో గొప్ప సంతోషం, గంబీరమైన పవిత్రానందం ఉంది (యోహాను 15:11; యోహాను 17:13). తండ్రికి కుమారుడై ఉండడంలో గల ఆనందం ఇది. తండ్రి సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తూ, భూమిపై ఆయనకు మహిమ కలిగిస్తూ ఉండగలిగే విశేషమైన హక్కు దక్కినందుకు సంతోషం. “నా శరీరం...ఉంటుంది”– ఇది క్రీస్తు మరణించి సజీవంగా తిరిగి లేవడం గురించిన మాట. తరువాత వచనం దీన్ని స్పష్టం చేస్తున్నది.

10. ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యవు
యోహాను 20:9, అపో. కార్యములు 2:31, అపో. కార్యములు 13:35, 1 కోరింథీయులకు 15:4

“మృత్యులోకం”– ఆదికాండము 37:35 నోట్. ఈ వచనం గురించి క్రొత్త ఒడంబడికలో చాలినంత వ్యాఖ్యానం ఉంది (అపో. కార్యములు 2:25-32; అపో. కార్యములు 13:34-37).

11. జీవమార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణసంతోషము కలదునీ కుడిచేతిలో నిత్యము సుఖములుకలవు.

యేసు సిలువ బాధలను భరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆనందం ఆయన ముందు ఉంది (హెబ్రీయులకు 12:2). ఇది దేవుని సన్నిధి చేరబోతున్నానన్న ఆనందం, దేవుడు ఇచ్చిన పనిని పూర్తి చేస్తున్నానన్న ఆనందం, విశ్వాసులకు తండ్రి ఇంటికి తీసుకువెళ్తున్నానన్న ఆనందం. యేసుకు తెలిసిన జీవమార్గం అక్కడికే తీసుకువెళ్తుంది. ఆ మార్గం ఆయనే (యోహాను 14:6). భూమిపై క్రీస్తు దేవుణ్ణి తన కుడివైపున ఉంచుకున్నాడు. పరలోకంలో దేవుడు ఆయన్ను తన కుడివైపున కూర్చోబెట్టు కున్నాడు (ఎఫెసీయులకు 1:20; హెబ్రీయులకు 1:3). కుడి వైపు గౌరవప్రదమైన చోటు. జీవ మార్గాన్ని అనుసరించి దేవుని సన్నిధికి చేరినవారికి శాశ్వత ఆనందం ఉంటుంది. ఇది ఈ లోకంలో తాత్కాలికమైన, వాడిపోయే సుఖభోగాలవల్ల కలిగే సంతోషం లాంటిది కాదు. ఈ కీర్తనలో క్రీస్తు అంతరంగంలోని అతి పవిత్ర స్థానంలోకి మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఇందులో ఆయన ఆలోచనలూ, మౌనంగా ఉన్న ప్రార్థనలూ, ఆయన ఆశయాలూ, నమ్మకమూ, ఉద్దేశాలూ వెల్లడి అవుతున్నాయి. ఆయనలో నమ్మకముంచే మనందరికీ దీనంతటిలో ఆయనే పరిపూర్ణమైన ఆదర్శం. మహిమకూ నిత్యానందానికీ చేరే విశ్వాస విధేయతల మార్గాన్ని ఆయన చూపించాడు (హెబ్రీయులకు 12:1-3).


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.