Isaiah - యెషయా 49 | View All

1. ద్వీపములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
గలతియులకు 1:15

2. నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసియున్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు.
ఎఫెసీయులకు 6:17, హెబ్రీయులకు 4:12, ప్రకటన గ్రంథం 1:16, ప్రకటన గ్రంథం 2:12-16, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

3. ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో నన్ను మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో చెప్పెను.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:10, ఎఫెసీయులకు 6:15

4. అయిననువ్యర్థముగా నేను కష్టపడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును వృథాగా వ్యయపరచి యున్నాననుకొంటిని నాకు న్యాయకర్త యెహోవాయే, నా బహుమానము నా దేవునియొద్దనే యున్నది.
ఫిలిప్పీయులకు 2:16

5. యెహోవా దృష్టికి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొద్దకు యాకోబును తిరిగి రప్పించుటకు ఇశ్రాయేలు ఆయనయొద్దకు సమకూర్చబడుటకు నన్ను గర్భమున పుట్టించిన యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు

6. నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.
లూకా 2:32, యోహాను 8:12, యోహాను 9:5, అపో. కార్యములు 13:47, అపో. కార్యములు 26:23

7. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా మనుష్యులచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా నమ్మకమైనవాడనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనె ననియు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు.

8. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర నాలకించి నీకు ఉత్తరమిచ్చితిని రక్షణదినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని. బయలువెళ్లుడి అని బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలోనున్నవారితోనుచెప్పుచు దేశమును చక్కపరచి పాడైన స్వాస్థ్యములను పంచి పెట్టుటకై నిన్ను కాపాడి ప్రజలకు నిబంధనగా నియమించితిని.
2 కోరింథీయులకు 6:2

9. మార్గములలో వారు మేయుదురు చెట్లులేని మిట్టలన్నిటిమీద వారికి మేపు కలుగును

10. వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొని పోవుచు నీటిబుగ్గలయొద్ద వారిని నడిపించును కాబట్టి వారికి ఆకలియైనను దప్పియైనను కలుగదు ఎండమావులైనను ఎండయైనను వారికి తగులదు.
ప్రకటన గ్రంథం 7:16-17

11. నా పర్వతములన్నిటిని త్రోవగా చేసెదను నా రాజమార్గములు ఎత్తుగా చేయబడును.

12. చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచ్చుచున్నారు వీరు ఉత్తర దిక్కునుండియు పడమటి దిక్కునుండియు వచ్చుచున్నారు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచ్చుచున్నారు.

13. శ్రమనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను ఓదార్చియున్నాడు ఆకాశమా, ఉత్సాహధ్వని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పర్వతములారా, ఆనందధ్వని చేయుడి.
లూకా 2:25, 2 కోరింథీయులకు 7:6, ప్రకటన గ్రంథం 12:12, ప్రకటన గ్రంథం 18:20

14. అయితే సీయోనుయెహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి యున్నాడు ప్రభువు నన్ను మరచియున్నాడని అనుకొనుచున్నది.

15. స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండ తన చంటిపిల్లను మరచునా? వారైన మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను.

16. చూడుము నా యరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను నీ ప్రాకారములు నిత్యము నాయెదుట నున్నవి

17. నీ కుమారులు త్వరపడుచున్నారు నిన్ను నాశనముచేసి నిన్ను పాడుచేసినవారు నీలో నుండి బయలు వెళ్లుచున్నారు.

18. కన్నులెత్తి నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొద్దకు వచ్చుచున్నారు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండ్లికుమార్తె ఒడ్డాణము ధరించుకొనునట్లు నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 14:11

19. నివాసులు విస్తరించినందున పాడైన నీ చోట్లును బీటి స్థలములును నాశనము చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నిన్ను మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.

20. నీవు సంతానహీనురాలవైనప్పుడు నీకు పుట్టిన కుమా రులు ఈ స్థలము మాకు ఇరుకుగా ఉన్నది. ఇంక విశాలమైన స్థలము మాకిమ్మని నీ చెవులలో చెప్పుదురు.

21. అప్పుడు నీవునేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్న పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని పెంచినవా డెవడు? నేను ఒంటరికత్తెనై విడువబడితిని, వీరు ఎక్కడ ఉండిరి? అని నీ మనస్సులో నీవనుకొందువు.

22. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను జనములతట్టు నా చెయియెత్తుచున్నాను జనములతట్టు నా ధ్వజము ఎత్తుచున్నాను వారు నీ కుమారులను రొమ్ముననుంచుకొని వచ్చెదరు నీ కుమార్తెలు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు

23. రాజులు నిన్ను పోషించు తండ్రులుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచ్చు దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమస్కారము చేసెదరు నీ పాదముల ధూళి నాకెదరు. అప్పుడు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కని పెట్టుకొనువారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

24. బలాఢ్యుని చేతిలోనుండి కొల్లసొమ్ము ఎవడు తీసికొన గలడు? భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురా?
మత్తయి 12:29

25. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు బలాఢ్యులు చెరపట్టినవారు సహితము విడిపింప బడుదురు భీకరులు చెరపట్టినవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుద్ధము చేయువారితో నేనే యుద్ధము చేసెదను నీ పిల్లలను నేనే రక్షించెదను.

26. యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ విమోచకుడనియు మనుష్యులందరు ఎరుగునట్లు నిన్ను బాధపరచువారికి తమ స్వమాంసము తినిపించెదను క్రొత్త ద్రాక్షారసముచేత మత్తులైనట్టుగా తమ రక్తము చేత వారు మత్తులగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:6బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
49:1 ద్వీపములారా... జనములారా (41:1 నోట్సు చూడండి) అనే మాటలు భూదిగంతాల్ని సూచిస్తున్నాయి. సేవకుడు (49:3) ఇక్కడ భూదిగంతాల ప్రజలందర్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. యెషయా తల్లిగర్భంలో పడినప్పుడే దేవుడతన్ని తన ప్రవక్తగా పిలిచాడు. ఈ వర్ణన దేవుడు యిర్మీయాను పిలిచిన వర్ణనను గుర్తుచేస్తుంది (యిర్మీయా 1:4-5). 

49:2 శూరుడైన దేవుడు లోకంలోని అల్లకల్లోలం మీద యుద్ధం చేయడానికి, సేవకుడు ఆయన అంబుల పొదిలోని ఒక ఆయుధంగా చేయబడ్డాడు. ఈ పరిభాష కీర్తన 127లో తండ్రీతనయుల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. 

49:3 సేవకుడవు అనే పదం ఇశ్రాయేలును సూచిస్తుంది. 42:1-9 వచనాల్లో లాగానే ఈ పదం కూడా ఇశ్రాయేలీయుల్లో శుద్దియైన శేషజనాన్నే సంక్షేపంగా సూచిస్తుంది (అక్కడున్న వివరణను, 42:1 నోట్సును చూడండి). కొందరు ఈ పదం ప్రవక్తయైన యెషయానే సూచిస్తుందని చెప్తారు. అయితే, సేవక గీతాలన్నిటిని గుర్తించిన విధంగానే, ఈ గీతాన్ని కూడా కొత్త నిబంధన గ్రంథకర్తలు యేసుకు సంబంధించినదిగా గుర్తించడం జరిగింది. (మత్తయి 8:17; 12:17-21; యోహాను 12:38; అపొ.కా.8:30-35). 

49.4 సేవకుడైన ఇశ్రాయేలు యెహోవాయే తన న్యాయకర్త (చెర నుండి విడుదల) అని గుర్తించడానికి పూర్వం, చెర అనుభవం అతడు విసుగుచెందేలా, ఆసక్తి కోల్పోయేలా చేస్తుంది. 

49:5 వ.3లో సేవకుడు తనను తాను ఇశాయేలుగా గుర్తించుకున్నాడు, ఇక్కడ సేవకుడు తాను ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణకు సాధనమైనట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు (తనకు సేవకుడనైయుండి). ఈ పరస్పర వైరుధ్యానికి పరిష్కారం, సేవకుడనే పదం. శేషజనాన్నీ, అంతిమంగా యేసునూ సూచిస్తుందని గుర్తించడం (42:1 నోట్సు చూడండి). 

49:6 సేవకుడు ఇశ్రాయేలు పూర్వవైభవాన్ని పునరుద్ధరించడం మాత్రమే కాదు, అంతకు మించి చేస్తాడు. దేవుడు అన్యజనులకు కలుగజేసే రక్షణకు అతడు ఒక సాధనంగా పనిచేస్తాడు. సేవకుడు ఈ విధంగా దేవుడు అబ్రాహాము ద్వారా “భూమియొక్క సమస్త వంశములు" ఆశీర్వాదం పొందడానికి అతనితో చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుతాడు (ఆది 12:3). పౌలు బర్నబాలు ఈ మాటల్నే అపొ.కా.13:47లో ఉటంకించారు. 

49:7 సేవకున్ని స్వభావలక్షణం అతని దీనత్వం. దీని వర్ణన చివరి సేవకగీతంలో సంపూర్ణంగా కనబడుతుంది (52:13-53:12). మనుషులచేత నిరాకరింపబడిన సేవకుని రాజులు ఆరాధించడం ఈ దీనస్థితికి విపర్యం. 

49:8 వ.42:6లో లాగా, సేవకుడు ప్రజలకు నిబంధనగా ఉన్నాడు, అక్కడున్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా అబ్రాహాము నిబంధన సూచనప్రాయంగా కనబడుతుంది. అయితే, భూమ్మీద ఉన్న సమస్తవంశాలు అబ్రాహాము ద్వారా దీవించ బడతాయనే వాగ్దానాన్ని అధ్యా. 42 ప్రధానంగా తెలియజేస్తుండగా, ఇక్కడ దేశము గురించిన వాగ్దానం ప్రధానంగా చెప్పబడుతుంది. దేవుడు తన ప్రజలను తాను వారికిచ్చిన దేశానికి తిరిగి రప్పిస్తాడు. ఇప్పుడైతే దాన్ని వారు కోల్పోయారు. పౌలు ఈ వచనాన్ని 2కొరింథీ 6:2లో ఉటంకించాడు. 

49:9-10 దేవుని ప్రజలు నిరాశానిస్పృహల్లో ఉన్నారు. అయితే దేవుడు వారిని విమోచిస్తాడు. 

49:11-12 ఇక్కడి ప్రకటన మళ్లీ నిర్గమంలోని పరిభాషలోను, అరణ్యంలో సంచరించినప్పటి పరిభాషలోను కనబడుతుంది (48:21 నోట్సు చూడండి). సీనీయుల దేశము చెర అనంతరం ఐగుప్తులోని ఎలిఫాంటైన్ అని గుర్తించడం జరిగింది (ఇది ప్రస్తుత అస్వాన్). 

49:13 దేవుని ప్రజలకు శిక్ష తగినదే అని భూమ్యాకాశాలు (ఆకాశమా... భూమీ) సాక్షులుగా వచ్చి చెప్పాలనే ప్రకటనతో యెషయా ప్రారంభమవుతుంది (1:2). ఇప్పుడు భూమ్యాకాశాలు దేవుని ప్రజల పునరుద్దరణను చూచి సంతోషిస్తాయి. 

49:14 సీయోను వ్యక్తిత్వారోపణలో ఒక స్త్రీగా యెరూషలేమును సూచిస్తుంది. దేవుడు తనను విడిచిపెట్టి యున్నాడు అని సీయోను ఫిర్యాదుచేస్తుంది. లేదా విలపిస్తుంది. ఆమె తన పిల్లల్ని, అంటే యెరూషలేము దాని నివాసుల్ని ఎడబాసిందని తరువాతి వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. వారు చెరలోనికి వెళ్ళి యెరూషలేములో కనబడకపోవడం దేవుడు తనను మరిచిపోయాడని ఆమె భావించేలా చేసింది. 

49:15 దేవుడు “తల్లి" సాదృశ్యాన్ని పలుమార్లు ప్రతిబింబిస్తూ ప్రతిస్పందిస్తు న్నాడు. వాస్తవానికి, వ. 18లో ఒక భర్త తన భార్యతో మాట్లాడినట్టుగా దేవుడు సీయోనుతో మాట్లాడుతున్నాడు. సీయోను కెదురయ్యే కష్టాల గురించి దేవునికి తెలుసు, ఆయన త్వరలోనే ఆమె ఫిర్యాదులను పరిష్కరించబోతున్నాడు. 

49:16 బహుశా పచ్చబొట్టులాగా అరచేతుల మీద శాశ్వతంగా ఉండి పోయేలా దేన్నైనా వ్రాసుకొనడం (చెక్కి యున్నాను) అందరికీ కనబడుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా యెరూషలేమును కాపాడే ప్రాకారములు విషయంలో దేవుడు చింత కలిగి ఉన్నాడు.

49:17 యెరూషలేమును నిర్మించాలనుకుంటున్నవారు యూదాకు తిరిగి వెళ్లడానికి త్వరపడుతున్నారు. నీ కుమారులు అనే పదజాలం మృతసముద్రపు చుట్టల్లో “నిర్మించువారు"గా ఉంది. 

49:18 సీయోను పిల్లలు, అంటే దేవుని ప్రజలు యెరూషలేముకు తిరిగి వెళ్లడానికి త్వరలోనే ఒకచోటుకు చేరుకుంటారు. సీయోను తన పిల్లల్ని తన చుట్టూ చేర్చుకొనడం వడ్డాణము ధరించుకున్నట్టుగా ఉందనే వర్ణన కనబడుతుంది. - ఇక్కడ దేవుడు సీయోనుకు భర్త అనే వర్ణనలో కనబడుతున్నాడు. యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చే ఆమె పిల్లలైన ఆమె ప్రజలు ఆయన ఆమెకిచ్చే పెళ్ళికానుకవంటి వారు. 

49:19-20 యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చేవారి సంఖ్య విస్తారంగా ఉండబోతుంది కాబట్టి యెరూషలేము వారికి ఇరుకుగా ఉంటుందనే దృశ్యమానమైన వర్ణన కనబడుతుంది. -

49:21 వ్యక్తిత్వారోపణలో ఒక తల్లిగా సీయోను వీరిని నాయందు కనినవాడె వడు? అని ఆశ్చర్యపడుతుంది. ఈ ప్రశ్నకు జవాబు వీరిని కనిన తండ్రి దేవుడే. 

49:22-23 ప్రజలు చెరలోకి వెళ్లినప్పుడు శత్రుసైన్యాలు సంకెళ్లు వేసి వీరిని ఈడ్చుకొని వెళ్లారు. చెరనుండి తిరిగి వచ్చేటప్పటి దృశ్యం వీరిని అన్యజనాం గాలు (జనముల తట్టు... వారు) ఎత్తుకొని రావడం, అన్యజనాంగాలు దేవుని ప్రజల యెదుట దీనులై ఉండడం. 

49:24-26 చెర నుండి అణచివేత నుండి తాము విడుదల పొందడం సాధ్యమేనా అని దేవుని ప్రజలు సందేహించి ఉండవచ్చు, అయితే, దేవుడు తాను వారిని విడిపించడానికి మాత్రమే కాక, వారిని చెరపట్టిన వారికి తగిన శిక్ష విధించడానికి కూడా సమర్థుడనని స్పష్టపరుస్తాడు. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |