Hebrews - హెబ్రీయులకు 5 | View All

1. ప్రతి ప్రధానయాజకుడును మనుష్యులలోనుండి యేర్పరచబడినవాడై, పాపములకొరకు అర్పణలను బలులను అర్పించుటకు దేవుని విషయమైన కార్యములు జరిగించుటకై మనుష్యులనిమిత్తము నియమింపబడును.

2. తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడియున్నందున అతడు ఏమియు తెలియనివారియెడలను త్రోవతప్పిన వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడై యున్నాడు.

3. ఆ హేతువుచేత ప్రజల కొరకేలాగో ఆలాగే తనకొరకును పాపములనిమిత్తము అర్పణము చేయవలసినవాడై యున్నాడు.
లేవీయకాండము 9:7, లేవీయకాండము 16:6

4. మరియు ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతానే వహించుకొనడు గాని, అహరోను పిలువబడినట్టుగా దేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ ఘనతపొందును.
నిర్గమకాండము 28:1

5. అటువలె క్రీస్తుకూడ ప్రధాన యాజకుడగుటకు తన్నుతానే మహిమపరచుకొనలేదు గాని నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కనియున్నాను. అని ఆయనతో చెప్పినవాడే అయనను మహిమపరచెను.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7

6. ఆ ప్రకారమే నీవు మెల్కీసెదెకుయొక్క క్రమము చొప్పున నిరంతరము యాజకుడవై యున్నావు అని మరియొకచోట చెప్పుచున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

7. శరీరధారియై యున్న దినములలో మహా రోదనముతోను కన్నీళ్లతోను, తన్ను మరణమునుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి,భయభక్తులు కలిగి యున్నందున ఆయన అంగీకరింపబడెను.

8. ఆయన,కుమారుడైయుండియు తాను పొందిన శ్రమలవలన విధేయతను నేర్చుకొనెను.

9. మరియు ఆయన సంపూర్ణసిద్ధి పొందినవాడై, మెల్కీ సెదెకుయొక్క క్రమములోచేరిన ప్రధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి,
యెషయా 45:17

10. తనకు విధేయులైన వారికందరికిని నిత్య రక్షణకు కారకుడాయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:4

11. ఇందునుగూర్చి మేము చెప్పవలసినవి అనేక సంగతులున్నవి గాని, మీరు వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కష్టము.

12. కాలమునుబట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినవారై యుండగా, దేవోక్తులలో మొదటి మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరల బోధింపవలసి వచ్చెను. మీరు పాలుత్రాగవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారుకారు.

13. మరియు పాలు త్రాగు ప్రతివాడును శిశువేగనుక నీతి వాక్యవిషయములో అనుభవములేనివాడై యున్నాడు.

14. వయస్సు వచ్చిన వారు అభ్యాసముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకముచేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగియున్నారు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-6:20 ఈ అధ్యాయాలలో యాజకునిగా అహరోనుకంటే యాజకుడైన యేసు ఆధిక్యతను రచయిత స్థిరపరుస్తున్నాడు. ప్రధాన యాజకునిగా కుమారుని శ్రేష్ఠ కార్యము క్రైస్తవ పరిపక్వత కోసమైన పిలుపునకు ఆధారంగా ఉంటుంది.

5:6 మెల్కీసెదెకు-ఆది కాండము 14:18 తో పోల్చి చూడండి. 

5.7 మరణము నుండి అనే పదజాలంలో "నుండి" అనే పదానికి గ్రీకులో ఉపయోగించిన "ఎక్" అనే పదం “బయటికి” అనే అర్థానిస్తుంది. అంటే యేసు గెత్సెమనె వనంలో చేసిన ప్రార్థనలో తనను మరణంలోనికి పంపవద్దని ప్రార్ధించలేదు గానీ మరణం నుండి బయటకి తెమ్మని అంటే పునరుత్థానమిమ్మని ప్రార్థించాడు. 

5.8 "ఆయన... శమలవలన విధేయతను నేర్చుకొనెను” అంటే ఆయన అంతకు మునుపులేని విధేయతను కొత్తగా నేర్చుకున్నాడని అర్ధం చేసుకోకూడదు. ఆయన మానవులను రక్షించే తన లక్ష్య సాధనలో భాగంగా శ్రమలు అనుభవించడానికి వెనుదిరగక తండిపట్ల విధేయతతో వాటిని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాడు అని గ్రహించాలి. 

5:9 యేసు సంపూర్ణసిద్ధి పొందాడని రచయిత చెబుతున్నాడు (వ.9; 2:10; 7:28). ఇది "నైతిక" సంపూర్ణతను గూర్చి చెప్పడం లేదు; యేసు “పాపము లేనివాడై” ఉన్నాడని రచయిత స్పష్టం చేస్తున్నాడు. (4:15). అయితే యేసు మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడుగా యోగ్యుడవ్వడానికన్నట్లుగా పరిపూర్ణం చేయబడ్డాడు. శ్రమలలో తన విధేయత ద్వారా, ఆయన పరిపూర్ణ రక్షకుడయ్యాడు. సంపూర్ణసిద్ధి పొందినవాడై వివరణ కోసం 2:10 నోట్సు చూడండి.

5:1-10 ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధాన యాజకుడు అహరోను...దేవునిచేత పిలువబడిన స్థితి అతని అధికారాన్ని స్థిరపరచింది. యాజకునిగా అతని పని ప్రజల పక్షంగా దేవునికి పాపముల నిమిత్తము అర్పణము చేయడంతో పాటుగా, ఏమియు తెలియని, త్రోవతప్పిన ప్రజల పట్ల దేవుని పక్షంగా తాలిమి చూపవలసి ఉంది... అహరోను యాజకత్వంలో ఉన్న సమస్య అహరోనే; అతడు పాపి కాబట్టి అతడు ప్రజలకొరకేలాగో అలాగే తనకొరకును పాపముల నిమిత్తము అర్పణము చేయవలసినవాడై యున్నాడు.
అహరోనువలె యేసు దేవుని చేత పిలువబడ్డాడు, కానీ కీర్తన 110:4 ప్రకారం, దేవుడు ఆయనకు మెల్కీసెదెకు యొక్క క్రమము చొప్పున... ప్రధాన యాజకుడగుటకు విశిష్టమైన పిలుపును ఇచ్చాడు. క్రీస్తు యాజకత్వం అహరోను యాజకత్వంకంటే పూర్తిగా వేరే స్థాయిలో ఉంది. అహరోనులాగా ఆయన ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించాలి గాని అహరోనుకు భిన్నంగా క్రీస్తు భయభక్తులు కలిగియున్నందున అంగీకరించబడ్డాడు. అహరోను లాగా కాక క్రీస్తు తన శ్రమలద్వారా విధేయత నేర్చుకున్నాడు. అందువల్ల క్రీస్తు తెచ్చిన రక్షణ నిత్యమైనది. ఆయన... శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకొనెను అంటే ఆయన అంతకు మునుపు తనకు లేని విధేయతను కొత్తగా నేర్చుకున్నాడని అర్థం చేసుకోకూడదు. ఆయన మానవులను రక్షించే తన లక్ష్య సాధనలో భాగంగా శ్రమ అనుభవించడానికి వెనుదీయక తండ్రి పట్ల విధేయతతో దానిని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాడు అని గ్రహించాలి. 

5:11-6:3 ఈ భాగంలో తన పాఠకుల వేదాంత, నైతిక స్థితిని బేరీజు వేయడానికి రచయిత తాత్కాలిక విరామం ఇచ్చాడు. తాను వివరించబోతున్న (5:11) కష్టతరమైన సిద్ధాంతాలు వారికి అర్థంకాకపోవచ్చనే భావనను అతడు వ్యక్తం చేశాడు. వారు అపరిపక్వతలో నున్న మందులు కాబట్టి తమ వైఫల్యాన్ని గూర్చిన హెచ్చరిక, పరిపక్వత దిశగా ప్రోత్సాహం పొందాల్సిన అవసరం ఉంది. క్రైస్తవ విశ్వాసానికి, జీవితానికి పునాదివంటి క్రీస్తును గూర్చిన ప్రాథమిక సందేశానికి ఆధారమైన ఆరు సూత్రాలను రచయిత చెప్పాడు. ఈ సూత్రాలను మూడేసి చొప్పున రెండు గుంపులుగా విభజించవచ్చు. (1) పాప కార్యాలనుండి మారుమనస్సు (పశ్చాత్తాపం), దేవునిపట్ల విశ్వాసము (6:1) క్రైస్తవ జీవితానికి పునాదియైన మారుమనస్సు అనుభవానికి ఇవి రెండు పార్శ్వాలు. (2) సువార్తను స్వీకరించిన కొత్త విశ్వాసుల బాప్తిస్మం, సువార్తను ప్రకటించడానికి క్రైస్తవ నాయకులకోసం హస్తనిక్షేపణము (6:2) సంఘజీవితానికి ప్రధానమైన మూలకాలు. (3) మృతుల పునరుత్థానము గూర్చిన శుభవార్త, రాబోవు నిత్యమైన తీర్పు (6:2] సంఘం ప్రకటించే సువార్తలో అవసరమైన మూలకాలు.


Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |