Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 8 | View All

1. సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన నగరును కట్టించిన యిరువది సంవత్సరముల కాలము తీరిన తరువాత

2. హీరాము తనకిచ్చిన పట్టణములను సొలొమోను కట్టించి వాటిలో ఇశ్రాయేలీయులను కాపురముంచెను.

3. తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను స్థలమునకు పోయి దానిని పట్టుకొనెను.

4. మరియు అరణ్య మందుండు తద్మోరుకును హమాతు దేశమందు ఖజానా ఉంచు పట్టణములన్నిటికిని ప్రాకారములను కట్టించెను.

5. ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత్‌హోరోను దిగువ బేత్‌హోరోను గవునులు అడ్డగడలుగల ప్రాకారపట్టణములుగా కట్టించెను.

6. బయలతును, ఖజానా ఉంచు పట్టణములన్నిటిని, రథములుంచు పట్టణములన్నిటిని, గుఱ్ఱపు రౌతులుండు పట్టణములన్నిటిని కట్టించెను. మరియయెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములన్నిటియందును ప్రాకారపురములుగా కట్టించవలెనని తానుద్దేశించిన పట్టణములన్నిటిని సొలొమోను కట్టించెను.

7. ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులు కాని హిత్తీయులలో నుండియు అమోరీయులలోనుండియు, పెరిజ్జీయులలో నుండియు, హివ్వీయులలోనుండియు, యెబూసీయులలో నుండియు, శేషించియున్న సకల జనులను

8. ఇశ్రాయేలీ యులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల సంతతి వారిని సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెట్టిపనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను.

9. అయితే ఇశ్రా యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో ప్రధానులుగాను రథములకును గుఱ్ఱపు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను.

10. వీరిలో శ్రేష్ఠులైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను క్రింద అధిపతులై ప్రజలమీద అధికారులై యుండిరి.

11. ఇశ్రాయేలీయుల రాజైన దావీదు నగరునందు నా భార్య నివాసముచేయవలదు, యెహోవా మందసమున్న స్థలములు ప్రతిష్ఠితములు అని చెప్పి, సొలొమోను ఫరోకుమార్తెను దావీదు పట్టణమునుండి తాను ఆమెకొరకు కట్టించిన నగరునకు రప్పించెను.

12. అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కట్టించిన యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అర్పించుచు వచ్చెను. అతడు అనుదిన నిర్ణయముచొప్పున

13. మోషే యిచ్చిన ఆజ్ఞనుబట్టి విశ్రాంతి దినములయందును, అమావాస్యలయందును, నియామక కాలములయందును, సంవత్సరమునకు ముమ్మారుజరుగు పండుగలయందును, అనగా పులియని రొట్టెల పండుగయందును వారముల పండుగయందును పర్ణశాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అర్పించుచు వచ్చెను.

14. అతడు తన తండ్రియైన దావీదు చేసిన నిర్ణయమునుబట్టి వారి వారి సేవాధర్మములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొప్పున యాజకులను వారి సేవకును, కట్టడనుబట్టి అను దినమున యాజకుల సముఖమున స్తుతిచేయుటకును, ఉప చారకులుగా ఉండుటకును, వంతులచొప్పున లేవీయులను, ద్వారములన్నిటి దగ్గర కావలి యుండుటకై వారి వారి వంతులచొప్పున ద్వారపాలకులను నియమించెను; దైవ జనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజ్ఞ ఇచ్చియుండెను.

15. ఏ విషయమును గూర్చియేగాని బొక్కసములను గూర్చియే గాని రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియున్న నిర్ణ యమును బట్టి వారు సమస్తమును జరుపుచువచ్చిరి

16. యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది సంపూర్ణమగువరకు సొలొమోను పని యంతయు చేయించెను; అప్పుడు యెహోవా మందిరము సమాప్త మాయెను.

17. సొలొమోను ఎదోము దేశముయొక్క సముద్రపు దరినున్న ఎసోన్గెబెరునకును ఏలతునకును పోగా

18. హీరాము తన పనివారిద్వారా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుక్తి గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అక్కడనుండి తొమ్మిదివందల మణుగుల బంగారమును ఎక్కించుకొని రాజైన సొలొమోను నొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
8:1 మందిరము నిర్మాణానికి ఏడు సంవత్సరాలు, సొలొమోను రాజభవన నిర్మాణానికి మరో పదమూడు సంవత్సరాలు, మొత్తం నిర్మాణాలకు యిరువది సంవత్సరముల సమయం పట్టింది (1రాజులు 6:38-7:1 చూడండి). 

8:2 హీరాము ఇచ్చిన నిర్మాణ సామగ్రికి బదులుగా సొలొమోను ఇచ్చిన చెల్లింపులో ఒక భాగం ఇరవై పట్టణములు (ఆధునిక ప్రమాణాల ప్రకారం అవి గ్రామాలు). అవి హీరాము రాజ్యానికి జతకలిశాయి (1రాజులు 9:10-14). అక్కడి ప్రజలు పన్నులు చెల్లించే సంపన్నులైనా కావాలి, లేకపోతే అవి సైనిక రక్షణ కేంద్రాలుగా ఉపయోగపడాలి. అలా అయితేనే ఈ ప్రదేశాలు హీరాముకు ఉపయోగపడతాయి.
అయితే, తనకు కొత్తగా లభించిన ఈ పట్టణాలను చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు, అవి ఎందుకూ పనికిరాని కుగ్రామాలని హీరాము గ్రహించాడు. అందుకే వాటిని యూదా రాజుకు తిరిగి ఇచ్చేశాడు. ఈ ప్రదేశాలను తిరిగి కట్టించి, ప్రజలకు పునరావాసం కల్పించడానికి సొలొమోను వీటిపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధపడ్డాడు.. 

8:3 తన తండ్రి దావీదుకు భిన్నంగా సొలొమోను ఎక్కువ సైనిక దండయాత్రలేమీ నిర్వహించలేదు. హమాతుసొబా అనే ప్రాంతాన్ని పట్టుకోవడం దీనికి ఒక మినహాయింపు. దావీదు కాలంలో హమాతు రాజైన తోహూ దావీదుకు లొంగిపోయి కప్పం కట్టాడు (1దిన 18:9-10). అయితే ఆ పట్టణపు కొత్త ప్రభుత్వం ఇశ్రాయేలుపై స్పష్టమైన తిరుగుబాటు చేసింది. కాబట్టి సొలొమోను దానిని స్వాధీనం చేసుకుని అక్కడ గిడ్డంగులను ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ పట్టణం పాలస్తీనా అంచున ఉంది. ఇది మెసొపొతమియ, లెబానోను మధ్యన ఎడారిలో ఒంటెల మీద ప్రయాణించే - యాత్రికులకు సహజ గమ్యస్థానం. 

8:4 ఇప్పుడు సిరియా ఎడారిలో - వాణిజ్యాన్ని నియంత్రించడానికి సొలొమోను చేయవలసిందల్లా ఒంటెల సమూహంతో ప్రయాణించే వర్తకుల కోసం . మార్గమధ్యంలో ఒక జలాశయము (ఒయాసిస్సు)ను సొంతం చేసుకోవడం. తద్మోరు అందుకు చక్కని ప్రదేశం. హమాతుతో కలిసి దీనిని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, సొలొమోను మెసొపొతమియకు వెళ్ళి వచ్చే వాణిజ్యమంతటిపైన ఆధిపత్యాన్ని సాధించాడు.

8:5-6 యెరూషలేముకు వెళ్ళే మార్గాన్ని పటిష్ఠపరచడం ద్వారా సొలొమోను దేశవ్యాప్త నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాడు. ఎగువ... దిగువ బేత్ హోరోను పట్టణాలను గవునులు అడ్డగడలుగల ప్రాకార పట్టణములుగా కట్టించాడు. ఇవి ఆక్రమణదారులు రాజధాని పట్టణానికి చేరుకోకుండా నిలువరించటానికి సైనికదండుకు విడిది ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశాలు. 

8:7-9 కనానీయులందరినీ నిర్మూలించాలని దేవుడు అనేక సంవత్సరాలకు ముందే. యెహోషువకు స్థిరమైన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు (యెహో 6:21), అయితే ఇశ్రాయేలీయులు దానిని పూర్తిగా పాటించలేదు. కనానీయుల ఆధిపత్యంలో ఉన్న యెరూషలేమును దావీదు చివరిగా జయించేవరకు ఇశ్రాయేలీయులు కనాను భూభాగమంతటినీ స్వాధీనం చేసుకోలేదు. కనానీయులలో ఇంకా అనేకులు బ్రతికివున్నారు. వీరు ఇప్పుడు సొలొమోను నిర్మాణాలకు బానిసలుగా (వెట్టిపనులు చేయువారినిగా) మారారు. అయితే ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరూ బానిసలుగా మారకూడదు. కానీ, వారు సొలొమోను కోసం పని చేయవలసి వచ్చింది. రానురాను అతని అవసరతలు మరింత కఠినంగా మారాయి. 

8:10 ఇశ్రాయేలీయులు వెట్టిపనివారి మీద అధిపతులుగా పనిచేశారు. 

8:11 వృత్తాంతకారుడు సొలొమోను లోటుపాట్లను గూర్చి గానీ, అతడు చేసుకున్న అనేక వివాహాలను గూర్చి గానీ ప్రస్తావించలేదు. ఇది 1రాజులుగ్రంథంలో నమోదు చేయబడిన వివరాలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఫరో కుమార్తె అయిన సొలొమోను భార్య గురించి అతడు ప్రస్తావించలేదు. మందసం పరిశుద్ధత, దావీదు ఏర్పరచిన సదుపాయాలు విధానాల పట్ల అతనికున్న గౌరవం వలన, సొలొమోను తన ఐగుప్తు భార్యను యెరూషలేముకు వెలుపల ఉన్న నగరుకు రప్పించాడు. 
ఈ సమయంలో సొలొమోను చర్యలను ఖండించకపోయినా, అనుదిన బల్యర్పణలలో ఒక్కటి కూడా తప్పిపోకుండా శుద్దీకరణ ధర్మశాస్త్రంలో ప్రతి అంశాన్ని పాటించే సొలొమోను తన వివాహబంధాల ద్వారా దేశంలో విగ్రహారాధన ప్రవేశపెడుతూ ధర్మశాస్త్రాన్ని అస్థిరపరుస్తున్నాడనే విషయం వృత్తాంతకారుడు గ్రహించలేదనడం అసాధ్యం. సొలొమోను తన భార్యలను సంతోషపెట్టే నిమిత్తం అన్యదేవతల బల్యర్పణలలో పాలుపంచుకునేంత స్థాయికి దిగజారాడని 1రాజులు 11:6లో మనం గమనించగలం. 

8:12-16 అనుదిన నిర్ణయము చొప్పున చెల్లించవలసిన అర్పణలు, వివిధ నియామక ఉత్సవాలతో సహా మందిరానికి కావలసినవన్నీ సొలొమోను ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాడు. అతని తండ్రి, రాజైన దావీదు, అతనికి ముందు వంతుల చొప్పున ఏర్పాటు చేసిన పని విభజన ఖచ్చితంగా జరిగేలా ఏర్పాటు చేశాడు.

8:17-18 ఎసోనెబరు, ఏలతు పట్టణాలు ఇశ్రాయేలు దేశానికి దక్షిణ చివర భాగంలో ఎర్ర సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నాయి. అరేబియా ద్వీపకల్పంలో, ఇంకా దానికి ఆవలి భాగంలో నివసించే ప్రజలతో వాణిజ్యం కొనసాగించడానికి ఈ ప్రదేశాలు సొలొమోనుకు వెసులుబాటు కలిగించాయి. అయితే సొలొమోనుకు ఓడలు లేవు, ఇశ్రాయేలీయులకు నౌకాయానం గురించి ఏమీ తెలీదు. మరోవైపు, రాజైన హీరాము సముద్రయానంలో మెరికల్లాంటి ప్రజలకు పాలకుడు. వారు మధ్యధరా సముద్రమంతటా వాణిజ్యం చేయడంలో తలమునకలై ఉన్నారు. అయితే, ఫెనికయులు అరేబియా దేశపు ప్రజలతో వాణిజ్య సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలనుకుంటే, వారు మధ్యధరా సముద్ర మార్గంలో చివరి వరకు ప్రయాణించి, ఆఫ్రికా ఖండపు పశ్చిమ తీరానికి చేరుకోవాలి. అక్కడ నుండి గుహోప్ అగ్రం చుట్టూ తిరిగి మరలా ఆఫ్రికా ఖండపు తూర్పు తీరం వెంబడి ఉత్తర దిక్కుగా వెనుకకు ప్రయాణించి అరేబియా చేరుకోవాలి. మరోమాటలో చెప్పాలంటే, సొలొమోనుకు సకల సౌకర్యాలతో కూడిన ఓడ రేవులున్నాయి, కానీ ఓడలు లేవు. హీరాముకు ఓడలు ఉన్నాయి, కానీ సదుపాయాలు కలిగిన ఓడరేవులు లేవు. వారు కలిసి పనిచేసి అధికమొత్తంలో బంగారము సంపాదించ గలిగారు. ఓఫీరు అనే ప్రదేశం ఎక్కడుందో ఖచ్చితంగా తెలీదు. సొలొమోను బంగారాన్ని తన వ్యక్తిగత సంపదగా భావించాడు, కాబట్టి దానిని అతని రాజభవనంలో భద్రపరచారు (9:15). చివరికి ప్రజలు "దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషయి కుమారునియందు మాకు స్వాస్థ్యము లేదు" (10:16) అంటూ రాజు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. సొలొమోను విధించిన కష్టమైన పనులు దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు దారితీసి ఉంటే అది మరింత ఆమోదయోగ్యంగా ఉండేది. 


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |