Nehemiah - నెహెమ్యా 13 | View All

1. ఆ దినమందు వారు మోషేగ్రంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో అమ్మోనీయులు గాని మోయాబీయులు గాని దేవునియొక్క సమాజమును ఎన్నటికి చేరకూడదు.

2. వారు అన్నపానములు తీసికొని ఇశ్రాయేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని శపించుమని బిలామును ప్రోత్రాహపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీర్వాదముగా మార్చెనని వ్రాయబడినట్టు కనబడెను.

3. కాగా జనులు ధర్మశాస్త్రమును వినినప్పుడు మిశ్ర జనసమూహమును ఇశ్రాయేలీయులలోనుండి వెలివేసిరి.

4. ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిర్ణయింపబడిన యాజకుడగు ఎల్యాషీబు టోబీయాతో బంధు త్వము కలుగజేసికొని

5. నైవేద్యమును సాంబ్రాణిని పాత్రలను గింజలలో పదియవ భాగమును క్రొత్త ద్రాక్షా రసమును లేవీయులకును గాయకులకును ద్వారపాలకుల కును ఏర్పడిన నూనెను యాజకులకు తేవలసిన ప్రతిష్ఠిత వస్తువులను పూర్వము ఉంచు స్థలమునొద్ద, అతనికి ఒకగొప్ప గదిని సిద్ధముచేసి యుండెను.

6. ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను దేశపు రాజైన అర్త హషస్త యేలుబడియందు ముప్పది రెండవ సంవత్సరమున నేను రాజును దర్శించి కొన్నిదినము లైన తరువాత రాజునొద్ద సెలవుపుచ్చుకొని

7. యెరూషలేమునకు వచ్చి ఎల్యాషీబు దేవుని మందిరములో టోబీ యాకు ఒక గది యేర్పరచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని

8. బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయాయొక్క సామగ్రియంతయు అవతల పారవేసి, గదులన్నియు శుభ్రముచేయుడని ఆజ్ఞాపింపగా వారాలాగు చేసిరి.

9. పిమ్మట మందిరపు పాత్రలను నైవేద్య పదార్థములను సాంబ్రాణిని నేనక్కడికి మరల తెప్పించితిని.

10. మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళ్లు వారికి అందక పోవుటచేత సేవచేయు లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని

11. నేను అధిపతులతో పోరాడిదేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్ష్యపెట్టలేదని అడిగి, వారిని సమకూర్చి తమ స్థలములలో ఉంచితిని.

12. అటుతరువాత యూదులందరును ధాన్య ద్రాక్షారసతైలములలో పదియవ భాగమును ఖజానాలోనికి తెచ్చిరి.

13. నమ్మకముగల మనుష్యులని పేరు పొందిన షెలెమ్యా అను యాజకుని సాదోకు అను శాస్త్రిని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారి చేతిక్రింద మత్తన్యా కుమారుడైన జక్కూరునకు పుట్టిన హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహో దరులకు ఆహారము పంచిపెట్టు పని వారికి నియమింప బడెను.

14. నా దేవా, ఈ విషయములో నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొని, నా దేవుని మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను మరువకుండుము.

15. ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశ్రాంతి దినమున ద్రాక్షతొట్లను త్రొక్కుటయు, గింజలుతొట్లలో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, ద్రాక్షారసమును ద్రాక్షపండ్లను అంజూరపు పండ్లను నానా విధములైన బరువులను విశ్రాంతిదినమున యెరూషలేములోనికి తీసికొని వచ్చుటయు చూచి, యీ ఆహారవస్తువులను ఆ దినమున అమ్మినవారిని గద్దించితిని.

16. తూరుదేశస్థులును కాపురముండి, యెరూషలేములోను విశ్రాంతిదినములో యూదులకును చేపలు మొదలైన నానా విధ వస్తువులను తెచ్చి అమ్ముచుండిరి.

17. అంతట యూదుల ప్రధానులను నేనెదురాడి విశ్రాంతిదినమును నిర్లక్ష్యపెట్టి మీ రెందుకు ఈ దుష్కార్యమును చేయుదురు?

18. మీ పితరులును ఇట్లు చేసి దేవునియొద్దనుండి మనమీదికిని యీ పట్టణ స్థులమీదికిని కీడు రప్పింపలేదా? అయితే మీరు విశ్రాంతిదినమును నిర్లక్ష్యపెట్టి ఇశ్రాయేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రప్పించుచున్నారని చెప్పితిని.

19. మరియు విశ్రాంతిదినమునకు ముందు చీకటి పడినప్పుడు యెరూషలేము గుమ్మములను మూసివేయవలెననియు, విశ్రాంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియ్యకూడదనియు నేనాజ్ఞాపించితిని మరియు విశ్రాంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమ్మములయొద్ద నా పనివారిలో కొందరిని కావలి యుంచితిని.

20. వర్తకులును నానావిధములైన వస్తువులను అమ్మువారును ఒకటి రెండు మారులు యెరూష లేము అవతల బసచేసికొనగా

21. నేను వారిని గద్దించి వారితో ఇట్లంటినిమీరు గోడచాటున ఎందుకు బసచేసి కొంటిరి? మీరు ఇంకొకసారి ఈలాగు చేసినయెడల మిమ్మును పట్టుకొందునని చెప్పితిని; అప్పటినుండి విశ్రాంతి దినమున వారు మరి రాలేదు.

22. అప్పుడు తమ్మును తాము పవిత్రపరచుకొనవలెననియు, విశ్రాంతి దినమును ఆచరించుటకు వచ్చి గుమ్మములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయు లకు నేను ఆజ్ఞాపించితిని. నా దేవా, యిందును గూర్చియు నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొప్పున నన్ను రక్షించుము.

23. ఆ దినములలో అష్డోదు అమ్మోను మోయాబు సంబంధు లైన స్త్రీలను వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి.

24. వారి కుమారులలో సగము మంది అష్డోదు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు.

25. అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొట్టి వారి తలవెండ్రుకలను పెరికివేసిమీరు వారి కుమారులకు మీ కుమార్తెలను ఇయ్యకయు,మీ కుమా రులకైనను మీకైనను వారి కుమార్తెలను పుచ్చుకొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట ప్రమాణము చేయించి

26. ఇట్టి కార్యములు జరిగించి ఇశ్రాయేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత ప్రేమింపబడినవాడై ఇశ్రాయేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అన్యస్త్రీలు అతనిచేత సహా పాపము చేయించలేదా?

27. కాగా ఇంత గొప్పకీడు చేయునట్లును, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము చేయు నట్లును అన్యస్త్రీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచ్చునా? అని అడిగితిని.

28. ప్రధాన యాజకుడును ఎల్యాషీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో ఒకడు హోరోనీయుడైన సన్బల్లటునకు అల్లుడాయెను. దానినిబట్టి నేను అతని నాయొద్దనుండి తరిమితిని.

29. నా దేవా, వారు యాజక ధర్మమును, యాజకధర్మపు నిబంధనను, లేవీయుల నిబంధ నను అపవిత్రపరచిరి గనుక వారిని జ్ఞాపకముంచకొనుము.

30. ఈలాగున వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని పవిత్రపరచి, ప్రతి యాజకుడును ప్రతి లేవీయుడును విధి ప్రకారముగా సేవచేయునట్లు నియమించితిని.

31. మరియు కావలసి వచ్చినప్పుడెల్ల కట్టెల అర్పణను ప్రథమ ఫలములను తీసికొని వచ్చునట్లుగా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1-3 ఆ దినమందు అనేది. నెహెమ్యా నేతృత్వంలోని పునరుద్ధరణ కాలాన్ని సూచిస్తుంది . కానీ నిర్దిష్టమైన తేదీని సూచించదు. ఇప్పటి ఆచారప్రకారం మోషే గ్రంథము చదవినప్పుడు, వారు ద్వితీ 23:3-6లోని అమ్మోనీయులు, మోయాబీయులను గురించి చదివారు. మోయాబీయులను నిషేధించడానికి కారణం, ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దాన దేశానికి వెళ్తుండగా
మోయాబీయులు వారిని ఆటంకపరిచి, మాటిమాటికి వారిపై దాడి చేశారు (న్యాయాధి 3:13; 10:9-17). మిశ్ర జనసమూహమును (హెబ్రీ. ఎరేవ్) ఇశ్రాయేలీయుల నుండి, వెలివేసిరి. దీని అర్థం వారిని పంపేశారనో, వివాహాలను రద్దు చేశారనో కాక, వారిని ఆరాధించే సమూహంలో నుండి వేరుచేసారని కావచ్చు. 

13:4-5 కొందరు ఈ ఎల్యాషీబును ప్రధాన యాజకునిగా గుర్తిస్తారు (3:1,20-21) కానీ, దానికి అవకాశం లేదు. “ఎల్యాషీబు” (“దేవుడు ప్రతిఫలమిచ్చును” లేక “దేవుడు వెనుకకు నడిపించును") అనే పేరు చెరతర్వాతి కాలంలో సాధారణమైన పేరు. అంతేకాక ఎల్యాషీబును గురించి చెప్పినపుడు అతడు “ప్రధాన యాజకుడు" (3:1,20; 13:28) అని గుర్తించబడ్డాడు కానీ ఎన్నడూ “యాజకుడు" అనబడలేదు. అంతేకాక వ.4-8లోని ఎల్యాషీబు అనేవాడు దేవాలయంలో ఉంచే వస్తువులున్న గొప్ప గదికి బాధ్యుడు మాత్రమే. ఇది బాధ్యతాయుతమైన పనేగాని, ప్రధాన యాజకుడు చేసే పని కాదు. దేవాలయంలోని ఈ గొప్పగది ఇప్పుడు కానుకలు లేక ఖాళీగా ఉండి, తర్వాత కాలంలో నెహెమ్యా పరిష్కరించిన సమస్యగాను, టోబియాకు ఉపయోగపడిన అంశంగానూ ఉంది (వ.10-13). 

13:6-7 ఈ వచనంతో (వ.6), దేవాలయంలో ఎంత సిగ్గుపడే పరిస్థితి వచ్చివుండేదో స్పష్టమౌతుంది: నెహెమ్యా బబులోనులో ఉన్నాడు. 5:14లో నెహెమ్యా యెరూషలేములో ఉన్న కాలం అర్తహషస్త “ఇరవయ్యవ సంవత్సరం నుండి అతని 32వ సంవత్సరం వరకు, అంటే 12 సంవత్సరాలు",
అతడు రాజువద్ద సెలవు పుచ్చుకొని, తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి యెరూషలేముకు తిరిగి వెళ్ళినట్లు చెబుతున్నాడు. అతని కార్యక్రమాల సరళి చూస్తే, అతడు కేవలం ఒక పౌరునిగా కాక ఆ ప్రాంతానికి అధికారి (గవర్నరు)గా వచ్చాడని సూచిస్తుంది. ఎలిఫెంటైన్ పాపైరీ ప్రకారం, క్రీ.పూ. 407లో యెరూషలేముకు బాగోహి అనే అధికారి క్రియాశీలకంగా ఉన్నాడు. ఆ విధంగా ఇది నెహెమ్యా రెండవసారి అధికారం ముగించడాన్ని సూచిస్తుంది. 

13:8-13 అమ్మోనీయుడైన టోబియా, ఎల్యాషీబు ఇచ్చిన గదులను అపవిత్రం చేయడం బట్టి, వాటిని తిరిగి పూర్వపు పనులకు వాడుకోవడం కోసం శుభ్రము చేయించాల్సి వచ్చింది. ఈ గదులు ఖాళీగా ఉండడానికి కారణం, నెహెమ్యా లేనప్పుడు ప్రజలు తమ ఫలాలలో పదవ భాగం ఇవ్వడంలో విఫలం కావడమే. బలులలోని తమ భాగాలతో యాజకులకు పోషణ కాగా, లేవీయులు, గాయకులు, ద్వారపాలకులకు సహాయపడేటట్లు, ప్రజలు తమ ఫలాలలో దశమభాగాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రమాణం చేశారు (10:35-39). కానీ నెహెమ్యా లేనప్పుడు, పర్షియనుల పన్నులు అధికంగా ఉండడంతో, ఈ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో వారు విఫలమయ్యారు; లేవీయులు తప్పనిసరియై వ్యవసాయానికి తిరిగారు. నెహెమ్యా లేవీయులను, వారి సహాయకులను దేవాలయానికి రప్పించి, ప్రజలు దశమభాగాలు ఇవ్వాలని వత్తిడి చేశాడు. అలాంటి పరిస్థితి మరలా తలెత్తకుండా ఉండేలా, నెహెమ్యా నలుగురు మ్మకముగల మనుష్యులను నియమించి, ఆ దశమభాగాలను సమానంగా పంచిపెట్టడానికి బాధ్యతనప్పగించాడు. 

13:14 ఈ అధ్యాయంలో నెహెమ్యా దేవునికి చేసిన నాలుగు క్లుప్త ప్రార్థనలలో మొదటిది ఈ వచనంలో కనిపిస్తుంది (4:4-5 నోట్సు చూడండి). దేవుడు తాను చేసిన ఉపకారములను (హెబ్రీ. ఫేసెద్) మరువకుండాలని ప్రార్థించాడు. పరలోకపు పట్టీలలో (కీర్తన 69:28; దాని 7:10; 12:1; మలాకీ 3:16) అతని ఉపకారాలు నిలిచి, దేవుడు వాటిని గుర్తించాలనేది ఆలోచన. నెహెమ్యా “కార్యములు” అంటే అతని మీద దేవుడు మోపిన పనికొరకైన నమ్మకమైన కార్యాలు. ఇక్కడి మాటలు “నీతి క్రియల"కు మాదిరి కాదు గాని అధికారిగా ఉండాలని దేవుడు తనకిచ్చిన పిలుపులోని. అతని నమ్మకత్వాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి. 

13:15-16 10:31లో విశ్రాంతి దినమున ఎలాంటి వ్యాపారము చేయమనీ, ధాన్యం కొనుగోలు చేయమనీ ప్రజలు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కానీ నెహెమ్యా తాను రెండవ దఫా అధికారిగా ఉండడానికి తిరిగి వచ్చినపుడు, వారి మనస్సులు మారిపోయాయని కనుగొన్నాడు. అంతేకాక, ప్రజలు విశ్రాంతి దినాన్ని, మరొక పనిదినంగా భావిస్తూ పని చేస్తున్నారు. తూరు దేశస్తులు ఫెనీకయ వర్తకులు. తూరు, సీదోనులు వారి స్వదేశాలు.

13:17-18 .నేనెడురాడి అనే మాట తరచుగా హెబ్రీ భాషలో నిబంధనకు సంబంధించిన వ్యాజ్యానికి తరచు ఉపయోగించే పదం (రెవా). దేవునితో తమ నిబంధనను మీరినందుకు, యూదా ప్రధానులతో నెహెమ్యా దెబ్బలాడాడు. వారు కేవలం అన్యజనులైన వ్యాపారుల నుండే కొన్నప్పటికీ, వారి దుష్కార్యము స్పష్టమే; వారు. విశ్రాంతి దినమును నిర్లక్ష్య పెడుతున్నారు. చెర తర్వాతి కాలంలో, విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించడం ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుని, వారి పొరుగువారైన అన్యజనులకు వారికి మధ్య ఉన్న ముఖ్యమైన భేదాన్ని సూచించేదిగా ఉంది. గతంలో వారు విశ్రాంతి దినాలను
మీరడంవల్ల చెల్లించాల్సి వచ్చిన వెలను నెహెమ్యా యూదా ప్రధానులకు జ్ఞాపకం చేశాడు (యెహె 20:18-24). అది మనమీదికిని యీ పట్టణస్తుల
మీదికిని కీడు రప్పింపలేదా అని నెహెమ్యా ప్రశ్నిస్తున్నాడు.

13:19-22 నెహెమ్యా నాయకులను గద్దించడమే కాక, వారిపై చర్య తీసుకున్నాడు. విశ్రాంతి దినమున యెరూషలేము లోనికి ప్రవేశించే గుమ్మములు మూసివేయించాడు. కొందరు వర్తకులు గోడలను ఆనుకొని బయటివైపు ఉండి వ్యాపారం చేయబోగా (వ.20), అలా మరలా చేస్తే వారిని బలవంతంగా పట్టుకొందునని చెప్పాడు. తన పనివారిలో కొందరిని గుమ్మముల వద్ద ఉంచడం తాత్కాలికమే, కాబట్టి నెహెమ్యా, తమ్మును తాము పవిత్రపరచుకొనవలెననియు, విశ్రాంతి దినమును ఆచరించుటకు వచ్చి గుమ్మములను కాచుకొనవలెనని లేవీయులకు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇది లేవీయుల పనికి పొడిగింపు అయినా, దేవాలయపు పరిశుద్ధతను కాపాడడమనే వారి ఉద్దేశాన్ని కొనసాగించడంలో అది భాగమే. ఈ అధ్యాయంలోని నాలుగు క్లుప్త ప్రార్థనలలో రెండవ దానిలో (వ.22), విశ్రాంతి దినపు పవిత్రతను పునరుద్ధరించడంలో తన పనిని దేవుడు ఘనపరచి, ఆయన కృపాతిశయము (హెబ్రీ. భైసెద్) చొప్పున తనను దృష్టించమని దేవునికి విన్నవించాడు.

13:23-27 ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం అన్యజనులతో మిశ్రిత వివాహాల సమస్యను ఎజ్రా పరిష్కరించాడు. (ఎజ్రా 10), కానీ ప్రజలు తమ పాత మార్గాలకు తిరిగిపోయారు- ఎంతవరకంటే వారి పిల్లలలో సగంమంది అష్ణోదు భాష మాటలాడువారు, లేక ఆయా భాషలు (అక్షరార్థంగా “ప్రజల
భాష, జనుల భాష”) మాటలాడువారు. ఇది యూదుల భాష కాకుండా, ఫిలిపీయులకు సంబంధించిన భాష అని కొందరు సూచిస్తారు. అది అరామిక్ గాని లేక ఫెనీకయ భాషగాని కావచ్చు. ఈ రెండు భాషలూ హెబ్రీ భాషకు దగ్గరగా ఉండి, హెబ్రీ మాట్లాడేవారు అర్థం చేసుకునేటట్లుగా ఉంటాయి; అయినా ఈ భాషలు హెబ్రీకన్నా స్పష్టంగా భిన్నమైనవి. హెబ్రీ భాష మాట్లాడటానికి నెహెమ్యా తీసుకున్న చర్యలు, తాత్కాలికంగా మాత్రమే పనిచేశాయని కనిపిస్తుంది.. యేసు కాలం వచ్చేసరికి, అరామిక్ భాష ప్రజల సాధారణ భాషగా మారిపోయింది. ఈ పరిస్థితికి నెహెమ్యా స్పందించిన తీరు, ఆధునిక ప్రమాణాల ప్రకారం హింసాత్మకంగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ మధ్యకాలం వరకు, భౌతిక శిక్షలు అనేక మధ్య ప్రాచ్యపు దేశాలలో సర్వసాధార ణంగాను, అంగీకృతంగాను ఉండేవి. అన్యజనులతో వివాహాలు చేసుకోవడం అనే పాపం వారి దేశానికి, దేవాలయానికి నాశనకారణం అని నెహెమ్యా గుర్తించినందు వలన అతడు ఇంత బలంగా స్పందించాడు.

13:28 ఈ సమస్య తీవ్రతను చూపడానికి నెహెమ్యా ప్రధాన యాజకుడైన ఎల్యాషీబు మునిమనవడు, నెహెమ్యాకు దేవుని ప్రజలకు శత్రువైన హోరోనీ యుడైన సన్బల్లటు కుమార్తెను (2:10 నోట్సు చూడండి) పెండ్లి చేసుకోవడాన్ని గుర్తు చేశాడు. మరొకసారి నెహెమ్యా స్పందన వేగవంతంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఉంది. బహుశా ఆ వ్యక్తి యూదాను వదలి, తన మామ అధికారిగా ఉన్న సమరయకు వెళ్ళిపోయి వుంటాడు. 

13:29 ఈ అధ్యాయంలో నెహెమ్యా తన మూడవ ప్రార్థనలో, దేవుడు జ్ఞాపకముంచుకోవాలని విన్నవించాడు. అయితే, దేవుడు తనను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆశీర్వదించమని కాక, తనను జ్ఞాపకం చేసుకుని న్యాయం తీర్చమని అడిగాడు. దేవుడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని అతడు కోరాడు. “వారిని” అంటే బహుశా అతని ఉద్దేశం సన్బల్లటు, అన్యజనులతో వివాహం చేసుకుని యాజకధర్మపు నిబంధనను అపవిత్రపరచిన యాజకులలోని వారిని గురించి అయి వుండవచ్చు. 

13:30-31 నెహెమ్యా గ్రంథంలోని ఈ చివరి వచనాలు, నెహెమ్యా చేసిన కొన్ని సంస్కరణల క్లుప్త సమీక్షను ఇస్తాయి. నాలుగవది, ఈ అధ్యాయంలో చివరిది అయిన క్లుప్త ప్రార్ధన (హెబ్రీ భాషలో నాలుగు పదాలు): నా దేవా, మేలుకై (హెబ్రీ తోవావా) నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. ఎజ్రా-నెహెమ్యా గ్రంథాల ముగింపు పతాక సన్నివేశానికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎజ్రా నెహెమ్యాల పరిచర్యలు యూదా ప్రజల మనుగడకు చాలా కీలకమైనవి. చెరలోనుండి తిరిగి వచ్చిన వారి చిన్న సమాజం, పాడుబడిన తమ దేశంలో, తమ ప్రజలను, తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి పోరాడింది. ప్రభువు చేత వాడబడి, ప్రతికూల వాతావరణంలో (పర్షియా రాజులచే పాలించబడే వారుగా జీవిస్తుండగా) నిలదొక్కుకోవడానికి సహాయపడిన నాయకులుగా ఎజ్రా నెహెమ్యాలను వారు చూసారు. దాని ఘనత, ప్రభావాలతో సహా ఆ పర్షియా సామ్రాజ్యం, మహా అలెగ్జాండర్ చేతిలో కూలిపోతుంది, కానీ యూదుల సమాజం అలెగ్జాండర్ మాత్రమే కాక, అతని వారసుల పాలన లోనూ, ఆ తరువాత రోమీయుల కాలంలో కూడా మనుగడ సాగిస్తుంది. ఎజ్రా, నెహెమ్యాలు దేవునిపట్ల చూపిన నమ్మకత్వం, యూదుల మనుగడకు సహాయపడి, ఒకరోజు అబ్రాహాము కుమారుడు, దావీదు కుమారుడు (మత్తయి 1:1), ఈ లోకానికి విమోచననిచ్చే మెస్సీయ ఈ లోకంలో జన్మించ డానికి కొనసాగింది.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |