Isaiah - యెషయా 40 | View All

1. మీ దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా,
లూకా 2:25

2. నా జనులను ఓదార్చుడి ఓదార్చుడి యెరూషలేముతో ప్రేమగా మాటలాడుడి ఆమె యుద్ధకాలము సమాప్తమయ్యెను ఆమె దోషరుణము తీర్చబడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన సమస్త పాపముల నిమిత్తము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు ప్రకటించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 1:5

3. ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అరణ్యములో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి.
మత్తయి 3:3, మార్కు 1:3, లూకా 1:76, యోహాను 1:23, లూకా 3:4-6

4. ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండ వలెను.

5. యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండ సర్వశరీరులు దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.
లూకా 2:30-31, అపో. కార్యములు 28:28

6. ఆలకించుడి, ప్రకటించుమని యొకడు ఆజ్ఞ ఇచ్చు చున్నాడు నేనేమి ప్రకటింతునని మరి యొకడడుగుచున్నాడు. సర్వశరీరులు గడ్డియై యున్నారు వారి అందమంతయు అడవిపువ్వువలె ఉన్నది
యాకోబు 1:10-11, 1 పేతురు 1:24-25

7. యెహోవా తన శ్వాసము దానిమీద ఊదగా గడ్డి యెండును పువ్వు వాడును నిశ్చయముగా జనులు గడ్డివంటివారే.
యాకోబు 1:10-11

8. గడ్డి యెండిపోవును దాని పువ్వు వాడిపోవును మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును.

9. సీయోనూ, సువార్త ప్రటించుచున్నదానా, ఉన్నతపర్వతము ఎక్కుము యెరూషలేమూ, సువార్త ప్రకటించుచున్నదానా, బలముగా ప్రకటించుము భయపడక ప్రకటింపుమి- ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పట్టణములకు ప్రకటించుము.
యోహాను 12:15

10. ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా ప్రభువగు యెహోవా తానే శక్తిసంపన్నుడై వచ్చును ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయనయొద్దనున్నది ఆయన చేయు ప్రతికారము ఆయనకు ముందుగానడచుచున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 22:7-12

11. గొఱ్ఱెలకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో గొఱ్ఱపిల్లలను కూర్చి రొమ్మున ఆనించుకొని మోయును పాలిచ్చువాటిని ఆయన మెల్లగా నడిపించును.
యోహాను 10:11

12. తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మన్ను కొలపాత్రలో ఉంచినవాడెవడు? త్రాసుతో పర్వతములను తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?

13. యెహోవా ఆత్మకు నేర్పినవాడెవడు? ఆయనకు మంత్రియై ఆయనకు బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొద్ద ఆయన ఆలోచన అడిగెను?
1 కోరింథీయులకు 2:16, రోమీయులకు 11:34-35

14. ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? న్యాయమార్గమును గూర్చి ఆయనకు నేర్పినవాడెవడు? ఆయనకు జ్ఞానమును ఆభ్యసింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుద్ధిమార్గము బోధించినవాడెవడు?
రోమీయులకు 11:34-35

15. జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు త్రాసుమీది ధూళివంటివారు ద్వీపములు గాలికి ఎగురు సూక్ష్మ రేణువులవలె నున్నవి.

16. సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు

17. ఆయన దృష్టికి సమస్త జనములు లేనట్టుగానే యుండును ఆయన దృష్టికి అవి అభావముగాను శూన్యముగాను ఎంచబడును.

18. కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోల్చుదురు? ఏ రూపమును ఆయనకు సాటిచేయగలరు?
అపో. కార్యములు 17:29

19. విగ్రహమును చూడగా శిల్పి దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును

20. విలువగలదానిని అర్పింపజాలని నీరసుడు పుచ్చని మ్రాను ఏర్పరచుకొనును కదలని విగ్రహమును స్థాపించుటకు నేర్పుగల పని వాని వెదకి పిలుచుకొనును.

21. మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెప్పలేదా? భూమిని స్థాపించుటనుబట్టి మీరుదాని గ్రహింపలేదా?

22. ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడై యున్నాడు దాని నివాసులు మిడతలవలె కనబడుచున్నారు ఒకడు తెరను విప్పినట్లు ఆయన ఆకాశవైశాల్యమును వ్యాపింపజేసెను ఒకడు గుడారము వేసినట్లు ఆయన దానిని నివాస స్థలముగా ఏర్పరచెను.

23. రాజులను ఆయన లేకుండచేయును భూమియొక్క న్యాయాధిపతులను మాయాస్వరూపులుగా చేయును.

24. వారు నాటబడగనే విత్తబడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తన్నకమునుపే ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొట్టును ఎగరగొట్టునట్లు ఆయన వారిని ఎగరగొట్టును.

25. నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు నన్నెవనికి సాటి చేయుదురు? అని పరిశుద్ధుడు అడుగుచున్నాడు.

26. మీకన్నులు పైకెత్తి చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెక్కచొప్పున వీటి సమూహములను బయలు దేరజేసి వీటన్నిటికిని పేరులు పెట్టి పిలుచువాడే గదా. తన అధికశక్తిచేతను తనకు కలిగియున్న బలాతిశయము చేతను ఆయన యొక్కటియైనను విడిచిపెట్టడు.

27. యాకోబూనా మార్గము యెహోవాకు మరుగై యున్నది నా న్యాయము నా దేవుని దృష్టికి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచున్నావు? ఇశ్రాయేలూ, నీవేల ఈలాగు చెప్పుచున్నావు?

28. నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా నిత్యుడగు దేవుడు ఆయన సొమ్మసిల్లడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధించుట అసాధ్యము.

29. సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే.

30. బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు అలయుదురు ¸యౌవనస్థులు తప్పక తొట్రిల్లుదురు

31. యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
40:1 ఈ వచనం దేవుని ప్రకటనను వినే వ్యక్తి ఎవరో నిర్దిష్టంగా సూచించక పోయినా, దేవుడు ఈ మాటల్ని ప్రవక్తయైన యెషయాకు సెలవిస్తున్నాడని చూడడం ఉత్తమం, తన ప్రజలకు తీర్పు మాటలను కాక, ఓదార్పు వాక్కులను ప్రకటించాలని దేవుడు యెషయాకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. ప్రవక్త రాబోయే కాలంలో సంభవించబోయే బబులోను చెరలో ఉన్నాడన్నట్టుగా ఈ వచనాలు అతణ్ణి ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాయి. తన ప్రజలు తీర్పు ననుభవించేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారో దేవునికి ముందుగానే తెలుసు. 

40:2 యుద్ధకాలము అనే పదం భవిష్యకాలంలోని బబులోను చెరను సూచిస్తుంది. (క్రీ.పూ. 586-539). ప్రజలు రెండింతలు శిక్ష పొందారని చెప్పడం దేవుని యెదుట వారి శిక్షాకాలం పూర్తయిపోయిందని చెప్పడమన్న మాట. 

40:3-4 దేవుడు తన ప్రజల్ని పునరుద్ధరించేటట్లు ఆయన వాగ్దానదేశానికి తిరిగి రావడానికి ఆయన కోసం మార్గాన్ని సరాళం చేయాలనే ప్రకటన ఇది. ఎత్తైన పర్వతాలతో లోతైన లోయలతో ఉండే అరణ్యప్రాంతాన్ని దాటడం చాలా కష్టం. దేవుని ప్రజల తిరుగు ప్రయాణం తేలికగా ఉండడం కోసం మిట్టపల్లాలు సమము కావాలి. ఈ ప్రవచనం నెరవేర్పులోని తొలిమెట్టు బబులోను చెర ముగిసిన తర్వాత యూదులు తిరిగి స్వదేశానికి రావడం. అయితే ఈ వచనాల అంతిమ నెరవేర్పు యేసు క్రీస్తులో జరుగుతుంది. వ.3, మలాకీ 3:1 వచనంతో బాటు మార్కు 1:2-3లో కనబడుతూ, ఈ స్వరం బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను స్వరమని సూచిస్తుంది. మత్తయి 3:3; మార్కు 1:3; లూకా 3:3-6; యోహాను 1:23 కూడా చూడండి. 

40:5 పాపం దేవునికి, ఆయన ప్రజలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని భంగపర్చింది. అయితే, యెషయా వారి శిక్షాకాలానికి ఆవల యెహోవా మహిమ తిరిగి ఏతెంచే కాలాన్ని చూస్తున్నాడు. 

40:6-8 మరొక ప్రకటన మనుషుల్ని గడ్డి తోను, అడవి పువ్వుతోను పోల్చుతుంది. ఈ రెండూ అల్పకాలం మాత్రమే ఉండేవి. వాటి అందం బలహీనమైనది. వీటికి భిన్నంగా దేవుని వాక్యము సదాకాలం నిలిచి ఉంటుంది. బహుశా ఈ వైరుధ్యం బబులోనువారు ఎంత శక్తిగలవారుగా కనబడుతున్నా గానీ వారు క్షీణించిపోతారని తెలియజేస్తుంది. అయితే, దేవుని ప్రజలు తిరిగి వస్తారని ప్రకటించే దేవుని వాక్యం తప్పిపోదు. పేతురు ఈ మాటల్నే 1పేతురు 1:24 లో ఉటంకించాడు. 

40:9-10 దేవుడు రాబోతున్నాడనే సువార్తను యూదాలోని పట్టణాలకు వ్యాపింపచేయాలని సీయోనుకు ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది. తన బాహువే అనే పదజాలం దేవుని శక్తిని తెలియజేస్తుంది. ఈ పదజాలం యెషయా గ్రంథంలో పదే పదే కనబడుతుంది. (30:30; 33:2; 48:14; 50:2; 51:5,9; 52:10; 53:1).

40:11 బైబిల్ లోను, ప్రాచీన పశ్చిమాసియా అంతటా గొట్టెలకాపరి అనే సాదృశ్యం రాజును సూచిస్తుంది. యూదా బలహీనులు, దుష్టులైన కాపరులు లేదా రాజుల అధీనంలో ఉంది (యెహె 34). అయితే, బలవంతుడు కరుణా మయుడైన కాపరి యూదాకు ఉంటాడు దేవుడే ఆ కాపరి (కీర్తన 23)..... 

40:12-26 ఈ వచనాల్లోని అలంకారిక ప్రశ్నల పరంపర ఉద్దేశం ఒకటే -- ఏకైక నిజదేవుని సాటిలేని విశిష్టతను తెలియజేయడం. ఇది దేవుడు తన ప్రజల్ని విడిపించాలని తలంచడం మాత్రమే కాక ఆయన వారిని విడిపించగల సమర్థుడనే నిశ్చయత నిస్తుంది. 

40:12 దేవుడు అన్నిటి మీదా సర్వాధికారం గల సర్వాధిపతి, ఆయనకు తన సృష్టిలో ఆకాశముల గురించి భూమి గురించి సహా ప్రతిదాని గురించి బాగా తెలుసు, చుట్టుప్రక్కలనున్న అన్యజనాంగాలు తమ దేవతల్ని ప్రకృతిలోని వివిధ శక్తులకు సంబంధించినవిగా చెబుతుంటారు. (బయలు సుడిగాలికి ఉరుములు మెరుపులకు దైవం). అయితే, యూదా ప్రజల దేవుడు విశ్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడు, విశ్వం కొలతలు ఆయనకు తెలుసు.

40:13-14 దేవునికెవరూ బోధించనక్కర్లేదు. ! ఆయనే సర్వజ్ఞుడు, ఆయనే  ఇతరులకు ఆలోచన చెబుతాడు (యోబు 38:1-42:5). పౌలు ఈ మాటల్నే రోమా 11:34 లో, 1కొరింథీ 2:16 లో ఉటంకించాడు.

40:15-17 యూదా బబులోను చేతిలో ఓటమి ననుభవించడాన్ని బట్టి, యూదా అధిపతులు బబులోను చెర లోకి వెళ్లడాన్ని బట్టి బబులోను అజేయమైందని అనుకోవచ్చు. అయితే, బబులోను సహా ఏ మానవ శక్తికీ దేవునితో పోలిక లేదు. మానవశక్తులు చేద నుండి జారు బిందువుల వంటివి. లెబానోను విస్తారమైన అడవులకు, వాటిలోని అసంఖ్యాకమైన పశువులకు ప్రసిద్ది. అయితే అవన్నీ దేవునికి దహనబలి అర్పించడానికి సరిపోవు. ఇక్కడ సందేశమేమిటంటే, దేవుడు యూదాను బబులోను చెరనుండి విడిపించగలడు, విడిపించబోతున్నాడు. 

40:18-20 దేవుడు అన్యజనాంగాల దైవాలవంటివాడు కాడు. బబులోను దైవాలు యెహోవాకంటె బలమైనవి. కాబట్టి బబులోను యూదాను ఓడించగలిగిందని అన్యజనులు అనుకొని ఉండవచ్చు. అయితే బబులోను దైవాలు వట్టివి, అవి చెక్క (మ్రాను)బొమ్మలు, లోహపు శిల్పాలు, మనుషుల హస్తకళలు (41:6-7; 42:17; 44:9-20; 46:5-7; 48:5).

40:21-24 దేవుడు - అన్యజనుల దైవాల మీదనే కాక, వారి రాజుల మీదా న్యాయాధిపతుల మీదా ఆధిపత్యం గలవాడని ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఆయన సర్వాధిపత్యం గల విశ్వాధిపతి. ఆయన భూమండలము మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. మనుషులు గడ్డిని పోలినవారు (వ. 6-8), దుర్బలులు, అల్పకాలం మటుకే జీవించేవారు, సుడిగాలికి ఎగిరిపోయే పొట్టు వంటివారు. నరులు దేవునితో ఎన్నటికీ సమానులు కారు.

40:25-26 దేవునితో పోల్చదగినదేదీ లేదు - నక్షత్ర సమూహములను సైతం దేవునితో పోల్చడం కుదరదు. ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలోని మతాల్లో నక్షత్రాలు దైవాలుగా పరిగణించబడేవి. దేవుడు నక్షత్రాల్ని సృష్టించాడని యూదు మతం రూఢిగా తెలియజేస్తుంది. నక్షత్రాల సంఖ్య దేవునికి తెలుసు, ఆయన వాటిని పేర్లతో పిలుస్తున్నాడు. ఈ వాస్తవం అవి ఆయన సృష్టి అని తెలియజేస్తుంది. ఆయన తన శక్తిచేత వాటిని కాపాడుతున్నాడు (ఆయన యొక్కటియైనను విడిచిపెట్టడు). 

40:27 యూదా దేవుని నుండి శిక్ష ననుభవించినప్పుడు, దేవుడు తమనెందుకు విడిచి పెట్టాడని ప్రజలు అడుగుతారేమోనని యెషయా ఎదురుచూశాడు. ఈ క్రింది వచనాలు ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి భాగంలో ఇవ్వబడిన జవాబుల్ని సంగ్రహంగా తెలియజేస్తున్నాయి. దేవుడు తన ప్రజల్ని విడిపించాలనుకుంటున్నాడు. ఆయన వారిని విడిపించగల సర్వశక్తిమంతుడు. 

40:28 యూదాను విడిపించడానికి దేవునికి శక్తి, జ్ఞానం ఉన్నాయి. 

40:29-31 దేవుడు బలవంతుడు మాత్రమే కాదు. ఆయన తన బలాన్ని తన ప్రజలకు కూడా ఇస్తున్నాడు. దేవుని బలాన్ని పొందడానికి కావలసినది యౌవనం కాదు, ఆయనను నమ్మడం (ఎదురుచూడడం), దేవుణ్ణి నమ్మినవారికి ఆయన అనంతమైన బలాధారం.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |