Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 12 | View All

1. రెహబాము రాజ్యము స్థిరపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత అతడును ఇశ్రాయేలీయులందరును యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించిరి.

2. వారు యెహోవా యెడల ద్రోహము చేసినందున రాజైన రెహబాము యొక్క అయిదవ సంవత్సరమందు ఐగుప్తు రాజైన షీషకు వెయ్యిన్ని రెండువందల రథములతోను అరువదివేల గుఱ్ఱపు రౌతులతోను యెరూషలేముమీదికి వచ్చెను.

3. అతనితో కూడ ఐగుప్తునుండి వచ్చిన లూబీయులు సుక్కీయులు కూషీ యులు అనువారు లెక్కకు మించియుండిరి.

4. అతడు యూదాకు సమీపమైన ప్రాకారపురములను పట్టుకొని యెరూషలేమువరకు రాగా

5. ప్రవక్తయైన షెమయా రెహబామునొద్దకును, షీషకునకును భయపడి యెరూష లేమునకు వచ్చి కూడియున్న యూదావారి అధిపతుల యొద్దకును వచ్చిమీరు నన్ను విసర్జించితిరి గనుక నేను మిమ్మును షీషకు చేతిలో పడనిచ్చియున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పెను.

6. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులును రాజును తమ్మును తాము తగ్గించుకొని యెహోవా న్యాయస్థుడని ఒప్పుకొనిరి.

7. వారు తమ్మును తాము తగ్గించుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక యెహోవా వాక్కు షెమయాకు ప్రత్యక్షమైయీలాగు సెలవిచ్చెనువారు తమ్మును తాము తగ్గించుకొనిరి గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు ద్వారా నా ఉగ్రతను యెరూషలేముమీద కుమ్మరింపక త్వరలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను.

8. అయితే నన్ను సేవించుటకును, భూరాజులకు దాసులై యుండుటకును ఎంత భేదమున్నదో వారు తెలిసికొనునట్లు వారు అతనికి దాసులగుదురు.

9. ఐగుప్తురాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచ్చి యెహోవా మందిరపు బొక్కసములన్నిటిని రాజనగరులోని బొక్కసములన్నిటిని దోచుకొని, సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళ్లను తీసికొనిపోయెను.

10. వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇత్తడి డాళ్లను చేయించి వాటిని రాజనగరుయొక్క ద్వారమును కాయు సేవకుల యొక్క అధిపతులకు అప్పగించెను.

11. రాజు యెహోవా మందిరములోనికి ప్రవేశించినప్పుడెల్ల నగరు సేవకులు వచ్చి వాటిని ఎత్తి తరువాత వాటిని మరల గదిలో ఉంచుచు వచ్చిరి.

12. అతడు తన్ను తాను తగ్గించుకొనినందున యెహోవా అతని బొత్తిగా నిర్మూలముచేయక, యూదావారు కొంత మట్టుకు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన కోపము అతనిమీదనుండి త్రిప్పుకొనెను.

13. రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు స్థిరపడి యేలుబడి చేసెను; రెహబాము ఏలనారంభించినప్పుడు నలుబదియొక సంవత్సరముల యీడుగల వాడై యుండెను; తన నామమును అచ్చట ఉంచుటకై ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన పట్టణమగు యెరూషలేమునందు అతడు పదునేడు సంవత్సరములు ఏలెను, అతని తల్లి పేరు నయమా, ఆమె అమ్మో నీయురాలు.

14. అతడు తన మనస్సు యెహోవాను వెదకుట యందు నిలుపుకొనక చెడుక్రియలు చేసెను.

15. రెహబాము చేసిన కార్యములన్నిటిని గూర్చియు షెమయా రచించిన గ్రంథమందును దీర్ఘదర్శియైన ఇద్దో రచించిన వంశావళియందును వ్రాయబడియున్నది.

16. రెహ బామునకును యరొబామునకును యుద్ధము యెడతెగక జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిద్రించి దావీదుపట్టణమందు పాతిపెట్టబడెను, అతని కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
12:1 ఈ సందర్భంలో ఇశ్రాయేలీయులందరును అనే మాట యూదా రాజ్యంలో నివసించేవారిని సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు రాజ్యం అప్పటికే యరొబాము ఆరంభించిన విగ్రహారాధనను తమ కొత్త అధికార మతంగా అంగీకరించింది.

12:2-3 రెహబాము విగ్రహారాధన పాపంలో పడిపోగానే, ఐగుప్తుకు కొత్త ఫరో అయిన షీషకు యూదాపై దాడి చేయడానికి తన బలగాలను సమీకరించాడు (అలాగే ఇశ్రాయేలుపై కూడా దాడి చేసినట్లు అతని రాజ్య గ్రంథపు దస్తావేజులలో నమోదు చేయబడింది. గత రెండు శతాబ్దాలుగా ఎదుర్కొన్న అంతర్గత సమస్యలు, అనేక సైనిక పరాజయాల కారణంగా ఐగుప్తు చాలాకాలం తెరవెనకే ఉండి పోయింది. పదమూడవ శతాబ్దంలో, రెండవ రామసేసు తన పాలనకింద ఉత్తరాది భాగంలో ఉన్న హితీయులను అణచివేసే వినాశకర చర్యలకు ఒడిగట్టాడు. కానీ అతడు చావుతప్పి కన్ను లొట్టబోయినట్లు, సైన్యంతో తప్పించుకున్నాడు. ఈ వాస్తవం తెలిసినప్పటికీ, అతని పాలనలోనున్న ఐగుప్తు ప్రజలు అతనేదో గొప్ప విజయం సాధించినట్లు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. జరిగిన సంఘటనలకు సానుకూలంగా స్పందించడం జాతీయ గర్వకారణమని వారు భావించేవారు. ఐగుప్తీయులు, హితీయులు ఒకరినొకరు తీవ్రంగా బలహీనపరచుకున్నారు. సిరియా, బబులోనుల మధ్య జరిగిన అధికార పోరాటంలో మెసొపొతమియ అట్టుడికిపోయింది. దావీదు, సొలొమోనులు గొప్ప శక్తివంతమైన రాజులుగా ఎదగడానికి దేవుడు ఈ అంశాలను ఉపయోగించుకున్నాడు. ఇంకా, రామసేసు ఈ దుస్సాహసం చేసిన కొంతకాలం తరవాత, ఫిలిపీయులు ఐగుప్తుపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించారు. ఐగుప్తీయులు వారిని నిలువరించారు కానీ ఈ సంఘటన వారిని మరింత బలహీనపరిచింది. సొలొమోను ఒక ఫరో కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు, అతని రాజవంశం అతనితోనే అంతమయ్యింది. ఇప్పుడు షీషకు నేతృత్వంలో మరొక కొత్త కుటుంబం పాలన ప్రారంభమయ్యింది. చరిత్రలో మొదటి షోషెంకు (లేదా షెషోంకు) అని పరిచితుడైన ఓషకు లిబియా దేశస్థుడు. అతను ఐగుప్తీయులతో పాటు ప్రక్కనే ఉన్న (లిబియన్లు) లూబీయులు, సుక్కీయులు (లూబీయులకు సంబంధించిన జాతి), కూషీయులు అనేవారిని కూడా నియంత్రించగలిగాడు. 

12:4 యూదా పట్టణాలను బలపరచడానికి సొలొమోను, రెహబాము ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ, ఈ ప్రయత్నాలు ఫరోను నిలువరించ లేకపోయాయి. రాజ్యంలో ప్రజలందరూ చేసిన పాపాలకు దేవుడే అతడిని శిక్షగా పంపించాడు. 

12:5-6" రెహబాము చేసిన పాపమే ఈ శత్రుదాడికి కారణమని ప్రవక్తయైన షెమయా (11:2) రాజుకు వివరించగానే, అతడు, ప్రజలు పశ్చాత్తాప పడ్డారు. తరవాత కాలంలో కొంతమంది రాజులు, వారి పాపాన్ని ఎత్తిచూపిన సందర్భంలో దేవుని మాట వినలేదు. ఫలితంగా తమ పాపానికి తగిన పూర్తి పర్యవసానాలను అనుభవించారు.

12:7-8 అన్యరాజులకు సేవ చేయడం కంటే తనను సేవించడమే మంచిదని యూదా ప్రజలు గ్రహించేలా దేవుడు వారికి పరిమితమైన విడుదల మాత్రమే అనుగ్రహించాడు. 

12:9 షీషకు సైన్యం యెరూషలేము మీదికి వచ్చి దావీదు, సొలొమోను సేకరించిన సంపదలన్నిటిని దోచుకుపోయారు. సొలొమోను రాజమందిరంలో చక్కగా అమర్చిన బంగారు డాళ్ళను దోచుకుపోవడం ఐగుప్తు సైన్యానికి చాలా సులభమయ్యింది (9:13-16 నోట్సు చూడండి). అయితే షెమయా ప్రవచించిన విధంగానే షీషకు యెరూషలేమును నాశనం చేయలేదు. ఈ అసాధారణ చర్య ఓషకు తన సైనిక విజయాల గురించి తన సొంత గ్రంథాలలో నమోదు చేసిన వివరాలతో సరిపోతుంది. అతడు స్వాధీనం చేసుకుని, నాశనం చేసిన నలభై ఒక్క పట్టణాల జాబితా ఒక శిలపై చెక్కించాడు, వాటిలో యెరూషలేము పేరు లేదు..

12:10-11 బంగారపు డాళ్ళు కోల్పోయిన తరువాత, రెహబాము ఇత్తడి దాళ్ళను చేయించి బంగారపు డాళ్ళ స్థానంలో పెట్టించాడు. తండ్రి ఇచ్చిన వారసత్వ సంపదకన్నా వాటికి అధికమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశాడు. అతడు తన తండ్రిని అనుకరించటానికి ప్రయత్నించిన సందర్భాలలో చాలాసార్లు అవమానం పొందాడు. ఇప్పుడు ఈ చర్య ద్వారా కొంతమేర స్వీయ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు కనబడుతుంది. 

12:12 షీషకు దండయాత్ర రెహబాముకు ఒక దారుణమైన అవమానాన్ని పాఠంగా నేర్పించింది. షీషకు తాను సంతృప్తి చెందడానికి సరిపోయినంత సంపద దోచుకున్నాడు. అయితే - ఐగుప్తు దండయాత్ర వలన కలిగిన క్రుంగుబాటు మినహాయిస్తే, యూదావారు కొంతమట్టుకు మంచితనమును అనుసరించారు. 

12:13-14 రెహబాము మరణం గురించి సాధారణంగా తెలిపే ప్రకటన ప్రతికూలంగా ఉంది. రెహబాము తనను తాను తగ్గించుకొని మార్పు చెందడంతో దేవుడు అతణ్ణి నిర్మూలము చేయకుండా రక్షించినా, దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించని దుష్ట రాజులలో ఒకనిగానే అతడిని పరిగణించారు. 


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |