Luke - లూకా సువార్త 5 | View All

1. జనసమూహము దేవుని వాక్యము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన గెన్నేసరెతు సరస్సుతీరమున నిలిచి,

2. ఆ సరస్సు తీరముననున్న రెండుదోనెలను చూచెను; జాలరులు వాటిలోనుండి దిగి తమ వలలు కడుగుచుండిరి.

3. ఆయన ఆ దోనెలలో సీమోనుదైన యొక దోనె యెక్కిదరినుండి కొంచెము త్రోయుమని అతని నడిగి, కూర్చుండి దోనెలోనుండి జనసమూహములకు బోధించుచుండెను.

4. ఆయన బోధించుట చాలించిన తరువాత నీవు దోనెను లోతునకు నడిపించి, చేపలు పట్టుటకు మీ వలలు వేయుడని సీమోనుతో చెప్పగా

5. సీమోను ఏలినవాడా, రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితివిు గాని మాకేమియు దొరకలేదు; అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని ఆయనతో చెప్పెను.

6. వారాలాగు చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి, అందుచేత వారి వలలు పిగిలిపోవుచుండగా

7. వారు వేరొక దోనె లోనున్న తమ పాలివారు వచ్చి తమకు సహాయము చేయవలెనని వారికి సంజ్ఞలు చేసిరి; వారు వచ్చి రెండు దోనెలు మునుగునట్లు నింపిరి.

8. సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళ్లయెదుట సాగిలపడి ప్రభువా, నన్నువిడిచి పొమ్ము, నేను పాపాత్ముడ నని చెప్పెను.

9. ఏలయనగా వారు పట్టిన చేపల రాశికి అతడును అతనితో కూడనున్న వారందరును విస్మయ మొందిరి.

10. ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును యోహానును (విస్మయ మొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇప్పటినుండి నీవు మనుష్యులను పట్టువాడవై యుందువని సీమోనుతో చెప్పెను.

11. వారు దోనెలను దరికిచేర్చి, సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి.

12. ఆయన యొక పట్టణములో నున్నప్పుడు ఇదిగో కుష్ఠ రోగముతో నిండిన యొక మనుష్యుడుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి ప్రభువా, నీ కిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను.

13. అప్పుడాయన చెయ్యిచాపి వానిని ముట్టి నాకిష్టమే; నీవు శుద్ధుడవుకమ్మని అనగానే, కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను.

14. అప్పుడాయన నీవు ఎవనితోను చెప్పక వెళ్లి, వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుద్ధుడవైనందుకు మోషే నియమించినట్టు కానుకలను సమర్పించుమని
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2-32

15. అయితే ఆయనను గూర్చిన సమాచారము మరి ఎక్కువగా వ్యాపించెను. బహుజన సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదుర్చుకొనుటకును కూడివచ్చు చుండెను.

16. ఆయన ప్రార్థన చేయుటకు అరణ్యము లోనికి వెళ్లుచుండెను.

17. ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయదేశముల ప్రతి గ్రామమునుండియు యెరూష లేమునుండియు వచ్చిన పరిసయ్యులును ధర్మశాస్త్రోపదేశ కులును కూర్చుండియుండగా, ఆయన స్వస్థపరచునట్లు ప్రభువు శక్తి ఆయనకుండెను.

18. ఇదిగో కొందరు మనుష్యులు పక్షవాయువుగల యొక మనుష్యుని మంచముమీద మోసి కొని, వానిని లోపలికి తెచ్చి, ఆయన యెదుట ఉంచు టకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని

19. జనులు గుంపుకూడి యుండి నందున, వానిని లోపలికి తెచ్చుటకు వల్లపడక పోయెను గనుక, ఇంటిమీది కెక్కి పెంకులు విప్పి, మంచముతో కూడ యేసు ఎదుట వారి మధ్యను వానిని దించిరి.

20. ఆయన వారి విశ్వాసము చూచి మనుష్యుడా, నీ పాప ములు క్షమింపబడియున్నవని వానితో చెప్పగా,

21. శాస్త్రు లును పరిసయ్యులును దేవదూషణ చేయుచున్న యితడెవడు? దేవుడొక్కడే తప్ప మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి.
యెషయా 43:25

22. యేసు వారి ఆలోచన లెరిగిమీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలో చించుచున్నారు?

23. నీ పాపములు క్షమింపబడి యున్న వని చెప్పుట సులభమా? నీవు లేచి నడువుమని చెప్పుట సులభమా?

24. అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్యకుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెప్పి, పక్షవాయువు గల వాని చూచినీవు లేచి, నీ మంచమెత్తికొని, నీ యింటికి వెళ్లుమని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

25. వెంటనే వాడు వారియెదుట లేచి, తాను పండుకొనియున్న మంచము ఎత్తి కొని, దేవుని మహిమపరచుచు తన యింటికి వెళ్లెను.

26. అందరును విస్మయమొందినేడు గొప్ప వింతలు చూచితి మని దేవుని మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి.

27. అటుపిమ్మట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చుండియుండుట చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా

28. అతడు సమస్తమును విడిచిపెట్టి, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను.

29. ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొప్ప విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు అనేకులును వారితో కూడ భోజన మునకు కూర్చుండిరి.

30. పరిసయ్యులును వారి శాస్త్రులును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల తిని త్రాగుచున్నారని ఆయన శిష్యులమీద సణిగిరి.

31. అందుకు యేసురోగులకే గాని ఆరోగ్యముగల వారికి వైద్యుడక్కరలేదు.

32. మారుమనస్సు పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువరాలేదని వారితో చెప్పెను.

33. వారాయనను చూచి యోహాను శిష్యులు తరచుగా ఉపవాసప్రార్థనలు చేయుదురు; ఆలాగే పరిసయ్యుల శిష్యులును చేయుదురు గాని, నీ శిష్యులు తిని త్రాగుచున్నారే అని చెప్పిరి.

34. అందుకు యేసుపెండ్లి కుమారుడు తమతో ఉన్నంతకాలము పెండ్లి ఇంటి వారి చేత మీరు ఉపవాసము చేయింప గలరా?

35. పెండ్లికుమా రుడు వారియొద్దనుండి కొనిపోబడు దినములు వచ్చును; ఆ దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెప్పెను.

36. ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెప్పెను. ఎట్లనగాఎవడును పాతబట్టకు క్రొత్తగుడ్డ మాసికవేయడు; వేసిన యెడల క్రొత్తది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక క్రొత్తదానిలోనుండి తీసిన ముక్క పాతదానితో కలియదు.

37. ఎవడును పాత తిత్తులలో క్రొత్త ద్రాక్షారసము పోయడు; పోసినయెడల క్రొత్త ద్రాక్షారసము తిత్తులను పిగుల్చును, రసము కారిపోవును, తిత్తులును పాడగును.

38. అయితే క్రొత్త ద్రాక్షారసము కొత్త తిత్తులలో పోయవలెను.

39. పాత ద్రాక్షారసము త్రాగి వెంటనే క్రొత్త దానిని కోరువాడెవడును లేడు; పాతదే మంచిదనునని చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-3 గెన్నేసంతు సరస్సుకు ఉన్న మరొక రెండు పేర్లు గలిలయ సముద్రం, తిబెరియ సముద్రం (యోహాను 6:1; 21:1). యేసు ఎంచుకున్న దోనె సీమోను పేతురుది. ఇంతకుముందు ప్రభువు స్వస్థపరచిన వారిలో పేతురు అత్త కూడ ఉంది. (4:38-39). యేసు దోనెలో కూర్చుండి బోధించాడు. బోధకుడు బోధించేటప్పుడు సాధారణ భంగిమ ఇదే (4:19-21 నోట్సు చూడండి). 

5:4-7 రాత్రి అంతా పేతురు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ఫలమయ్యాయన్నది వాస్తవం. అయినా, నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని యేసుని ఆజ్ఞకు విశ్వాసంతో అతడు స్పందించాడు. వలలు పిగిలిపోయేంతగా, దోనెలు మునిగిపోయేటంతగా చేపలు పడ్డాయి. అతని విశ్వాసానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కింది. (పరిపాలకుడు), (2) పరిపాలన (పరిపాలించడానికి సార్వభౌమాధికారం), (3) పరిపాలించబడుతున్న ప్రదేశం (ఈ లోకం) (4) పరిపాలించబడేవాళ్లు (యేసుక్రీస్తు సువార్తను నమ్మేవాళ్లు). సువార్త గ్రంథాల్లో కొన్ని వాక్యభాగాలు దేవుని రాజ్యం ఇప్పటికే వచ్చిందని చెబుతుండగా (మత్తయి 12:28), మరికొన్ని వాక్యభాగాలు. అది భవిష్యత్తులోనే వస్తుందని మాట్లాడుతున్నాయి (మత్తయి 6:10) 

5:1-3 గెన్నేసంతు సరస్సుకు ఉన్న మరొక రెండు పేర్లు గలిలయ సముద్రం, తిబెరియ సముద్రం (యోహాను 6:1; 21:1). యేసు ఎంచుకున్న దోనె సీమోను పేతురుది. ఇంతకుముందు ప్రభువు స్వస్థపరచిన వారిలో పేతురు అత్త కూడ ఉంది. (4:38-39). యేసు దోనెలో కూర్చుండి బోధించాడు. బోధకుడు బోధించేటప్పుడు సాధారణ భంగిమ ఇదే (4:19-21 నోట్సు చూడండి). 

5:4-7 రాత్రి అంతా పేతురు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ఫలమయ్యాయన్నది వాస్తవం. అయినా, నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని యేసుని ఆజ్ఞకు విశ్వాసంతో అతడు స్పందించాడు. వలలు పిగిలిపోయేంతగా, దోనెలు మునిగిపోయేటంతగా చేపలు పడ్డాయి. అతని విశ్వాసానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కింది.

5:8-11 వారు పట్టిన చేపల రాశికి, ఆ అద్భుతానికి కారణమైన యేసు దైవశక్తినీ, పరిశుద్ధతనూ పేతురు పాత నిబంధనలో యోబు (42:5-6), యెషయా (6:5)ల వలె గ్రహించాడు. సీమోను పేతురుతోబాటు యాకోబు, యోహానులు యేసు ఆంతరంగిక అనుచరులయ్యారు. 19:28, మత్తయి 26:37) ఎలాంటి సువార్త పరిచర్యను సీమోను చేయబోతున్నాడో ఉదహరించడానికి విస్తారమైన చేపలను యేసు ఉపయోగించుకున్నాడు (మనుష్యులను పట్టు జాలరిగా; అపొ.కా.2:41: 4:4 చూడండి). పేతురు, ఇతర జాలరులు సమస్తమును విడిచిపెట్టి యేసును అనుసరించారు. నిజమైన శిష్యత్వపు సారం ఇలాంటి సంపూర్ణమైన తీర్మానమే (14:26). 

5:12-14 కుష్ఠరోగి విశ్వాసానికి స్పందించిన యేసు " అతణ్ణి వెంటనే స్వస్థపరిచాడు. అయితే ఈ స్వస్థత గురించిన సమాచారం వ్యాప్తి చేయకూడ దని యేసు అతనికి చెప్పాడు. శుద్ధి పొందినందుకు మోషే ధర్మశాస్త్ర (లేవి. 14:1-32) ప్రకారం చేయమనీ, తనకు జరిగిన స్వస్థతకు దృశ్యనీయమైన రుజువును చూపి యూదుల యాజకుని దగ్గర సాక్ష్యార్ధమై కనపరచుకోమనీ యేసు అతనికి ఆజ్ఞాపించాడు.. 

5:15-16 భూమిపై పరిచర్య చేసిన తొలినాళ్లలో యేసు బహిరంగ జీవితానికీ ఏకాంత జీవితానికి మధ్యనున్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ వచనాలు తెలియచేస్తున్నాయి. ఓ ప్రక్కన బహుజనసమూహములు ఆయన ప్రసంగాలను వింటూ ఉన్నారు. తమ రోగములను కుదుర్చుకుంటున్నారు. మరొక ప్రక్కన నిరాటంకంగా ప్రార్ధన చేసుకోడానికి తరచూ యేసు నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశాల కోసం అన్వేషించేవాడు. 

5:17-20 పరిసయ్యులు యూదుల మతాన్ని నిష్ఠగా, కఠోరమైన క్రమశిక్షణతో ఆచరించేవారు. మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించేవాళ్లని శాస్త్రులు అని పిలిచేవాళ్లు. ఈ శాస్త్రులు పరిసయ్యులతో సన్నిహితంగా ఉంటూ న్యాయవాదులుగా పనిచేసేవారు. యేసుని బోధల గురించి, స్వస్థపరచునట్లు ఆయనకున్న శక్తి గురించి ఈ నాయకులు విన్నారు. ఆయనను శ్రద్ధగా పరీక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పక్షవాతం గల వ్యక్తికున్న స్నేహితులు అతణ్ణి యేసుని సన్నిధిలోనికి తీసుకురావాలని చూపిన పట్టుదల వాళ్లకున్న బలమైన విశ్వాసముకు ప్రతీక. అయితే దేవుని కుమారునిలో విశ్వాసం ద్వారా పాపాలకు క్షమాపణ పొందడమే మనిషికున్న అత్యంత గొప్ప అవసరం. యేసు ఆ అత్యవసరతపై తన దృష్టిసారించాడు. 

5:21-25 పక్షవాయువు గలవాని పాపములను క్షమించానని చెప్పడం ద్వారా తానే దేవునిలా యేసు ప్రవర్తిస్తున్నాడని శాస్త్రులు పరిసయ్యులూ గ్రహించారు. వాళ్లు ఆయనను దేవునిగా గుర్తించలేదు. అందువల్ల ఆయన వ్యాఖ్యల్ని దేవదూషణలుగా పరిగణించారు. మనిషి అంతరంగంలో ఏముందో
యేసుకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన వాళ్ల ఆలోచనలెరిగి ఉన్నాడు (యోహాను 2:24-25). లూకా 5:22లో వాళ్ల సందేహపూరిత హృదయాలను యేసు బట్టబయలు చేశాడు. పక్షవాతంతో పడి ఉన్న వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం కంటే మీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయో లేదో తెలుసుకోడానికి దృశ్యనీయమైన సాక్ష్యాలు ఉండవు. పాపాలు క్షమించడమనే అదృశ్యమైన అద్భుతాన్ని చేయడానికి శక్తి తనకు ఉందని నిరూపించడానికి పక్షవాతం గల వ్యక్తిని స్వస్థపరచడమనే దృశ్యనీయమైన అద్భుతాన్ని యేసు చేసి చూపించాడు. లేచి... ఇంటకి వెళ్ళుమని యేసు చెప్పాడు. వెంటనే ఆ వ్యక్తి లేచి, దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ ఇంటికి వెళ్లాడు. 

5:26. యేసు చేసిన అద్భుతాన్ని చూసి పరిసయ్యులూ శాస్త్రులూ జనసమూహంలో ప్రతీ ఒక్కరూ విస్మయమొందిరి. దేవుని మహిమపరిచిన వారిలో అవిశ్వాసులైన శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు కూడా ఉన్నారు. యేసు చేసిన అద్భుతాన్ని తృణీకరించడం సాధ్యం కాని పని. అయితే ఆయన చేసిన బోధకు లోబడడం, ఆయన తన గురించి చేసుకుంటున్న వ్యాఖ్యల భావం వారికి భరించలేనివిగా ఉన్నాయి. 

5:27-28 సుంకరి పన్నులు వసూలు చేసే కార్యాలయంలో (సుంకపు మెట్టు) కూర్చుని సుంకం వసూలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ సందర్భంలో గలిలయ గుండా వెళ్ళే ఒక అంతర్జాతీయ రహదారిలో పన్నులు వసూలు చేసే కార్యాలయం ఉండి ఉంటుంది. లేవికి ఉన్న మరొక పేరు మత్తయి (మత్తయి 9:9; 10:3). సమస్తమును విడిచిపెట్టి... ఆయనను వెంబడించిన (వ.8-11 నోట్సు చూడండి) సీమోను యాకోబు యోహానుల్లాగా లేవి కూడా ఒక శిష్యత్వపు తీర్మానాన్ని చేసుకున్నాడు. 

5:29-30 లేవి యేసుకు శిష్యుడు కావడం చాలా బహిరంగంగా జరిగింది. అందరికీ తెలిసింది. అతడు యేసుకు మర్యాదపూర్వకమైన గొప్ప విందును సిద్ధం చేసి, తనతోటి సుంకరులను ఆ విందుకు ఆహ్వానించాడు. సుంకరులు అపవిత్రులని ఎంచబడేవారు. కాబట్టి పరిసయ్యులూ శాస్త్రులూ (వ.17-20 నోట్సు చూడండి) జరుగుతున్న ఈ విందు విషయంలో ఆగ్రహించారు. భక్తి గల యూదులు సామాజికంగా అంటరానివాళ్లుగా పరిగణించబడే సుంకరులతో, పాపులతో (ఆచారపరంగా అపవిత్రులైనవారితో) సాంగత్యం చేసేవారు కాదు. లేవి తోటి యూదుడే, అయితే అతడు రోమా ప్రభుత్వం తరపున పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి అతణ్ణి యూదులు తృణీకరించారు.

5:31-32 పరిసయ్యులనూ వారి మిత్రబృందాలను ఆరోగ్యవంతులుగా నీతిమంతులుగా యేసు ప్రస్తావిస్తున్నాడు. దానికి భిన్నంగా సుంకరులనూ వారి స్నేహితులనూ రోగులుగా పాపులుగా యేసు పేర్కొన్నాడు. పరిసయ్యులు ఎవరినైతే పాపులుగా పరిగణించారో వాళ్లు తాము ఆధ్యాత్మికంగా వ్యాధిగ్రస్తులమనీ, తమను మారుమనస్సుకు నడిపించే ఆధ్యాత్మిక వైద్యుని అవసరం తమకెంతోగానో ఉందని గ్రహించారు (3:2-3 నోట్సు చూడండి). ఆవిధంగా వ్యాధిగ్రస్తుల యెడల, పాపుల యెడల యేసుకు చాలా ఉన్నతమైన శ్రద్ధ ఉంది. 

5:33 పరిసయ్యులు తమ శిష్యులతోనూ యోహాను శిష్యులతోనూ యేసు శిష్యులను పోల్చి వారి ప్రవర్తన పట్ల అభ్యంతరాన్ని వెలిబుచ్చారు. యేసు ఉపవాసానికి వ్యతిరేకి కాదు (మత్తయి 4:2; 6:16-18), అయితే లేవి లాంటి వాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన (వ.29-30 నోట్సు చూడండి) విందుల్లో తిని త్రాగుచుండడానికి ఆయన తన శిష్యులను అనుమతించాడు. పరిసయ్యులు ఆచరించే కఠినమైన ఉపవాస ఆచారానికి ఇది పూర్తి భిన్నమైంది. వారానికి రెండుసార్లు (18:12), ప్రాయశ్చిత్త దినాన (లేవీ 16:29), బబులోనీయులు యెరూషలేమును నాశనము చేసిన సంఘటనను జాపకం చేసుకుంటూ సంవత్సరంలో 4 సార్లు (జెకర్యా 8:19), వీటికి అదనంగా ఎప్పుడు అవసరమనిపిస్తే అప్పుడు వాళ్లు ఉపవాసం చేస్తుండేవాళ్లు. 

5:34-35 యేసు తననుతాను పెండ్లి కుమారుడుగా పోల్చుకుంటూ ఉపవాసమనే అంశాన్ని పెండ్లికి ముడిపెట్టాడు. వివాహ విందు సమయంలో దైవ పెండ్లికుమారుడు కొనిపోబడక ముందు (అంటే సిలువ, పునరుత్థానం, ఆరోహణాలకు ముందు) ఉపవాసం చేయడం సరైన పని కాదు.. 

5:36 యేసు రెండు ఉపమానాలు చెప్పాడు. కొత్త గుడ్డతో పాతబట్టకు మాసిక వేయలేరనే నియమాన్ని మొదటి ఉపమానం అన్వయించింది. పాత గుడ్డ కొత్త దానిని చింపేస్తుంది. పాత వస్త్రంలో అది కలవదు. ఉపవాసం గురించిన వివాదంలో తన సందేశం విప్లవాత్మకమైందనీ (నూతనమైందనీ), అంతకుముందే ఉనికిలో ఉన్న యూదు మతాచారాలకు (పాత వస్త్రానికి) మాసికగా పనిచేయదనీ యేసు ఉదహరించాడు.

5:37-39 యేసు చెప్పిన రెండవ ఉపమానపు. సందేశం కూడా మొదటి ఉపమానం లాంటిదే. అయినప్పటికీ ఇందులో కొంత అదనపు సమాచారం ఉంది. పాత తిత్తులలో క్రొత్త (పూర్తిగా పులియని) ద్రాక్షారసమును పోయకూడదు. ఎందుకంటే అది వాటిని పిగిలిపోయేలా చేసి పనికిరాకుండా చేస్తుంది. క్రొత్త ద్రాక్షరసమును (యేసు సందేశాన్ని) క్రొత్త తిత్తులలో (యేసుక్రీస్తు సంఘంలోకి; మత్తయి 16:18 చూడండి) పోయాలి. అయితే యేసు చెబుతున్న మాటలను వింటున్న వారిలో చాలామంది యూదుమతాన్ని హత్తుకొని ఉండడానికి ఒక సహజమైన కారణముంది: (ఎంతో కాలంగా పులిసి, మత్తెక్కించేదిగా ఉన్న) పాత ద్రాక్షరసం (స్థిరపరచబడిన యూదుల మతాచారం) రుచిగా (సుపరిచితంగా, సౌకర్యవంతంగా) ఉంటుంది. 

Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |