Ecclesiastes - ప్రసంగి 1 | View All

1. దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన ప్రసంగి పలికిన మాటలు.

2. వ్యర్థము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు, వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే.
రోమీయులకు 8:20

3. సూర్యునిక్రింద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచున్న లాభ మేమి?

4. తరము వెంబడి తరము గతించి పోవుచున్నది; భూమియొకటే యెల్లప్పుడును నిలుచునది.

5. సూర్యుడుద యించును, సూర్యుడు అస్తమించును, తానుదయించు స్థలము మరల చేరుటకు త్వరపడును.

6. గాలి దక్షిణమునకు పోయి ఉత్తరమునకు తిరుగును; ఇట్లు మరల మరల తిరుగుచు తన సంచారమార్గమున తిరిగి వచ్చును.

7. నదులన్నియు సముద్రములో పడును, అయితే సముద్రము నిండుట లేదు; నదులు ఎక్కడనుండి పారివచ్చునో అక్కడికే అవి ఎప్పుడును మరలిపోవును

8. ఎడతెరిపి లేకుండ సమస్తము జరుగుచున్నది; మనుష్యులు దాని వివరింప జాలరు; చూచుటచేత కన్ను తృప్తిపొందకున్నది, వినుటచేత చెవికి తృప్తికలుగుట లేదు.

9. మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవు నది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; సూర్యుని క్రింద నూతనమైన దేదియు లేదు.

10. ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూర్చి యొకడు చెప్పును; అదియును మనకు ముందుండిన తరములలో ఉండినదే.

11. పూర్వులు జ్ఞాపక మునకు రారు; పుట్టబోవువారి జ్ఞాపకము ఆ తరువాత నుండ బోవువారికి కలుగదు.

12. ప్రసంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశ్రాయేలీ యులమీద రాజునై యుంటిని.

13. ఆకాశముక్రింద జరుగు నది అంతటిని జ్ఞానముచేత విచారించి గ్రహించుటకై నా మనస్సు నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభ్యాసము నొందవలె నని దేవుడు మానవులకు ఏర్పాటుచేసిన ప్రయాసము బహు కఠినమైనది.

14. సూర్యునిక్రింద జరుగుచున్న క్రియల నన్నిటిని నేను చూచితిని; అవి అన్నియు వ్యర్థములే, అవి యొకడు గాలికై ప్రయాస పడినట్టున్నవి.

15. వంకరగానున్న దానిని చక్కపరచ శక్యముకాదు, లోపముగలది లెక్కకు రాదు.

16. యెరూషలేమునందు నాకు ముందున్న వారందరి కంటెను నేను చాల ఎక్కువగా జ్ఞానము సంపాదించితి ననియు, జ్ఞానమును విద్యను నేను పూర్ణముగా అభ్యసించితి ననియు నా మనస్సులో నేననుకొంటిని.

17. నా మనస్సు నిలిపి, జ్ఞానాభ్యాసమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నించితిని; అయితే ఇదియు గాలికై ప్రయాసపడుటయే అని తెలిసికొంటిని.

18. విస్తార మైన జ్ఞానాభ్యాసముచేత విస్తారమైన దుఃఖము కలుగును; అధిక విద్య సంపాదించినవానికి అధిక శోకము కలుగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 కొహెలెత్ అనే హెబ్రీ పదాన్ని ఇక్కడ ప్రసంగి అని అనువదించడం జరిగింది, బహుశా ఈ పదానికి "సమావేశానికి నాయకుడు” అనే అర్థం కావచ్చు. ఇది "ఉపదేశకుడు" అనే అర్థాన్నిచ్చే సాధారణ పదం కాదు. అరుదుగా కనబడే ఈ హెబ్రీ పదం (ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏడుసార్లు కనబడుతుంది, బైబిల్ లో మరెక్కడా కనబడదు) "బహిరంగ స్థలాల్లో ప్రసంగించే వక్త" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. ఈ గ్రంథమంతటా ఈ పదం గ్రంథకర్త తనకు తానే ఇచ్చుకున్న నామధేయం. ఈ కారణంచేత, ఈ గ్రంథాన్ని “ప్రసంగి" పేరుతో పేర్కొనడం జరిగింది. దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై అనే మాటలు యూదాను పరిపాలించిన దావీదు వంశంలోని ఏ రాజునైనా సూచించేవే అయినప్పటికీ, యెరూషలేము కేంద్రంగా యావత్ ఇశ్రాయేలును పరిపాలించిన రాజు సొలొమోను మాత్రమే (వ. 12). 

1:2 వ్యర్థము అనే అర్థాన్నిచ్చే హెవెల్ అనే హెబ్రీ పదం మౌలికంగా “ఆవిరి" లేదా "ఊపిరి” (శ్వాస) అనే అర్థాన్నిస్తుంది, అయితే ఈ పదానికి “వ్యర్థం” “తాత్కాలికమైనది” లేదా “నిష్ప్రయోజనమైనది” అనే అర్థాలు సైతం ఉన్నాయి. ఈ పదం ఏదైనా పూర్తిగా నిరుపయోగమైనదనే అర్థాన్నివ్వకపోయినా, ఏదైనా గానీ శీఘ్రమే గతించిపోతుందనే అర్థాన్నిస్తుంది. “ప్రసంగి" సందర్భంలోఈ పదానికి “సూర్యుని క్రింద” జరిగేవన్నీ అల్పకాల ప్రాముఖ్యత గలవేనని, కాబట్టి నిత్యత్వంతో పోల్చి చూసినప్పుడు వీటికి నిజమైన విలువ లేదని అర్థం. 

1:3-7 సూర్యుని క్రింద అనే పదబంధానికి ఇక్కడే, ఈ భూమ్మీద అని అర్థం; ఇది మానవజాతికున్న ఐహిక లక్షణాల గురించీ అశాశ్వత స్వభావం గురించీ చెప్తున్నది. సూర్యుడు, గాలి, నీరు (నదులన్నియు) ఒకే రకమైన గమనాల్ని ఎడతెరిపి లేకుండా కలిగి ఉంటాయి, వీటిలో దేనికీ ముగింపు పలికే పరిపూర్తి లేదు. ఇవి వస్తూ పోతూ మళ్లీ వస్తూ ఉండే నిరంతర ఆవృత్తం. అదే విధంగా ప్రతి తరము వస్తుంది, పోతుంది గానీ ప్రపంచంలో ఎటువంటి మౌలికమైన మార్పును తీసుకొనిరావడం లేదు. పైగా ప్రతి మానవతరమూ (సూర్యుడు, గాలి, నీరు మొదలైవాటి ఆవృత్తానికి భిన్నంగా) ఒకదానివెంట ఒకటి గతించిపోతూ ఉంది. 

1:3 భూమ్మీద జీవితకాలపు కఠోరశ్రమకు వచ్చే లాభం శూన్యం. 

1:4-7 ప్రకృతిలో వైవిధ్యం గానీ, నిర్ణీత లక్ష్యం గానీ లేవని స్పష్టమవుతున్నది. నదులు సముద్రాల్లోకి నిరంతరమూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి గానీ సముద్రానికి ప్రయోజనం కనబడడం లేదు (రోమా 8:19-21 చూడండి).

1:8 ఎడతెరిపి లేకుండ సమస్తము జరుగుచున్నది అనే పదబంధాన్ని “మాటలన్నీ విసుగు పుట్టించేవే” అని అనువదించవచ్చు. సృష్టిలో దేని అర్థాన్నైనా కనుగొనలేని, సంతృప్తి పొందలేని మన అశక్తతను సూచిస్తోంది. సూర్యుడు, గాలి, నీరు - వీటి నిరంతర గమనాల్ని ఎవరూ వివరించలేరు. అంటే, విశ్వం గురించి మనిషినుండి చాలినంత వివరణ లభించడం లేదు; లేదా, మనిషి మాట విశ్వం మీద ఏ రకమైన ప్రభావాన్ని చూపడం లేదు. మనం వీటి ముందు మాటల్లేనివారిగా నిలబడ్డాం. అదే విధంగా మనం చూసేదీ, వినేదీ ఏదీ మనల్ని పూర్తిగా తృప్తిపరిచే అర్థాన్నివ్వడం లేదు. 

1:9-10 సూర్యుని క్రింద నూతనమైనదేదియు లేదు అని ప్రసంగి చెబుతున్నదానికి అర్థం మానవ పరిస్థితికి మూలాధారమైన వాస్తవాంశాల్లో మార్పులు తీసికొని రాగలిగినదేదీ లేదని అర్థం. ఇది సాంకేతిక ఆవిష్కరణల్ని, కళలు, సాహిత్యం , శిల్పం మొదలైన వాటిలో నూతన రీతుల్ని కాదనడం లేదు, అయితే అవి “మునుపు" ఉన్నవాటి విభిన్న రూపాలే.. ఇవి మానవజాతిని మరణపు సంకెళ్లనుండి విడిపించవు. నిజంగా మానవ జీవితాన్ని మార్చగలిగే “నూతనమైన” దేదైనా ఉన్నదంటే అది దేవునినుండి మాత్రమే రాగలదు (యిర్మీయా 31:31-34; లూకా 22:20; హెబ్రీ 9:15). 

1:11 ఏ మనిషీ చరిత్రలో ఎప్పటికీ జ్ఞాపకానికి రాడని చెప్పడం లేదు గానీ, విషయమేమిటంటే మనుషులు గతించిపోతున్నారు, వారి ప్రసిద్ధి, వారి కీర్తి శాశ్వతమైన ప్రాముఖ్యత గలవి కావు.

1:12-18 ఈ వచనాలు జ్ఞానాన్వేషణలోని నిష్ప్రయోజకత్వం గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. మేధోపరమైన అన్వేషణలు చెడ్డవని కాదు గానీ, అవి నిరర్ధకమైనవనీ నైరాశ్యాన్ని కలిగించేవనీ అర్థం, ఎందుకంటే జ్ఞానాభ్యాసం ఏ మనిషికీ అతని మౌలిక ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వడం లేదు. 

1:12 రాజు తాను మరణించే వరకు రాజుగానే కొనసాగుతాడు. రాజునై యుంటిని అనే ఈ మాటలకు ప్రసంగి రాజుగా ఉండక మానలేదని అర్థం. పైగా ఈ గ్రంథంలో వర్ణించబడిన పరిశోధనలు చేయడానికి కావలసిన ధనసంపత్తి, స్వయం నిర్ణయశక్తి అతనికున్నాయి. 

1:13 సాధారణంగా జ్ఞానాన్వేషణను ఉత్తమమైనదానిగా ప్రయోజనకరమైన దిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ దీన్ని ప్రయాసము అని చెప్పడం జరిగింది, అంటే ఇది బహు కఠినమైందని అర్థం.

1:15 ఈ వచనం ఒక సామెత. వంకరగా నున్నదానిని చక్కపరచ శక్యము కాదు అనడం పరిష్కారం లభించని సమస్యను సూచిస్తోంది. లోపము గలది లెక్కకు రాదు అనడం చాలీచాలని విషయ పరిజ్ఞానంతో పనిచేయడాన్ని సూచిస్తోంది. జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మానవమాత్రులకు అందని విషయం. 

1:18 జ్ఞానాభ్యాసము (జ్ఞానసముపార్జన) మన ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబులిచ్చి మనకు సంతోషాన్నివ్వకపోగా అల్పనిశ్చయతకు అధికబాధకు నడిపిస్తుంది.


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |