Ecclesiastes - ప్రసంగి 1 | View All

1. దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన ప్రసంగి పలికిన మాటలు.

ప్రసంగిగా సొలొమోను చేసినదేమిటో ప్రసంగి 12:9-10 లో మనం చూడగలం – జ్ఞానాన్ని వెదికి దాన్ని తెలియజేసేందుకు సరైన పదాలను ఎన్నుకొని ప్రజలకు ఉపదేశించాడు. ఇక్కడ ప్రసంగి అని అనువాదం చేసిన హీబ్రూ పదానికి “ఉపదేశకుడు” లేక “గురువు” అని కూడా అర్థం వస్తుంది. సొలొమోను తన ఉపదేశంలో అధిక భాగాన్ని నోటి మాటల ద్వారా కాక రచనలద్వారా చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. సామెతలు గ్రంథం అధిక భాగం, ప్రసంగి, పరమ గీతం సొలొమోను రచనలే.

2. వ్యర్థము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు, వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే.
రోమీయులకు 8:20

దేవునిపట్ల భయభక్తులు, ఆయన వాక్కు పట్ల విధేయత కూడా వ్యర్థం అని సొలొమోను ఉద్దేశం కాదు (ప్రసంగి 12:1, ప్రసంగి 12:13 చూడండి. 1 కోరింథీయులకు 15:58 లో పౌలు మాటలు కూడా చూడండి). “సూర్యమండలం క్రింద” అంటే దేవునితో నిమిత్తం లేకుండా స్వంతంగా మనుషులు పడే ప్రయాస వ్యర్థం అని ఉద్దేశం. “సూర్యమండలం క్రింద” అనే పదాలు ఈ పుస్తకంలో 29 సార్లు కనిపిస్తాయి. ఇది మూలాంశం అన్నమాట. “ఆకాశం క్రింద” అనే పదం 3 సార్లు, “వ్యర్థం” అనే పదం 35 సార్లు కనిపిస్తాయి. పుస్తకం చివర్లో మనిషి నిజంగా తాను ఉండవలసిన రీతిలో ఉండాలంటే, సూర్యుని క్రింద వ్యర్థమైన వాటినుంచి తప్పించుకోవాలంటే, ఉన్న ఏకైక మార్గాన్ని సొలొమోను సూచించాడు. అదేమంటే సూర్యుని పైన ఉన్నవాటితో సరైన సంబంధం కలిగి ఉండడమే.

3. సూర్యునిక్రింద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచున్న లాభ మేమి?

4. తరము వెంబడి తరము గతించి పోవుచున్నది; భూమియొకటే యెల్లప్పుడును నిలుచునది.

5. సూర్యుడుద యించును, సూర్యుడు అస్తమించును, తానుదయించు స్థలము మరల చేరుటకు త్వరపడును.

6. గాలి దక్షిణమునకు పోయి ఉత్తరమునకు తిరుగును; ఇట్లు మరల మరల తిరుగుచు తన సంచారమార్గమున తిరిగి వచ్చును.

7. నదులన్నియు సముద్రములో పడును, అయితే సముద్రము నిండుట లేదు; నదులు ఎక్కడనుండి పారివచ్చునో అక్కడికే అవి ఎప్పుడును మరలిపోవును

8. ఎడతెరిపి లేకుండ సమస్తము జరుగుచున్నది; మనుష్యులు దాని వివరింప జాలరు; చూచుటచేత కన్ను తృప్తిపొందకున్నది, వినుటచేత చెవికి తృప్తికలుగుట లేదు.

9. మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవు నది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; సూర్యుని క్రింద నూతనమైన దేదియు లేదు.

10. ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూర్చి యొకడు చెప్పును; అదియును మనకు ముందుండిన తరములలో ఉండినదే.

11. పూర్వులు జ్ఞాపక మునకు రారు; పుట్టబోవువారి జ్ఞాపకము ఆ తరువాత నుండ బోవువారికి కలుగదు.

సూర్యుని క్రింద ఉన్నదంతా వ్యర్థమని అనడానికి గల కారణాలను సొలొమోను ఏకరువు పెడుతున్నాడు. భూమి మాత్రం స్థిరంగా ఉండిపోయినప్పటికీ మనుషులంతా మరణించి దాన్ని విడిచివెళ్ళిపోవలసినవారే (వ 4). ప్రసంగి గ్రంథమంతటిలో సొలొమోను జీవితమంతటిమీదా వ్యాపించి ఉన్న ఒక నీడగా మరణాన్ని చూశాడు (ప్రసంగి 2:16, ప్రసంగి 2:18, ప్రసంగి 2:21; ప్రసంగి 3:2, ప్రసంగి 3:18-20; ప్రసంగి 5:15-16; ప్రసంగి 6:12; ప్రసంగి 7:2; ప్రసంగి 8:8; ప్రసంగి 9:2, ప్రసంగి 9:6, ప్రసంగి 9:12; ప్రసంగి 12:5-8). ఈ భూమిపై కొద్ది కాలముండే జీవితం ఇహలోక సంబంధమైన విషయాలలో మునిగివుంటే అది అర్థరహితమే. ఒక వ్యక్తికి ఉన్నదల్లా కేవలం ఈ ఒక్క జీవితమే అయితే ఇది కేవలం అనవసరం. అలాంటి బ్రతుకే భారం. ప్రకృతిలో ఎడతెరిపి లేకుండా ఒకదాని వెంట ఒకటి వచ్చి వెళ్తూవుండే రుతు చక్రాన్ని పరిశీలించడంలో ఏమాత్రం తృప్తి దొరకదు (5-8 వ). కొత్తదేదైనా చివరికి సంభవించి మనుషులకు అంతిమ తృప్తిని ఇస్తుందనుకోవడానికి వీలు లేదు (వ 9,10). పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చిపెట్టే ఘన కార్యాలు చేయడం వ్యర్థం. వాటిని ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకొన్నా (ఎంతో కాలం అవి గుర్తుండవు గదా) అవి వ్యర్థమే.

12. ప్రసంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశ్రాయేలీ యులమీద రాజునై యుంటిని.

భూమిపైన మానవ జీవితమంతా వ్యర్థం అని సొలొమోను తేల్చుకున్నది మిడిమిడి జ్ఞానంతో గానీ ఏదో పైపైన పరిశీలించి గానీ కాదు. తనకు చేతనైనంత కూలంకషంగా సొలొమోను పరిశోధించాడు. చరిత్ర అంతట్లో ఇప్పటిదాకా బహుశా ఏ మనిషీ ఇంత లోతుగా ఈ విషయం గురించి పరిశోధించలేదు.

13. ఆకాశముక్రింద జరుగు నది అంతటిని జ్ఞానముచేత విచారించి గ్రహించుటకై నా మనస్సు నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభ్యాసము నొందవలె నని దేవుడు మానవులకు ఏర్పాటుచేసిన ప్రయాసము బహు కఠినమైనది.

14. సూర్యునిక్రింద జరుగుచున్న క్రియల నన్నిటిని నేను చూచితిని; అవి అన్నియు వ్యర్థములే, అవి యొకడు గాలికై ప్రయాస పడినట్టున్నవి.

“గాలికోసం శ్రమించినట్టే”– ఈ చిన్న పుస్తకంలో ఈ మాట 9 సార్లు కనిపిస్తున్నది. నిష్‌ప్రయోజకమైన, నిష్ఫలమైన ప్రయాసను ఇది సూచిస్తుంది.

15. వంకరగానున్న దానిని చక్కపరచ శక్యముకాదు, లోపముగలది లెక్కకు రాదు.

మానవ ప్రయాస నిష్‌ప్రయోజనం అనేందుకు మరి రెండు కారణాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది భూమిపై మానవుని ఉనికిలో చాలా భాగం వంకర, చెడుతనం. దాన్ని మానవుడు సరి చేసుకోలేడు. రెండోది సంతృప్తి కరమైన సంపూర్ణ జీవితానికి కావలసినవెన్నో మనిషికి కొదువగా ఉన్నాయి. అసలు అవన్నీ ఏమిటో కూడా మనిషికి తెలియదు. ఇక వాటిని సంపాదించుకోవడం ఎలా?

16. యెరూషలేమునందు నాకు ముందున్న వారందరి కంటెను నేను చాల ఎక్కువగా జ్ఞానము సంపాదించితి ననియు, జ్ఞానమును విద్యను నేను పూర్ణముగా అభ్యసించితి ననియు నా మనస్సులో నేననుకొంటిని.

ఈ మాటలు సొలొమోను తప్ప మరెవరు చెప్పగలిగారు? (1 రాజులు 3:12; 1 రాజులు 4:29-31).

17. నా మనస్సు నిలిపి, జ్ఞానాభ్యాసమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నించితిని; అయితే ఇదియు గాలికై ప్రయాసపడుటయే అని తెలిసికొంటిని.

“వెర్రి... అవివేకం”– 1 రాజులు 11:1-8 ను అర్థం చేసుకునేందుకు ఇది బహుశా కొంతవరకు ఉపకరించవచ్చు. బ్రతుకుకు అర్థం తెలుసుకునేందుకు సొలొమోను ఏదీ వదలకుండా పరిశ్రమించాడు. సాధారణంగా మనుషులు ఏ విషయాల జోలికైతే పోకూడదో వాటిని కూడా తరచి చూశాడు. తన పరిశోధనల్లో సొలొమోను అవివేకం, చీకటి పొరల వెనక్కు కూడా వెళ్ళాడు (ప్రసంగి 2:3, ప్రసంగి 2:8, ప్రసంగి 2:10, ప్రసంగి 2:12; ప్రసంగి 7:25). అనుభవించడానికి సాధ్యమైనది దేన్నీ విడిచిపెట్టకుండా అన్నిటినీ తరచి చూచి దేన్లోనైనా ఏమన్నా అర్థం కనిపిస్తుందేమో పరిశీలించాలని కోరాడు. అతని అడుగు జాడల్లోనే మనమూ నడవాలని లేదు. అతడు వెళ్ళిన చీకటి లోతులకు మనమూ వెళ్ళనవసరం లేదు. సొలొమోను అనుభవాలనూ, వాటిని గురించి అతని అభిప్రాయాలనూ దేవుడు తన వాక్కులో మనకోసం రాయించి ఉంచాడు. ఎందుకంటే అతడు వెళ్ళిన దారిన మనం వెళ్ళనవసరం లేకుండానే కొన్ని ముఖ్యమైన పాఠాలు నేర్చుకోవాలని ఆయన ఆశయం. సొలొమోను అవివేకం, చీకటి లోకాలను పరిశోధించి తిరిగి వచ్చాడు. అక్కడ ప్రయోజనకరమైనది ఏమీ లేదని, అంతా వ్యర్థమైన ప్రయాసే అనీ చెప్పేందుకే వచ్చాడు. దేవునికి వేరుగా మానవ జ్ఞానం వెంట పడడమైనా సరే నిష్‌ప్రయోజనమే. చివరికి అది విచారాన్నే తెచ్చిపెడుతుంది.

18. విస్తార మైన జ్ఞానాభ్యాసముచేత విస్తారమైన దుఃఖము కలుగును; అధిక విద్య సంపాదించినవానికి అధిక శోకము కలుగును.


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.