ఆదికాండము


  • Author: Sajeeva Vahini - Genesis Book Explained in Telugu
  • Category: Bible Study
  • Reference: Sajeeva Vahini - Telugu Bible Study

పురాతన ప్రతులైన ఆదికాండము మొదలుకొని ద్వితీయోపదేశకాండము వరకు ఉన్న ఐదు పుస్తకములను నిబంధన పుస్తకములందురు. (2 దినవృత్తాంతములు 34:30). క్రీ.పూ 3వ శతాబ్దములోని రచయితలు హెబ్రీ భాష నుండి గ్రీకు భాషకు పాతనిబంధన గ్రంథమును తర్జుమా చేసిన సెప్టోలెజెంట్ భాషాంతర తర్జుమాదారులు వీటిని ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితియోపదేశకాండము అని ఐదు వివిధమైన పేర్లతో పిలిచిరి.

ఉద్దేశ్యము : ప్రపంచముల నిర్మాణమును గురించిన ముఖ్యాంశములను వ్రాయుటను దేవుని ఆరాధించుటకు ఒక ప్రత్యేక జనాంగమును ఎర్పరచుకొనుట దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యము.

రచయిత : ఈ ఐదు కాండముల (పుస్తకముల) ముఖ్య రచయితగా యూదావంశపువారును, యేసును అపోస్తలుల ద్వారా అంగీకరించబడిన వ్యక్తి మోషే, ప్రవక్తయైన మోషేకు దేవునికి మధ్య నలువది రాత్రింబవళ్ళు జరిగిన సంభాషణలో తన చర్యను గూర్చి తాను చేయబోయెడి విధానమును గూర్చిన వివరణ: నిర్గమకాండము 24:18, నిర్గమకాండము 34:28 వచనములలో చదువగలము. ఆ సంభాషణ ఫలితమే ఈ ఐదు కాండము (పుస్తకము) లని అనుకొనుట యుక్తమైయున్నది. మార్కు 12:26, యోహాను 1:17; యోహాను 5:46; యోహాను 7:19, యోహాను 7:23; అపో. కార్యములు 7:37- 38; అపో. కార్యములు 13:39; అపో. కార్యములు 15:1; అపో. కార్యములు 15:21; అపో. కార్యములు 28:23.

ఆదికాండము అని పేరు : ఆది అనగా ప్రారంభము అని అర్ధమిచ్చును. భాషాంతరమున పరేషిత్ అనే హెబ్రీ బాషాపదముతో పాతనిబంధన ప్రారంభమయినది. ఈ పుస్తకమునకు ఆదికాండము అను పేరు పెట్టుటకు గల కారణము ఈ పుస్తకములోని ప్రారంభపదమే దీనికి మూలకారణం. ఆది అనే సంస్కృత మాటకు సృష్టి , ప్రారంభము, పుట్టుట అను అనేక విధములైన పర్యాయపదములు కలవు.

రచించిన కాలము : క్రీ.పూ 1480 – 1410

గత చరిత్ర : మధ్య తూర్పుదేశము అనగా ప్రస్తుతమందు పిలువ బడుచున్న మిడిల్ ఈస్ట్.

ముఖ్య వచన భాగములు : ఆదికాండము 1:27; ఆదికాండము 12:2-3

గ్రంథ పరిశోధన : ఆదికాండములో సమస్త సృష్టి యొక్క చరిత్రయైన ఆకాశము, భూమి, వాటి నిర్మాణమును గురించిన వివరణ మరియు రాత్రింబవళ్ళు, సస్యమృగములు పక్షిజలచరములు, మానవుడు, భాషలు క్రమ శిక్షణ, సంబంధ బాంధవ్యములు వంటివి ఏ విధముగా ఏర్పరచబడినవి అను వాటిని గురించి పరిపూర్ణ అవగాహననిచ్చుచున్నది. పాపము యొక్క ప్రారంభ చరిత్ర దానికి దేవుడు చేసిన ప్రాయశ్చిత్తము ఈ పుస్తకము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యమగును. భూగోళ శాస్త్రములోని మూడు ముఖ్యమైన విభన్న దేశ సంబంధములను ఈ ఆదికాండము తెరకెక్కించుచున్నది. యూప్రటీసు, టైగ్రీసు నదీతీరములు మొదటి భాగమునకు, కనాను దేశ ప్రాంతము రెండవ భాగమునకు, ఐగుప్తు మూడవ భాగమునకు విశిదీక రింపబడియున్నవి. మొదటి అధ్యాయము మొదలుకొని 11వ అధ్యాయము వరకునున్న మొదటి

భాగములో అన్నింటి ప్రారంభమును గురించి మొదటి మానవుని నిర్మాణమును గురించి, వారి వంశావళిని గూర్చిన చరిత్ర యిమిడియున్నది. మరియు 12వ అధ్యాయము మొదలుకొని 38వ అధ్యాయము వరకుగల రెండవ భాగములో ఆనాటి మానవుల వంశావళుల చరిత్రలో అబ్రాహాము అను ప్రత్యేకమైన మనిషిని దేవుడు పిలిచి ఏర్పరచి, ఆ అబ్రాహాము కుటుంబము ద్వారా యాకోబు సంతతివారిని మాత్రము తన సొంత జనాంగముగా ఎన్నుకొనుట దేవుని సంకల్పమైయున్నది. 39వ అధ్యాయము మొదలుకొని చివరి అధ్యాయము వరకునున్న మూడవభాగములో యాకోబు సంతతివారు యోసేపు ద్వారా ఐగుప్తుకు వలస వెళ్ళడం అక్కడ వారు బహుజనాంగముగా ఏర్పడి విస్తరించడము ఇందులో వ్రాయబడియున్నది. ఈ మూడు భాగములు కలిపి సంగ్రహించి కాలపరిమితి గలవై ఈ విధముగా సంగ్రహీకరింపబడియున్నది.

మొదటి భాగము : (1 - 11 వరకైన అధ్యాయములు) సృష్టి క్రీ. పూ 4000 లేదా దానికన్నా ముందుగా ఆది 1 1:1 ప్రారంభము నుండి తెరహు మరణము వరకు గల సంవత్సరములు 2090 ఆది 11 32:1 వరకు దాదాపు రెండువేల సంవత్సరాలకాల చరిత్ర

రెండవ భాగము : (12 - 38 వరకు గల అధ్యాయములు) అబ్రాహాము తన యింటి నుండి బయలుదేరు కాలము మొదలు కొని యోసేపు ఐగుప్తు దేశము వచ్చి చేరువరకు గల చరిత్ర కాలఘట్టము క్రీ.పూ 2090 నుండి 1897 వరకు దాదాపు 193 సంవత్సరములు.

మూడవ భాగము : (39- 50 వరకు గల అధ్యాయములు) యో సేపు ఐగుప్తు దేశములో ఉన్నప్పటి జీవితకాల చరిత్ర క్రీ.పూ 1897 నుండి 1805 వరకు దాదాపు 93 సంవత్సరములు.

ప్రాముఖ్యులు : ఆదాము, హవ్వ, హేబేలు, హనోకు, నోవహు , అబ్రాహము, శారా, ఇస్సాకు, బ్యా, యాకోబు, యోసేపు.

గ్రంథ విభజన : 1. ప్రపంచము, భూమి, మానవుడు, వాటి నిర్మాణము. Gen,1,1-2,25, 2.మానవుని పతనము దాని ప్రతిఫలము. Gen,3,1- 5,32. 3.న్యాయతీర్పు నుండి నోవహు కుటుంబము రక్షింపబడుట, Gen,6,1-9,29. 4.మానవుల వంశావళులు వృద్దీ చెందుట మరియు విభజింపబడుట Gen,10,1-11,32. 5.అబ్రాహాము జీవితము. Gen,12,1-25,18. 6.ఇస్సాకు యొక్క కుటుంబము. Gen,25,1-27,45. 7.యాకోబు గోత్రకర్తలు. Gen,28,1-38,30. 8.యోసేపు జీవిత చరిత్ర. Gen,39,1-50,26

కొన్ని సంఖ్యా వివరములు: పరిశుద్ధ గ్రంథములో మొదటి గ్రంధము ; ఆధ్యాయములు 50 ; వచనములు – 1,533 - చరిత్రాత్మిక వచనములు 1,385; ప్రశ్నలు 148 ; ప్రవచనములు 146; నెరవేరిన ప్రవచనములు 123; నెరవేరని ప్రవచనములు 23 ; ఆజ్ఞలు -106 ; వాగ్దానములు 71 : దేవుని యొద్ద నుండి పాముఖ్యమైన అంశములు 95 ; హెచ్చరికలు 326.

 మరిన్ని విషయములు:

దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఎలా సృష్టించాడో చెప్పే పుస్తకం బైబిల్. ఇది ఆరు రోజులలో ప్రపంచ సృష్టితో ప్రారంభమవుతుంది, మరియు ఏడవ రోజు, దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు.

దేవుడు సృష్టించిన మొదటి వ్యక్తులైన ఆడమ్ మరియు ఈవ్ కథను ఈ పుస్తకం చెబుతుంది. వారు ఈడెన్ గార్డెన్‌లో నివసించారు మరియు మంచి మరియు చెడుల జ్ఞానం యొక్క చెట్టు నుండి తినకూడదని చెప్పబడింది. అయినప్పటికీ, వారు పాముచే శోదించబడ్డారు మరియు చెట్టు నుండి తిన్నారు, ఫలితంగా వారు తోట నుండి బహిష్కరించబడ్డారు.

ఈ పుస్తకం ఆడమ్ మరియు ఈవ్‌ల మొదటి కుమారులైన కైన్ మరియు అబెల్ కథను చెబుతుంది. కయీనుసూయతో అబెల్‌ను చంపాడు మరియు దేవునిచే శిక్షించబడ్డాడు. ఈ పుస్తకంలో నోహమరియు గొప్ప వరద కథ కూడా ఉంది, దీనిలో దేవుడు మానవత్వం యొక్క దుర్మార్గాన్ని చూస్తాడు మరియు ప్రపంచాన్ని వరదతో నాశనం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, కానీ నోహమరియు అతని కుటుంబాన్ని అన్ని రకాల జంతువులతో పాటు రక్షించాడు.

ఈ పుస్తకం అబ్రహాంతో సహా అనేక మంది వ్యక్తుల కథను చెబుతుంది, అతను తన ఇంటిని విడిచిపెట్టి, అనేక దేశాలకు తండ్రి కావడానికి దేవుడు పిలిచాడు. దేవుడు అబ్రాహాముతో మరియు అతని వారసులతో ఒక ప్రత్యేక ఒడంబడిక చేసాడు, వారికి కనాను దేశాన్ని వాగ్దానం చేశాడు. ఈ పుస్తకం అబ్రహం కుమారుడు ఐజాక్ మరియు ఐజాక్ కుమారుడు జాకబ్ యొక్క కథను కూడా చెబుతుంది, తరువాత ఇజ్రాయెల్ అని పేరు మార్చబడింది. జాకబ్ కొడుకు జోసెఫ్ కథతో పుస్తకం ముగుస్తుంది, అతను తన సోదరులచే బానిసగా విక్రయించబడ్డాడు, కానీ తరువాత ఈజిప్టులో శక్తివంతమైన నాయకుడిగా మారాడు.

ది బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ అనేది ప్రపంచం మరియు మానవుల ప్రారంభం గురించి కథల సమాహారం. దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఎలా సృష్టించాడు, మొదటి మానవులు మరియు వారు తమ జీవితాలను ఎలా జీవించడం ప్రారంభించారు అనే కథను ఇది చెబుతుంది. బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్‌లో జరిగిన కొన్ని విషయాలు మొదటి హత్య, గొప్ప జలప్రళయం మరియఅబ్రాహాము వారసులకు భూమి వాగ్దానం. ఈ పుస్తకం బైబిల్‌లోని విభిన్న అంశాలతో వ్యవహరించే ఇతర కథలకు పునాది వేస్తుంది.

క్రింది తేదీలు సుమారుగా ఉన్నాయి, ఖచ్చితమైనవి కావు

గ్రంధ నిర్మాణము:

I. మనిషి యొక్క ప్రారంభ చరిత్ర 1:1—11:32

A. సృష్టి వృత్తాంతం 1:1—2:25

1. స్వర్గాన్ని, భూమిని మరియు భూమిపై జీవాన్ని సృష్టించడం 1:1—2:3

2. మనిషి సృష్టి 2:4–25

B. మనిషి పతనం 3:1–24

C. ప్రళయానికి ముందు ప్రపంచం 4:1—5:32

D. నోవహు, జలప్రళయము 6:1—9:29

E. దేశాల పట్టిక 10:1–32

F. భాషల గందరగోళం 11:1–9

G. అబ్రాము (అబ్రాహాము) వంశావళి 11:10–32

II. ఎంచుకున్న పితృస్వామ్యులు 12:1—50:26

A. అబ్రాము (అబ్రాహాము) 12:1—23:20

1. అబ్రాహాము పిలుపు 12:1—13:18

2. రాజుల యుద్ధం 14:1–24

3. అబ్రాహాముతో దేవుని ఒడంబడిక 15:1—21:34

4. అబ్రాహాము పరీక్ష 22:1–24

5. శారా మరణం 23:1–20

B. ఇస్సాకు 24:1—26:35

1. మెసొపొటేమియా నుండి ఇస్సాకు వధువు 24:1–67

2. అబ్రాహాము మరణం 25:1–11

3. ఇష్మాయేలు, ఏశావు మరియయాకోబు 25:12–34

4. ఇస్సాకుతో తన ఒడంబడికను దేవుడు ధృవీకరించడం 26:1–35

C. యాకోబు 27:1—35:29

1. యాకోబు తన తండ్రిని మోసం చేయడం 27:1–46

2. హారానుకు యాకోబు పారిపోవటం 28:1–10

3. యాకోబుతో దేవుడు తన ఒడంబడికను ధృవీకరించడం 28:11–22

4. హారానులో యాకోబు వివాహం 29:1—30:43

5. కనానుకు యాకోబు తిరిగి రావడం 31:1—35:29

D. ఏశావు 36:1–43

E. యోసేపు 37:1—50:26

1. యోసేపును బానిసత్వానికి విక్రయించడం 37:1—40:23

2. యోసేపు గొప్పతనం 41:1–57

3. యోసేపు తన సోదరులతో వ్యవహరించిన తీరు 42:1—45:28

4. యాకోబు ఈజిప్టుకు వెళ్లడం 46:1—48:22

5. యాకోబు ఆశీర్వాదం మరియు ఖననం 49:1—50:21

6. యోసేపు చివరి రోజులు 50:22–2