Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 16 | View All

1. ఆసా యేలుబడియందు ముప్పది ఆరవ సంవత్సర మున ఇశ్రాయేలు రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెత్తి బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొద్దకు రాక పోకలు జరుగకుండునట్లు రామాను కట్టింపగా

2. ఆసా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందును ఉన్న బొక్కసములలోని వెండి బంగారములను తీసి, దమస్కులో నివాసముచేయు సిరియా రాజగు బెన్హదదు నొద్దకు దూతలచేత పంపించి

3. నా తండ్రికిని నీ తండ్రికిని కలిగియున్నట్లు నాకును నీకును సంధి కలిగియున్నది, వెండిని బంగారమును నీకు పంపి యున్నాను, ఇశ్రాయేలు రాజైన బయెషా నన్ను విడిచి ఆవలికి పోవునట్లుగా నీవు అతనితో చేసియున్న సంధిని భంగము చేయుమని వర్తమానము చేసెను.

4. బెన్హదదు రాజైన ఆసా మాట అంగీ కరించి, తన సైన్యముల అధిపతులను ఇశ్రాయేలువారి పట్టణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును ఆబేల్మాయీమును నఫ్తాలి ప్రదేశమునకు చేరిన పట్టణముల లోని కొట్లను కొల్లపెట్టిరి.

5. బయెషా అది విని రామాను ప్రాకారములతో కట్టించుట మానివేసి తాను చేయు చున్న పని చాలించెను.

6. అప్పుడు రాజైన ఆసా యూదా వారినందరిని సమకూర్చెను; వీరు పోయి బయెషా కట్టించు చుండిన రామాపట్టణపు రాళ్లను దూలములను తీసికొని వచ్చిరి, వాటితో ఆసా గెబను మిస్పాను ప్రాకార పురములుగా కట్టించెను.

7. ఆ కాలమందు దీర్ఘదర్శియైన హనానీ యూదా రాజైన ఆసాయొద్దకు వచ్చి అతనితో ఈలాగు ప్రకటించెనునీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొ నక సిరియా రాజును నమ్ముకొంటివే? సిరియా రాజుయొక్క సైన్యము నీ వశము నుండి తప్పించుకొనిపోయెను.

8. బహు విస్తారమైన రథము లును గుఱ్ఱపు రౌతులునుగల కూషీయులును లూబీయులును గొప్ప దండై వచ్చిరిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను నమ్ముకొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కప్పగించెను.

9. తనయెడల యథార్థహృదయముగలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచారము చేయుచున్నది; యీ విషయమందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగును.

10. ఆ దీర్ఘదర్శి అట్లు ప్రకటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి రౌద్రము చూపి అతనిని బందీగృహ ములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో కొందరిని బాధపరచెను.

11. ఆసా చేసిన కార్యము లన్నిటినిగూర్చి యూదా ఇశ్రాయేలు రాజుల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

12. ఆసా తన యేలుబడియందు ముప్పది తొమ్మిదవ సంవత్సరమున పాదములలో జబ్బుపుట్టి తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొద్ద విచారణచేయక వైద్యులను పట్టుకొనెను.

13. ఆసా తన పితరులతో కూడ నిద్రించి తన యేలుబడియందు నలువది యొకటవ సంవత్సరమున మృతి నొందగా

14. అత్తరు పనివారిచేత సిద్ధము చేయబడిన సుగంధ వర్గములతోను పరిమళద్రవ్యములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమిత్తము బహు విస్తారమైన గంధవర్గములను దహించి,దావీదు పట్టణమందు అతడు తన కొరకై తొలిపించు కొనిన సమాధియందు అతని పాతిపెట్టిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
16:1 బయెషా: ఇతడు ఇశ్రాయేలు దేశానికి మూడవ రాజు. తన సొంత రాజవంశం స్థాపించాడు. యూదా రాజైన ఆసా చేతిలో ఓడి పోయాడు. ఉత్తర ఇశ్రాయేలు - రాజ్యంలో,... యరొబాము కుమారుడైన - నాదాబు స్థానంలో బయెషా అధికారంలోనికి వచ్చాడు. ఇతడు దక్షిణ యూదా రాజ్యంపై దండెత్తాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. రామా పట్టణాన్ని పటిష్టపరచి యెరూషలేముకు రాకపోకలు జరగకుండా చూడటం అతని వ్యూహంలో మొదటి భాగం. దమస్కులో సిరియా రాజైన బెన్షదదుతో కలిసి బయెషా ఒక కూటమి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఆసాకు బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు లేకుండా చేస్తే, యెరూషలేమును స్వాధీనం చేసుకోవడం చాలా సులభమని అతడు భావించాడు. 

16:2-6 ఆసా, మందిరమందు, రాజనగరు నందున్న బొక్కసములను ఖాళీ చేసి ఇశ్రాయేలు రాజైన బయెషాతో కుదుర్చుకున్న సంధి భంగం చేయాలని దమస్కులో... బెన్షదదునొద్దకు లంచంగా బంగారు, వెండి పంపించాడు. దమస్కు రాజు - ఇందుకు ఇష్టపూర్వకంగా ఒప్పకోవడమే కాకుండా,
యెరూషలేముపై దాడి చేయనందున వారు కోల్పోయే దోపుడుసొమ్ము భర్తీ చేయడానికి ఇశ్రాయేలు మీదకు సైనికులను పంపించాడు. ఆ విధంగా బయెషా రామాలో ఏర్పాటు చేసిన దిగ్బంధనాలను ఆసా నాశనం చేయగలిగాడు, యూదా దేశపు ఉత్తర సరిహద్దు ప్రాంతంపై మరలా తన ఆధిపత్యం నిలబెట్టుకోగలిగాడు. 

16:7-9 దేవుడు చేయాల్సిన పని తాను చేస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడేమో అని ఆసా తీవ్రమైన తప్పుడు అంచనా వేశాడు. దౌత్య సంబంధంగా అతడు సాధించిన ఘన విజయానికి మెప్పు లభించలేదు సరికదా, ఆసా చేసిన పనులకు హనానీ అతనిని గద్దించాడు. ఆసా తన సొంత తెలివితేటల మీదా లేక అన్యజనుల సహాయం మీద ఆధారపడకుండా తనపై ఆధారపడాలని దేవుడు కోరుతున్నట్లు ఈ ప్రవక్త రాజుకు జ్ఞాపకం చేశాడు. తనకంటే బలవంతులైన కూషీయులు, లూబీయులు అను వారిని ఓడించిన తరవాత అయినా దేవుడు తనపై ఆధారపడిన వారికి సహాయం చేయగలడని ఆసా గ్రహించి ఉండాల్సింది. 

16:10 ఇది ఆసా సామర్థ్య స్థాయిని దాటి పోయింది. అతని అహం దెబ్బతింది, అందుకే అతడు దీర్ఘదర్శియైన హనానీని బందీగృహములో వేశాడు, జనులలో కొందరిని నిందించాడు. నరమాత్రులు దేవుని అడ్డగించలేరు అని అంతకు ముందు కాలంలో తాను పలికిన మాటలను మరచిపోయాడు (14:11). 

16:11-12 దేవుని కోసం ఎంతో ప్రభావసహితంగా ఆసా కొనసాగించిన అద్భుతమైన పాలన ఇప్పుడు బాధాకరమైన ముగింపుకు వచ్చింది. అతని పాదములలో జబ్బుపుట్టి, అది పెరిగి అతడు బహు బాధపడినా, అతడు యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయలేదు, ఆయన వైపు తిరగలేదు. కానీ స్వస్థత కోసం వైద్యులను పట్టుకున్నాడు. అతడు వైద్యులను ఆశ్రయించడం పాపం కాదు గానీ, ఏమి చేయాలో దేవుని అడగక పోవడమే అతని తప్పిదం. ఆ విధంగా అతడు దేవునిపై ఆధారపడటంలో విఫలమయ్యాడు (యిర్మీయా 17:5). 

16:13-14 అయినప్పటికీ, ఆసాకు సుగంధ వర్గములతోను, పరిమళ ద్రవ్యములతోను ఘనమైన అంత్యక్రియలు జరిగాయి. అతడు మధుమేహ వ్యాధితో చనిపోయి ఉండవచ్చు. అందువలన అతని పాదాలలో కొరుకుడు పుండ్లు పుట్టి వుంటాయి. విస్తారమైన గంధవర్గములను దహించి... అని చెప్పడం ప్రజలు అతనికి ఇచ్చిన గొప్ప గౌరవానికి సూచనగా ఉంది (21:19 చూడండి). 


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |