Kings II - 2 రాజులు 5 | View All

1. సిరియారాజు సైన్యాధిపతియైన నయమాను అను నొక డుండెను. అతనిచేత యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసి యుండెను గనుక అతడు తన యజ మానుని దృష్టికి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాక్రమశాలియై యుండెను గాని అతడు కుష్ఠ రోగి.
లూకా 4:27

2. సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశ్రా యేలు దేశముమీదికి పోయి యుండిరి. వారచ్చటనుండి యొక చిన్నదాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భార్యకు పరిచారము చేయుచుండెను.

3. అదిషోమ్రో నులోనున్న ప్రవక్తదగ్గర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును బాగుచేయునని తన యజమానురాలితో అనెను.

4. నయమాను రాజునొద్దకు పోయి ఇశ్రాయేలు దేశపు చిన్నది చెప్పిన మాటలను అతనికి తెలియజేయగా

5. సిరియా రాజునేను ఇశ్రాయేలు రాజునకు దూతచేత పత్రిక పంపించెదనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది దుస్తుల బట్టలను తీసికొని పోయి ఇశ్రా యేలురాజునకు పత్రికను అప్పగించెను.

6. ఆ పత్రికలో ఉన్న సంగతి యేదనగానా సేవకుడైన నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠరోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ పత్రికను అతనిచేత నీకు పంపించి యున్నాను.

7. ఇశ్రాయేలురాజు ఈ పత్రికను చదివి వస్త్రములు చింపుకొనిచంపుటకును బ్రతికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుష్ఠరోగమును మాన్పుమని నాయొద్దకు ఇతడు పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎట్లు వెదకుచున్నాడో మీరు ఆలోచించుడనెను.

8. ఇశ్రాయేలు రాజు తన వస్త్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు వినబడినప్పుడు అతడునీ వస్త్ర ములు నీ వెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశ్రాయేలులో ప్రవక్త యొకడున్నాడని అతనికి తెలియబడునట్లు అతని నాయొద్దకు రానిమ్ము అని రాజునకు వర్తమానము చేసెను.

9. నయమాను గుఱ్ఱములతోను రథముతోను వచ్చి ఎలీషా యింటి ద్వారము ముందర నిలిచియుండగా

10. ఎలీషానీవు యొర్దానునదికి పోయి యేడు మారులు స్నానము చేయుము, నీ ఒళ్లు మరల బాగై నీవు శుద్ధుడవగుదువని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపెను.
యోహాను 9:7

11. అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగి పోయి యిట్లనెను అతడు నా యొద్దకు వచ్చి నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలముమీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మాన్పునని నేననుకొంటిని.

12. దమస్కు నదులైన అబానాయును ఫర్పరును ఇశ్రాయేలు దేశములోని నదులన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమైనవి కావా? వాటిలో స్నానముచేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్లిపోయెను.

13. అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చినాయనా, ఆ ప్రవక్త యేదైన నొక గొప్ప కార్యము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయ కుందువా? అయితే స్నానముచేసి శుద్ధుడవు కమ్మను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెప్పినప్పుడు

14. అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యొర్దాను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహమువలెనై అతడు శుద్ధుడాయెను.

15. అప్పుడతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనునిదగ్గరకు తిరిగివచ్చి అతని ముందర నిలిచిచిత్త గించుము; ఇశ్రాయేలులోనున్న దేవుడు తప్ప లోక మంతటియందును మరియొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగు దును; ఇప్పుడు నీవు నీ దాసుడనైన నా యొద్ద బహు మానము తీసికొనవలసినదని అతనితో చెప్పగా

16. ఎలీషాఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడియున్నానో, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెప్పెను. నయమాను అతనిని ఎంతో బతి మాలినను అతడు ఒప్పక పోయెను.

17. అప్పుడుయెహో వాకు తప్ప దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు నేనికను అర్పింపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మన్ను నీ దాసుడనైన నాకు ఇప్పించ కూడదా?

18. నా యజమానుడు మ్రొక్కుటకు రిమ్మోను గుడిలో చొచ్చి నా చేతిమీద ఆనుకొనునప్పుడు, నేను రిమ్మోను గుడిలో నమస్కారము చేసినయెడల, రిమ్మోను గుడిలో నేను నమస్కారముచేసిన సంగతిని గూర్చి యెహోవా నీ దాసుడనైన నన్ను క్షమించునుగాకని

19. నయమాను చెప్పగాఒఎలీషానెమ్మదిగలిగి పొమ్మని అతనికి సెలవిచ్చెను. అతడు ఎలీషాయొద్దనుండి వెళ్లి కొంత దూరము సాగిపోయెను.
మార్కు 5:34

20. అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ నయమాను తీసికొని వచ్చిన వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనస్సు లేకపోయెను గాని, యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెత్తికొని పోయి అతని కలిసికొని అతనియొద్ద ఏదైనను తీసికొందు ననుకొని

21. నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి పరుగున వచ్చుచున్న వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదుర్కొనిక్షేమమా అని అడిగెను. అతడుక్షేమమే అని చెప్పి

22. నా యజమానుడు నాచేత వర్తమానము పంపిప్రవక్తల శిష్యులలో ఇద్దరు ¸యౌవనులు ఎఫ్రాయిము మన్యము నుండి నాయొద్దకు ఇప్పుడే వచ్చిరి గనుక నీవు వారికొరకు రెండు మణుగుల వెండియు రెండు దుస్తుల బట్టలును దయ చేయుమని సెలవిచ్చుచున్నాడనెను.

23. అందుకు నయమానునీకు అనుకూలమైతే రెట్టింపు వెండి తీసికొనుమని బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కట్టి రెండు దుస్తుల బట్టలనిచ్చి, తన పనివారిలో ఇద్దరి మీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొని పోయిరి.

24. మెట్లదగ్గరకు వారు రాగానే వారి యొద్దనుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో దాచి వారికి సెలవియ్యగా వారు వెళ్లిపోయిరి.

25. అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందరనిలువగా ఎలీషా వానిని చూచిగేహజీ, నీవెచ్చటనుండి వచ్చితివని అడిగి నందుకు వాడునీ దాసుడనైన నేను ఎచ్చటికిని పోలే దనెను.

26. అంతట ఎలీషా వానితోఆ మనుష్యుడు తన రథము దిగి నిన్ను ఎదుర్కొనుటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? ద్రవ్యమును వస్త్రములను ఒలీవచెట్ల తోటలను ద్రాక్షతోటలను గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా?

27. కాబట్టి నయమానునకు కలిగిన కుష్ఠు నీకును నీ సంతతికిని సర్వకాలము అంటియుండును అని చెప్పగా వాడు మంచువలె తెల్లనైన కుష్ఠము గలిగి ఎలీషా ఎదుట నుండి బయటికి వెళ్లెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-27 అద్భుతక్రియలు జరిగించే దేవుని ప్రభావం, ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ విస్తరించడం, ఒక అన్యదేశాన్ని ప్రభావితం చేయడం, అందునా ఆ కాలంలో బహుశా ఇశ్రాయేలు దేశానికి బద్ద విరోధిగా ఉన్న దేశాన్ని ప్రభావితం చేసిన ఉదాహరణ గురించి ఈ అధ్యాయం మనకు వివరిస్తుంది. ఈ సంఘటన హెబ్రీయులు బలహీనులుగా, సిరియనులు బలవంతులుగా ఉన్న కాలంలో అంటే యెహూ తిరుగుబాటు చేసిన కాలానికి, యెహోయాషు నాయకత్వంలో హెబ్రీయులు తిరిగి బలం పుంజుకోటానికి మధ్య కాలంలో జరిగివుంటుంది. 

5:1 నయమాను గొప్ప సైనిక నాయకునిగా గుర్తింపు పొందినా, అతనికి ఈ గౌరవం సంపాదించిన జయము ఏదో మనం ఖచ్చితంగా గుర్తించలేం. నయమాను రోగి (చర్మ రోగి) సూచించడానికి ఉపయోగించిన హెబ్రీ పదాన్ని సాధారణంగా కుష్ఠరోగి అని అనువదించారు. అయితే ఈ పదానికి హాన్సన్ వ్యాధిగా పిలిచే కుష్ఠరోగము కన్నా లోతైన అర్ధం ఉండివుంటుందని పండితులు అభిప్రాయపడ్డారు.

5:2-3 యవ్వనురాలైన ఒక హెబ్రీ చిన్నదానిని వారు చెరపట్టుకు పోవడం, “జనులు పంట దుళ్ళగొట్టు ఇనప పనిముట్లతో గిలాదును నూర్చిరి" (ఆమోసు 1:3) అని దేవుడు ఆమోసు ప్రవక్తద్వారా ఈ సరిహద్దు యుద్ధం గురించి వివరించిన మాటలను జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అయినా యవ్వనురాలైన ఈ హెబ్రీ బానిస విశ్వాస దృక్కోణంలో, దేవునిలో తన వ్యక్తిగత విశ్వాసం కాపాడుకుంటూ, ఆనాటి కాలానికి సంబంధించిన పశుప్రాయతను అనుకూల వైఖరితో భరించింది. ఆమె తన శత్రువుపై ప్రేమ చూపించగలిగింది. తన యేలినవాడు దేవుడు అనుగ్రహించే అద్భుత స్వస్థత పొందాలని ఆశించింది. 

5:4-6 ఒక అన్యదేశానికి సంబంధించిన దేవుని నుండి స్వస్థత కావాలని కోరుకొన్నంతమాత్రాన, ఆ దేవునిపట్ల అంతర్జాతీయంగా అందరికీ గొప్ప అభిప్రాయం ఉందని అనుకోనక్కర్లేదు. అయితే దమస్కు అంతర్గత రాజకీయ వ్యవహారాలలో దేవుని హస్త ప్రభావాన్ని పరిగణనలోనికి తీసుకుంటే (8:7-12), ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు దేశాలన్నిటిలో ఉన్నతమైన ఖ్యాతి ఉందని అర్థమవుతుంది. 

5:7 దమస్కు రాజు తనతో కలహానికి కారణం వెదకుతున్నాడనే భయంతో ఇశ్రాయేలు రాజు చూపిన ప్రతిస్పందన గమనిస్తే, ఆ కాలంలో ఇశ్రాయేలు బహు బలహీనమైన స్థితిలో ఉందని చూపిస్తుంది. 

5:8-9 ఇశ్రాయేలులో ప్రవక్త యొకడున్నాడని ప్రజలకు తెలియబడాలనేది ఈ వృత్తాంతపు ఉద్దేశం అని ఈ వచనాలలో స్పష్టమైన ప్రకటన కనబడుతుంది. దీనిని పాత నిబంధనలో ఒక మిషనరీ ప్రకటనగా గమనించవచ్చు. మరి

5:10-12 ఇక్కడ నమోదు చేయబడిన సంఘటనల వరసక్రమం గమనిస్తే, అవి ఎలీషా యొర్దాను నదికి సమీపంలో నివసించిన కాలానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి. దేవుడిని, ఆయన కార్యాలను మానవులు ఊహించే విధంగా కాకుండా, దేవుని ఆలోచనల ప్రకారం తెలియజేయాలని గ్రంథకర్త ఆశించినట్లు ఈ వృత్తాంతం సూచిస్తుంది. మానవుని ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా దేవుడే వారి దగ్గరకు రావాలని భావించే రాజకీయ నాయకులను నయమాను సూచిస్తున్నాడు. దేవుని సార్వభౌమాధికారంలో అన్యదేశాలకు చెందిన రాజకీయ నాయకులకు కూడా గౌరవం లభించింది, అయితే దేవుని గౌరవించే అన్య రాజకీయ నాయకులకు, అన్యులకు కూడా దేవుని కృప ఇంకా అందుబాటులోనే ఉంది. దేవుడు విధేయత కోరుకున్నాడని తెలియజేసే ఈ పాఠం, హెబ్రీ పాఠకులకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. హెర్మోను పర్వతపు వాలునుంచి ప్రవహించే అబానా... ఫర్పరు నదులు దమస్కుకు తూర్పుగా ఉన్న అరణ్యపు చిత్తడినేలల వరకు ప్రవహించి అక్కడ అంతమవుతాయి. నిత్యం మురికిగా ఉండే యొర్దాను నదికన్నా బహుశ అవి అందంగా, శుభ్రంగా ఉండివుంటాయి. 

5:13-14 మానవ గర్వాన్ని విడనాడాలని, నయమాను దాసులు అతడిని బతిమాలారు. అలా చేసిన తరవాత అతడు స్వస్థత పొందాడు. 

5:15 తరవాత నయమాను ఎలీషాతో పలికిన మాటలు, మరొక నమూనా ప్రకటనగా ధ్వనిస్తాయి. అవి దేవుని గొప్ప కార్యాల నుండి ఆశించే ఫలితపు మాటలుగా, అంటే దేవుని గొప్ప కార్యాలను అనుభవించి లేదా తెలుసుకునే వారు తమ విశ్వాసంతో స్పందించే మాటలుగా కనబడతాయి (నిర్గమ 18:9-10; యెహో 2:10-11; 1రాజులు 8:42-43; కీర్తన 66:5-8).

5:16 ఎలీషా ధనం కోసం పరిచర్యలో లేడు. అప్పుడైనా, ఇప్పుడైనా పరిచర్య అనేది ఒక పిలుపు, అది ఒక జీవనాధారం కాదు. 

5:17-19 ఎలీషా నయమానుతో పలికిన చివరి మాటలు నయమాను నూతన విశ్వాసానికి రెండు సడలింపులను అన్వయిస్తాయి. (1) కొత్తగా విశ్వసించిన వాడైనా, ఇంకా పూర్తి అవగాహన లేనివాడు కాబట్టి, ఇశ్రాయేలు దేవుని ఆరాధించే సమయంలో ఇశ్రాయేలు దేశపు మట్టి చేతిలో ఉంటే ప్రయోజనం ఉంటుందని నయమాను నమ్మాడు. నయమాను మూఢవిశ్వాసం విషయంలో ఎలీషా అతనికి సహకరించాడు. ఇంకా పరిణతి చెందని విశ్వాసులను ప్రోత్సహించే విషయంలో ఇలా పట్టువిడుపులుగా ఉండాలని అపొస్తలుడైన పౌలు పరిణతి చెందిన విశ్వాసులను ఇలాగే ప్రోత్సహించేవాడు ( రోమా 14), (2) ఇంకొక ప్రత్యేకమైన సడలింపు ఏంటంటే సిరియారాజు రిమ్మోను అనే తన దేవతను పూజించే సమయంలో అతనితో పాటు (మనసు, హృదయ సంబంధంగా కాక, కేవలం భౌతికంగా) పాల్గొనడానికి నయమానుకు అనుమతి ఇవ్వడం. “రిమ్మోను” అనేది హద్/హదదు అనే దేవతకు స్థానికంగా ఇచ్చిన పేరు కావచ్చు. లేదా ఆ దేవత స్థానిక వ్యక్తీకరణ కావచ్చు. నెమ్మదిగలిగి పొమ్మని చెప్పిన మాటలు, నయమాను అభ్యర్థన ఎలీషా అంగీకరించినట్లు సూచిస్తాయి. 

5:20 తన ఆధ్యాత్మికతను ధనంకోసం పణంగా పెట్టాలని ఎలీషా సేవకుడైన గేహజీ నిశ్చయించుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ నిర్ణయంలో ఒక అన్యుని నుండి ధనం తీసుకోవడం మిళితమై ఉంది. ఇది ఎలీషా వైఖరికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం (వ.16). 

5:21-24 తాను అల్లిన కట్టుకథ ఆధారంగా దుస్తులు, వెండి కావాలని గేహాజీ అడిగినప్పుడు, నయమాను అతడు అడిగిన దానికంటే రెండింతలు అధికంగా అతనికి ఇచ్చాడు. ఆ ధనం మోసుకెళ్ళడానికి సహాయంగా, ఇంకా మార్గంలో అతనికి రక్షణగా ఇద్దరు వ్యక్తులను కూడా అతనితో పంపించాడు. 

5:25-26 చేసిన ఇతర మోసాలకు తోడు, సహజీ ఇప్పుడు అబద్దమాడటం మొదలుపెట్టాడు. కానీ దేవుడు ఎలీషాకు అనుగ్రహించిన జ్ఞానం ముందు ఈ మోసం తేలికగా తేలిపోయింది. ఒకడు ధనంతో సంపాదించుకోగలిగే సౌకర్యాల జాబితా ఎలీషా ఇచ్చిన జవాబులో కనబడుతుంది. 

5:27 కుష్ఠరోగం సోకిన వానిగా, ఇక మీదట ఎలీషాకు సేవచేయడానికి సహజీ పనికిరాడు. అయితే ఇతర బైబిలు వృత్తాంతాలలో సాధారణంగా కనిపించే విధంగా, ఈ భాగంలో తెలియజేసిన సంఘటనల వివరాలు కూడా, ఒకవేళ ఎక్కడైనా స్పష్టంగా సూచించివున్న భాగాలలో తప్ప, కాలక్రమానుగతంగా ఉన్నాయని అనుకోడానికి వీల్లేదు. అందుచేత గేహజీ ఎలీషా సమక్షంలో నుంచి బహిష్కరించబడటం, మరలా అతడు ఎలీషా సేవకునిగా 8:1-6లో కనబడటం వంటి విషయాలు పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నాయని అనుకోకూడదు. గ్రంథంలో తరవాత భాగంలో నమోదు చేయబడినా, బహుశా నయమాను స్వస్థత పొందకముందు కాలంలో ఈ సంఘటన జరిగి వుంటుంది. 


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |