Ezra - ఎజ్రా 9 | View All

1. ఈ సంగతులు సమాప్తమైన తరువాత పెద్దలు నా యొద్దకు వచ్చిఇశ్రాయేలీయులును యాజకులును లేవీయు లును, కనానీయులు హిత్తీయులు పెరిజ్జీయులు యెబూ సీయులు అమ్మోనీయులు మోయాబీయులు ఐగుప్తీయులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి తమ్మును తాము వేరు పరచుకొనక, వారు చేయు అసహ్యమైన కార్యములను తామే చేయుచు,
యోహాను 4:9

2. వారి కుమార్తెలను పెండ్లి చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుద్ధ సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో పెద్దలును అధికారులును నిజముగా ముఖ్యులై యుండిరని చెప్పిరి.

3. నేను ఈ సంగతి విని నా వస్త్రమును పై దుప్పటిని చింపుకొని, నా తల వెండ్రుకలను నా గడ్డపు వెండ్రుకలను పెరికి వేసికొని విభ్రాంతిపడి కూర్చుంటిని.
మత్తయి 26:65

4. చెరపట్ట బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన వారందరును నాయొద్దకు కూడి వచ్చిరి. నేను విభ్రాంతిపడి సాయంత్రపు అర్పణ వేళవరకు కూర్చుంటిని.

5. సాయంత్రపు అర్పణ వేళను శ్రమ తీరగా నేను లేచి, నా వస్త్రమును పై దుప్పటిని చింపుకొని మోకాళ్లమీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతట్టు చేతులెతి ్త

6. నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎత్తి కొనుటకు సిగ్గుపడి ఖిన్నుడనై యున్నాను. మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచ్చియున్నవి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెత్తుగా పెరిగియున్నది.
లూకా 21:24

7. మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మిక్కిలి అపరాధులము; మా దోషములనుబట్టి మేమును మా రాజు లును మా యాజకులును అన్యదేశముల రాజుల వశమున కును ఖడ్గమునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నున్నట్లు అప్పగింపబడుటచేత మిగుల సిగ్గునొందినవార మైతివిు.

8. అయితే ఇప్పుడు మా దేవుడు మా నేత్రములకు వెలుగిచ్చి, మా దాస్యములో మమ్మును కొంచెము తెప్పరిల్ల జేయునట్లుగాను, మాలో ఒక శేషము ఉండ నిచ్చినట్లుగాను, తన పరిశుద్ధస్థలమందు మమ్మును స్థిరపరచునట్లుగాను, మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమట్టుకు మాయెడల దయ చూపియున్నాడు.

9. నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాస్యములో మమ్మును విడువక, పారసీకదేశపు రాజులయెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెప్పరిల్లునట్లుగా మా దేవుని మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన స్థలములను తిరిగి బాగుచేయుట కును, యూదాదేశమందును యెరూషలేము పట్టణమందును మాకు ఒక ఆశ్రయము1 నిచ్చుటకును కృప చూపించితివి.

10. మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెప్ప గలము? నిజముగా ప్రవక్తలైన నీ దాసులద్వారా నీవిచ్చిన ఆజ్ఞలను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా.

11. వారుమీరు స్వతంత్రించుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవిత్రతచేతను వారు చేయు అసహ్యమైన వాటిచేతను అపవిత్రమాయెను, వారు జరిగించిన అసహ్యమైన వాటి చేత ఆ దేశము నలుదిక్కుల నిండినదాయెను.

12. కాబట్టి మీరు మీ కుమార్తెలను వారి కుమారుల కియ్యకుడి. వారి కుమార్తెలను మీ కుమారులకొరకు పుచ్చుకొనకుడి. మరియు వారికి క్షేమభాగ్యములు కలుగవలెనని మీరు ఎన్నటికిని కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొక్క సుఖమును అనుభవించి, మీ పిల్లలకు నిత్య స్వాస్థ్యముగా దాని నప్పగించెదరని చెప్పిరి.

13. అయితే మా దుష్క్రియలను బట్టియు మా గొప్ప అపరాధములను బట్టియు ఈ శ్రమలన్నియు మామీదికి వచ్చిన తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజ్ఞలను మీరి

14. ఈ అసహ్య కార్యములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనిన యెడల, మేము నాశనమగువరకు శేషమైనను లేకుండునట్లును, తప్పించుకొనుటకు సాధనమైనను లేకుండు నట్లును, నీవు కోపపడుదువు గదా.

15. యెహోవా ఇశ్రా యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యున్నావు, అందువలననే నేటి దినమున ఉన్నట్లుగా మేము శేషించి నిలుచుచున్నాము. చిత్తగించుము; మేము నీ సన్నిధిని అపరాధులము గనుక నీ సన్నిధిని నిలుచుటకు అర్హులము కామని ప్రార్థనచేసితిని.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:1-3 ఈ సంగతులు సమాప్తమైన తరువాత అనే మాట ఎజ్రా, ప్రజలూ కలిసి చేసిన ఆరాధనకూ (8:35), అర్తహషస్త రాసిన నిర్ణయాలను స్థానికంగా ఉండే పర్షియా అధికారులకు చూపించడానికి ముడిపడి ఉంది (8:36), అయితే 8 అధ్యా. ముగింపుకూ 9 అధ్యా. ఆరంభానికి మధ్యలో ఎజ్రా ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి వినిపించిన వృత్తాంతం ఉందనీ, అది ఇప్పుడు నెహెమ్యా 8 అధ్యా. లో (లేక నెహెమ్యా 8-9 అధ్యా.) కనబడుతున్నదని చాలామంది పండితులు సూచిస్తు న్నారు. పలు సందర్భాల్లో ఎజ్రా ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి వినిపించే ఉంటాడు. 

9:1 రాజు యొక్క నిర్ణయాలను అధికారులకు తెలియజేసిన తర్వాత ఎజ్రా తిరిగి వచ్చాడు. అప్పుడు యూదులకూ, అన్యజనులకూ మధ్య జరిగిన జాత్యంతర వివాహాలు చెర తర్వాతి యూదు సమాజానికి ఒక నిజమైన ముప్పు అని కొందరు నాయకులు అతనికి చెప్పారు. బహుశా బబులోను నుంచి తిరిగి వచ్చిన తొలిగుంపుల్లో స్త్రీలకంటే పురుషులే ఎక్కువగా వచ్చి వుంటారు. అందువల్ల ఆ పురుషులకు భార్యలను వెదుక్కోవడం కష్టమై ఉంటుంది. దీనికితోడు విదేశీ స్త్రీలను వివాహమాడడం పూర్తిగా నిషేధించ బడలేదు. యోసేపు, మోషే. ఇద్దరూ ఒక్కొక్క విదేశీ భార్యను కలిగి ఉన్నారు.
స్థానిక కనానీయ - స్త్రీలు "తమ దేవతల విషయమై చేసిన సమస్త హేయకృత్యముల రీతిగా మీరు చేసి నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు వారు మీకు నేర్పకుండునట్లు" (ద్వితీ 20:18) అని చెప్పినట్లుగా ఇశ్రాయేలు పురుషులు వారిని వివాహం చేసుకోవడం నిషేధం. సొలొమోను రాజు చేసుకున్న అనేకమంది విదేశీ “భార్యలు అతని హృదయమును ఇతర దేవతల తట్టు త్రిప్పి” వేశారనే సంగతిని వారు కచ్చితంగా గుర్తుచేసుకుని ఉంటారు. (1రాజులు 11:4). ప్రజల్లో ఉండే మూడు ప్రధాన గుంపులూ అంటే సామాన్య ప్రజలు (ఇశ్రాయేలు ప్రజలు), యాజకులు, లేవీయులు కూడా అన్యస్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నారు. అందువల్ల సమస్య తీవ్రతరమయ్యింది. 

9:2 ఈ అపరాధము చేసిన వారిలో పెద్దలును అధికారులును నిజముగా ముఖ్యులై ఉండడం వల్ల పరిస్థితి మరింత విషమించింది. సమస్య జాతులకు సంబంధించింది కాదు, వారి విశ్వాసానికి సంబంధించింది. “ఇశ్రాయేలును తనకు స్వకీయ సంపాద్యముగా" ఒక “పరిశుద్ధ జనముగా” దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. (నిర్గమ 19:5-6). భూప్రజలందరికీ దీవెననూ, జీవాన్ని తీసుకురావాలనే ఆయన ప్రణాళిక నెరవేర్పుకు తాను ఏర్పరచుకున్న ప్రజలు తమ గుర్తింపును కొనసాగించాల్సిన అవసరముంది. వారినుంచే “అన్యజనులకు వెలుగుగా” (యెషయా 42:6-7), “మనయందరి దోషమును" భరించే దేవుని సేవకుడు వస్తాడు (యెషయా 53:6). 

9:3 ఎజ్రా వ్యక్తిగతంగా తన ప్రజల పాపాలను తనకు అన్వయించుకొని వారితో మమేకమై పశ్చాత్తాపాన్నీ దుఖాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. 

9:4-5 ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన వారందరును ఎజ్రా దగ్గర సమావేశమయ్యారు. ఈ మాట మరో 3 పా.ని. వాక్యభాగాల్లో కనబడుతుంది (10:3; యెషయా 66:2,5). దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని సంపూర్ణంగా పాటించడానికి తీర్మానించుకున్న ప్రజలుగా ఈ మాట వారిని గుర్తించింది. శ్రమ తీరగా (హెబ్రీ. టానెట్) ఎజ్రా లేచి అనే మాట హెబ్రీ బైబిల్లో కేవలం ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది కానీ బైబిల్ రాసిన కాలం తర్వాత హెబ్రీ, అరామిక్ భాషల్లో ఇది కనబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఇది పశ్చాత్తాపంతో కూడిన చర్యగా మనం భావించాలి. 

9:6-15 పశ్చాత్తాపంతో పాపాలు ఒప్పుకొంటూ ఎజ్రా చేసిన ప్రార్ధన అప్పుడు వాడుకలోనున్న హెబ్రీ భాషలో రాయబడింది. ఇది సారాంశంలో, శైలిలో, వేదాంతపరమైన దృక్పథంలో చెర తర్వాతి కాలంలో రాయబడిన గ్రంథాలనే పోలి ఉంది. (నెహెమ్యా 1:5-11; 9:6-37; దాని 9:4-19). ఇందులో- దేవునికి చేసిన మనవి కనిపించదు. దీని దృష్టి అంతా కేవలం ఒప్పుకోలు పైనే ఉంది. మిగతా రచనలకూ దీనికి ఇదొక్కటే వ్యత్యాసం.

9:6-7 తన - ప్రార్థనను ఎజ్రా తన స్వంత అవమానంతో, సిగ్గుతో మొదలుపెట్టి, ఆ వెంటనే మొత్తం జాతి యొక్క పాపాలను ఒప్పుకోవడం పైకి దృష్టి మళ్లించాడు. మా పితరులు అని ప్రస్తావించినప్పుడు, దేవాలయపు నాశనానికీ, చెరకూ ముందు పాపం చేసిన ముందుతరాల వారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నట్లు ఉన్నాడు. (5:12). అయితే ఎక్కువ శాతం ఈ పదాన్ని అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులను ప్రస్తావించడానికి ఉపయోగించినట్లు అనిపిస్తుంది. (ద్వితీ 6:10; 8:1; 2దిన 34:21). ఆ విధంగా ఇశ్రాయేలు చరిత్ర మొత్తం వైఫల్యం, దోషాలతో కూడిన గాథగానే ఉంది. 

9:8-9 స్థిరపరచునట్లుగా (హెబ్రీ. యాతెడ్) అనే మాటకు అక్షరార్థం “కొయ్యమేకు.” ఇది శాశ్వతకాలం (యెషయా 33:20) స్థిరత్వం (యెషయా 22:23-25) అనే భావాలను సూచిస్తోంది. చెరకు ముందుకాలంలో ప్రజల ఉనికి కలిగి, ఒక దేవాలయం కలిగి ఉండడమనేది అయోగ్యమైన వారికి దేవుడు అనుగ్రహించే కృపకు సూచన. దాస్యము అనే అంశాన్ని ఇతర దేశ చరిత్రల దృక్పథంలో నుంచి చూసినప్పుడు మనం అపార్థానికి గురి కావచ్చు. ఎందుకంటే చెర తర్వాతి ప్రజలు బానిసత్వాన్ని అనుభవించింది తమ జాతిని బట్టి కాదు. అయితే వాళ్లు స్వతంత్రులు కారని గ్రహించారన్న విషయం
నిస్సందేహం. కేవలం మక్కబీయుల కొద్దియైన కాలంలో (క్రీ.పూ. 163-60 సంవత్సరాల మధ్య) తప్ప మిగిలిన బైబిలు చరిత్ర కాలమంతా ఆ జాతి విదేశీ పాలకుల నియంత్రణలోనే అణగారి ఉండబోతున్నారు. 

9:10-12 ప్రవక్తల గురించి ఎజ్రా చేసిన ప్రస్తావన చివరికాలపు పా.ని. లేఖనాల్లో సాధారణమైన వాడుకను ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ లేఖన భాగాల్లో ప్రవక్తలు అంటే మోషేతోపాటు దేవుని పక్షంగా మాట్లాడిన వాళ్లందరూ చేర్చబడి ఉన్నారు. ప్రజలు ఆజ్ఞలను అనుసరింపకపోవడం గురించి వ.11,12 లు తెలియజేస్తున్నాయి. అన్యజనులతో సహవాసం చేయడం ద్వారా తమను తాము, తమ దేశాన్ని అపవిత్రం చేయకుండా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత పైనే ఇప్పుడు వారి దృష్టి ఉంది. 

9:13-15 మరొకసారి అన్యజనులను జాత్యంతర వివాహాలు చేసుకుంటే దేవుడు వారందరినీ నాశనము నకు నడిపించవచ్చని ఎజ్రా దేవుని ప్రజల్ని హెచ్చరించాడు. ప్రజలు మునుపు ఈ విధంగా పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు కనికరపడ్డాడు. ఎందుకంటే నేటి దినమున... శేషించి నిలుచుండేలా వాళ్లు బ్రతికారు. అయితే ఇప్పుడు దేవుడు చూపిన ఆ కృపను ప్రజలు అవకాశంగా, అలుసుగా తీసుకోకూడదు. అయితే వారు పశ్చాత్తాపపడి అది హృదయానికి ఎంతో వేదనకరమైనా తమ విదేశీ భార్యలనూ, పిల్లలనూ తమ నుండి దూరంగా పంపివేయడం తప్పనిసరి (10 అధ్యా.). 


Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |