Jeremiah - యిర్మియా 23 | View All

1. యెహోవా వాక్కు ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱ్ఱెలను నశింపజేయుచు చెదరగొట్టు కాపరులకు శ్రమ.
యోహాను 10:8

2. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూర్చి యీలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు నా గొఱ్ఱెలనుగూర్చి విచారణచేయక, నేను మేపుచున్న గొఱ్ఱెలను చెదరగొట్టి పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష్‌క్రియలనుబట్టి మిమ్మును శిక్షింపబోవుచున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
యోహాను 10:8

3. మరియు నేను వాటిని తోలి వేసిన దేశములన్నిటిలోనుండి నా గొఱ్ఱెల శేషమును సమకూర్చి తమ దొడ్లకు వాటిని రప్పించెదను; అవి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించును.

4. నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి భయపడకుండను బెదరి పోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తప్పిపోకుండను వీరు నా గొఱ్ఱెలను మేపెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

5. యెహోవా ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు నీతి చిగురును పుట్టించెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు కార్యము జరిగించును, భూమిమీద నీతి న్యాయములను జరిగించును.
యోహాను 7:42, 1 కోరింథీయులకు 1:30

6. అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశ్రాయేలు నిర్భయముగా నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెట్టుదురు.
యోహాను 7:42

7. కాబట్టి రాబోవు దినములలో జనులు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశములోనుండి రప్పించిన యెహోవా జీవము తోడని యిక ప్రమాణముచేయక

8. ఉత్తర దేశములో నుండియు, నేను వారిని చెదరగొట్టిన దేశములన్నిటిలో నుండియు వారిని రప్పించిన యెహోవానగు నాతోడని ప్రమాణము చేతురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; మరియు వారు తమ దేశములో నివసింతురు.

9. ప్రవక్తలను గూర్చినది. యెహోవాను గూర్చియు ఆయన పరిశుద్ధమైన మాటలను గూర్చియు నా గుండె నాలో పగులుచున్నది, నా యెముకలన్నియు కదలు చున్నవి, నేను మత్తిల్లినవానివలెను ద్రాక్షారసవశుడైన బలాఢ్యునివలెను ఉన్నాను.

10. దేశము వ్యభిచారులతో నిండియున్నది, జనుల నడవడి చెడ్డదాయెను, వారి శౌర్యము అన్యాయమున కుపయోగించుచున్నది గనుక శాపగ్రస్తమై దేశము దుఃఖపడుచున్నది; అడవిబీళ్లు ఎండిపోయెను.

11. ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి అందరును అపవిత్రులు; నా మందిరములో వారి చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. వారి దండన సంవత్సరమున వారి మీదికి నేను కీడు రప్పించుచున్నాను గనుక గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మార్గముండును; దానిలో వారు తరుమబడి పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

13. షోమ్రోను ప్రవక్తలు అవివేక క్రియలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు పేరట ప్రవచనము చెప్పి నా జనమైన ఇశ్రాయేలును త్రోవ తప్పించిరి.

14. యెరూషలేము ప్రవక్తలు ఘోరమైన క్రియలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు వ్యభిచారులు అసత్య వర్తనులు, ఎవడును తన దుర్మార్గతనుండి మరలక దుర్మార్గుల చేతులను బలపరచుదురు, వారందరు నా దృష్టికి సొదొమ వలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱ్ఱావలెనైరి.

15. కావున సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈ ప్రవక్తలనుగూర్చి సెలవిచ్చునదేమనగా యెరూషలేము ప్రవక్తల అపవిత్రత దేశమంతట వ్యాపించెను గనుక తినుటకు మాచిపత్రియు త్రాగుటకు చేదునీళ్లును నేను వారి కిచ్చుచున్నాను.

16. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీకు ప్రచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిమ్మును భ్రమ పెట్టుదురు.

17. వారు నన్ను తృణీకరించు వారితో మీకు క్షేమము కలుగునని యెహోవా సెలవిచ్చెననియు; ఒకడు తన హృదయ మూర్ఖత చొప్పున నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు చెప్పుచు, యెహోవా ఆజ్ఞనుబట్టి మాటలాడక తమకు తోచిన దర్శనమునుబట్టి పలుకుదురు.

18. యెహోవా మాట విని గ్రహించునట్లు ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా మాటను గ్రహించునట్లు దాని లక్ష్యము చేసినవాడెవడు?
రోమీయులకు 11:34

19. ఇదిగో యెహోవాయొక్క మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలువెళ్లుచున్నది; అది భీకరమైన పెనుగాలి అది దుష్టుల తలమీదికి పెళ్లున దిగును.

20. తన కార్యమును సఫలపరచువరకును తన హృదయా లోచనలను నెరవేర్చువరకును యెహోవా కోపము చల్లారదు; అంత్యదినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా గ్రహించుదురు.

21. నేను ఈ ప్రవక్తలను పంపకుండినను వారు పరుగెత్తి వచ్చెదరు, నేను వారితో మాటలాడకుండినను వారు ప్రకటించెదరు.

22. వారు నా సభలో చేరిన వారైన యెడల వారు నా మాటలు నా ప్రజలకు తెలియ జేతురు, దుష్‌క్రియలు చేయక వారు దుర్మార్గమును విడిచి పెట్టునట్లు వారిని త్రిప్పియుందురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

23. నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాత్ర మేనా? దూరముననుండు దేవుడనుకానా?
అపో. కార్యములు 17:27

24. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహస్య స్థలములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమ్యాకాశములయందంతట నున్నవాడను కానా? యిదే యెహోవా వాక్కు.

25. కలకంటిని కలకంటిని అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను వినియున్నాను.

26. ఇక నెప్పటివరకు ఈలాగున జరుగుచుండును? తమ హృదయకాపట్యమును బట్టి అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు దీని నాలోచింపరా?

27. బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినట్లు వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెప్పు కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునట్లు చేయవలెనని యోచించుచున్నారా?

28. కలకనిన ప్రవక్త ఆ కలను చెప్పవలెను; నా వాక్కు ఎవనికుండునో వాడు సత్యమునుబట్టి నా మాట చెప్పవలెను; ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

29. నా మాట అగ్నివంటిదికాదా? బండను బద్దలుచేయు సుత్తెవంటిది కాదా?

30. కాబట్టి తమ జతవానియొద్దనుండి నా మాటలను దొంగి లించు ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

31. స్వేచ్ఛగా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవో క్తులను ప్రకటించు ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

32. మాయా స్వప్నములను ప్రకటించి వాటిని చెప్పుచు, అబద్ధములచేతను, మాయాప్రగల్భత చేతను నా ప్రజలను దారి తొలగించువారికి నేను విరో ధినై యున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాత్రమును ప్రయోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

33. మరియు ఈ జనులలో ఒకడు ప్రవక్తయే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా భారమేమి అని నిన్నడుగునప్పుడు నీవు వారితో ఇట్లనుముమీరే ఆయనకు భారము; మిమ్మును ఎత్తి పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు. మరియ

34. ప్రవక్తయే గాని యాజకుడే గాని సామాన్యుడే గాని యెహోవా భారమను మాట ఎత్తువాడెవడైనను, వానిని వాని యింటివారిని నేను దండించెదను.

35. అయితే యెహోవా ప్రత్యుత్తరమేది? యెహోవా యేమని చెప్పుచున్నాడు? అని మీరు మీ పొరుగువారితోను సహోదరులతోను ప్రశంసించవలెను.

36. యెహోవా భారమను మాట మీరిక మీదట జ్ఞాపకము చేసికొనవద్దు; జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైన్యముల కధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు అపార్థముచేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును.

37. యెహోవా నీకేమని ప్రత్యుత్తర మిచ్చుచున్నాడనియు, యెహోవా యేమి చెప్పుచున్నాడనియు మీరు ప్రవక్తను అడుగవలెను గాని యెహోవా భారమను మాట మీరెత్తిన యెడల

38. అందునుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు యెహోవా భారమను మాట యెత్తవద్దని నేను మీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినను మీరు యెహోవా భారమను మాట యెత్తుచునే యున్నారు.

39. కాగా నేను మిమ్మును ఎత్తివేయుచున్నాను, మీకును మీ పితరులకును నేనిచ్చిన పట్టణమును నా సన్నిధినుండి పారవేయుచున్నాను.

40. ఎన్నడును మరువబడని నిత్యాపవాదమును నిత్యావమానమును మీమీదికి రప్పించెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
23:1-2 కాపరులను అనే పదం అధ్యా. 22లో పేర్కొన్న సిద్కియాను భక్తిహీనులైన ముగ్గురు యూదా రాజుల్ని మాత్రమేకాక, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో పెద్దలు, పరిపాలనాధికారం గల అధికారులతో సహా యూదాలోని నాయకులందరినీ సూచిస్తుంది. యిర్మీయా సుమారుగా నలభైసార్లకు పైగా ఉపయోగించిన నా మందలో చేరిన గొట్టెలను... తన (యెహోవా) జనులను, నేను మేపుచున్న గొట్టెలను అనే పదజాలం దేవునికి యూదా ప్రజలకు మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. విచారణ చేయక (నా గొట్టెలను) అనే పదం, మిమ్మును... బోవుచున్నాను (కాపరులను) అనే పదం శబ్దచమత్కారంలో ఉన్నాయి. హెబ్రీ పదం పకద్ “రక్షించు” లేదా “శిక్షించు" అనే అర్థాలనిస్తుంది. కాపరులు తమ మందల్ని రక్షించలేకపోయారు కాబట్టి దేవుడు కాపరుల్ని శిక్షించాలనుకుంటున్నాడు. 

23:3-4 రాబోతున్న చెర నిశ్చయం, రాబోయే కాలంలో శేషప్రజ వెనుకకు రావడం కూడా అంతే నిశ్చయం. కాపరులను అనే పదం దేవుడు నియమించబోయే మంచి కాపరులు జెరుబ్బాబెలు ఎజ్రా నెహెమ్యాలతోబాటు సుదూర భవిష్యత్తులో రాబోయే నాయకుల్ని కూడా సూచిస్తుంది. దేవుడు తోలివేసిన దేశములన్నిటిలో నుండి యూదా, ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని వెనుకకు రప్పించబోతున్నాడు. 

28:5 రాబోవు దినములలో అనే భావప్రకటన మెస్సీయ కాలాన్ని సూచి స్తుంది. యిర్మీయా గ్రంథంలో ఈ పదజాలాన్ని పదిహేనుసార్లు ఉపయో గించడం జరిగింది. దావీదునకు... చిగురును అనే పదజాలం మెస్సీయను సూచిస్తుంది. ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో ఈ పదజాలం అయిదు చోట్ల కనబడుతుంది (వ.5; 33:15; యెషయా 4:2; జెకర్యా 3:8; 6:12). ఒక్కొక్క సువార్తలో మెస్సీయయైన యేసును పరిచయం చేసిన విధానంతో పోల్చదగిన సచిత్ర వర్ణనలు: “దావీదునకు నీతి చిగురు” (23:5), మత్తయి యేసును రాజుగా పరిచయం చేయడం (మత్తయి 1:1), “చిగురు అను నా సేవకుని” (జెకర్యా 3:8), మార్కు యేసును సేవకునిగా వర్ణించడం (మార్కు 10:45), “చిగురు అను ఒకడు” (జెకర్యా 6:12), లూకా యేసును మానవ కోణం నుండి పరిచయం చేయడం (లూకా 23:47), “యెహోవా చిగురు" (యెషయా 4:2), యేసు దేవుని కుమారుడని యోహాను పరిచయం చేయడం (యోహాను 20:31). అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు అనే మాటలు మెస్సీయ పరిపాలన ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేస్తున్నాయి (యెషయా 52:13 కూడా చూడండి). 

23:6 "యెహోవా నీతి” అనే అర్థాన్నిచ్చే సిద్కియా (నెబుకద్నెజరు మత్తన్యాకు పెట్టిన పేరు - 2రాజులు 24:17) అనే పేరుకు భిన్నంగా రాబోయే మెస్సీయకు యెహోవా మనకు నీతి అనే పేరు ఉంటుంది. స్వభావంలో గాని చర్యల్లో గాని సిద్కియాకు అణుమాత్రమైనా మెస్సీయతో పోలిక లేదు. 

23:7-8 దేవుడు తన ప్రజల్ని ఐగుప్తు నుండి వెనుకకు రప్పించడాన్ని మించి, రాబోయే కాలంలో ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ఇశ్రాయేలీయులు సమకూర్చబడతారు, ఇది పారసీక రాజైన కోరెషు కాలంలో ఇశ్రాయేలీయులు స్వదేశానికి తిరిగి రావడాన్ని మించినది. 

28:9 యిర్మీయా మాటలు 11-20 అధ్యాయాల్లోని - అతని విలాపాల్ని, ఒప్పుకోలు ప్రకటనల్ని మళ్లీ గుర్తు చేస్తున్నాయి. 

23:10 దేశము వ్యభిచారులతో నిండియున్నది అనే వర్ణన దైనందిన జీవితంలోను ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోను ప్రజల అనైతికవర్తనను, దాని ఫలితమైన దైవభక్తిలేని సమాజాన్ని సూచిస్తుంది.

23:11-31 ప్రజల్ని భ్రష్టుపట్టించడంలో, తప్పుదారిలో నడిపించడంలో ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి ఎవరి పాత్ర వారు పోషించారు. అబద్ద ప్రవక్తల్ని గురించి చెప్పినవారిలో యిర్మీయాను మించినవారెవరూ పాత నిబంధనలో లేరు (వ. 9-40; 2:8; 5:30-31; 6:13-14; 8:10-11; 14:13-15; 18:18-23; 26:8-11,16; 27:1-28:16). అతడు అబద్ద ప్రవక్తల మీద చేసిన నాలుగు ఆరోపణలు: (1) వ్యభిచారులు, అసత్యవర్తనులు (వ.14), (2) తమ స్వంత సందేశాల్ని రూపొందించుకొని వాటిని ప్రకటించడం (వ. 16), (3) దేవుడు వారిని పంపకపోయినా గానీ వారు ప్రజల్లోకి వెళ్లి ప్రక టించడం (వ.21-22), (4) యెహోవా మాటల్ని దొంగిలించడం (వ. 30). 

23:13 యిర్మీయా చూసిన అవివేక క్రియలు ఏమిటంటే షోమ్రోను ప్రవక్తలు బయలు పేరట ప్రవచనాలు చెప్పి ఇశ్రాయేలును త్రోవ తప్పించడం. వారి అప విత్ర జీవితాలు దేవుని సందేశం ప్రజల్లోకి వెళ్లడానికి ఆటంకాలుగా ఉన్నాయి.

23:14 దేవుని దృష్టిలో అబద్ద ప్రవక్తల చెడుతనం సొదొమ గొమొట్టా పట్టణాల చెడుతనం వంటిదే. వారు పశ్చాత్తాపాన్ని కాక దుర్నీతిని, పాపాన్ని ప్రోత్సహించారు. 

23:15 అబద్ద ప్రవక్తలు అనుభవించబోతున్న శిక్ష మాచిపత్రి అనే చేదు ఆకులుండే ఒక గుబురు పొద (9:15)ను తిన్నట్టుగా, చేదునీళ్లు తాగినట్టుగా ఉంటుంది. 

23:16-17 క్షేమము కలుగుతుందని బోధించే ప్రవక్తలు తమకు తోచిన వాటిని కల్పించి సందేశాలుగా ప్రకటించారు. క్షేమాభివృద్ధి, సమాధానం కలుగుతాయని ప్రజల్ని మోసగించారు. అబద్ద ప్రవక్తలు ప్రజల్ని భ్రమ పెడుతున్నారు. “భ్రమపెట్టు" అనే అర్థాన్నిచ్చే హెవెల్ అనే నామవాచకాన్ని “ప్రసంగి" గ్రంథంలో “ఊపిరి”, “వ్యర్థము”, “గతించిపోవును” అనే భావనలో ఉపయోగించడం జరిగింది. 

23:18 కొందరు ఆయన సభ అనే పదజాలాన్ని దేవుడు పరలోకవాసుల్ని సమావేశపర్చి, దానికి అధ్యక్షత వహించడంగా లేదా వారి సలహాలు కోరడంగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇది ప్రాచీన పశ్చిమాసియా బహుదేవతారాధనలోని నమ్మకం. అయితే బైబిల్ లోని భావన వేరు. ఆమోసు ప్రకటించినట్టుగా “ఆయన సభ" అనే పదజాలం దేవుడు తాను తెలియజేయాలనుకుంటున్న ఉపదేశాల్ని తన ప్రవక్తలతో పంచుకోడాన్ని సూచిస్తుంది (ఆమోసు 3:7).

23:19-20 తీర్పు గురించి ఈ ప్రకటన ఇదే విధంగా 30:23-24 వచనాల్లోనూ పునరావృతమైంది. పెనుగాలి (4:11-12; 13:24; 18:17; 25:32) దేవుని కార్యములను సఫలపరచు వరకును ఆయన హృదయాలోచన లను నెరవేర్చు వరకును వీస్తూనే ఉంటుంది. 

23:21-22 దేవుడు ఈ ప్రవక్తలను పంపకుండినను వారు పరుగెత్తి వస్తారు (2సమూ 18:19). దేవుని వర్తమానికులుగా వీరికి అధికారం లేదు. దేవుని ఉద్దేశాల గురించి వీరికి తెలియనే తెలియదు. 

23:23-24 దేవుడు ఏదో ఒక పుణ్యక్షేత్రానికో లేదా ఏదో ఒక మందిరానికో పరిమితమైన స్థానిక దైవం కాదు. దేవుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నవాడు (సమీపముననుండు), అదే సమయంలో భౌతికవిశ్వపరిధికి ఆవల సైతం ఉన్నవాడు (దూరముననుండు). 

23:25-29 దేవుడు కొన్నిసార్లు కలల్ని ఉపయోగించుకుంటాడనే విషయాన్ని యిర్మీయా కొట్టివేయడంలేదు. దేవుడు యోసేపు విషయంలో (ఆది 37, 41), తన అధికారిక ప్రవక్తల్లో కొందరి విషయంలో (సంఖ్యా 12:6) కలల్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. అయితే ఇక్కడ చెప్పబడిన కలలు కల్పితమైనవి, అవివేకులను ఎరగా చేసుకునేవి. అబద్ద ప్రవక్తల కలలు చెత్త వంటివే, అవి ధాన్యము వంటివి కావు. ఇందుకు భిన్నంగా, దేవుని వాక్యం బండను బద్దలుచేయు సుత్తె వంటిది.

23:30 అబద్ద ప్రవక్తలు పలికిన వర్తమానాలు దేవునినుండి వచ్చినవి కాదు కాబట్టి, తమ జతవాని యొద్దనుండి నా మాటలను దొంగిలించు వారని దేవుడు వారి గురించి చెబుతున్నాడు, అంటే అబద్ద ప్రవక్తలు దేవుని నామంలో కల్పిత సందేశాల్ని ప్రకటిస్తున్నారని అర్థం. 

23:32 మాయా స్వప్నములను అనే పదజాలం వ.25 లోని భావననే తెలియజేస్తుంది. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు అనే ప్రకటన గురించి 14:14 చూడండి.

23:33-38 భారము అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న నాసా అనే పదం “ఎత్తివేయు” అనే అర్థాన్నిస్తుంది. దేవునినుండి వచ్చే తీర్పును తెలియజేసే వాక్యభాగాలన్నిటిలో వాడబడిన మస్సా అనే హెబీ నామవాచక పదం “భారము" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. యెహోవా భారమేమి అని అబద్ద ప్రవక్తలు అడిగినప్పుడు (వ.33), త్రిప్పికొట్టే క్లుప్తమైన జవాబు: “మీరే ఆయనకు భారము", (లాటిన్ వల్గేట్ లోను, గ్రీక్ సెప్టువజింట్ లోను ఇంకా క్లుప్తంగా "మీరే భారము" అని ఉంటుంది). భారము అనే పదం ద్వందార్థం స్ఫురించేలా ఈ విభాగమంతటా కనబడుతుంది - రాబోతున్న తీర్పు యొక్క భారం, ఆ తీర్పు గురించి మాట వినని మొండి ప్రజలకు తెలియజేయడానికి ప్రవక్తకున్న భారం.

23:39-40 అబద్ద ప్రవక్తలు మోసకరమైన మాటలు చెబుతున్నందువలన, దేవుడు వారిని ఎత్తి వేస్తున్నాడు (అంటే, వారినిక జ్ఞాపకం చేసుకొనడు), వారిని తన సన్నిధినుండి పారవేయు చున్నాడు. ఇది తీవ్రమైన నేరానికి తగిన తీవ్రమైన శిక్ష. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |