Jeremiah - యిర్మియా 17 | View All

1. వారి కుమారులు తాము కట్టిన బలిపీఠములను, ప్రతి పచ్చని చెట్టుక్రిందనున్న దేవతాస్థంభములను జ్ఞాపకము చేసికొనుచుండగా

2. యూదా పాపము ఇనుపగంటముతో వ్రాయబడియున్నది; అది వజ్రపు మొనతో లిఖింపబడియున్నది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెక్కబడియున్నది. మీ బలిపీఠముల కొమ్ముల మీదను చెక్కబడియున్నది.

3. పొలములోనున్న నా పర్వతమా, నీ ప్రాంతములన్నిటిలో నీవు చేయు నీ పాపమునుబట్టి నీ ఆస్తిని నీ నిధులన్నిటిని నీ బలిపీఠములను దోపుడుసొమ్ముగా నేనప్పగించుచున్నాను.

4. మీరు నిత్యము రగులుచుండు కోపము నాకు పుట్టించితిరి గనుక, నేను నీకిచ్చిన స్వాస్థ్యమును నీ అంతట నీవే విడిచిపెట్టితివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ శత్రువులకు నీవు దాసుడవగుదువు.

5. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొను వాడు శాపగ్రస్తుడు.

6. వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షము వలె ఉండును; మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిర్జనమైన చవిటి భూమియందును నివసించును.

7. యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును.

8. వాడు జలములయొద్ద నాటబడిన చెట్టువలె నుండును; అది కాలువల ఓరను దాని వేళ్లు తన్నును; వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచ్చగానుండును, వర్షములేని సంవత్సరమున చింతనొందదు కాపు మానదు.

9. హృదయము అన్నిటికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధికలది, దాని గ్రహింపగలవాడెవడు?

10. ఒకని ప్రవర్తననుబట్టి వాని క్రియల ఫలముచొప్పున ప్రతి కారము చేయుటకు యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను.
1 పేతురు 1:17, ప్రకటన గ్రంథం 2:23, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-13, ప్రకటన గ్రంథం 22:12

11. న్యాయవిరోధముగా ఆస్తి సంపాదించు కొనువాడు తాను పెట్టని గుడ్లను పొదుగు కౌజుపిట్టవలె నున్నాడు; సగము ప్రాయములో వాడు దానిని విడువ వలసి వచ్చును; అట్టివాడు కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును.

12. ఉన్నతస్థలముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా పరిశుద్ధాలయ స్థానము.

13. ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయమా, యెహోవా, నిన్ను విసర్జించి వారందరు సిగ్గునొందుదురు. నాయెడల ద్రోహము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను విసర్జించియున్నారు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వ్రాయబడినవారుగా ఉందురు.

14. యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచుము నేను స్వస్థతనొందుదును, నన్ను రక్షించుము నేను రక్షింపబడుదును, నేను నిన్ను స్తోత్రించుటకు నీవే కారణభూతుడవు.

15. వారు యెహోవా వాక్కు ఎక్కడనున్నది? దాని రానిమ్మని యనుచున్నారు.

16. నేను నిన్ను అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియున్నది. నా నోటనుండి వచ్చిన మాట నీ సన్నిధిలోనున్నది.

17. ఆపత్కాలమందు నీవే నా ఆశ్రయము, నాకు అధైర్యము పుట్టింపకుము.

18. నన్ను సిగ్గుపడనియ్యక నన్ను తరుము వారిని సిగ్గుపడనిమ్ము నన్ను దిగులుపడనియ్యక వారిని దిగులు పడనిమ్ము, వారిమీదికి ఆపద్దినము రప్పించుము, రెట్టింపు నాశనముతో వారిని నశింపజేయుము.

19. యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చియున్నాడు నీవు వెళ్లి యూదారాజులు వచ్చుచు పోవుచునుండు జనుల గుమ్మమునను యెరూషలేము గుమ్మములన్నిటను నిలిచి జనులలో దీని ప్రకటన చేయుము

20. యూదా రాజులారా, యూదావారలారా, యెరూషలేము నివాసులారా, ఈ గుమ్మములో ప్రవేశించు సమస్తమైన వారలారా, యెహోవా మాట వినుడి.

21. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ విషయములో జాగ్రత్త పడుడి, విశ్రాంతిదినమున ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూషలేము గుమ్మములలో గుండ ఏ బరువును తీసికొని రాకుడి.
యోహాను 5:10

22. విశ్రాంతిదినమున మీ యిండ్లలోనుండి యే బరువును మోసికొని పోకుడి, యే పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజ్ఞాపించి నట్లు విశ్రాంతి దినమును ప్రతిష్ఠితదినముగా ఎంచుకొనుడి.

23. అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెట్టక పోయిరి, వినకుండను బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి.

24. మరియయెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చెను-మీరు నామాట జాగ్రత్తగా విని, విశ్రాంతిదినమున ఏ పనియు చేయక దాని ప్రతిష్ఠిత దినముగా నెంచి, విశ్రాంతిదినమున ఈ పట్టణపు గుమ్మములలోగుండ ఏ బరువును తీసికొని పోకుండిన యెడల

25. దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథముల మీదను గుఱ్ఱములమీదను ఎక్కి తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పట్టణపు గుమ్మములలో ప్రవేశింతురు. వారును వారి అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పట్టణపు గుమ్మములలో ప్రవేశింతురు; మరియు ఈ పట్టణము నిత్యము నిలుచును.

26. మరియు జనులు దహనబలులను బలులను నైవేద్యములను ధూపద్రవ్యములను తీసికొని యూదా పట్టణములలోనుండియు, యెరూషలేము ప్రాంతములలోనుండియు, బెన్యామీను దేశములో నుండియు, మైదానపు దేశములోనుండియు, మన్యములోనుండియు, దక్షిణదేశములోనుండియు వచ్చెదరు; యెహోవా మందిరమునకు స్తుతియాగ ద్రవ్యములను తీసికొని వచ్చెదరు.

27. అయితే మీరు విశ్రాంతి దినమును ప్రతిష్ఠితదినముగా నెంచి, ఆ దినమున బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమ్మములలో ప్రవేశింపకూడదని నేను చెప్పిన మాట మీరు విననియెడల నేను దాని గుమ్మములలో అగ్ని రగులబెట్టెదను, అది యెరూషలేము నగరులను కాల్చివేయును, దానిని ఆర్పుటకు ఎవరికిని సాధ్యము కాకపోవును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
17:1-27 ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యాంశమంటూ ఏదీ లేదు. జీవితాన్నెలా జీవించాలో తెలియజేసే జ్ఞానసూక్తుల సమాహారం ఇందులో కనబడుతుంది.

17:1-2 దేవతాస్తంభములను అనే పదం కలపతో చెక్కిన నిలువెత్తు స్తంభాల్ని సూచిస్తుంది. ఇవి కనానీయులు పూజించే సంతానదేవత రూపాలు (2రాజులు 13:6; 17:16; 18:4; 21:3; 23:6, 15). వజ్రపు మొన ఉన్న ఇనుపగంటము (యోబు 19:24 తో పోల్చండి) శిల్పకారుడి ఉలిని సూచిస్తుంది, యూదా ప్రజల పాపం వారి హృదయముల మీద, బలిపీఠముల కొమ్ములమీద చెక్కబడింది. ఈ కొమ్ములు బలిపీఠం పైన నాలుగు వైపులా ఎత్తుగా కనబడే కొమ్ములు (నిర్గమ 27:2; 29:12; 30:1-3,10; లేవీ 4:7). పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు ఇటువంటి బలిపీఠాల్ని అరాదులో, టల్ షేఖలో కనుగొన డం జరిగింది. హృదయమనే పలక మీద యూదా పాపాలు చెక్కబడ్డాయి, ఇది దేవుడు వారి హృదయాల మీద రాయబోయే కొత్త ధర్మవిధికి పూర్తిగా భిన్నమైంది (31:33). 

17:3 ప్రాంతములన్నిటిలో... బలిపీఠములను అనే మాటలు పర్వతం మీద లేదా ఎత్తైన గుట్టమీద చదును చేయబడిన చదరపు వేదిక. ఇటువంటి స్థలాల్లో అన్యదేవతలకు బలిపీఠాలు, సంతానదేవతయైన అషేరాకు దేవతాస్తంభాలుం డేవి (2రాజులు 21:3; 25న 14:3), వీటితోబాటు రాతిస్తంభాన్ని మగదై వంగా నిలబెట్టే వారు (2రాజులు 3:2). కొన్నిచోట్ల మందిరాలు సైతం ఉండేవి (1రాజులు 12:31; 16:32-33).

17:4 యిర్మీయా డెబ్బయి సంవత్సరాల చెర ఉండబోతున్నదని ప్రవచించి నట్టుగానే (25:11; 29:10), ఈ వచనంలోని నీకిచ్చిన స్వాస్థ్యమును నీ అంతట నీవే విడిచిపెట్టితివి అనే మాటలు వెనువెంటనే రాబోతున్న శిక్ష గురించి హెచ్చరిస్తున్నాయి. "విడిచిపెట్టు" అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదం (షామత్, “వదలిపెట్టు") విశ్రాంతి (సబ్బాతు) సంవత్సరానికి సంబంధించి ఉపయోగించబడింది. తరువాత, యూదా చెరకాలం డెబ్బయి సంవత్సరాలు ఉంటుందని యిర్మీయా వివరించాడు, ఇది యూదా ప్రజలు పాటించకుండా విడిచిపెట్టిన ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరాలకు సరిసమానంగా ఉంది. 
17:5-13 ఈ వచనాల్లోని పద్యానికి కీర్తన 1 తోను, జ్ఞానసాహిత్యంలోని యోబు, సామెతలు, ప్రసంగి గ్రంథాలతోను సారూప్యం కనబడుతుంది. ఈ పద్యం రెండు మరణమార్గాల గురించి, రెండు జీవమార్గాల గురించి ప్రధానంగా తెలియజేస్తుంది. 

17:5-6 ఈ వచనాల్లోని నరులను... శరీరులను... వాడు (వ్యక్తి) అనే పదాలు శబ్దచమత్కారంలో కనబడుతుంది. "వాడు" అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న "గెవర్" అనే పదం "బలవంతుడైన పురుషుడు" అనే అర్థాన్నిస్తుంది, "నరులను" అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న "ఆదాము" అనే పదం "మట్టితో చేయబడిన మనిషి" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. "శరీరులను" అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న "బసర్" అనే పదం "రక్తమాంసాలున్న శరీరుడు" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. ఈ మూడింటిని కలిపి చూస్తే నమ్మకం పెట్టుకోవడానికి మనిషి దేవునికెంత మాత్రం ప్రత్యామ్నాయం కాదని అర్థమవుతోంది. యూదా ప్రజలు నరుల్ని ఆశ్రయించడం ఎడారిలోని అరుహా వృక్షమువలె ఉంది. వాస్తవంగా, అరుహా వృక్షము ఎడారిలోని వేడికి ఆకులు వాడిపోయి . ముడుచుకొనిపోయే చిన్న పొద. మృత సముద్రం దక్షిణకొన నుండి అఖాబా అఖాతం వరకు విస్తరించిన ప్రాంతమంతా అరాబా ఎడారిప్రాంతం. 

17:9-11 ఈ వచనాల్లో మూడు సూక్తులున్నాయి: (1) హృదయము అన్నిటికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది (“వికృతమైన" లేదా "ఎంత మాత్రం బాగుపడలేనంత" అని అక్షరార్థం - 13:23) (2) యెహోవా అను నేను హృదయమును (లేదా మనస్సును) పరిశోధించు వాడను, అంతరింద్రియములను ("మూత్రపిండాలు" అని అక్షరార్థం) పరీక్షించువాడను. - "మనసు” “హృదయం” మనిషి వ్యక్తిత్వంలో బయటికి కనబడని అంశాలే అయినా దేవుడు వాటిని నిశితంగా చూస్తున్నాడు, (3) పెట్టని గుడ్లను పొదుగు కౌజుపిట్ట - తాను పెట్టని గుడ్లను పొదిగినట్లే కొందరు ఇతరుల కష్టం ద్వారా ఆస్తిని సమకూర్చుకోవాలనుకుంటారు. అయితే, ధనం శాశ్వతంగా ఉండదని వారు తెలుసుకుంటారు (సామె 23:4-5).

17:12 మహిమగల సింహాసనము అనే పదజాలం యెహోవా నివాసస్థలమైన దేవాలయాన్ని, దానితోబాటు ఆయన ప్రభుత్వాన్ని (పాలన) సూచిస్తుంది. (విలాప 5:19).

17:13 ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయమా అనే మాటల గురించి 14:8 నోట్సు చూడండి. యూదా తన నిరీక్షణ నుండి వెనుతిరిగి యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను విసర్జించింది (2:13 నోట్సు చూడండి). 17:14-18 యిర్మీయా ఒప్పుకోలు ప్రకటనల్లో ఇది మరొకటి (4:19-22 నోట్సు చూడండి). 

17:14 యిర్మీయాకు స్తోత్రారుడు (స్తోత్రించుటకును), నిరీక్షణాస్పదమూ యెహోవాయే. యెహోవాయే తనను స్వస్థపర్చగలడనీ, రక్షించగలడనీ యిర్మీయా నమ్మకం.

17:15 యిర్మీయా ప్రవచనాలింకా నెరవేరలేదు కాబట్టి అతని శత్రువులు అతనిని చూచి హేళన చేస్తున్నారు. 

17:16 దేవుని నుండి రాబోతున్న తీర్పును ప్రకటించడం యిర్మీయాకు సంతోషం కలిగించదు, అయినా ఇష్టముకాని ఈ పని చేయడానికి అతడు వెనుకడుగు వేయలేదు.

17:17 దేవుడు తనను విడిచిపెడతాడేమోనని, తన శత్రువుల యెదుట తాను ఒంటరిగా మిగిలిపోతానేమో అని యిర్మీయా భయపడ్డాడు. 

17:18 ఈ వచనం కీర్తనలు గ్రంథంలో తరచుగా కనబడే శాపకీర్తన లాగా ఉంది (ఉదా: కీర్తన 69:22-28; 139:19-22). తన శత్రువులు దేవునికి కూడా శత్రువులేనని యిర్మీయా గుర్తిస్తున్నాడు.

17:19 జనుల గుమ్మము దేవాలయ ద్వారం కాదు. ఈ ద్వారం గురించి వివరాలు తెలియవు, అయితే ఇది సాధారణంగా ప్రజలు గుంపుగా చేరే చోటు అయ్యుండవచ్చు.

17:20-27 ఈ వచనాల్లో విశ్రాంతి దినము పలుసార్లు ప్రస్తావనకు వచ్చింది, ఇది విశ్రాంతిదినాన్ని ఏర్పాటు చేసినవాడు దేవుడేననీ, విశ్రాంతి దినం గురించి ఇశ్రాయేలుతో నిబంధన చేశాడనీ బాహాటంగా తెలియజేస్తుంది. విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించినట్లయితే, దావీదు వంశస్థులు సింహాసనం
మీద శాశ్వతకాలం ఉండడం యెరూషలేము దైవారాధన స్థలంగా నిత్యమూ ఉండడం జరుగుతాయి.

17:26 బెన్యామీను దేశము యూదాకు ఉత్తరంలో ఉంటుంది, మైదానపు దేశము యూదాలో పశ్చిమంవైపు నైరుతి దిశవరకు విస్తరించిన మైదాన ప్రాం తం, మన్యము దేశంలోని ప్రధాన భూభాగం, దక్షిణదేశము యూదాలో దక్షిణంవైపున వున్న బీడు భూమి. ధూప ద్రవ్యము అనే పదం అర్పణలతో బాటు సాంబ్రాణిని కూడా సూచిస్తుంది (నిర్గమ 30:7-9), స్తుతియాగం అనే పదం కృతజ్ఞతార్పణలైన సమాధానబలుల్ని సూచిస్తుంది (లేవీ 7:11). 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |