Ecclesiastes - ప్రసంగి 9 | View All

1. నీతిమంతులును జ్ఞానులును వారి క్రియలును దేవుని వశమను సంగతిని, స్నేహము చేయుటయైనను ద్వేషించు టయైనను మనుష్యుల వశమున లేదను సంగతిని, అది యంతయు వారివలన కాదను సంగతిని పూర్తిగా పరిశీలన చేయుటకై నా మనస్సు నిలిపి నిదానింప బూనుకొంటిని.

2. సంభవించునవి అన్నియు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభ వించును; నీతిమంతులకును దుష్టులకును, మంచివారికిని పవిత్రులకును అపవిత్రులకును బలులర్పించువారికిని బలుల నర్పింపని వారికిని గతియొక్కటే; మంచివారికేలాగుననో పాపాత్ములకును ఆలాగుననే తటస్థించును; ఒట్టు పెట్టుకొను వారికేలాగుననో ఒట్టుకు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును.

3. అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించును, సూర్యునిక్రింద జరుగువాటన్నిటిలో ఇది బహు దుఃఖ కరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియున్నది, వారు బ్రదుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱ్ఱితనముండును, తరువాత వారు మృతుల యొద్దకు పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము.

4. బ్రదికి యుండువారితో కలిసి మెలిసియున్నవారికి ఆశ కలదు; చచ్చిన సింహముకంటె బ్రదికియున్న కుక్క మేలు గదా.

5. బ్రదికి యుండువారు తాము చత్తురని ఎరుగుదురు. అయితే చచ్చినవారు ఏమియు ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడి యున్నది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు.

6. వారిక ప్రేమింపరు, పగపెట్టుకొనరు, అసూయపడరు, సూర్యుని క్రింద జరుగు వాటిలో దేనియందును వారికిక నెప్పటికిని వంతు లేదు.

7. నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అన్నము తినుము, ఉల్లాసపు మనస్సుతో నీ ద్రాక్షారసము త్రాగుము; ఇది వరకే దేవుడు నీ క్రియలను అంగీకరించెను.

8. ఎల్లప్పుడు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తక్కువచేయకుము.

9. దేవుడు నీకు దయచేసిన వ్యర్థమైన నీ ఆయుష్కాలమంతయు నీవు ప్రేమించు నీ భార్యతో సుఖించుము, నీ వ్యర్థమైన ఆయుష్కాలమంతయు సుఖించుము, ఈ బ్రదుకునందు నీవు కష్టపడి చేసికొనిన దాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము.

10. చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన యే పనినైనను నీ శక్తిలోపము లేకుండ చేయుము; నీవు పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జ్ఞానమైనను లేదు.

11. మరియు నేను ఆలోచింపగా సూర్యునిక్రింద జరుగు చున్నది నాకు తెలియబడెను. వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలముగలవారు యుద్ధమునందు విజయ మొందరు; జ్ఞానముగలవారికి అన్నము దొరకదు; బుద్ధిమంతులగుట వలన ఐశ్వర్యము కలుగదు; తెలివిగలవారికి అనుగ్రహము దొరకదు; ఇవియన్నియు అదృష్టవశముచేతనే కాలవశము చేతనే అందరికి కలుగుచున్నవి.

12. తమకాలము ఎప్పుడు వచ్చునో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు చిక్కుబడునట్లు, పిట్టలు వలలో పట్టుబడునట్లు, అశుభ కాలమున హఠాత్తుగా తమకు చేటు కలుగునప్పుడు వారును చిక్కుపడుదురు.

13. మరియు నేను జరుగు దీనిని చూచి యిది జ్ఞానమని తలంచితిని, యిది నా దృష్టికి గొప్పదిగా కనబడెను.

14. ఏమనగా ఒక చిన్న పట్టణముండెను, దానియందు కొద్ది మంది కాపురముండిరి; దానిమీదికి గొప్పరాజు వచ్చి దాని ముట్టడివేసి దానియెదుట గొప్ప బురుజులు కట్టించెను;

15. అయితే అందులో జ్ఞానముగల యొక బీదవాడుండి తన జ్ఞానముచేత ఆ పట్టణమును రక్షించెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జ్ఞాపకముంచుకొనలేదు.

16. కాగా నేనిట్లను కొంటిని-బలముకంటె జ్ఞానము శ్రేష్ఠమేగాని బీదవారి జ్ఞానము తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్ష్యము చేయరు.

17. బుద్ధిహీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెల్లగా వినబడిన జ్ఞానుల మాటలు శ్రేష్ఠములు.

18. యుద్ధా యుధములకంటె జ్ఞానము శ్రేష్ఠము; ఒక పాపాత్ముడు అనేకమైన మంచి పనులను చెరుపును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
9:2-6 నీతిమంతులకును దుష్టులకును... గతియొక్కటే అని ప్రసంగి గ్రంథం సెలవివ్వడం భౌతికమరణం అనే అర్థంలోనే తప్ప, పరలోకం గురించీ లేదా నరకం గురించీ కాదు. మానవ ప్రయత్నం ద్వారా మనం మరణాన్ని నియంత్రించలేము, తప్పించుకొనలేము. అయితే ప్రజలు దీనినుండి కచ్చితంగా తప్పుడు అభిప్రాయాల్ని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. మనుషులందరికీ సంప్రాప్తమయ్యే మరణం విషయంలో చేసేదేమీ లేదు. కాబట్టి అన్ని అదుపులు, ఆంక్షలు మీరి తమకిష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతకవచ్చనుకుంటున్నారు. వీరు చెడుతనంతో నిండి, వెట్టితనము కలిగినవారు. బ్రతకాలనే కోరికను విడిచిపెట్టలేక వీరు, చచ్చిన సింహము కంటె బ్రదికియున్న కుక్క మేలు గదా అనే సామెతలు చెప్తుంటారు. వాస్తవానికి, ప్రసంగి గ్రంథం మనం మరణాన్ని తీవ్రమైనదిగా పరిగణించాలని కోరుకుంటోంది. అలా పరిగణించినట్లయితే మన జీవితాల్ని రగిలింపజేసే ఉద్వేగాలు ఉద్రేకాలు ఎలా ఆవిరై గతించిపోయేవోననే వాస్తవాన్ని గుర్తించగలం. అంతే గానీ నైరాశ్యం గానీ విచ్చలవిడి ప్రవర్తన గానీ దానికి పరిష్కారం కాదు. 

9:7-10 మరణంపట్ల యుక్తమైన స్పందన జీవితాన్ని ప్రశస్తమైందిగా లెక్కించడమే. అన్నపానాలు స్వీకరించడంవంటి సాధారణ పనుల్ని సైతం ఉల్లాసపు మనస్సుతో చేయాలి. తెల్లని దుస్తులు ధరించడం, తలకు నూనె రాసుకోవడం బాహ్యాలంకరణను సూచించేవి, ప్రత్యేకించి వేడుక సమయాల్లో. మన జీవితంలో అత్యధిక భాగాన్ని సంతోషంగా గడపాలి తప్ప దుఃఖదినాలుగా గడపకూడదు అనేది ఇక్కడున్న సందేశం. నీ భార్యతో సుఖించుము అంటే సమాజమర్యాద కనుగుణంగా నీ భార్యతో దాంపత్య జీవితాన్ని ఆస్వాదించుము అని అర్ధం. 

9:10 పాతాళము సమాధిని సూచిస్తోంది. పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జ్ఞానమైనను లేదు అని చెప్పడం మరణానంతర జీవితంలో వాటి ఉనికిని నిరాకరించడం కాదు గానీ ఈ లోకంలో వాటిననుభవించడానికి మనకు ఒకే ఒక అవకాశం ఉంటుందని అర్థం. 

9:11-12 మనుషులు మర్త్యులనే వాస్తవంలోని మరొక అంశం మనం కాలాలు, స్థితిగతుల నియంత్రణలో ఉన్నాం. మానవ వ్యవహారాల్లో దేవుని సర్వాధికారాన్ని ప్రసంగి గ్రంథం కొట్టివేయడం లేదు. మనమెంత సమర్థులం, శక్తిమంతులం అయినా చాలా విషయాలు మన ఆధీనంలో లేవని ప్రసంగి గ్రంథం స్థిరీకరించి చెప్తున్నది. అన్నిటికి పైగా, మనుషులు కోరుకున్న సమయంలో మరణం సంభవించదు. 

9:13-10:17 ఈ విభాగంలోని ఉపదేశాలు, సామెతలు మనిషి లోకంలో ఎలా జీవించాలనే దానిమీద దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నాయి, మరీ ముఖ్యంగా రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించి. ఈ వచనాల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చిన మనుషులు రాజుతో ప్రత్యక్ష సంబంధం గలవారు (10:4). ఇది, ప్రసంగి గ్రంథానికి ప్రథమ శ్రోతలు ఉన్నతశ్రేణిలోని పరిపాలకవర్గమే తప్ప సామాన్యజనం లేదా వ్యాపారవర్గం కాదని సూచిస్తుంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో మనం ఏ విషయాలనైతే “కార్యాలయ వ్యవహారాలు” (ఆఫీస్ పాలిటిక్స్) అని వర్ణిస్తున్నామో ఈ ఉపదేశాల్లో చాలా భాగం వాటికి వర్తించేవిగా ఉన్నాయి.

9:13-16 ఈ ప్రాసంగిక వర్ణనలో, పట్టణంలో జ్ఞానముగల యొక బీదవాడుండి పట్టణాన్ని వినాశంనుండి తప్పించే ఉపాయాన్ని ఆలోచించాడు. బలముకంటే జ్ఞానముశ్రేష్టమైనదని ఇది నిరూపిస్తుంది. అయితే అతనికి సమాజంలో బలం లేకపోవడం చేత అతని పనికి తగిన గుర్తింపు, గౌరవం అతనికి లభించలేదు. లోకంలో ఎదురయ్యే సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోడానికి మనిషికి జ్ఞానం కావాలి, అయితే ఇది మనిషికి కచ్చితంగా ఐశ్వర్యాన్ని ఘనతను తెస్తుందని చెప్పడం కుదరదు. 

9:17-10:1 ఈ విభాగంలో రెండు పరస్పర విరుద్ధభావనలు కనబడుతున్నాయి. మొదటిది, ప్రజల్ని పరిపాలించడంలో కేకలకంటె యుద్దాయుధములకంటె అనే మాటలతో వర్ణించిన బలిమి, హింసలకంటె జ్ఞానము ఎక్కువ ప్రభావాత్మకమైనది (9:17-18), రెండవది, ఎంతో జ్ఞానంతో చేసిన పని యావత్తును ఒక చిన్న తప్పు సర్వనాశనం చేయగలదు (9:189-10:1). 


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |