Nehemiah - నెహెమ్యా 10 | View All

1. మేము ఒప్పుకొని చెప్పినదానినిబట్టి ఒక స్థిరమైన నిబంధన చేసికొని వ్రాయించుకొనగా, మా ప్రధానులును లేవీయులును యాజకులును దానికి ముద్రలు వేసిరి. దానికి ముద్రలు వేసినవారెవరనగా, అధికారియగు హకల్యా కుమారుడైన నెహెమ్యా సిద్కీయా

6. దానియేలు గిన్నెతోను బారూకు

7. మెషుల్లాము అబీయా మీయామిను

8. మయజ్యా బిల్గయి షెమయా వీరందరును యాజకులుగా ఉండువారు

9. లేవీయులు ఎవరనగా, అజన్యా కుమారుడైన యేషూవ హేనా దాదు కుమారులైన బిన్నూయి కద్మీయేలు

10. వారి సహోదరులైన షెబన్యా హోదీయా కెలీటా పెలాయా హానాను

13. హోదీయా బానీ బెనీను అనువారు.

14. జనులలో ప్రధాను లెవరనగా పరోషు పహత్మోయాబు ఏలాము జత్తూ బానీ

16. అదోనీయా బిగ్వయి ఆదీను

17. అటేరు హిజ్కియా అజ్ఞూరు

19. హారీపు అనాతోతు నేబైమగ్పీ

20. యాషు మెషుల్లాము హెజీరు

21. మెషేజ బెయేలు సాదోకు యద్దూవ

23. హోషేయ హనన్యాహష్షూబు హల్లోహేషు పిల్హా షోబేకు

24. రెహూము హషబ్నా మయశేయా

26. మల్లూకు హారిము బయనా అనువారు.

27. అయితే జనులలో మిగిలినవారు,

28. అనగా దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు విధేయులగునట్లు దేశపు జనులలో ఉండకుండ తమ్మును తాము వేరుపరచుకొనిన యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయకులు నెతీనీయులు అందరును, దేవుని దాసుడైన మోషేద్వారా నియమించబడిన దేవుని ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నడుచుకొనుచు, మన ప్రభువైన యెహోవా నిబంధనలను కట్టడలను ఆచరించుదుమని శపథము పూని ప్రమాణము చేయుటకు కూడిరి.

29. వారి భార్యలు వారి కుమారులు వారి కుమార్తెలు తెలివియు బుద్ధియుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో ప్రధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి.

30. మరియుమేము దేశపు జనులకు మా కుమార్తెలను ఇయ్యకయువారి కుమార్తెలను మా కుమారులకు పుచ్చుకొనకయు నుందుమనియు

31. దేశపు జనులు విశ్రాంతిదినమందు అమ్మకపు వస్తువులనే గాని భోజన పదార్థములనేగాని అమ్ముటకు తెచ్చినయెడల విశ్రాంతి దినమునగాని పరిశుద్ధ దినములలోగాని వాటిని కొనకుందు మనియు, ఏడవ సంవత్సరమున విడిచిపెట్టి ఆ సంవత్సరములో బాకీదారుల బాకీలు వదలివేయుదుమనియు నిర్ణయించుకొంటిమి.

32. మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవనిమిత్తము ప్రతి సంవత్సరము తులము వెండిలో మూడవ వంతు ఇచ్చెదమని నిబంధన చేసికొంటిమి.

33. సవరింపబడిన రొట్టెవిషయములోను, నిత్య నైవేద్యము విషయములోను, నిత్యము అర్పించు దహన బలి విషయములోను, విశ్రాంతి దినముల విషయములోను, అమావాస్యల విషయములోను, నిర్ణయింపబడిన పండుగల విషయములోను, ప్రతిష్ఠితము లైన వస్తువుల విషయములోను, ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రాయ శ్చిత్తము కలుగుటకైన పాపపరిహారార్థబలుల విషయములోను, మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను, ఆలాగుననే నిర్ణయించుకొంటిమి.

34. మరియు మా పితరుల యింటి మర్యాదప్రకారము ప్రతి సంవత్సరమును నిర్ణ యించుకొనిన కాలములలో ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాసియున్నట్టు మా దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద దహింప జేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనుల లోను కట్టెల అర్పణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీట్లువేసికొని నిర్ణయించుకొంటిమి.

35. మరియు మా భూమియొక్క ప్రథమ ఫలములను సకల వృక్షముల ప్రథమ ఫలము లను, ప్రతి సవంత్సరము ప్రభువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచ్చునట్లుగా నిర్ణయించుకొంటిమి

36. మా కుమారులలో జ్యేష్ఠపుత్రులు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, ధర్మశాస్త్రగ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో సేవచేయు యాజకులయొద్దకు మేము తీసికొని వచ్చునట్లుగా నిర్ణయించుకొంటిమి.

37. ఇదియు గాక మా పిండిలో ప్రథమ ఫలము ప్రతిష్ఠార్పణలు సకలవిధమైనవృక్షముల ఫలములు ద్రాక్షారసము నూనె మొద లైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదుల లోనికి యాజకుల యొద్దకు తెచ్చునట్లుగాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొ ద్దకు తీసికొని వచ్చునట్లుగా ప్రతి పట్టణములోనున్న మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల కిచ్చునట్లుగాను నిర్ణయించుకొంటిమి.
రోమీయులకు 11:16

38. లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా దేవుని మందిరములో ఉన్న ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిర్ణయించుకొంటిమి,

39. ఇశ్రా యేలీయులును లేవీయులును ధాన్యమును క్రొత్త ద్రాక్షా రసమును నూనెను తేగా, సేవచేయు యాజకులును ద్వార పాలకులును గాయకులును వాటిని తీసి కొని ప్రతిష్ఠితములగు ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము విడిచిపెట్టము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
10:1-39 హెబ్రీ బైబిల్లో, 9:38, అ.10లోని మొదటి వచనం. దాని అంశం తర్వాతి వచనాల్లో కనిపించే నిబంధనను పునరుద్ధరించే వేడుక. మేము... చెప్పినదానినిబట్టి అనే ఈ భాగపు ఆరంభ మాటలు, అధ్యా. 9లోని పశ్చాత్తాప ప్రార్థనను ఇక్కడ నిబంధన పునరుద్దరణతో ముడిపెడుతున్నాయి. అధ్యా. 10 దాని అసలైన స్థానం నుండి మార్చబడిందని అనేకమంది విమర్శకులు భావిస్తారు. అయినప్పటికీ అది మారిందనడానికి నిర్దిష్టమైన ఆధారాలు లేవు. అధ్యా. 10లో నిబంధన ముద్రవేసినవారిలో ఎజ్రా లేడు అనేది నిజమే.  10:30-39లో పేర్కొన్న విషయాలు, నెహెమ్యా అధ్యా. 13లో పేర్కొన్న విష యాలు ఒక్కటే అనేది కూడా నిజమే. 10:30-39లోని కొన్ని విషయాలు, అధ్యా, 13లో లేవు. అలాగే 10:30-39లో లేని విషయాలు అధ్యా, 13లో పరిష్కారమయ్యాయి. అంతకు మించి, అధ్యా. 10లో చేసిన ప్రమాణాలను అప్పటి నుండి పూర్తిగా అనుసరించారని కూడా మనం చెప్పలేం.
ఈ అధ్యాయంలో ఎజ్రా పేరు ఎందుకు లేదు అనడానికి అనేకమైన వివరణలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ అతడే నిబంధనను రాస్తే, అతడు సంతకం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాక, ఈ పత్రంలోని అనేక పేర్లు (10:1-27), ముఖ్యంగా యాజకుల పేర్లు, వారి వ్యక్తిగత నామాలు కావు గానీ అవి వారి కుటుంబాల పేర్లుగా ఉన్నాయి. బహుశా ఎజ్రా సెరాయా కుటుంబానికి సంబంధించిన యాజకులలో ఒకడు కాబట్టి అతని పేరు రాసి * వుండకపోవచ్చు (ఎజ్రా 7:5). ఈ కాలానికి ప్రధాన యాజకుడు ఇంకా ఎల్యాషీబు (నెహెమ్యా 3:1) అయివుంటాడు. కానీ ఆసక్తికరమైన సంగతి - ఏమిటంటే, అతని పేరు కూడా ముద్రలు వేసినవారితో పేర్కొనలేదు. అతడు కూడా ఎజ్రాలాగా, సెరాయా కుటుంబపు ముద్రలోనే కలిసిపోయాడు. ఈ దిగువనున్న చర్చ, అధ్యా. 10 లోని సంభవాలు తార్కికంగా, కాలక్రమంలో, అధ్యా, 8-9 తర్వాత జరిగినవిగా భావిస్తుంది. 

10:1 వారందరూ కలసి పాపము ఒప్పుకున్న తర్వాత, నాయకులు ఒక స్థిరమైన నిబంధన చేసికొని వ్రాయించుకొన్నారు. స్థిరమైన నిబంధన (హెబ్రీ. "కొరెథిం అమానా") అనేది ఒకే మాట. ఇది నిబంధన చేయడానికి హెబ్రీ భాషలో వాడే సామాన్యమైన పదబంధాన్ని (హెబ్రీ. "కారెత్"; “నరికి" అని అక్షరార్ధం), “ఒప్పందం” (హెబ్రీ. "అమానా") అనే హెబ్రీ క్రియాపదం ("అమాన్", అంటే “నమ్మకంగా, విశ్వాసపాత్రంగా ఉండడం")తో కలిపే అరుదైన పదం. 

10:2-8 ఈ జాబితా, “జెరుబ్బాబెలుతో ఎక్కి వెళ్ళిన" యాజకుల జాబితాతో (12:1) సరిపోలుతుంది. అయితే కొన్ని వేరే అక్షరాలు (స్పెల్లింగులు) చిన్నచిన్న మాటలు మార్పు ఉంటుంది. జెరుబ్బాబెలు కాలంలో సజీవంగా వున్న యాజకులు ఎవరూ ఇక్కడ ఉండి వుండరు. అంటే ఈ పేర్లు సజీవంగా ఉన్నవారి పేర్లు కాక, యాజకుల విభాగాల వ్యవస్థాపకుల పేర్లు అని ఇది మరలా సూచిస్తుంది. 

10:9-13 లేవీయుల పేర్లలో బహుశా కుటుంబాల పేర్లు (యెషువా, బిన్నూయి, కద్మీయేలు, 12:8; ఎజ్రా 3:9)తో బాటు వ్యక్తుల పేర్లు (నెహెమ్యా 8:7; 9:4) కూడా ఉండవచ్చు. 

10:14-26 అలాగే, జనులలో ప్రధానుల (హెబ్రీ. రాషే హామ్) జాబితాలో కూడా కుటుంబ పేర్లు, వ్యక్తిగత ముద్రలు కూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. మొదటి సగం (వ.14-19), ఎజ్రా 2లో, నెహెమ్యా 7లో తిరిగివచ్చిన వారి పేర్లతో సామాన్యంగా సరిపోలుతాయి; రెండవ సగంలో నెహెమ్యా 3లో, వేర్వేరు భాగాలను కట్టడానికి నియమించిన వారిని పేర్కొంటాయి. 

10:27-29 ఒకసారి రాతప్రతి పూర్తికాగానే, జనులలో మిగిలినవారు ఈ గొప్ప సంఘటనలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని పొందారు. శపధము పూని ప్రమాణంచేయడం అనేది మొదటిగా దేవునికి విధేయతను చూపడానికి అంటే ఆయన దాసుడైన మోషేద్వారా నియమించబడిన దేవుని ధర్మశాస్త్రముననుసరించి నడుచుకోవడానికి సంబంధించిందే. ధర్మశాస్త్రములోని ఏయే సంగతులకు సమ్మతించడం అనేది వ.30-39లో నిర్దిష్టంగా చెప్పాడు.

10:30-39 ఆరు కీలకమైన విషయాల్లో నిర్దేశించిన ఆజ్ఞలు, నిషేధాలు కేవలం పంచకాండాల నుండి తీసుకుని చెప్పిన మాటలే కాక, ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రస్తుత పరిస్థితులకు వర్తింపజేస్తూ చెప్పిన మార్గదర్శకాలు. కొన్ని సందర్భా లలో, పా.ని. ఆజ్ఞలు ఇశ్రాయేలీయుల కొత్త పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎక్కువ నిర్దేశించబడి లేక విస్తరించబడేవి. ధర్మశాస్త్రమును దైవ ప్రత్యక్షతగా సంపూర్ణ అధికారం గలదిగా స్వీకరించాలనే ఊహతో పాటు, అది ప్రతి తరానికి అన్వయింప దగినదనే ఆలోచన దీనిలో స్పష్టమౌతుంది. 

10:30 ఎజ్రా ముందటి పరిచర్యలో (ఎజ్రా 9) దృష్టి అంతా అన్యులైన
భార్యలపై ఉంది. ఈ భాగంలో అన్యులతో వివాహంలో కలగలసిపోవడం అనేది సామాన్యాంశం.

10:31 విశ్రాంతి దినమున ఎలాంటి పనిచేయకూడదని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది, కానీ నెహెమ్యా కాలంలో, వివిధ సంస్కృతులున్న వారితో కలిసి జీవించడంవల్ల, విశ్రాంతి దినాన ఇశ్రాయేలీయులు కానివారినుండి కొనడం అనే ప్రశ్న తలెత్తింది. ఇక్కడ ఈ నిఘం కొత్త సంస్కృతిలోకి కొనసాగించ బడింది.
ఇక్కడున్న ప్రమాణంలోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది అసలు కలపబడని రెండు కట్టడలను కలుపుతుంది. ఏడవ సంవత్సరమున భూమిని బీడుగా విడిచిపెట్టాలని (నిర్గమ 23:10-11) ఆజ్ఞాపించిన కట్టడను, ఏడవ సంవత్సర మున అన్ని బాకీలు వదిలివేసేదానితో జోడించాడు (ద్వితీ 15:1-6). . 

10:32-33 నిర్గమ 30:11-16 లో, ఇరవై సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సున్న ప్రతి పురుషుని యొద్దనుండి అరషెకెలు వసూలు చేయమని మోషే ఆజ్ఞాపించబడ్డాడు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం చెల్లించాల్సిన పన్నుగా వాక్యభాగం వివరించదు. అయినప్పటికీ, రాజైన యోవాసు కాలంలో దేవాలయం పునరుద్ధరించబడినప్పుడు, దేవాలయాన్ని నడిపించడానికి ఈ పన్ను ప్రతి సంవత్సరం ప్రజలు కట్టాలని భావించారు (2దిన 24:4-6), ఈ వాక్యభాగంలో దేవాలయపు పన్ను అరషెకెలు కాకుండా, మూడవవంతుగా ఎందుకు చేశారో స్పష్టంగా లేదు. డబ్బు విలువలలో వచ్చిన మార్పులను బట్టి, నెహెమ్యా కాలంలోని షెకెలు విలువ అంతకు ముందటికన్నా ఎక్కువ అయివుండవచ్చు. 

10:34 పా.ని. ఆజ్ఞనుబట్టి “బలిపీఠము మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండ వలెను, అది ఆరిపోకూడదు” (లేవీ 6:13). దీనికి కట్టెలు చాలా అవసరమే తాయి, కానీ ఇశ్రాయేలు అరణ్యాలకు పెద్ద ప్రసిద్ధికాదు. కాబట్టి యాజకులు, లేవీయులు, మిగిలిన ప్రజలు, కట్టెలు తెచ్చే బాధ్యత పంచుకున్నారు. .

10:35-39 యూదులు నిర్ణయించుకున్న ఆరవ, చివరి నిర్ణయం,శ్రేష్టమైన, ప్రథమఫలాలను దేవునికి ఇవ్వడం. ఇందులో సకల వృక్షముల ప్రథమ ఫలములు అనేది పా.ని.లో ఇంకెక్కడా నిర్దిష్టంగా కనిపించనప్పటికీ, ఇది "భూమి ప్రథమ ఫలములు" (నిర్గమ 23:19) అనే ఆలోచనకు తార్కికంగా సరియైన పొడిగింపుగా ఉంది. వారు భూమి ప్రథమ ఫలాలను (హెబ్రీ. బిక్కూరిం) తెస్తున్నట్లే. కుమారులలో జ్యేష్ఠపుత్రులు (హెబ్రీ. బెకోరోత్), మందలలో తొలిచూలులను తెచ్చారు. వారి కుమారులు (అపవిత్రమైన ప్రతిగా పవిత్రమైన జంతువును) విమోచించాలి (నిర్గమ 13:13; లేవీ 27:27). పవిత్ర జంతువులలో తొలిచూలును యాజకులకు ఇవ్వాలి. వ్యవసాయ పంటలోని దశమభాగం లేవీయులకు ఇస్తారు, వారు దానిలోని దశమభాగాన్ని దేవాలయానికి చెల్లించేవారు. ఈ దశమభాగాలు, కానుకలు సరిగ్గా కేటాయించబడడానికి, అవి స్వీకరించబడినపుడు (వ. 38) అహరోను సంతతివాడైన యాజకుడు ఒకడు... లేవీయులతో కూడ ఉండవలెనని ఇక్కడ కనిపించే నిబంధన పా.ని.లో ఎక్కడా కనిపించదు. 


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |