Kings II - 2 రాజులు 17 | View All

1. యూదారాజైన ఆహాజు ఏలుబడిలో పండ్రెండవసంవత్సరమందు ఏలా కుమారుడైన హోషేయ షోమ్రోనులో ఇశ్రాయేలును ఏలనారంభించి తొమ్మిది సంవత్సరములు ఏలెను.

2. అతడు తన పూర్వికులైన ఇశ్రాయేలు రాజులు చెడుతనము చేసినంతమట్టుకు చేయకపోయినను, యెహోవా దృష్టికి చెడుతనమే జరిగించెను.

3. అతని మీదికి అష్షూరురాజైన షల్మనేసెరు యుద్ధమునకు రాగా హోషేయ అతనికి దాసుడై పన్ను ఇచ్చువాడాయెను.

4. అతడు ఐగుప్తురాజైన సోనొద్దకు దూతలను పంపి, పూర్వము తాను ఏటేట ఇచ్చుచు వచ్చినట్లు అష్షూరురాజునకు పన్ను ఇయ్యకపోగా, హోషేయ చేసిన కుట్ర అష్షూరు రాజు తెలిసికొని అతనికి సంకెళ్లు వేయించి బందీగృహములో ఉంచెను.

5. అష్షూరురాజు దేశమంతటిమీదికిని షోమ్రోనుమీదికిని వచ్చి మూడు సంవత్సరములు షోమ్రో నును ముట్టడించెను.

6. హోషేయ యేలుబడిలో తొమ్మిదవ సంవత్సరమందు అష్షూరురాజు షోమ్రోను పట్టణమును పట్టుకొని ఇశ్రాయేలువారిని అష్షూరు దేశములోనికి చెర గొనిపోయి. గోజానునది దగ్గరనున్న హాలహు హాబోరు అను స్థలములందును మాదీయుల పట్టణ ములలోను వారిని ఉంచెను.

7. ఎందుకనగా ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తుదేశ ములో నుండియు, ఐగుప్తురాజైన ఫరోయొక్క బలము క్రిందనుండియు, తమ్మును విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభక్తులు నిలిపి

8. తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన జనముల కట్టడలను, ఇశ్రాయేలురాజులు నిర్ణ యించిన కట్టడలను అనుసరించుచు ఉండిరి.

9. మరియఇశ్రాయేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము గలిగి దుర్బోధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును ప్రాకారములు గల పట్టణనివాసులును తమ స్థలములన్నిటిలో బలిపీఠములను కట్టుకొని

10. యెత్తయిన కొండలన్నిటిమీదనేమి, సకలమైన పచ్చని వృక్షముల క్రిందనేమి, అంతటను విగ్రహములను నిలువబెట్టి దేవతా స్తంభములను నిలిపి

11. తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన జనులవాడుక చొప్పున ఉన్నతస్థలములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుట్టించి

12. చేయకూడదని వేటినిగూర్చి యెహోవా తమ కాజ్ఞాపించెనో వాటిని చేసి పూజించు చుండిరి.

13. అయిననుమీ దుర్మార్గములను విడిచిపెట్టి, నేను మీ పితరులకు ఆజ్ఞాపించినట్టియు, నా సేవకులగు ప్రవక్తలద్వారా మీకప్పగించినట్టియు ధర్మశాస్త్రమునుబట్టి నా ఆజ్ఞలను కట్టడలను ఆచరించుడని సెలవిచ్చి, ప్రవక్త లందరిద్వారాను దీర్ఘదర్శులద్వారాను యెహోవా ఇశ్రా యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్ష్యము పలికించినను,

14. వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి విశ్వాసఘాతుకులైన తమ పితరులు ముష్కరులైనట్లు తామును ముష్కరులైరి.

15. వారు ఆయన కట్టడలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన నిబంధనను,ఆయన తమకు నిర్ణ యించిన ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించి వ్యర్థమైనదాని అనుస రించుచు, వ్యర్థులైవారి వాడుకలచొప్పున మీరు చేయ కూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచ్చిన తమ చుట్టునున్న ఆ జనుల మర్యాదల ననుసరించి వారివంటివారైరి.

16. వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిని యనుసరింపక పోత విగ్రహములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాస్తంభ ములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమస్కరించి బయలు దేవతను పూజించిరి.

17. మరియు తమ కుమారులను కుమార్తె లను అగ్నిగుండమును దాటించి శకునమును చిల్లంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేయుటకై తమ్మును తాము అమ్ముకొని, ఆయనకు కోపము పుట్టిం చిరి.

18. కాబట్టి యెహోవా ఇశ్రాయేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన సముఖములోనుండి వారిని వెళ్ల గొట్టెను గనుక యూదాగోత్రము గాక మరి యేగోత్రమును శేషించి యుండలేదు.

19. అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను విడిచిపెట్టినవారై ఇశ్రాయేలువారు చేసికొనిన కట్టడలను అనుసరించిరి.

20. అంతట యెహోవా ఇశ్రాయేలువారి సంతతివారినందరిని విసర్జించి, వారిని శ్రమపెట్టి దోపుడుగాండ్ల చేతికప్పగించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళ్లగొట్టెను.

21. ఆయన ఇశ్రా యేలు గోత్రములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి విడగొట్టి వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము ఇశ్రాయేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగ బడచేసి, వారు ఘోరపాపము చేయుటకు కారకు డాయెను.

22. ఇశ్రాయేలువారు యరొబాము చేసిన పాప ములలో దేనిని విడువక వాటి ననుసరించుచు వచ్చిరి గనుక

23. తన సేవకులైన ప్రవక్తలద్వారా యెహోవా సెల విచ్చిన మాటచొప్పున, ఆయన ఇశ్రాయేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళ్లగొట్టెను. ఆ హేతువుచేత వారు తమ స్వదేశములోనుండి అష్షూరు దేశ ములోనికి చెరగొని పోబడిరి; నేటివరకు వారచ్చట ఉన్నారు.

24. అష్షూరురాజు బబులోను, కూతా, అవ్వా, హమాతు, సెపర్వయీము అను తన దేశములలోనుండి జనులనురప్పించి, ఇశ్రాయేలువారికి మారుగా షోమ్రోను పట్టణములలో ఉంచెను గనుక వారు షోమ్రోను దేశమును స్వంతంత్రించు కొని దాని పట్టణములలో కాపురము చేసిరి.

25. అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినప్పుడు యెహోవా యందు భయభక్తులు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధ్యకు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో కొందరిని చంపెను.

26. తమరు పట్టుకొనిన షోమ్రోను పట్టణములలో తాముంచిన జనులకు ఆ దేశపు దేవుని మర్యాద తెలియ కున్నది గనుక ఆయన సింహములను పంపించెను. ఇశ్రా యేలు దేవుని మర్యాద వారికి తెలియనందున సింహములు వారిని చంపుచున్నవని వారు అష్షూరురాజుతో మనవి చేయగా

27. అష్షూరు రాజు అచ్చటనుండి తేబడిన యాజకు లలో ఒకనిని అచ్చటికి మీరు తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచ్చటికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మర్యాదను వారికి నేర్పవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

28. కాగా షోమ్రో నులోనుండి వారు పట్టుకొని వచ్చిన యాజకులలో ఒకడు వచ్చి బేతేలు ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభక్తులుగా ఉండతగిన మర్యాదను వారికి బోధించెను గాని

29. కొందరు జనులు తమ సొంత దేవతలను పెట్టుకొని షోమ్రోనీయులు కట్టుకొనిన ఉన్నతస్థలముల మందిరములలో వాటిని ఉంచుచువచ్చిరి; మరియు వారు తమ తమ పురములలో తమకు దేవతలను కలుగజేసికొనిరి.

30. బబులోనువారు సుక్కోత్బెనోతు దేవతను, కూతావారునెర్గలు దేవతను, హమాతువారు అషీమా దేవతను,

31. ఆవీయులు నిబ్హజు దేవతను తర్తాకు దేవతను, ఎవరు వారి దేవతను పెట్టు కొనుచుండిరి. సెపర్వీయులు తమ పిల్లలను ఆద్రమ్మె లెకు అనెమ్మెలెకు అను సెపర్వయీముయొక్క దేవతలకు అగ్నిగుండమందు దహించుచుండిరి.

32. మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉన్నత స్థలములనిమిత్తము సామాన్యులలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున ఉన్నతస్థలములలో కట్టబడిన మందిరములయందు బలులు అర్పించుచుండిరి.

33. ఈ ప్రకారముగా వారు యెహోవాయందు భయభక్తులుగలవారైయుండి, తాము ఏ జనులలోనుండి పట్టబడిరో ఆయా జనుల మర్యాద చొప్పున తమ దేవతలను పూజించుచుండిరి.

34. నేటి వరకు తమ పూర్వమర్యాదల ప్రకారము వారు చేయుచున్నారు; యెహోవాయందు భయభక్తులు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడ కయు, వాటికి నమస్కరింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అర్పింపకయు,

35. మహాధికారము చూపి బాహు బలముచేత ఐగుప్తు దేశములోనుండి మిమ్మును రప్పించిన యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయనకు మాత్రమే నమస్కారముచేసి బలులు అర్పింపవలెనని ఇశ్రాయేలని పేరుపెట్టబడిన యాకోబు సంతతివారికి సెలవిచ్చిన దేవుని సేవింపకయు

36. ఆయన ఆజ్ఞాపించిన కట్టడలను గాని విధు లను గాని ధర్మశాస్త్రమును గాని ధర్మమందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉన్నారు.

37. మరియుఇతర దేవతలను పూజింపక మీరు బ్రదుకు దినములన్నియు మోషే మీకు వ్రాసియిచ్చిన కట్టడలను విధులను, అనగా ధర్మశాస్త్రము ధర్మమంతటిని గైకొనవలెను.

38. నేను మీతో చేసిన నిబంధనను మరువకయు ఇతర దేవతలను పూజింపకయు ఉండవలెను.

39. మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారై యుండిన యెడల ఆయన మీ శత్రువుల చేతిలోనుండి మిమ్మును విడిపించునని ఆయన సెలవిచ్చినను

40. వారు ఆయన మాటవినక తమ పూర్వపు మర్యాదచొప్పుననే జరిగించుచు వచ్చిరి.

41. ఆ ప్రజలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయ భక్తులు గలవారైనను తాము పెట్టుకొనిన విగ్రహములను పూజించుచు వచ్చిరి. మరియు తమ పితరులు చేసినట్లు వారి యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచున్నారు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
17:1-2 హోషేయ గురించి తెలియజేసిన నమూనా పరిచయం అతడు తన పూర్వీకుల్లాగా దుష్టుడు కాడని వెల్లడి చేసింది. 

17:3-4 మూడవ తిగత్పిలేసరు చాలా భాగం ఆక్రమించుకున్న తరవాత మిగిలిన ఇశ్రాయేలు భూభాగంపై హోషేయ క్రీ.పూ 732లో రాజుగా నియమితుడయ్యాడు (15:29). ఒకానొక సమయంలో అష్పూరు వేరొకచోట దృష్టి కేంద్రీకరించినప్పుడు హోషేయ స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించుకున్నాడు. ఐగుప్తు ఫరో రాజులలో సో ఎవరో ఖచ్చితంగా తెలీదు. ఎప్పుడైతే హోషేయ అష్వూరుకు కప్పం కట్టడం మానేశాడో అప్పుడే అతనికి అంతం వచ్చింది. షోమ్రోనుకు రాకముందే తిగత్పిలేసరు మరణించాడు. కానీ అతని కుమారుడైన ఐదవ షల్మనేసరు (క్రీ. పూ. 725 లో) ఇశ్రాయేలుపై దండెత్తాడు. మూడు సంవత్సరాల ముట్టడి తరువాత, అతడు షోమ్రోనును స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. హోషేయను బంధించి (క్రీ.పూ. 722లో) హెబ్రీ ప్రజలను అష్వూరుకు చెరపట్టుకు వెళ్ళాడు. షోమ్రోను పట్టణాన్ని ముట్టడించక ముందే పల్మనేసరు హోషేయను బంధించినట్లు 4 వచనం సూచిస్తుంది. కానీ హోషేయను బంధించిన తరవాత పట్టణస్తులు ప్రతిఘటించే అవకాశం లేదు. 4-6 వచనాలు అంశపరంగా ఉన్నాయని అర్థం చేసుకుంటే సులభంగా ఉంటుంది. హోషేయను (ముట్టడి వేసిన పట్టణానికే పరిమితం చేసి) సంకెళ్ళు వేసిన షల్మనేసరు ముట్టడి ముగిసిన తరవాత అతడిని బందీగృహములో ఉంచాడనేది వ.4లోని అంశం. 

17:5-6 షల్మనేసరు పట్టణాన్ని మూడు సంవత్సరాలు ముట్టడిలో ఉంచాడు, తరువాత ప్రజలను ఇశ్రాయేలు దేశపు ఉత్తర, తూర్పు ప్రాంతాలకు చెరగా పంపించాడు. అష్నూరుకు తరవాత రాజైన రెండవ సర్గోను ఇందులో కొన్ని చెర ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసివుంటాడు. 
అష్ఫూరీయులు హెబ్రీయులను అనేక ప్రాంతాలకు చెరపట్టుకు వెళ్ళారు. హాలహు అనేది గోజాను వద్ద సాధారణ ప్రాంతం. కొందరిని హాబోరు నదీ తీరంలో ఉంచారు. ఇది హారాను, గోజాను. ప్రాంతాలనుంచి దక్షిణంగా ప్రవహించి యూఫ్రటీసు నదిలో కలిసే ఉపనది. ఈ ప్రాంతం ఇశ్రాయేలు దేశానికి ఈశాన్యంగా కేవలం నాలుగు వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉంది. అయితే, ఇతర ఇశ్రాయేలీయులను బబులోను, అష్వూరు మైదాన ప్రాంతాలకు తూర్పు, ఈశాన్య దిక్కులలో ఉన్న మాదీయుల భూభాగంలోని పర్వత ప్రాంతాలలో స్థిరపరచారు. ఈ విధంగా చెరవెళ్ళిన వారు స్వదేశానికి దాదాపు వేయిమైళ్ళ దూరంలో ఉన్నారు.

17:7-20 పాత నిబంధనలో అత్యంత గొప్ప వేదాంత ప్రకటనలుగా ఎంచబడిన వాటిలో ఒక ప్రకటన ఈ వచనాలలో ఉంది. ఇది ఇశ్రాయేలీయులు, వారి రాజులు దేవుని యెడల చూపవలసిన నిబంధన విశ్వాసానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించారని దేవుడు చేసిన ఆరోపణ. ఇది ద్వితీయోపదేశకాండపు చరిత్రలో నైతిక ప్రకటనకు సంబంధించిన అత్యంత ఆసక్తికరమైన ముగింపును వెల్లడి చేస్తుంది. యూదా దేశపు పతనం భవిష్యత్తులో ఇంకా 130 సంవత్సరాల తరవాత జరగాల్సి వున్నా, ఇలా ఖండించడం యూదా, ఇశ్రాయేలు రెండు దేశాలకు వర్తిస్తుంది. గ్రంథకర్త ఒక వేదనాభరిత ప్రకటనలో ఈ విషాదం ఎందుకు సంభవించిందో తెలియజేశాడు. ఈ వేదాంత ప్రకటనలోని ప్రధాన అంశాలను కింద ఇవ్వబడిన నోట్సులో వివరించడం జరిగింది. 

17:7 పాత నిబంధన వేదాంతశాస్త్రంలో, ఇశ్రాయేలీయుల జీవితంలో పదే పదే పునరావృతమైన మూడు ప్రాథమిక సత్యాలను ఈ వచనం మరలా పునరావృతం చేస్తుంది. మొదట, వారు యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసిరి. రెండవదిగా, ఈ - దేవుడే వారిని ఐగుప్తుదేశములో నుండి... విడిపించి బయటకు తీసుకుని వచ్చి తన స్వాస్థ్యంగా చేసుకున్నాడు. మూడవదిగా, ఈ ప్రజలు ఇతర దేవతలయందు భయభక్తులు చూపారు. 

17:8 హెబ్రీయులు తమ విగ్రహారాధనలో ఎంత భ్రష్టులయ్యారంటే, వారు రాజైన అమజ్యాలాగా (2దిన 25:14-15), తమ జనములను రక్షించలేని అసమర్థులైన దేవతలను తమకు దేవతలుగా చేసుకున్నారు.

17:9-10 ఇశ్రాయేలీయులు లెక్కలేనన్ని ఉన్నతస్థలములపై బలిపీఠములను కట్టారు. మొదట కపటముగా కట్టినా, తరువాత బహిరంగంగానే కట్టారు. విలక్షణమైన ఒక ఉన్నత స్థల నిర్మాణంలో (1) మగ సంతానోత్పత్తి దేవత కోసం ఒక దేవతా స్తంభం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇది ఏదో ఒక బయలు దేవత కావచ్చు. (2) బయలుదేవత భార్యకోసం ఒక దేవతాస్తంభం లేదా పచ్చని వృక్షము ఉంటుంది. ఈ రెండవది అంటే పచ్చని వృక్షము అషీరాదేవత లేదా శ్రీదేవతను సూచిస్తుంది. 

17:11-12 ఆ తరవాత సందేశం ప్రజలు జరిగించిన దుష్టక్రియలు వారిమీద మోపే దీరోపన్యాస జాబితాగా కనబడుతుంది. ఈ జాబితాలో వారు చెడుతనము జరిగించారు అనే సాధారణ ప్రకటన ఉంది. ఉన్నత స్థలములలో ధూపము వేయుట అనే నిషిద్ధ కార్యాచరణ కూడా ఉంది. 

17:13-15 వారు. తక్షణ తీర్పుకు తగిన పాపాలు చేసినా, దేవుడు వారిని హెచ్చరించడానికి ప్రవక్తలను పంపాడు. కానీ వారు మాట విననివారైనారు. మనం ఎవరిని ఆరాధిస్తామో అదే విధంగా మారుతామనే సాధారణ సూత్రాన్ని 15 వచనం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. వారు వ్యర్థమైన విగ్రహాలను అనుసరించి తాము కూడా వ్యర్థులైనారు. 

17:16-17 గ్రంథకర్త ఇక్కడ విగ్రహారాధన, క్రూరత్వానికి సంబంధించిన మరిన్ని ఆరోపణలు తెలియజేశాడు. ఆకాశమండలపు దేవతలకు, ఆకాశ సమూహమునకు (ఆకాశంలోని అన్ని నక్షత్రాలకు) నమస్కరించడం గురించి ఇంతవరకు ప్రస్తావించలేదు, కానీ సమకాలీన ప్రవక్తలు ఆ విషయాలు పేర్కొన్నారు. (ఆమోసు 5:26). వీటిలో అత్యంత దుష్టత్వమైన పసిపిల్లలను బయలుకు అర్పించడం, శకునమును, చిల్లంగితనమును గురించి పేర్కొన్నారు. మానవాతీత విధానాల ద్వారా జ్ఞానం పొందడంపై శకునాలు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాయి. చిల్లంగితనమంటే మాయా విధానాల ద్వారా జ్ఞానం పొందడం, మాంత్రిక శక్తులు ఉపయోగించడం. ఇలా మానవాతీత జ్ఞానం, శక్తికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో కూరుకుపోవడమే రాజైన సౌలు చేసిన పాపంలో ఒక భాగం (1సమూ 28:7-9), మోషే దీనిని ఖండించాడు (లేవీ 20:6; ద్వితీ 18:10-11). 

17:18 విగ్రహారాధన, అవిధేయత గురించి ఈ నివేదికలు అన్నీ చూసిన యెహోవా ఇశ్రాయేలువారియందు బహుగా కోపగించిన విషయం చాలా చిన్నమాటగా కనబడుతుంది. దేవుడు ప్రజలకు స్వాస్థ్యంగా అనుగ్రహించిన భూభాగం నుంచి దూరంగా తీసుకుపోవడం ద్వారా వారిని దేవుని సముఖములోనుండి తొలగించడమే వారు పదేపదే చేసిన విగ్రహారాధనకు పడిన చివరి శిక్ష.

17:19-20 యూదా ప్రజలు కూడా ఇశ్రాయేలువారు చేసికొనిన కట్టడలను అనుసరించిరి కాబట్టి యెహోవా యూదా పైన కూడా తీర్పు ప్రకటించాడు. ఇప్పటినుంచి యూదా కూడా చెరకు వెళ్ళడం నిర్ణయించబడింది.

17:21-23 ఇశ్రాయేలు ప్రజల పాపానికి యరొబాము (మొదటి యరొబాము) ప్రధాన కారకుడైన వ్యక్తి. ఇశ్రాయేలీయుల వినాశనపు మూలాలు అతడినుంచే వచ్చినట్లు గుర్తించాలి. చివరికి, ఇశ్రాయేలువారు దేవుని సముఖంలోనుండి తొలగించబడ్డారు.

17:24 అష్పూరు. ప్రవాసుల మూలాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి. (1) దిగువ మెసొపొతమియలో బబులోను. (2) బబులోను నుంచి కేవలం కొద్ది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న దిగువ మెసొపొతమియలో కూతా. (3) ఇవ్వా అని పిలువడిన అవ్వా, ఇది ఏ ప్రదేశంలో ఉందో తెలియదు. (4) ఒరాంటీసు నదిపై దమస్కు పట్టణానికి ఉత్తరంగా ఉన్న హమాతు, ఇక్కడే ఖర్కరు యుద్ధం జరిగింది. (5) సిరియనుల భూభాగంలో ఎక్కడో ఉన్న సెపర్వయీము.

17:25 భయభక్తులు అనే మాటకు భయంతో వణకిపోవడం నుంచి దేవునిపట్ల గౌరవపూర్వకమైన ఆరాధన వరకు అనేక అర్ధాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో ఈ పదం తెలియజేసే భయం లేదా భక్తి స్థాయిని తెలుసుకోవడం అంత సులభమైన విషయం కాదు. 
17:26-28 ప్రాచీన ప్రపంచంలో మతవిధానాలు ఎలా వుండేవో తెలిపే ఖచ్చితమైన వివరాలు ఈ వచనాలలో కనబడతాయి. దేవతలు నిజమైనవని, శక్తివంతమైనవని, తాము ప్రయోజనం పొందాలంటే వాటిని ఉపాయంగా ప్రభావితం చేసి ప్రసన్నం చేసుకోవాలని ప్రాచీన కాలంలో ప్రజలు సాధారణంగా నమ్మేవారు. దేవుడిని ఎవరూ ప్రభావితం చేయలేరనే హెబ్రీయుల వేదాంత అవగాహనకు ఇది భిన్నంగా ఉంది. అపూరీయులు ఇతర దేశాల దేవుళ్ళను తక్కువస్థాయి గలవారిగా పరిగణించేవారు. వారిని తమ ఆరాధనా విధానంలో కలుపుకోడానికి ఇష్టపడేవారు కారు. అందుచేత, వారు ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతపు దేవుడు (లేదా దేవుళ్ళను) ఎలా శాంతిపరచాలో ప్రజలకు బోధించడానికి అక్కడి దేవునికి సంబంధించిన యాజకుడిని అక్కడకు పంపించడం వారికి సహేతుకంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న ప్రజలు అక్కడకు కొత్తగా వచ్చారు. ఈ క్రమంలో బహుశ ఆ దేవుడు/దేవతకు సంబంధించిన పవిత్ర గ్రంథాల నకలు కూడా పంపించి ఉండవచ్చు. బహుశ ఈ యాజకుడి రచనా వ్యాసంగమే హెబ్రీయుల తోరా అనబడిన పంచకాండాలకు పోటీగా రాసిన సమరయుల పంచకాండాల మూలం కావచ్చు. 

17:29-34 ఈ ప్రయత్నాలన్నిటి ఫలితమే మిశ్రిత మత విశ్వాసాలు, ఆచారాలతో జీవిస్తున్న వ్యక్తుల సమూహం. వారు యెహోవాయందు భయభక్తులు చూపించారు. అదే సమయంలో తమ సొంతదేవతలను ఆరాధించారు. ఫలితంగా వారు ఆయాసమయాలలో యెహోవాకు భయపడలేదు. సుక్కోత్బెనోతు దేవత మర్రూకు దేవత భార్యలలో ఒకరైన సర్పనీతులానే ఉండేది. నెగ్గలు అనే తెగులు దేవత ఎరిషిగాలు భార్యలలో ఒక భార్య. ఈమె పాతాళలోకపు రాణి. ఈమెకు కూతులో ఒక గుడి ఉంది. అషీమా దేవత "షోమ్రోను యొక్క దోషమునకు (హెబ్రీ. అష్మాతు) కారణమగునది" అనే పదజాలంలో కూడా కనబడుతుంది. (ఆమోసు 8:14). ఈ దేవత అషీము బేతేలు (లేదా ఎషెము బేతేలు) అయివుండవచ్చు. ఇది ఎలిఫెంటాయీనులో యూదుల , కాలనీలో ప్రసిద్ధి చెందిన మిశ్రిత మతంలో సంతానదేవతగా కనబడుతుంది. ఆవీయులు పూజించిన నిబ్బజు... తరాకు దేవతలు ఎటువంటివో తెలియదు. అద్రమ్మెలెకు, అనెమ్మెలెకు అను సెపర్వయీము దేవతలకు పిల్లలను అగ్నిగుండమందు దహించి బలియిచ్చారనే విషయం వాటి గుణం తెలియజేస్తుంది కానీ వాటిని స్పష్టంగా గుర్తించలేము. ఒక విలక్షణమైన ప్రాచీన సంతానోత్పత్తికి మూలంగా
భావించబడిన మతంలో ప్రధానంగా దేశపు దేవతలను, ఇంకా చిన్నచిన్న స్థానిక దేవతలను కొలిచారనేదే ఇక్కడ సాధారణంగా కనిపించే ముఖచిత్రం.

17:35-39 ఇశ్రాయేలీయులు దేవునితో చేసుకున్న నిబంధనకు విధేయత చూపించాలనే చారిత్రాత్మక ఆదేశానికి సంబంధించిన ముగింపు సందేశం ఈ వచనాలలో కనబడుతుంది. 

17:40-41 దేవునిచేత ఐగుప్తునుంచి విడిపించబడిన ఇశ్రాయేలీయులే (వ.34-39), దేవుని నిబంధనకు విధేయత చూపకపోతే, షోమ్రోనులో ఇప్పుడే స్థిరపడుతున్న అన్యమతాలకు చెందిన విగ్రహారాధకులు అంతకంటే మంచిగా ఎలా ప్రవర్తించగలరు? వాస్తవానికి, ఈ అన్యమతస్తులు, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల గురించి తమకు కలిగిన - సొంత ఆలోచనతో కొంత నిబద్ధతతో ఎదుగుతున్నారు. అందుకే హెబ్రీయులతో పోల్చబడే అర్హత వారికి ఉందని మనం భావించవచ్చు. 


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |