Acts - అపొ. కార్యములు 5 | View All

1. అననీయ అను ఒక మనుష్యుడు తన భార్యయైన సప్పీరాతో ఏకమై పొలమమ్మెను.

2. భార్య యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపొస్తలుల పాదములయొద్ద పెట్టెను.

3. అప్పుడు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరి శుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను.?

4. అది నీయొద్ద నున్నపుడు నీదే గదా? అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉద్దేశించు కొన్నావు? నీవు మనుష్యులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వానితో చెప్పెను.

5. అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడువగా వినినవారి కందరికిని మిగుల భయము కలిగెను;

6. అప్పుడు పడుచు వారు లేచి వానిని బట్టతో చుట్టి మోసికొనిపోయి పాతిపెట్టిరి.

7. ఇంచుమించు మూడు గంటల సేపటికి వానిభార్య జరిగినది యెరుగక లోపలికి వచ్చెను.

8. అప్పుడు పేతురుమీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా నాతో చెప్పుమని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెప్పెను.

9. అందుకు పేతురు ప్రభువుయొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెట్టినవారి పాదములు వాకిటనే యున్నవి; వారు నిన్నును మోసికొని పోవుదురని ఆమెతొ చెప్పెను.

10. వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొద్ద పడి ప్రాణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు, లోపలికి వచ్చి, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె పెనిమిటియొద్ద పాతిపెట్టిరి.

11. సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినినవారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను.

12. ప్రజలమధ్య అనేకమైన సూచకక్రియలును మహ త్కార్యములును అపొస్తలులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనస్కులై సొలొమోను మంటప ములో ఉండిరి.

13. కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసి కొనుటకు తెగింపలేదు గాని

14. ప్రజలు వారిని ఘనపరచు చుండిరి. పురుషులును స్త్రీలును అనేకులు మరియెక్కువగ విశ్వాసులై ప్రభువు పక్షమున చేర్చబడిరి.

15. అందు చేత పేతురు వచ్చుచుండగా జనులు రోగులను వీధులలోనికి తెచ్చి, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి.

16. మరియయెరూషలేము చుట్టునుండు పట్టణముల జనులు రోగులను అపవిత్రాత్మలచేత పీడింప బడిన వారిని మోసికొని కూడివచ్చిరి. వారందరు స్వస్థత పొందిరి.

17. ప్రధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉన్నవారందరును, అనగా సద్దూకయ్యుల తెగవారు లేచి మత్సరముతో నిండుకొని

18. అపొస్తలులను బలాత్కారముగా పట్టుకొని పట్టణపు చెరసాలలో ఉంచిరి.

19. అయితే ప్రభువు దూత రాత్రివేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచ్చిమీరు వెళ్లి దేవాలయములో నిలువబడి

20. ఈ జీవమునుగూర్చిన మాటలన్నియు ప్రజలతో చెప్పుడని వారితో అనెను.

21. వారామాట విని, తెల్లవారగానే దేవాలయములోనికి వెళ్లి బోధించుచుండిరి. ప్రధాన యాజకుడును అతనితోకూడ నున్న వారును వచ్చి, మహా సభవారిని ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలనందరిని పిలువనంపించివారిని తోడుకొని రండని బంట్రౌతులను చెరసాలకు పంపిరి.

22. బంట్రౌతులు అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు వారు చెరసాలలో కనబడనందున తిరిగివచ్చి

23. చెరసాల బహు భద్రముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినప్పుడు లోపల మాకొకడైనను కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి.

24. అంతట దేవాలయపు అధిపతియు ప్రధాన యాజకులును ఆ మాటలు వినిఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి.

25. అప్పుడు ఒకడు వచ్చిఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన మనుష్యులు దేవాలయములో నిలిచి ప్రజలకు బోధించుచున్నారని వారికి తెలుపగా

26. అధిపతి బంట్రౌతులతో కూడ పోయి, ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టుదురేమో అని భయపడి, బలాత్కారము చేయకయే వారిని తీసికొని వచ్చెను.

27. వారిని తీసికొని వచ్చి సభలో నిలువబెట్టగా

28. ప్రధానయాజకుడు వారిని చూచిమీరు ఈ నామమునుబట్టి బోధింపకూడdదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నింపి, యీ మనుష్యుని హత్య మామీదికి తేవలెనని ఉద్దేశించుచున్నారని చెప్పెను.

29. అందుకు పేతురును అపొస్తలులునుమనుష్యలకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలెను గదా.

30. మీరు మ్రానున వ్రేలాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల దేవుడు లేపెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 21:22-23

31. ఇశ్రాయేలునకు మారుమనస్సును పాప క్షమాపణను దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతిని గాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణహస్తబలముచేత హెచ్చించి యున్నాడు.

32. మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు, ఈ సంగతులకు సాక్షులమై యున్నామని చెప్పిరి.

33. వారు ఈ మాట విని అత్యాగ్రహము తెచ్చుకొని వీరిని చంప నుద్దేశించగా

34. సమస్త ప్రజలవలన ఘనత నొందినవాడును ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయ్యుడు మహాసభలో లేచిఈ మనుష్యులను కొంత సేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజ్ఞాపించి వారితో ఇట్లనెను

35. ఇశ్రాయేలీయులారా, యీ మనుష్యుల విషయమై మీరేమి చేయబోవుచున్నారో జాగ్రత్తసుమండి.

36. ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొప్ప వాడనని చెప్పుకొనెను; ఇంచుమించు నన్నూరుమంది మనుష్యులు వానితో కలిసి కొనిరి, వాడు చంపబడెను, వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వ్యర్థులైరి.

37. వానికి తరువాత జనసంఖ్య దినములలో గలిలయుడైన యూదా అను ఒకడు వచ్చి, ప్రజలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ ప్రేరేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, వానికి లోబడినవారందరును చెదరి పోయిరి.

38. కాబట్టి నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఈ మనుష్యుల జోలికి పోక వారిని విడిచిపెట్టుడి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కార్యమైనను మనుష్యులవలన కలిగిన దాయెనా అది వ్యర్థమగును.

39. దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు; మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ.

40. వారతని మాటకు సమ్మతించి, అపొస్తలులను పిలిపించి కొట్టించియేసు నామమునుబట్టి బోధింపకూడదని ఆజ్ఞాపించి వారిని విడుదల చేసిరి.

41. ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాత్రులని యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళ్లిపోయి

42. ప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, యేసే క్రీస్తని ప్రకటించుచుండిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-2 యోసేపు (బర్నబా) దాతృత్వంలో అందరూ పాలుపొందలేదు. అననీయ, అతని భార్య సప్పీరా కూడా పొలము అమ్మారు, కానీ దాని వెలలో కొంత దాచుకొని అంతా ఇచ్చేశాము అన్నట్లుగా చూపించారు (వ.8), 

5:3-4 అననీయ, సప్పీరాలు తాము కేవలం మనుషులతో (అపొస్తలులతో) అబద్దం చెపుతున్నామని భావించారు. కానీ నిజానికి వారు సంఘంలో ఎల్లప్పుడూ ఉండే పరిశుద్దాత్మతో అబద్దం చెప్పారు. పేతురు. ఉపయోగించిన మాటలు పరిశుద్దాత్ముడు కూడా దేవుడు అని సూచిస్తున్నాయి. అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై యుండలేదా? అనే పేతురు ప్రశ్న అననీయ, సప్పీరాలు పొలము అమ్మి, అందులో కొంత సొమ్ము మాత్రమే సంఘానికి ఇచ్చినా తప్పు అయివుండేది కాదు అనే భావనను సూచిస్తున్నాయి. వారి పాపం వారి మోసంలో, మనుషుల మెప్పును పొందాలనే వారి దురాశలో దాగి ఉంది.

5:5-9 అననీయ, సప్పీరాల మోసం, ముఖ్యంగా పేతురుకు సప్పీరా చెప్పిన అబద్ధంతో, ప్రభువుయొక్క ఆత్మను శోధించినట్ల యింది. సంఘంలో, సంఘ నాయకత్వంలో ఆత్మ పాత్ర ఎంత శక్తివంతమైందో అనడానికి ఇది సూచన;
పేతురు కేవలం మనిషే. కానీ ఈ విశ్వాసుల సహవాసాన్ని నడిపించే దేవుని మనిషి. 

5:11 దేవుని కార్యాలకు స్పందనగా కలిగే భయమును గురించి, వ. 5; 2:43; 9:31; 19:17 చూడండి. 

5:12 దేవాలయంలో ఇంతకు ముందు ఖైదు చేయబడిన అనుభవాన్ని బట్టి బెదరక (4:3), అపొస్తలులు సొలొమోను మంటపములో ఉన్న ప్రజల మధ్య సూచకక్రియలును మహత్కార్యములును చేయడం కొనసాగించారు.

5:18-14 ఈ రెండు వచనాల మధ్య స్పష్టమైన వైరుధ్యం ఉంది. అననీయ, సప్పీరాల సంఘటనకు ముందు, సూచకక్రియలు, మహత్కార్యాలను బట్టి అనేకమంది అవిశ్వాసులు క్రైస్తవ గుంపు వైపు ఆకర్షించబడ్డారని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడిక ఆ పరిస్థితి లేదు. అయినా సరే, అనేకమంది యథార్థమైన విశ్వాసులు ఇంకా వారితో చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. 

5:15-16 పేతురు అద్భుత శక్తులు గలవాడని, తమను స్వస్థపరచడానికి అతని నీడ చాలు అని ప్రజలందరూ నమ్మడం మొదలుపెట్టారు. అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథంతో పాటు, కొ.ని.లో అనేకచోట్ల, దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ప్రజలను స్వస్థపరచాడు. వీటిలో పేతురు నీడతో పాటు, యేసు వస్తపు చెంగు (లూకా 8:44), అపొస్తలుడైన పౌలు తాకిన చేతిరుమాళ్ళు, నడికట్లు కూడా ఉన్నాయి (అపొ.కా. 19:12). అయితే ఈ వస్తువులలో ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు గాని ఈ వస్తువులు ఎవరివో, వారు దేవుని వార్తాహరులు, వారిద్వారా దేవుని శక్తి పనిచేస్తుంది.

5:17-18 ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడ ఉన్నవారందరును క్రైస్తవ్యం విస్తరించడాన్ని ఎదిరించారు. వారు యేసును మెస్సీయగా నమ్మకపోవడం ఒక్కటే అందుకు కారణం కాదు గాని అపొస్తలులు ప్రకటిస్తూ, అద్భుతాలు చేస్తుండగా ఆయనకు పెరుగుతున్న అనుచరులను చూచి వారు మత్సరముతో నిండుకొనడం కూడా మరొక కారణం. 

5:19-20 యేసు నామంలో వారు చేస్తున్న పరిచర్యను బట్టి మళ్ళీ ఖైదు చేయబడిన (వ. 18) అపొస్తలులు ఎవరి దృష్టినీ ఆకర్షించని విధానంలో, ఒక ప్రభువు దూత ద్వారా విడిపించబడ్డారు. వారు చెరసాల నుండి నేరుగా దేవాలయానికి కొనిపోబడ్డారని కొందరు ఊహిస్తారు, కానీ దేవదూత చెరసాల తలుపులు తీసి, మీరు వెళ్ళి దేవాలయములో నిలువబడండి అని చెప్పడం అది సరి కాదు అని తెలుపుతుంది. ఇలాంటి సంభవాన్నే మరలా 12:6-10లో గమనించండి. 

5:21 విడుదల పొందగానే అపొస్తలులు యెరూషలేము నుండి పారిపోతారని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ దానికి బదులు వారు తెల్లవారగానే దేవాలయములోనికి వెళ్ళి, తమకు ఇంతకు ముందు సమస్యను తెచ్చిన పనినే (యేసును గురించి బోధించడం) మరలా చేయడం మొదలు పెట్టారు. 

5:22-24 తెల్లవారిన తర్వాత, క్రైస్తవ విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందకుండా చేసేందుకు గట్టి నిర్ణయాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మహాసభ సమావేశమైంది. బంట్రోతులు...చెరసాల భద్రముగా మూసియుండుట, కావలివారు కావలిగా ఉండుట కనుగొనడం, వారు చెరసాల నుండి తప్పించబడడం ఆశ్చర్యకరమే కాదు, రహస్యంగా జరిగిందని తెలుస్తున్నది. 5:25-26 యెరూషలేము ప్రజలంతా అపొస్తలులకు అనుకూలంగా స్పందిస్తున్నందువలన, దేవాలయ బంఛైతులు ప్రజలు రాళ్ళతో కొట్టుదురేమో
అని భయపడిరి. ఈ మధ్యలో యూదా నాయకులు తమ అధికారం జారిపోతున్నట్టు కనుగొన్నారు. 

5:27-28 యేసు మరణానికి ప్రజలు తమను బాధ్యులుగా చేస్తారేమోనని యూదా నాయకులు భయపడ్డారు. వారు సత్యాన్ని హత్తుకోవడంకంటే తమ అధికారాన్ని నిలుపుకోవడం పైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపారు.

 5:29 క్రైస్తవులు తామున్న దేశపు చట్టాలను పాటించాలి, కానీ మానవ చట్టం, దేవుని చట్టంతో విభేదిస్తే, మనం మనుష్యులకు కాదు దేవునికే లోబడవలెను. 

5:30-32 వారు అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణ హస్తబలము చేత దేవుడు హెచ్చించిన యేసును సంహరించినట్లు ప్రకటించి మహాసభ మీద పేతురు వత్తిడి పెంచివుంటే తనను తాను, ఇతరులను మరింతగా ప్రమాదంలోకి నెట్టి ఉండేవాడు. అది నిజమని పేతురుకు, మిగిలిన అపొస్తలులకు తెలుసు, ఎందుకంటే వారు, పరిశుద్దాత్మ కూడా దీనికి సాక్షులైయున్నారు. 

5:33-34 యూదు నాయకులు. యేసునే చంపడానికి ఇష్టపడినట్లైతే, ఆ యేసును గురించిన సమస్యను తమ మొండి సాక్ష్యం ద్వారా ఇంకా పొడిగిస్తున్న అపొస్తలులను చంపడానికి వారు మరి ఎక్కువగా సిద్ధపడ్డారు. కానీ, గమలీయేలు తన జ్ఞానంతో వారి కోపాన్ని చల్లబరచాడు. ఈ గమలీయేలు అపొస్తలుడైన పౌలుకు గురువు (22:3). అతడు గొప్ప బోధకుడైన హిల్లెలు వారసుడో లేక అతడు తన స్వంత పాఠశాల నెలకొల్పాడో స్పష్టంగా తెలియదు. రెండింటిలో ఏదైనా, అతడు గొప్ప రబ్బీ (బోధకుడు) అయ్యాడు. అపొస్తలుల పట్ల అతనికున్న సమాధానపూర్వక వైఖరి, మిగతాచోట్ల అతడు చూపిన సహన వైఖరికి కొనసాగింపుగా ఉంది. 

5:35-36 యేసు కాలంలో రోమా పరిపాలన మీద అనేక తిరుగుబాట్లు జరిగాయనీ, వాటిలో కొన్ని తమను తాము మెస్సీయగా ప్రకటించుకొన్న కొందరికి సంబంధించినవిగా కూడా ఉన్నాయని యూదా చరిత్రకారుడైన జోసిఫస్ చెబుతాడు. గలిలయుడైన యూదా (వ.37) అనేవాని వెనుక వచ్చిన థూదా అనే ఒకనిని పేర్కొంటాడు. ఇక్కడ చెప్పిన థూదా బహుశా అతడు కాకపోవచ్చు. 

5:37 గలిలయుడైన యూదా క్రీ.శ. 6లో కురేనియు జరిగించిన జనసంఖ్యకు విరోధంగా తిరుగుబాటు చేశాడు. ఇశ్రాయేలీయులు అన్యులైన పాలకులకు కప్పం కట్టవద్దు అని అతడు ఇశ్రాయేలీయులకు బోధించినట్లు జోసిఫస్ అతన్ని గురించి పేర్కొన్నాడు. అతని తిరుగుబాటు అపజయంతో ముగిసింది. 

5:38-39 గమలీయేలు సలహా పరిసయ్యుల విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబించింది: దేవుడు దేనినైనా నియమిస్తే, అది తప్పక నెరవేరుతుంది. కాబట్టి ఒకడుగు వెనక్కివేసి, క్రైస్తవుల ఉద్యమాన్ని దేవుడు ఏమిచేస్తాడో చూడడం మహాసభకు వివేకమనిపిస్తుందని గమలీయేలు భావించాడు.

5:40-42 శ్రమలు, కష్టాలు రావడం మనం దేవుని చిత్తంలో లేము అనడానికి గుర్తులని కొందరు నమ్ముతారు. దెబ్బలు తిన్న తర్వాత, మహాసభ యెదుట నుండి వెళ్ళి, క్రీస్తు పక్షంగా అవమానము పొందుటకు పాత్రులని యెంచబడినందున సంతోషించిన అపొస్తలుల నమ్మకంతో ఆ నమ్మకాన్ని పోల్చి చూడండి. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |